E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשנ"ט
הלכה ומנהג
קריאת הגבר
הרב מאיר צירקינד
תושב השכונה

ברמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ב הי"א איתא: "אימתי תורמין הדשן בכל יום משיעלה עמוד השחר", עכ"ל. ובלחם משנה כתב: "בספ"ק דיומא (דף כ') אמרו במשנה בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו בין לפניו בין לאחריו. ואיפליגו בגמ' רב ור' שילא, דרב אמר קריאת הגבר היינו הכורז שמכריז עמדו כהנים לעבודתכם, ר' שילא אמר דהוי קריאת תרנגולא. ורבינו ז"ל לא ביאר כלל מזה אלא סתם משיעלה עמוד השחר, ולא ידעתי למה, ואולי דמשמע לי' דאידי ואידי חד שיעורא הוא". עכ"ל.

ולכאורה צ"ע לומר דס"ל להרמב"ם דקריאת הגבר ועלות השחר חד שיעורא הוא, דהא בפ"ו ה"א כתב: "סמוך לעלות השחר יבוא הממונה שעל הפייסות וכו' וכל הכהנים ששם כבר טבלו קודם שיבוא הממונה ולבשו בגדי כהונה וכו'". וזה הי' אחר שהכורז הכריז "עמדו כהנים לעבודתכם", (דאל"כ מה צורך לו, אם כבר עמדו מוכנים ומזומנים לעבודה). ועיין בהל' כלי המקדש פ"ז ה"ב.

אם לא דנימא דס"ל לרבינו דקריאת הגבר הוא כר' שילא – קריאת תרנגולא, וצ"ע.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא