E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
י"א ניסן - חג הפסח - תשנ"ט
הלכה ומנהג
עישון סיגריות [גליון]
הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר, בודאפשט, הונגריה

ב'הערות וביאורים' גליון יא (תשסט) ע' 81-82 מעיר הרש"ז שי' בדברי שו"ת צמח צדק אהע"ז סי' פט בהמשך להערתי בגליון י (תשסח) ע' 76-85, ומפרש דברי הצ"צ שלסמוך אשומר פתאים ה' הוא רק במקרה שבלשונו של הצ"צ: "שם הבורא יתברך בטבע הבריאה" שלא יבוא לידי סכנה, ומפרש הרש"ז: "יש דבר שעניינו הוא טבע הבריאה (מאת הבורא ית') שמצדה לא יב[ו]א למצב סכנה", ולדבריו אין זה נוגע לעישון. ראה שם.

אינני מבין את החילוק שאותו הוא ניסה לחלק, ובפרט שבנוגע לעישון ישנו דבר שאותו "שם הבורא יתברך בטבע הבריאה" שלא יבוא לידי סכנה, והוא מערכת החיסון של הגוף. שכידוע תפקידו "לזרוק" ולהשמיד מחלות שונות ומשונות שנכנסים לגוף האדם. וזה גם מה ששומר על רוב רובם של האנשים המעשנים שלא יבואו לידי מחלות ח"ו. כלומר: אין זה "מקרה" שרוב המעשנים לא נהיים חולים, אלא זה הודות למערכת החיסון שאותו שם בורא העולם בגוף האדם.

וכדי שנראה עד כמה החיסון הטבעי עוזר לרוב המעשנים הנני מצרף כאן דעת רופאים מומחים שכתבו (בזמן האחרון) שיוסיף הבנה בנושא:

"תשעים ושלשה אחוזים מהמעשנים אינם סובלים מ"סרטן ריאות" (אבל) עדיין צריכים לשמור א"ע ממחלות לב ו"עמפעזימא"."

ולאור כל הנ"ל נראה בפשטות שגם לפי שיטת הצ"צ ניתן לפתאים המעשנים לסמוך על ה' השומרם.

שוב מאריך הרש"ז שם ע' 82-83 להסביר שאין שום משמעות ממכתבו של כ"ק אדמו"ר זי"ע שלא לאסור העישון, "אין בנימוקים אלו אלא הסבר למה לא נקטו עמדה". ודבריו תמוהים ביותר לכל המעיין במכתב, כי באם הרבי רוצה רק להסביר למה לא אסרו רבנים את העישון הרי יספיק לזה מכתב קצר של שלשה שורות: בעניני הרפואה אין הרבנים צריכים להחליט! ובמקום זה בא אריכות של יותר מעמוד!

בהערתי הנ"ל ע' 77 ציינתי שרבותינו נשיאינו היו מעשנים. ויש להוסיף: שמעתי שגם כ"ק אדמו"ר זי"ע היה מעשן עד שהרופא ביקש מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע להפסיק את העישון, שזה לא טוב למצב בריאותו, ואז גם הרבי הפסיק את העישון כדי שהעשן לא יעלה למעלה לקומה ב'. אינני יודע פרטי הסיפור. וכנראה שלא נכלל בספרי 'ימי מלך'.

ואולי מכתבו של אדמו"ר מוהריי"צ אל הנהלת הישיבה לאסור את העישון (מטבת תש"ג, ראה בסוף מאמרי הנ"ל ע' 85) ג"כ נכתבה באותו תקופה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח