E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ"ב שבט - ש"פ משפטים - תשנ"ט
הלכה ומנהג
קנין בשבת
הרב שמואל זייאנץ
ר"מ בישיבת תות"ל – חובבי תורה

הל' בשו"ע (סי' שו סי"א) "מותר לקנות בית בא"י מן העכו"ם בשבת. . .", והיינו שעצם מעשה הקנין עצמה מותרת היא. אבל המג"א שם (ס"ק יט) כ' שהמ"ץ בשם הריב"ש והרא"ש דאסור לקנות אא"כ קנה מע"ש (דאז מותר לו לומר לעכו"ם לכתוב). וכן כ' אדה"ז "הלוקח בית או שדה מן הנכרי מותר לו לומר לנכרי לכתוב לו שטר מכירה בשבת. . ." דנראה כהמג"א דההיתר הוא רק לומר לו לכתוב ולא עצם הקניה.

כמה שקו"ט בדברי הירו' מ"ק פ"ב ה"ד שמותר לקנות בשבת. ויש שלומדים שהכוונה שם שמראה להגוי איפה הם המעות אבל אין ליתן לו המעות דהוא מקח גמור במעשה וטלטול וזה לא התירו (האליהו רבה). ויש מי שאומר שהכוונה בירושלמי הוא שעשו הקנין לפני השבת וגם עצם הקנין אסור לעשות בשבת.

וראה גם בשו"ת תורת חסד או"ח סי' כז שמביא דין זה והפוסקים שאסור לעשות קנין בשבת גם לענין ישוב א"ישעליה התירו יותר מבשאר מצות.

ויש להבין הטעם שהחמירו יותר בשבות דמו"מ מבשאר שבותים.

יש הלומדים חילוק בין שבות דעשיה (קנין) בין שבות דאין בו מעשה (אמירה לעכו"ם) ע"ד חילוק הגמ' בעירובין סח.

וזה מתאים להאליהו רבה המתיר שבות דקנין כשאין עושה מעשה אלא מראה להגוי המעות. אבל לפי אלו שאין מחלקים בזה (ומשמע שכן הוא דעת אדה"ז שכ' ההיתר רק לכתוב שטר מכירה (לראיה) אבל לא לעצם הלקיחה והקנין,) צריך ביאור מה שמחמירים בזה.

ונראה לומר שהוא מבואר בדברי אדה"ז בסי' רסא, דמבאר הא דאין לעשות עירובי תחומין בביה"ש משום שהוא קנין (קונה שביתה) ואין עושין קנין גם בביה"ש. ואע"פ שהתירו כמה שבותים בביה"ש לצורך מצוה והפסד מרובה לא התירו עירוב תחומין לפי "(ששבות זה לקנות קנין הוא חמור משאר כל השבותים) (שאיסורו מפורש בדברי קבלה בנחמיה סימן יג)". ולכן לא התירו שבות זה גם בנוגע לישוב א"י (אע"פ שהתירו שם במיוחד אמירה לעכו"ם למלאכה דאורייתא, לא התירו לעשות קנין).