E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תזריע-מצורע - ב' אייר - תשנ"ו
לקוטי שיחות
למה נשא יעקב ב' אחיות [גליון]
הת' זלמן מרוזוב
תלמיד בישיבה

בגליון ג' הקשה הת' ב.צ.פ. אמש"כ בלקו"ש ח"ה ע' 142-3 שם מדובר למה (והאיך) נשא יעקב אבינו ב' אחיות, והביא שם הדיעה שיעקב נשא ב' אחיות עפ"י ציווי מהקב"ה כדי להעמיד י"ב שבטים, וע"ז הקשה רבינו דנוסף לזה דעפ"י פשטות הכתובים לא משמע שזהו הטעם מדלא מצינו בשום מקום שנצטווה ע"כ, הנה אדרבה משמע שהטעם שיעקב אבינו נשא רחל הוא משום שרצה לישא אותה קודם שנשא לאה.

והקשה הת' הנ"ל דלכאו' רבינו הי' יכול לומר בפשטות - דאין לומר שהי' עפ"י ציווי להעמיד י"ב שבטים - דזה יכול להיות ע"י אשה אחת, וכמו שבתחילה רק רצה לישא את רחל (וכמ"ש ברש"י בראשית כט, כא) אמתי אעמיד י"ב שבטים . . ואבואה אליה (לשון יחיד) [ואם הי' עפ"י הדבור לישא ב' נשים, א"כ אפי' אם נשא רחל בתחילה הי' נושא לאה].

ועיי"ש מה שרצה לת' דבאמת שניהם עולים בקנה אחד דהכוונה באמרו דמפשטות הכתובים לא משמע שזהו הטעם (דהיינו דלקחה להעמיד י"ב שבטים), ואדרבה משמע שלקחה מכיון שרצה לישא אותה קודם לאה, פי' הוא דא"כ הי' יכול להעמיד י"ב שבטים מלאה. וסיים שיל"ע בכ"ז.

ובגליון ד' ע' 44 הקשה ע"ז ותי' דהטעם דלא תי' רבינו כדלעיל (דהעמדת י"ב שבטים יכול להיות ע"י אשה אחת) הוא משום דבהדיעה שהביא רבינו שנשא אותה עפ"י הדבור בכדי להעמיד י"ב שבטים, הנה העיקר הוא שהי' עפ"י הדבור, ודא"ג א' שהי' כדי להעמיד י"ב שבטים, ואילו באמת הי' ציווי על כך אין להקשות דיכול להעמיד ע"י אשה אחת, מכיון שבפועל כך הי' הציווי - לישא ב' אחיות. ולאחר שתי' שמפשטות הכתובים לא הי' עפ"י הדבור, לא נוגע שזה שהי' עפ"י הדבור הי' כדי להעמיד י"ב שבטים, דהיינו, ר"ל (כפי שהבנתי את דבריו) הנוגע לנו הוא האם הי' ציווי או לא ולא הסיבה לזה.

אבל, בתירוצו השני, אם נירד לסוף הדבר, יש לומר (הגם שרק נוגע אם הי' ציווי ולא הסיבה, אבל) מ"מ אם זהו (העמדת י"ב שבטים) הסיבה, לא יהי' ציווי, שימלא הסיבה באו"א אף שיש ציווי. ודו"ק.

ובעיקר מ"ש בתשובתו הראשונה מרש"י ד"ה הפעם ילוה (ויצא כט, לד) שכ' "לפי שהאמהות נביאות היו ויודעות שי"ב שבטים יוצאים מיעקב וד' נשים ישא", הרי לא הי' סוד שד' נשים ישא (לשון עתיד) עוד לפני נישואיו, כוונתו אינו מובן כלל וכלל - האם רוצה לומר שמעולם לא הי' בדעת יעקב לישא רק אשה אחת (שלכן אין לת' כנ"ל)?

ומ"ש שהאמהות נביאות היו פשיטא דזה לא הי' כ"א לאחר שנעשו אמהות - דהיינו נשאו ליעקב, דאל"כ מהי ועיני לאה רכות וכו' (שם שם, יז ובפרש"י).

ומ"ש שד' נשים ישא היינו ל' עתיד ג"ז אינו מובן - משום דכבר נשא כולם - ובפשטות כוונתו לומר ד' נשים ולא יותר ע"ד מ"ש בסיום הפרשה בפסוק (לא, נ) אם תענה את בנותי ואם תקח נשים על בנתי.

ורש"י הזהיר למה רק לאחר שיש לה ג' בנים נטלה חלקה, אולי נטלה חלקה בשנים, ויהיו ו' נשים ליעקב אף שיש לפקפק דעדיין לא נשא בלהה וזלפה כמו שנשא לאה ורחל - דרק לאחר זמן מסרן ליעקב להבנות ממנה, ואם היו נשים רגילות לא היו מוסרים שפחותיהן ליעקב, כ"א ע"ד מי שנשא ד' נשים ופועל שמלאכתו בעיר (שבא' הי' פעמיים בשבת, א"כ בד' מגיע לכאו' פעם בשבועיים, וכמו"ש ברמב"ם הלכות אישות פי"ד ה"ד ואכ"מ) ורש"י רק מזהיר למה לא יהי' חלקה ו'. אבל גם י"ל שעיקר הנביאות הוא שיהיה י"ב בנים ומכיון שע"פ סברה יהי' ד' נשים, א"כ בג' נטלה חלקה.