E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ נשא - תש"ס
לקוטי שיחות
חטא העגל בשייכות למשה רבינו [גליון]
הת' שלום דובער חזן
תות"ל - 770

בגליון יד [תשצג - עמ' 28] הביא הרב י.ק. את דברי כ"ק אדמו"ר בלקו"ש חכ"א עמ' 175, אודות "האחדות העצמי בין משה ובנ"י", שסיבת הדבר מה שחטא העגל פעל ירידה במשה, אף שלכאורה "משה האט דאך ניט געהאט קיין שייכות כלל צום חטא העגל ... ווארום ער איז דעמאלט געווען בהר (כפשוטו, ובפרט ועאכו"כ - במצבו ברוחניות). היינט פארוואס זאל דער חטא העגל אנרירן אים?

"נאר ווייל משה איז איין זאך מיט ישראל ... האט דער חטא (העגל) און ירידה פון ישראל בדרך ממילא גע'פועל'ט א ירידה אין משה'ן".

והקשה, "מהי השאלה למה יפעול חטא העגל ירידה במשה - מפני שלא הי' שם? הרי רש"י כותב שם על אתר ... "שחת העם לא נאמר אלא עמך - ערב רב שקבלת מעצמך ... הם שחתו והשחיתו", הרי שלכאורה שפיר הי' לו למשה שייכות לזה".

כלומר, דמקשה על דברי כ"ק אדמו"ר, איך אפשר להקשות "למה יפעול חטא העגל ירידה במשה", הרי מי ששיחת הי' "עמך ... שקבלת בעצמך", ולכן, הרי למשה שייכות מיוחדת עם אלה ששיחתו, ואך טבעי הוא, שהדבר יפעל עליו ירידה. ולכן אינו מובן, מדוע מקשה כ"ק אדמו"ר, היאך פעל החטא על משה רבינו?

והנה בפשטות "קושיא" זו אינה קושיא כלל, ואינה אלא אי-הבנה ואי-שימת לב לנקודת דברי כ"ק אדמו"ר בשיחה.

בשיחה זו מבאר כ"ק אדמו"ר, איך פעל חטא העגל על משה רבינו - על אף שלא היתה לו שום שייכות לעשיית החטא, ואף לא הי' במקום בכדי שיוכל למחות (ויתירה מזו, בהתחשב במעמדו הרוחני) - בזה שמשה וישראל חד הם, ולכן פעל בדרך ממילא גם עליו.

הרי שאין כאן קושיא כלל. נכון הדבר שלמשה שייכות מיוחדת לערב רב בגלל היותם "עמך", אך אילו יצויר שהיו אלה בנ"י ששיחתו, האם הי' משה פחות שייך לזה?

בסגנון אחר: כ"ק אדמו"ר אינו מדבר כאן על השייכות בין משה רבינו והאנשים שחטאו (שהרי פשוט הדבר שהוא שייך לבנ"י ולערב רב). הקושיא היא, מהי השייכות בין עשיית החטא לבינו ("משה האט דאך ניט געהאט קיין שייכות כלל צום חטא העגל...").

וזהו מה שמבאר בשיחה (בסגנון של 'שאלה רטורית'), שבהשקפה ראשונה אכן אין משה שייך לזה, כנ"ל, אך בגלל ש"משה איז איין זאך מיט ישראל", פעל הדבר עליו. והכל יבוא על מקומו בשלום.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות