E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ' מרחשוון - ש"פ וירא - תשס"ב
אגרות קודש
אופן הלימוד של יוצא מא"י
הת' שאול רייצס
שליח בישיבה גדולה - מיאמי רבתי

באג"ק ח"ח ע' יג' "בטח ידוע לו תוכן שיחתי מכבר להתלמידים שבאו מאה"ק ת"ו, ע"פ פסק רז"ל שהיציאה מהארץ מותרת לתלמוד תורה, שא"כ צ"ל התלמוד תורה באופן כזה שהתורה תלמד אותו". עכ"ל.

והנה חיפשתי שיחה זו. וכנראה הכוונה לשיחת ז' אדר ה'תשי"ג (למעלה מחצי שנה קודם) - נדפסה בתורת מנחם ח"ח ע' 3 ואילך, השיחה נאמרה לפי הכותרת לקבוצה מתלמידי הישיבה (ולא כפי שכתוב במכתב "שיחתי להתלמידים מאה"ק ת"ו"), ושם המדובר הוא ע"ד המשמעת וכו', וקבלת עול ומרות הנהלת הישיבה וכו', ומוסיף, שזהו בפרט לתלמידים הבאים מאה"ק שהיציאה אסורה ע"פ דין, אלא ללמוד תורה אבל בכלל לא מוסיף לבאר מהו הפי' ת"ת כמו שמבאר כאן במכתב (שהתורה תלמד אותו).

וצריך עיון וחיפוש, באם המדובר בכלל בשיחה זו, ובאם כן שמא חסר ברשימת ההנחה.

או שמש"כ בהמכתב, הכוונה היא שהוזכר ע"ד ענין זה באותה השיחה. וכעת במכתב מפרש הכוונה. אבל זהו דוחק. ויש לעיין.

Download PDF
תוכן הענינים
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות