E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג הסוכות - תשס"ב
שונות
הערה במפתחות ללקו"ת (גליון)
הרב יעקב יוסף קופרמן
ר"מ בישיבת תות"ל - קרית גת, אה"ק

בגליון האחרון העיר הר"א שי' ברקוביץ על שבמפתחותיו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ללקו"ת כשמציין למנהגים שהובאו בלקו"ת שאין נוהגים בחב"ד, ציין ל"אור חדש על ציון תאיר" הנאמר – לא לנוסח חב"ד – בסיום ברכת "יוצר אור" ולכאו' קשה הרי לא נכתב בלקו"ת שאומרים נוסח זה אלא רק שע"י תשו"ע מעומקא דליבא משכין ליה בחילא יתיר וע"י זה "אור חדש על ציון תאיר"? ומחזק תמיהתו שהרי ביטוי זה כבר הובא לעיל בשה"ש ט,ב, ולמה מציין רבינו דוקא לשה"ש כ,ב, ושם נראה להרב הנ"ל שניכרת ביתר בירור השייכות לנוסח התפילה ע"ש והניח בצ"ע.

ולענ"ד נראה ליישב דדוקא במאמר שאליו מציין רבינו הנה נת' בארוכה איך שע"י העבודה דק"ש למס"נ באחד וכו' נמשך אותו "אור חדש" מא"ס ב"ה ע"ש ולכן כשבהמשך לזה אומר אדה"ז "שע"י זה אור חדש על ציון תאיר כו' והיינו ע"י בחי' בכל מאדך" ומיד בהמשך לזה גם מצוין שם בהגה"ה "ופי' אור חדש ר"ל כמ"ש בפע"ח שער הק"ש וכו'" ע"ש הרי מכל זה יש משמעות גדולה דהכוונה היא לא רק לעצם הענין ד"אור חדש" אלא לזה שאומרים ומזכירים את הלשון ד"אור חדש על ציון תאיר" בברכות ק"ש וזהו שלא כמנהג חב"ד ולכן ציין רבינו לשם ולא לאותו מאמר שקדם לו בשה"ש ששם רק הוזכר הענין אבל אין איזה הכרח שיש לאמרו בסדר התפילה בברכות ק"ש, וכמבואר למעיין שם.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות