E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשנ"ט
רשימות
"ר"מ פאנדעלער"
יהושע מונדשיין
ירושלים עיה"ק

בחוברת קמ"ח של ה"רשימות" נדפסו הערותיו של רבינו לקונטרסו של ר"מ פאנדעלער, ובעמ' 6 העירו העורכים שלע"ע לא נתברר מיהו ר"מ פאנדעלער ומהו הקונטרס שלו.

והנה בגל' תשסה של "הערות וביאורים" (עמ' 12) העתקתי קטע משו"ת "עטרת מרדכי" לר' מרדכי זעלבאוויץ ע"ה מריגא, והוספתי מעט פרטים אודותיו, רובם מהס' "יהדות לטביה" (עמ' 386). אך לא העתקתי משם את העובדה שהוא היה ידוע בריגא בשם "מאטע פונידילר", כי לאו אדעתי באותה שעה שבכך נפתר הספק הנ"ל.

ועתה יכולים אנו לומר שאכן הכוונה היא לר' מרדכי זעלבאוויץ הנ"ל, מאנ"ש דריגא, שמן הסתם פגש בו רבינו שם, וכן היו ביניהם קשרים אגב הדפסת חידושיו ב"התמים" (חוברת חמישית ושישית), שכידוע היה רבינו מעורה בעריכתו.

ומעתה קרוב לומר שאותו קונטרס שנשלח לרבינו, הוא חלק מחידושיו על התורה והש"ס שהיו עמו בכתובים בשעת הדפסת השו"ת (כדבריו שם בסוף ההקדמה), ולא זכה להדפיסם קודם שנעקד על קידוש השם. וחבל על דאבדין.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא