E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
י"א ניסן - חג הפסח - תשנ"ט
שונות
כתב סת"ם של אדה"ז
הרב י. ש. גינזבורג
רב אזורי עומר, אה"ק

תגובה על הערת הרב טובי' שי' זילברשטרום בגיליון ש"פ ויק"פ-החודש עמ' 70:

חשבתי לתומי כי אחר פירסום דברים ברורים ביותר שנאמרו בזה, ('התקשרות' פ' יתרו, גיליון רלז עמ' 12) לא יקומו שוב לפקפק בזה. אולם מכיוון שהחוברת 'התקשרות' אינה מצוייה כ"כ בברוקלין, מחובתי לצטט שוב את הדברים בקצרה, והבוחר יבחר:

* כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע כתב להרה"ח ר' מנחם-זאב שי' גרינגלאס במכתבו מיום כ"ט חשון תש"ב: "חבל שלא נתרגל בכתיבה יפה בתמונת הכתיבה של ר' ראובן סופר נ"ע שהיא כתיבה יפה עד מאד, כי במדינה זו נחוצים סופרים".

* הרבי הורה ביחידות להרה"ח ר' חיים-עוזר מרינובסקי ע"ה בתשרי תשכ"ח, כפי שקיבלתי במדוייק מפי צאצאיו: "איר זאלט לערנען כתב חב"ד". וכן עשה.

- השני המקרים לא היה מדובר כלל במחקר הסטורי וחיפוש מסורות (שלא היה שייך לבצעו ע"י בחור צעיר בווילנא שלפני המלחמה, וגם לא ע"י עולה חדש בארה"ק בשנת תשכ"ח), אלא בהוראה ברורה למעשה, ללא סייג כלשהו.

* כמו-כן, המכתב מאג"ק של הרבי כרך טו עמ' שטז דן בשאלה "באיזה אופן יכתבו", ומתפלא (בחריפות) על שאין השואל מוכן לנהוג כפי שתיקן אדה"ז.

והלכה למעשה: ע"פ מארז"ל אין ספק מוציא מידי וודאי, יש להניח שאנ"ש, ובפרט המומחים בסת"ם, יעדיפו לסמוך על הרה"ג ר' משה לנדא שליט"א, שקנה לצאצאיו תפילין בכתב זה דווקא, וכן מוכר בלשכתו לאנ"ש מזוזות ופרשיות בכתב זה.

ואין זה סותר כלל לדרישה ובקשה וכו' של הרבי למצוא מסורה בזה, איש מפי איש, כמובן ופשוט. ולכן יש לקוות שהרב המעיר שי' יפרסם את כל הידוע לו בנדון לפרטיו, אם יש בזה חדש מעבר למה שהתפרסם עד הנה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח