E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בהעלותך - תשס"ב
לקוטי שיחות
עשירות מותאמת לכוחות הנפש
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר - אשדוד, אה"ק

בלקוטי שיחות כג עמ' 336 (ובכ"מ): "יש תמהים למאמר חז"ל "רבי מכבד עשירים". ולדידי מובן ומבואר הוא . . כל ענין בעולם . . בהשגחה-פרטית . . עשירים, אנשים אשר ההשגחה העליונה נתנה בידם האמצעים לפעול טובות בעולמו של הקב"ה, בודאי גם כוחות נפשם מתאימים למילוי תפקיד זה, תפקיד העולה פי כמה על תפקידו של איש הבינוני . . אם בעשירים בזהב ובכסף . . על אחת כמה וכמה - עשירים בכח השפעה...", עכ"ל.

יש להצביע על מקור לזה במס' ב"מ לה, א: "לוה מקיים ביה במלוה תומת ישרים תנחם" (משלי יא, ג) וברש"י שם (ד"ה "לוה מקיים במלוה"): "מקרא זה 'תומת ישרים תנחם' - אם לא שאדם נאמן וישר הוא, לא היו מעשרין אותו מן השמים שנאמר תומת ישרים תנחם".

ניתן לקשר זה עם הידוע (ראה ביאורי הרנ"ג לתניא פ"א - עמ' ח מדפי הספר) בביאור מחז"ל (נדה טז, ב) שהמלאך הממונה על יצירת גוף האדם מכריז: עשיר או עני כו', "כי כל תכונה ותכונה זקוקה לגוף שיהיה מסוגל לקלוט אותה, וכשמטביעים תכונות באדם מרכיבים וממזגים את גופו כך, שיהיה מסוגל לקלוט את אותן התכונות . . בתכונת העשירות יש אדם שנברא שיהיה מוכן לקבל את העשירות, אולם ישנם אנשים שהעשירות היא בעוכריהם, כי גופם נברא בצורה כזאת שאינו 'כלי' לעשירות".

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות