E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ"ב שבט - ש"פ משפטים - תשנ"ט
רשימות
ר"מ פאנדעלער*
הרב שלמה וייץ
רמת גן, אה"ק

ברשימות חוברת קמה נדפסו רשימת הערות בנושא קידושין ללא עדים והמסתעף, ובכותרת כותב כ"ק אדמו"ר: "לר"מ פאנדעלער". ובהמשך שההערות הם על "קונטרסו". בהערה 1 כותבים המוציאים-לאור: "לע"ע לא נתברר מיהו ר"מ פאנדעלער, ומהו הקונטרס שלו".

והנה מצאתי ב'התמים' חוברת חמישית עמ' קז בטור א' תיאור (שנכתב ע"י רא"ח אלטהויז הי"ד) על התוועדויות י"ט כסלו תרצ"ז בריגה ובין שמות הרבנים שהשתתפו הוא מציין את "ר"מ שי' מפאנדאלע"! הרי לנו ש"ר"מ פאנדאלע" הוא תושב ריגה מחסידי חב"ד. ומהו שמו המדויק? הנה על-זה ציטט רי"מ שי' בגליון הערות וביאורים של ש"פ מקץ קטע מספר זכרון ליהודי לטביה עמ' 386: "הרב הדיין ר' מרדכי זלבוביץ, יליד העיירה פונדיל, פלך קובנה. ידוע בריגה בשם מאטע פונידילר". (כמו"כ שוחתתי עם ר' אברהם שיחי' גודין וזוכר אותו היטיב).

א"כ ידוע לנו מיהו אותו ר"מ פאנדלע, אלא שנשאר לנו לחפש מהו קונטרסו:

הנה ר' מרדכי זלבוביץ נמצאו ממנו חדו"ת ב'התמים' (באותה חוברת עמ' פ ואילך ושוב באותו ענין בחוברת שלאחריה עמ' סט ואילך). כמו"כ נדפס ממנו הספר 'עטרת מרדכי' (ריגה תרח"צ?), ושם חיפשתי בכל הספר ולא מצאתי אפילו רמז לנושא עליו מעיר לו הרבי. אמנם בתוך הספר מציין המחבר כמה פעמים לחיבורים נוספים שלו. לדוגמא: בעמ' סז: "ובתש' עולת מרדכי שלי על מצות חינוך לקטן בכלאים בציצית ענף יב", וכן בכ"מ מציין "ראה בחידושי על הש"ס" וכיו"ב. כמו"כ בהסכמת הרב מנחם מענדל ז"ק (רבה הראשי של ריגה) לספר נאמר: "מאז ומכבר הסכמתי על חבורי טהרה של כ' ידידי .. ר' מרדכי שליט"א .. זעלבאוויטץ מפה ריגה, אולם עתה .. הנני לא רק להסכים על אשר הסכמתי כי אם גם להוסיף על דברי מאז כי מצאתי בחיבורו זה הרבה יותר לשבח ממה שחזיתי אז" וא"כ ברור שלמחבר היו ספרים וקונטרסים מוכנים, אלא שלא ברור אם אכן נדפסו בפועל או לא, בכל הספריות שחיפשתי עדיין לא מצאתי תחת השם של ר' מרדכי זלבוביץ ספר או מאמר נוסף. [רמז לדבר שספרים אלו לא נדפסו בפועל נמצא בעותק מהספר 'עטרת מרדכי' עם הגהות של המחבר (דבר שכיח בימים ההם) וכשמוזכר "ובתש' עולת מרדכי שלי" הוא מוחק את השם ומשנה את המיקום של המאמר (שם עמ' סז)].

אבל יתכן ודבריו נמצאו בקובץ תורני מהימים ההם ויגעת ומצאת.


*) ראה גם בגליון הקודם עמ' 10 מש"כ בזה הר"י מונדשיין. המערכת