E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויחי - שבת חזק - תשס"ב
גאולה ומשיח
מספר ימי חנוכה לעתיד לבוא [גליון]
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, ניו יורק

בגליון האחרון העיר הרה"ג ריי"ק על מ"ש בשו"ת דעת סופר שלעתיד לבוא יהיו רק ז' ימים של חנוכה (ובזמן הזה עושים ח' ימים רק משום ספיקא דיומא), שאין זה מתאים עם הביאור הפנימי במספר ח' דחנוכה שהוא למעלה מן הטבע וכו'.

ויש להעיר בדבריו, שכאשר מדובר בענינים של "פנימיות", הרי אין הכרח שזה יבוא לידי ביטוי במספר של שמונה ימים לעתיד לבוא. ואדרבה, כמו שמבואר בכמה מקומות לענין והי' הוי' לי לאלקים, שלעתיד לבוא הוי' יהי' נחשב כאלקים, היינו שהלמעלה מן הטבע עצמו יהי' הטבע, הרי אדרבה, יש מקום לומר, שהגילוי שבזמן הזה הוא בבחינת שמונה ולמעלה מן ההיקף, הרי לעתיד יהי' זה חלק מן ההיקף עצמו. ולא באתי אלא להעיר.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות