E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויגש – יום הבהיר ה' טבת - תשנ"ו
פשוטו של מקרא
הפי' דרקות בשר
הרב משה לברטוב
תושב השכונה

בפ' מקץ מ"א פסוק י"ט ד"ה ורקות בשר כותב רש"י "כל לשון רקות שבמקרא חסרי בשר" ע"כ.

בהשקפה ראשונה, מפרשים רקות בשר מל' ריקות. וכן מפרש הבית יהודא, וזה טעות, כי רק אין זה חסר בשר.

הש"ח מפרש, כי כל אכין ורקין מעוטין. ולפי זה, רקות מל' רק ~ בל"א נאר. וגם זה קשה להלום בדברי רש"י, מלבד שאין זה חסרון בשר (גם אם נפרש שבשר, לאו דוקא בשר).

וכד דייקינן, הנה במלת רקות פה ה'ק' מודגשת, משא"כ אצל רק וריק שהק' רפוא.

ומצאתי בס' דעת יישכר על רש"י, וז"ל: "פי', דהמלה הזאת לא נמצאת רק על חסרון בשר (המזרחי). לא נמצא במקרא רק עוד אחד כמהו, והוא בפלח הרמון רקתך (שיר ד') הוא המקום שאצל העינים ששם חסר בשר. והש"ח אמר דכל רק מעוט הוא, והכא ממעט בשר. נראה לעין כל שאין משמע כן מלשון רש"י, דרש"י לא אמר "כל רק שבמקרא" רק אמר "כל רקות". ועוד, דכל לשון של רש"י דחוק הוא לפי פירושו. ע"כ.