E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תולדות ר"ח-ב' כסלו - תשנ"ו
רשימות
הגהות והערות קצרות לסש"ב
הת' אהרן וואלף
תלמיד בישיבה

דרגת הבינוני ~ כמבואר בתניא

בתניא פ"א מבואר: "...שנא' ולבי חלל בקרבי שאין לו יצה"ר כי הרגו בתענית אבל כל מי שלא הגיע למדרגה זו אף שזכיותיו מרובים על עונותיו אינו במעלת ומדריגת צדיק כלל...".

וברשימות על התניא מבאר כ"ק אדמו"ר על המלים אינו במעלת ומדרגת צדיק וזלה"ק: "בפי"ב "והבינוני... ולא עבר עבירה מימיו... ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת". וא"כ הול"ל עדיפא מיני' שגם בינוני אינו, כיון שיש עונות. ולכאו' גם בלה"כ צ"ל ~ אף שדוחק קצת ~ בפי"ב שהפי' הוא שהבינוני מצד מצבו עתה לא יעבור לעולם, וגם לא ע"ע מימיו ~ שלא נרשם רושם ע"ד עבירה גוררת או עבר ושנה נעשה לו כהיתר וכה"ג. וא"ש גם מש"כ ~ פי"ד ~ שכ"א יכול להיות בינוני בכ"ע ובכ"ש. ולכן ל"ק פה מבינוני". עכ"ל.

והנה מבואר שהפי' בפי"ב שבינוני לא עבר עבירה מימיו אינו כפשוטו, אלא שבמצבו שבו הוא עומד עכשיו מופרך אצלו לעשות עבירות אבל אפשר שפעם כן עשה עבירה. ולכן בתניא פ"א נקט אדה"ז שמי שיש לו עונות אינו במעלת ומדריגת צדיק דוקא שבבינוני אפשר שיש לו עונות.

ובסה"מ מלוקט ח"ה ע' נו הרבי דוחק את הפי' הנ"ל בפי"ב (עייש בהערה 19) ומבאר שהפי' שבינוני לא עבר עבירה מימיו הוא, שעשה תשובה עד שנעקר עונו מתחילתו ולכן לא רק במצבו עתה אלא אפי' במעלתו האמיתית אין לו עונות כלל שנעקרו ע"י התשובה.

ולכאו' צ"ל דלפי פי' זה בפי"ב הדרא קושיית הרבי לדוכתא דהו"ל לאדה"ז לכתב שמי שיש לו עונות אינו במעלת ומדריגת בינוני שאפי' בינוני אין לו עונות.

ואולי י"ל ע"פ מה שמובא בשיעורים בספר התניא בשם כ"ק אדמו"ר בביאור דברי אדה"ז בפי"ב שבבינוני לא עבר עבירה מימיו. וזלה"ק: י' ולפענ"ד הפי' ~ שבינוני הוא שבמצבו (כעת) הוא בזה שמושללת עשיית עבירה בעבר או בעתיד (אף שאז נסיונות ומלחמת היצר באופן שונה משל עתה, כי כל אה"כ הוא עכ"פ רשע בכח ואין זה בינוני בתכלית ועי' תניא פ"ל)". עכ"ל.

וי"ל הביאור בזה שתואר בינוני הוא על מי שמופרך אצלו עשיית חטא במחדו"מ ~ אמיתית דרגת הבינוני היא מי שעשה תשובה עד שלא עבר עבירה מימיו כפשוטו, אבל מי שלא הגיע לדרגת תשובה כזו ויש לו עדיין עונות מהעבר, אע"פ שהוא רשע בכח ואינו בינוני בתכלית, עכ"פ במעלת ומדריגת בינוני הוא כן ולכן נכלל בסוג בינוני.

ולכן לא נקט אדה"ז שמי שיש לו עונות אינו במעלת ומדרגית בינוני ~ שאפשר להיות תואר בינוני אף על מי שיש לו עונות ~ אע"פ שאמיתית תואר הבינוני אינו אלא על מי שעשה תשובה עד שנעקר עונו מתחילתו.