E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויקהל פקודי - פרשת החודש - שבת חזק - תשס"ב
הלכה ומנהג
פת הבאה בכיסנין [גליון]
הרב אלימלך יוסף הכהן סילבערבערג
שליח כ"ק אדמו"ר - וועסט בלומפילד, מישיגן

בגליון האחרון - תתלג (עמ' 60), הקשה הרב מא"צ ווייס שי' על מה שאני מקשר הענין של עיקר וטפל עם הדין של פת הבאה בכיסנין.

הנה הקשר ביניהם הוא פשוט ומובן מאליו. דהנה במקום שהפת ממולא ורוב המאכל הוא המילוי, (בכ"ז) מברכין עליו בורא מיני מזונות, והיינו משום שבגדרים של עיקר וטפל אמרינן שכל שיש בהתערובת דגן שאינו בא לדבק, נעשה הדגן עיקר. וע"כ מברכין על המאכל בורא מיני מזונות.

ובנוגע עיקר הדין של "שניצל וקאטליט"ס", כיון שאדה"ז כותב בפירוש בסי' ריב סע' א דכל שיש בו דגן בתערובת אפילו אם הוא מיעוט הוא נחשב לעיקר, וכלשונו "...או בתערובת ממשות דגן שאפילו הוא מועט נחשב עיקר...". מוכח דאינו סובר כדעת הפמ"ג ופשוט שלדעת אדה"ז מברכין עליהם במ"מ.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות