E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וישב - שבת חנוכה - תש"ס
גאולה ומשיח
משיחה במלך המשיח
הת' אשר צבי לאווענשטיין
תלמיד בישיבה

איתא בהוריות (יא, ב) ובכריתות (ה, ב) אין מושחין מלך בן מלך, ואם תאמר מפני מה משחו את שלמה, מפני מחלוקתו של אדוניהו וכו' ובהמשך הגמ' שם: ומנלן דכי איכא מחלוקת בעי משיחה ולאו כל דבעי מלכא אורית מלכותא לבני', אמר רב פפא אמר קרא הוא ובניו בקרב ישראל, בזמן ששלום בישראל קרינא בי' הוא ובניו. - וידוע המחלוקת בזה בטעם הדבר, דרש"י (כריתות שם) מפרש 'בזמן שלום בישראל הוי המלכות ירושה ולא בעי משיחה אבל כי איכא מחלוקת לאו ירושה היא ובעי משיחה בתחלה', היינו שכשיש מחלוקת במלוכה לא נמסר בירושה. אבל הרמב"ם מפרש (הל' כלה"מ פ"א הי"א, הל' מלכים ספ"א): ואין מושחין מלך בן מלך שהמלכות ירושה למלך לעולם שנ' הוא ובניו בקרב ישראל ואם היתה שם מחלוקת מושחין אותו כדי לסלק המחלוקת, ולהודיע לכל שזה הוא מלך לבדו כמו שמשחו לשלמה מפני מחלוקת אדוניהו. ופי' הדבר שהמלוכה לא בטלה לעולם אפי' במצב של מחלוקת והצורך במשיחה הוא רק להודיע שזה הוא המלך האמיתי (ראה צפע"נ להל' כלי המקדש שם ובלקו"ש חכ"ה ע' 107 ובהמצויין שם).

והנה כתב המנ"ח (מצוה קז סק"ח) דכשיש מחלוקת והומלך המלך רק על חלק העם ולא על בעלי המחלוקת א"צ משיחה, ורק אם אח"כ נמלך גם על בעלי המחלוקת צריך משיחה, ולכן רחבעם בן שלמה לא היה צריך משיחה, עיי"ש.

ובהמשך דבריו כותב וז"ל: ולכאורה נראה דמלך המשיח שמקוים אנו שיתגלה במהרה בימינו כיון דיהיה מזרע שלמה דור אחר דור, א"כ המלכות ירושה לו מעת שפסקה מלכות ואין צריך משיחה אע"פ שפסקה המלכות בעוונותינו הרבים כמה דורות, מ"מ אין מפסיק הירושה. אך אם נאמר דהבא מכח מי שצריך הוא ג"כ צריך משיחה, א"כ תיכף כשמרדו ישראל ברחבעם ולא קבלו עליהם המלכות, א"כ אפילו אם היו רחבעם וזרעו מלכים היו צריכים משיחה למלוכה על כל ישראל כמו שביארנו למעלה, א"כ גם מה"מ מזרעו יהיה צריך משיחה, אף כי שלום ואמת יהיה בימיו לכל ישראל ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם כאשר מובטחים אנחנו על ידי הנביאים במהרה בימינו אמן יבא ויורה לנו.

והקשה בס' הלכתא למשיחא (להגרי"א שי' העלער) סי' ז דהנה החידוש של המנ"ח שכשהומלך רק על חלק העם שמקבלים אותו א"צ משיחה, יתכן רק לשיטת הרמב"ם שבעצם הוא יורש המלוכה ורק מושחין כדי להודיע, א"כ מובן דאם הומלך רק על חלק העם שמקבלים אותו לא צריכים להודיע למישהו שהוא מלך ולכן אינו צריך משיחה, אבל לשיטת רש"י שכשיש מחלוקת פסקה הירושה איזה הפרש יש אם הומלך רק על חלק העם או על כל העם, הוא צריך משיחה שעי"ז נעשה מלך; אמנם בההמשך שכתב שאולי מה"מ יצטרך משיחה כיון שבא מכח מי שצריך משיחה - זה שייך רק אם ננקוט כשי' רש"י, דלשיטת הרמב"ם מכיון שאז לא יהיה שום מחלוקת למה יהיה צריך משיחה, וא"כ נמצא כעין סתירה מרישיה לסיפיה דבתחילה נקט כשי' הרמב"ם ולבסוף נקט כשי' רש"י, ודבריו קשים מאוד מכיון שכל הקושיא מיוסד על מה שחידש לעיל כמובן, והניח בצ"ע.

אמנם נראה דאפשר לדייק בדברי המנחת חינוך, דכתב 'אם נאמר דהבא מכח מי שצריך משיחה וכו' ולכאו' אם זה לפי שיטת רש"י מה שייך בכלל הקושיא אם באים מכח, הקושיא הי' צריך להיות אם נפסק הירושה או לא. וע"כ צ"ל דגם בזה סבר לשיטת הרמב"ם, והגם שלכאורה כיון שבימיו יהיה שלום מה שייך ענין המשיחה בכלל כמו שהקשה בהס' הנ"ל, לזה כתב שהקושיא היא אם באים מכח מי שצריך משיחה מכיון שכל כח המלוכה שלו בא ממי שצריך משיחה ובאם הי' זקנו מלך על כל ישראל עכשיו הי' צריך משיחה לכן אין כח המלוכה שלו עדיף מכחו של זקנו וגם הוא צריך משיחה, או שאומרים שהוא יורש המלוכה מכח אבי זקנו (שהוא שלמה המלך) והוא לא הי' צריך משיחה, וא"כ אזיל בזה רק לשיטת הרמב"ם ודבריו מדוייקים מאד. וק"ל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות