E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בראשית - תש"ס
שונות
חוברת דוגמה ג [גליון]
הרב שלום דובער לוין
מנהל ספריית "אגודת חסידי חב"ד"

בגליון תשפ עמ' 51 ואילך הרבה הרנ"ג להעיר על חוברת דוגמה ג, במקומות של חוסר דיוק, חן חן לו על הדבר הזה. ובודאי "יתקבלו ההערות" ויואילו להוציא דבר נאה ומתוקן.

אמנם בכמה מקומות הגדיש את הסאה, מחמת שלא ירד לעומק הדבר. ובזה אשתדל להבהיר אי אלו פרטים (לפי סדר הציונים שבחוברת הנ"ל ובהערותיו):

הערה כללית: לא ברור לי מי הדפיס את הכותרות בדפוס הראשון של השו"ע, אמנם לא מסתבר לומר כי סימנים ה-ו הם חלק מהל' נט"י, ועאכו"כ לא מסתבר לומר שבסידור יבואו גם הלכות צניעות ובית הכסא בהל' נט"י. וכיון שבמהדו"ב שונה שם הלכות אלו (מ"הלכות הנהגות אדם בבוקר") אל "הלכות השכמת הבוקר", וכיון שבסידור עם דא"ח נכללו כל ההלכות האלו ב"השכמת הבוקר", אין שום סיבה מדוע לא תכלול כותרת זו את סימנים א-ז.

יא. הוא שואל מה זה חשוב לציין (בנוסף על הרא"ש) "לרב האי גאון הובא בספר הנר כו' שאך זה התגלה מן גניזה כלשהי והודפס". אמנם נכון כי רבינו הזקן לא ראה את החיבור הזה, אבל כיון שאפשר שמשם לקח הרא"ש את ההלכה הזאת, א"כ ע"י העיון במקור מבינים יותר את ההלכה שבשו"ע אדמו"ר הזקן. ודוגמאות למכביר יש להביא לזה. וכן נהוג אצלנו תמיד.

יב. הביטוי "וכל החיל אשר נגע בלבו" הוא ביטוי לא רגיל כלל, ומובא אצל רבינו הזקן רק לענין תיקון חצות - כאן ובסידור, ולכן הי' מוכרח לציין שהוא ע"פ שמואל א י, כו.

טו. בסידור אדה"ז נכלל למנצח בבוא בתוך סדר תיקון חצות.

כד. כאן היה הכרח לכתוב "אולי הטעם כי אין לעסוק במקרא בלילה", כדי לציין לס' המנהגים ולסידור וכו', וכדי ליישב מנהגינו בסי' תצד דלא כמ"ש בשוע"ר שם ועוד. אלא שהסתפקנו בסגנון של "ועיין" וכיו"ב, כמנהגינו בשאר המקומות, שלא לכתוב קושיות ופירוקים כ"א לציין ותו לא.

פד. בציון לשל"ה יש בעיה עקרונית, יש הרבה דפוסים, שחלוקים בחלוקת הדפים וחלוקים בחלוקת הקטעים, ולכן אין מקום לציין לד"ה או לדף אא"כ מציינים הדפוס. והנוהג אצלנו הי' תמיד לציין לדפוס נח"ת, אמנם כעת אינו בנמצא כלל. ועדיין לא קבענו מסמרות באופן הציון לשל"ה, אף שהרבינו לדון בזה.

פט. קודם צריך לציין למקומות נוספים שבהם כתב (או אמר) כך רבינו הזקן, ואח"כ יש לציין למקומות שנראים סותרים.

מה שסיים "עוד יש הערות רבות על שאר הסימנים כהנה וכהנה" לא נתבררה כוונת הודעה זאת, ומהנכון שימשיך בכתיבה זו לתועלת הרבים.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות