E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויקרא - ב' ניסן - תשנ"ו
רשימות
חיוב ת"ת דנשים בימינו, הן בידיעה, והן בלימוד
א' מאנ"ש
"כאן צוה ה' את הברכה"

ברשימות שי"ל לש"ק פ' יתרו, בענין דנשים פטורים מת"ת, מביא כ"ק אדמו"ר דמצות ת"ת כוללת ב' ענינים, מצות ידיעת התורה, ומצות ת"ת בכל שעה פנוי' אפי' אם כבר יודעה כולה.

וממשיך כ"ק אדמו"ר דלכאורה אפשר הי' לומר דטעם דמשה פטורה, מת"ת הוא משום דצ"ל עזר כנגדו.

ולכן לא חייבוה בת"ת בדבר שאין לו קצבה, אבל במצוה ידיעת התורה הרי גם משה מחוייבת בה.

אבל מכיון שלימוד פטור דמשה בת"ת הוא מקרא ד"ולמדתם אותם את בניכם", והבן הרי אין לו עדיין ידיעת כל התורה, עכצ"ל דגם ממצות ידיעת התורה פטורות נשים.

ואוי"ל בזה, דמכיון שבתחילה מסביר איך שנשים פטורות מב' הענינים שבת"ת, ידיעה, ולימוד (אף לאחרי ידיעתה), ותוכן הרשימה הוא מדוע בימינו אלה דרוש ונחוץ מוסדות כב"ר וב"ש, אוי"ל שיש בזה הסבר איך שכעת ישנם אצל נשים ב' ענינים הנ"ל, ידיעה ולימוד, או עכ"פ שייכות לזה - אם לא צורך בזה,

דהנה בתחילה ממשיך כ"ק לבאר איך שעתה בכמה פעמים צריך שהאשה תשדל הבעל והבנים לת"ת, ולזה "גם למשה צריך להמציא ידיעות בתורה לכל מקצועותי'",

הרי, שבימינו אלה יש צורך לנשים להמציא ידיעות, בתורה, אף שמן הדין פטורים הם גם ממצות ידיעת התורה כנ"ל בתחלת הרשימה.

ואח"כ מוסיף כ"ק אדמו"ר שכשנתבונן במצבינו עתה נראה כי "חנוך הבנות אין זה ענין של ת"ת, להמציא להם ידיעות גרידא", אלא שתהינה אידישע קינדער,

שבזה י"ל הוא ההוספה דאף שמצד ענין א' יש צורך כעת שנשים יהי' להם ידיעה בתורה, רי כעת אי"ז ענין של ידיעות גרידא, כ"א יש גם צורך בתלמוד תורה, כשבפנים הרשימה.

היינו שאף שמן הדין נשים פטורות מת"ת בכלל (ידיעה או לימוד), כעת יש צורך שיהי' להם הכל. א. ידיעות התורה (לשדל הבעל והבנים) וכן גם ב. תלמוד תורה, שתהינה אידישע קינדער. מי יתן ויהי'.