E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויגש – יום הבהיר ה' טבת - תשנ"ו
הלכה ומנהג
יוהרא בציצית
הת' מרדכי דובער ווילהעלם
תלמיד בישיבה

בשו"ע אדמו"ר הזקן הל' ציצית סימן יא סעיף לה כותב, שאין הלכה כי"א שאין לעשות הציצית כמו שאנו עושים, אלא שיעשה ב' נקבים בבגד ויטיל הציצית בנקב הא' ויציאם דרך נקב הב'. וממשיך והבא להחמיר ע"ע ולעשות כדבריהם לא יעשה כן אלא בט"ק "כדי שלא יהי' נראה לכל ומתחזי כיוהרא".

ויל"ע איך יתאים זה עם מש"כ קודם לכן בסימן ח' סעיף חי שצריך ללבוש את הט"ק על בגדיו כדי שתמיד יראוהו ויזכור המצוות? וא"כ גם הכא בט"ק שייך מיחזי כיוהרא?