Haoros.com, haoros ubiurim oholei torah
Shiurim

ש"פ נח ושנה כ"ה להתייסדות הקובץ - תשס"ד

להורדת הקובץ

הלכה ומנהג

כניסה ל"טעמפל" רפורמי מפני"הפסד מרובה" [גליון]

הרב ברוך אבערלאנדער

שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע - בודאפשט, הונגריה

ב'הערות וביאורים גליון א (תתסז) עמ' 91-92 דן הראי"ה סילבערבערג בנוגע לכניסה ל"טעמפל" רפורמי, ומביא משו"ת 'אגרות משה' או"ח ח"ב סי' מ שכניסה לטעמפל רפורמי אסורה משום "שיאמרו שהוא נכנס להתפלל במקום שאינו כשר". וכן עיין בשו"ת 'אגרות משה' אה"ע ח"ב סי' יז: "ובדבר חתונה שתהיה בקאנסערוואטיווער טעמפעל . . אם רב כשר יסדר הקידושין כדין התורה, אזי כיון שהחתונה היא אינה בזמן שבאים להתפלל שם, ליכא איסור מדינא, שהרי אין מקום לחשוד שהולכין להתפלל שם, אבל לאדם חשוב אין לו לילך לשם אף באופן זה, רק כשהוא צורך גדול ורק דרך מקרה שנזדמן כן". וא"כ גם מתשובה זו מוכח שכל האיסור של כניסה לטעמפל הוא משום איסור מראית עין.

אבל בשו"ת 'אגרות משה' או"ח ח"ד סי' כא ס"ו נאמר בזה"ל: "ביהכ"נ של קאנסערוואטיווען לא יעשו מנין אף בחדר אחר מכיון שמפורסם שהם חבורה שכופרים בכמה דיני תורה והרחק מעליה דרכה נאמר במינים ומינות בע"ז דף יז, כי גם הכופרים בדבר אחד מן התורה נחשבו כופרים בתורה כדאיתא ברמב"ם פי"ג מתשובה ה"ל, ודינם כמינים כדאיתא שם בה"ו". ומכאן מוכח לכאורה שדעת הרב משה זצ"ל שאסורים ליכנס בהם משום שהם נקראים בית של מינות.

וממשיך: "והנה לפום ריהטא משמע שהיה לרב משה שתי שיטות בזה: דבאו"ח ח"ב ובאה"ע ח"ב משמע שאינו אסור אלא משום מראית עין, ובאו"ח ח"ד משמע שאסור משום 'בית מינות'…".

הראי"ה אינו מנסה כלל לתרץ את הסתירה הנ"ל, ולא עוד אלא שהוא מיד מכריע כשיטה שאינו אסור אלא מפני מראית עין, ועל פי זה הוא מתיר את הכניסה [ולא את התפילה] לטעמפל רפורמי במקרה של הפסד מרובה.

דברי ה'אגרות משה' אינם סותרים זה את זה

אבל כלל גדול בידינו אפושי פלוגתא לא מפשינן, ובפרט בדברי מחבר אחד שיסתרו דבריו זה את זה.

ועל כן עיינתי ב'אגרות משה' או"ח ח"ב שם וגיליתי שהראי"ה טעה בהבנת דבריו. הרי שם אין הנידון על הכניסה לתוך ביהכ"נ הקונסרבטיבי, וז"ל שם: "בדבר להתפלל בביהכ"נ שעיקרו נעשה שלא כדין שהוא בלא מחיצה בין האנשים לנשים, אך יש באותו הבנין איזה חדר שייחדו עבור אלו שאין רוצים להתפלל שם שיתפללו בחדר ההוא שמתנהגין שם כדין אם רשאין לילך להתפלל שם", הרי מפורש שהשאלה היתה רק על תפילה וכניסה בחדר הסמוך, וגם את זה הוא רוצה לאסור מדין מראית העין וחשד (ועד"ז ראה גם 'אגרות משה' או"ח ח"ג סי' כה), אבל כניסה לתוך הטעמפעל עצמו מאן דכר שמיה.

עיקרי הדברים כתבתי כבר ב'הערות וביאורים גליון תתסו עמ' 59, ולפלא שבגליון תתסז התעלם מזה הראי"ה וממשיך להוכיח כאילו שישנו ב'אגרות משה' שתי שיטות בדבר. אמנם לאמיתו של דבר לא מצינו לו חבר: אין סברא כזו ב'אגרות משה' כאילו הכניסה לתוך טעמפל רפורמי יהיה אסור רק מפני מראית עין. וכיון שאיסור הכניסה לטעמפעל אינו רק מפני מראית העין אלא מפני שהוא כבית מינות א"כ ודאי שאין להתיר מפני הפסד המשפחה.

והנה מה שהוקשה לו להראי"ה למה התיר ה'אגרות משה' לערוך שמה חופה שלא בשעת התפילה, שערי תירוצים לא ננעלו, אפילו באם אינו רוצה לקבל את הביאור שכתבתי שם בהמשך הערתי, וודאי שא"א לבנות על יסוד קושיא זו תלי תלים של היתרים.

ביאור דברי אדמו"ר מוהריי"צ ע"ד הרמז

על פי הנ"ל יש לבאר בדרך רמז דבריו של אדמו"ר מוהריי"צ במכתבו ('אגרות קודש' ח"ח עמ' צד-צה): "אין א רעפארם שול טאר מען ניט דאוונען און מען טאר ניט זאגען קיין ברכו וקדושה און ענטפערן אמן. דער אידישער איד וואס דאווענט אין א רעפארם שול ציט אויף זיך ארויף די טומאה און איז מוסיף חיות אין טומאה".

לכאורה סתם ולא ביאר סיבת האיסור.

ויש לבאר: "ציט אויף זיך ארויף די טומאה" הרי זה מתאים לסיבת האיסור כיון שנכנס לבית המינות או כדברי המהר"ם שיק שהבאתי שם, שאיסור הכניסה מפני "דנטפל לעוברי עבירה"; "און איז מוסיף חיות אין טומאה" מתאים למראית עין, שמעודד את הרפורמים על ידי שיהודים אחרים רואים אותו נכנס לשם.


תוכן הענינים
גאולה ומשיח   
- ענני הכבוד לעתיד לבוא [גליון]   
- ענני הכבוד לעתיד לבוא [גליון]   
לקוטי שיחות   
- בין אדם למקום או בין אדם לחבירו   
- בעל שמחל על קינויו – לאחר סתירה [גליון]   
- בעל שמחל על קינויו – לאחר סתירה [גליון]   
- "מעשה בחסיד"   
שיחות   
- מצות סוכה במדבר   
- בערב יום הכיפורים מבקשים לעקאח   
אגרות קודש   
- תנאים מן התורה בתפילה שאינה מצווה [גליון]   
נגלה   
- כסף קידושין   
- ביאור בתוד"ה האשה (ריש קידושין)וד"ה בתולה (ריש כתובות)   
- סוכה שהיא למעלה מעשרים אמה   
- אין עושין מצות חבילות חבילות [גליון]   
חסידות   
- הערות בלקו"ת ד"ה ביום השמיני עצרת   
- "ויפח באפיו נשמת חיים"   
- בענין עבודת הבירורים   
- מלאך נקרא אויב   
רמב"ם   
- ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית   
הלכה ומנהג   
- נטילת ידים לאכילת התפוח בליל הושענה רבה   
- הרווחת זמן הלוואה   
- בעניין כפרות למעוברת   
- בדין צניעות   
- כמה תיקונים במהדורה החדשה דשו"ע רבינו   
- כניסה ל"טעמפל" רפורמי מפני"הפסד מרובה" [גליון]   
- בעל שקיבל שבת לפני אשתו [גליון]   
- כניסה ל"טעמפעל" רפורמי [גליון]   
- הגרלה משום הסמכתא [גליון]   
פשוטו של מקרא   
- דיוקים בפרש"י פרשת נשא   
- ד"ה "וירא אלוקים את האור כי טוב ויבדל"   
- כמה דיוקים בתרגום יונתן בן עוזיאל   
שונות   
- היום יום - שלהי תשרי   
- מקורות לדברי רבותינו נשיאנו   
- הספר 'בני יששכר' וחב"ד   
- מהדורה החדשה של ספר החקירה להצמח צדק [גליון]   
- היכן 'אבן השתיה'?   
- ציונים לכמה ענינים   
- שמו של הרבי זי"ע: מענדל בלי יו"ד [גליון]   

דף הבית גליון נוכחי ארכיון
אודותינו תגובות שליחת הערה