E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ נח - תשס"א
גאולה ומשיח
"לויתן זכר ונקבה בראם"
הת' מנחם מענדל רייצס
תות"ל - 770

בלקו"ש ח"ה ע' 16 ואילך, מבאר באריכות הענין דלויתן זכר ונקבה בראם כו', ומבאר שם שלויתן זכר מורה על הנקודה דיחודא עילאה, ואילו לויתן נקבה מורה על ההתפשטות של העבודה דיחודא עילאה, שמקיף כל הפרטים. וזהו הרמז בזה שהרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע"ל, כי בזה"ז שייך רק הנקודה דיחודא עילאה (לויתן זכר), משא"כ ההתפשטות דיחו"ע יהי' שייך – אצל כולם - רק לעתיד לבוא.

ואולי יש להעיר – לחידודא עכ"פ, שענין זה מתבטא גם בחילוק הגשמי שבין לויתן זכר ללויתן הנקבה. דהנה, בגמ' ב"ב (עד, ב) מדובר על "לויתן נחש בריח" ו"לויתן נחש עקלתון". ורש"י מפרש: "לויתן זכר שזקוף כבריח", ואילו "לויתן נקבה – שמקיף ומסבב את כל העולם". ולכאו' זהו אותו ענין, שהזכר הוא נקודה בלבד, משא"כ הנקבה "מקיף ומסבב את כל העולם", ענין של התפשטות והיקף כו'.

וק"ל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות