E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויגש – יום הבהיר ה' טבת - תשנ"ו
רשימות
תיקון טעות
הת' זלמן מרוזוב
תלמיד בישיבה

ברשימות חוברת כ"א ע' 12 בפענוחים הע' 30 אי': "...ברם מן רחת אחתי...". וצ"ל: "רחל אחתי".

בחוברת כ"ג ע' 8, שו"ה משא"כ איתא "שטרפתו רק עם נפסק רובו". וצ"ל: "אם נפסק רובו".

שם ע' 9, שו"ה והנה איתא "דטריפה בהושט (ענינים רוחניים) והקנה (ענינים גשמיים)". וצ"ל: בהושט (ענינים גשמיים) והקנה (ענינים רוחניים).