E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בהעלותך - תשס"ב
פשוטו של מקרא
העדר פירש"י על "ובשמות תפקדו" וגו' (נשא ד, לב)
ר' יוסף וולדמן
תושב השכונה

בפרשת נשא פרק ד מן פסוק לא והלאה, מפרט "משאם לכל עבודתם" של בני מררי: "וזאת משמרת משאם . . קרשי המשכן . . ועמודיו ואדניו". ובפסוק לב ממשיך: "ועמודי החצר סביב ואדניהם . . לכל כליהם ולכל עבודתם", ומסיים "ובשמות תפקדו את כלי משמרת משאם".

לכאורה המשפט - "ובשמות תפקדו את כלי משמרת משאם", יש בו כדי צורך פירוש, ואין רש"י מפרשו.

וברמב"ן כן נמצא פירוש, והנה דבריו: "וטעם ובשמות תפקדו את כלי משמרת משאם, שיפקיד ביד כל איש במספר שמות לגלגלותם כלי משאם, יאמר, איש פלוני ישא מן הקרשים כך במספר, ופלוני מן הבריחים או העמודים כך במספר. לא שיצוה בני מררי בכללם ישאו כל הקרשים והאדנים והעמודים. והזכיר זה תחלה בבני מררי בעבור כובד משאם, אולי יקל כל אחד ממשאו ויטיל על חברו". ומסיים: "והוא הדין גם בבני קהת וגרשון". עכ"ל.

וגם ה'ספורנו' מפרשו (ד, מט) בא"ד: "...וידע ג"כ פקודיו, והוא שידע שמות הכלים שישא הנקובים בשם כאמרו ובשמות תפקדו את כלי משמרת משאם". הנה יש לתמוה שדוקא רש"י הניח סיום דברי פסוק הנ"ל בלי פירוש.

ע"פ שהורינו כ"ק אדמו"ר זי"ע, אנו מובטחים, שבכגון זה נמצא, שבאיזה פירש"י הקודם כבר נכלל בו הבנה בחלק זה של דברי פסוק הנ"ל.

הנה, בסוף פרשת במדבר (ד, טז) נאמר "ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה, פקודת כל המשכן...". ובפירש"י ד"ה "ופקודת אלעזר": "שהוא ממונה עליהם לשאת אותם שמן המאור וקטורת...".

וממשיך בפירש"י אחריו בד"ה "פקודת כל המשכן": "ועוד הי' ממונה על משא בני קהת, לצוות איש איש על עבודתו ועל משאו, והוא המשכן וכל אשר בו . . [וממשיך בפירש"י:] אבל משא בני גרשון ומררי . . על פי איתמר היה...". ע"כ.

הנני להציע, שתחלת דברי רש"י - "ועוד הי' ממונה", אינו הפירוש של "פקודת" השני שבפסוק "פקודת (כל המשכן)", אלא יוצא מהפירוש בהתיבות "ופקודת אלעזר" שבתחלת הפסוק. דהיינו, שהתחלת הפסוק "ופקודת אלעזר" מתייחסת גם להתיבות שבסוף הפסוק "פקודת כל המשכן" ("וכל אשר בו בקודש וכליו"), שפירושו הוא בדברי רש"י שבהמשך: "לצוות איש איש על עבודתו ועל משאו".

וכאילו הי' נכתב בתורה "ופקודת אלעזר פקודת כל המשכן...".

"פקודת" (כל המשכן), במובן של "הפקד את הלויים" (א, נ).

והנה, בלימוד פירש"י הנ"ל באופן האמור, נוכל להגיע לפשר הדבר למה הניח רש"י סיום הפסוק בפ' נשא גבי בני מררי "ובשמות תפקדו...", בלי פירוש. וכמו"כ מדוע לא פירש מה שנאמר גבי בני הגרשוני (פסוק ד, כז) "ופקדתם עליהם במשמרת את כל משאם".

שבשניהם יש להבין כוונתם, מזה שפירש רש"י על פקודת כל המשכן גבי בני קהת שזה לצוות איש איש על עבודתו ועל משאו.

ובהמשך לפירושו זה, כותב רש"י: "אבל משא בני גרשון ומררי . . על פי איתמר הי'".

כמובן שזהו גם האופן כמדובר גבי בני קהת, "לצוות איש איש" וכו'.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות