E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בהעלותך - תשס"ב
לקוטי שיחות
נתינת תרומה לכהן ת"ח דווקא
הרב אפרים פישל אסטער
'כולל מנחם' שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר

בלקו"ש חכ"ב ע' 136: "וי"ל דוגמתו, עכ"פ מעין זה, בנוגע ללולב וואס אעפ"כ דארף ער האבן תורה: תרומה ווערט געגעבן נאר לכהן, ווייל ער איז בנו של אהרן, ואעפ"כ זאגט מען אז ער דארף האבן מעלת התורה והנותן תרומה לכהן ע"ה כאילו נותנה כו'".

והיינו, שמביא דוגמא על הרמז שבלולב (שמבואר בהשיחה), שרומז על העצם דישראל שלמע' מגילויים, ואעפ"כ רומז (וצריך) ג"כ לענין התורה, שהדוגמא לזה היא מתרומה וכו'. ומפורש יותר בשוה"ג (הע' 37) הכוונה בדוגמא זו: "להביאור בפנים כאן, מה שצ"ל תורה (לולב) הוא מפני שתורה מוסיפה ב(גילוי) העצם, כהדוגמא דלקמן מנתינת תרומה לכהן ת"ח דוקא".

ולא הבנתי הכוונה בדוגמא זו, דהנה בהביאור בהשיחה בנוגע ללולב, "שתורה מוסיפה ב(גילוי) העצם", הרי אין ענין התורה ענין חדש בנוסף על העצם, אלא ענינה הוספה בגילוי העצם. אמנם בהדוגמא, הרי בפשטות הדין לתת תרומה לכהן ת"ח דוקא, הוא דין נוסף וחדש על זה שתרומה נותנין לכהן שהוא בנו של אהרן. ולכאו' לא שייכא זה מה שצ"ל ת"ח דוקא לעצם השם דכהן בנו של אהרן, ע"ד ענין התורה שענינה לגלות העצם?

(ואף שכותב בהשיחה: "עכ"פ מעין זה", והיינו שאפשר שאינו דוגמא ממש, אבל לכאורה אינו מתאים לעיקר תוכן הדוגמא).

ומשמע מל' השיחה - "תרומה ווערט געגעבן נאר לכהן, ווייל ער איז בנו של אהרן, ואעפ"כ זאגט מען אז ער דארף האבן מעלת התורה", - דשייכי ענינים אלו להדדי, דהדין שצריך לתת התרומה לכהן ת"ח, שייכא להשם דכהן שהוא בנו של אהרן. ואולי י"ל, דזהו ע"פ שיטת א' מהראשונים בביאור דין זה, וכדלקמן. ואף שמבואר בהשיחה בל' זה בפשיטות ובלי חולק בגדר זה, מ"מ הרי אמנם אינו מביאו אלא לדוגמא, ולכן אולי הכוונה היא ע"פ שיטה א'.

והנה בגמ' סנהדרין צ, ב ובחולין קל, ב, ילפינן האי דינא מקרא: "ויאמר . . לתת מנת (לכהנים ולוים) למען יחזקו בתורת ה', כל המחזיק בתורת ה' יש לו מנת, ושאינו מחזיק בתורת ה' אין לו מנת". ובסנהדרין שם אמרינן עוד בטעמא דהאי דינא: "כל הנותן תרומה לכהן ע"ה, כאילו נותנה לפני ארי . . כהן ע"ה ספק אוכלה בטהרה ספק אוכלה בטומאה".

וברמב"ם בפ"ו מהל' תרומות הל' ב' כתב: "ותרומה טהורה . . אינה ניתנת אלא לכהן ת"ח, מפני שאסור לאכול תרומה טמאה, וכל ע"ה בחזקת טומאה, לפיכך נותן תרומה טמאה לכל כהן שירצה". עכ"ל. ובהנ"כ מציינים לגמ' חולין שם, ומבואר לכאורה מהרמב"ם דס"ל, דיסוד הדין הוא מטעם חשש טומאה, וכנ"ל בגמ' סנהדרין. וברדב"ז שם כ', דלהרמב"ם מה שאמרו בחולין שם, אינו מעיקר הדין משום חשש טומאה, והוא רק "על צד היותר טוב".

ובתוס' חולין שם ד"ה "מנין" ובדף קד, ב ד"ה "וניתנת", כתבו, דזה שאין נותנין תרומה לכהן ע"ה, הוא רק במקום שיש כהן חבר, עי"ש. וכן כתבו עוד הרבה ראשונים. ובל' הטור ביו"ד סמ"א מבואר יותר, שכ': "ויתנם לכהן חבר אם יש שם כהן חבר, שהוא קודם לע"ה". ומשמע מל' זה, דאינו אלא דין קדימה שנותנין לכהן חבר אם יש שם.

אמנם הר"ש במס' חלה פ"ד מי"ט כתב, דמה שאיתא במשנה שם "ואלו נותנן לכל כהן", איירי בכהן חבר שאינו אוכל חולין בטהרה, אבל כהן ע"ה לעולם אין נותנין לו, כיון שאין מחזיקין בתורת ה' אין לו מנת. עיי"ש.

והנה, אם נאמר דאין נותנין לכהן ע"ה הוא משום חשש טומאה, לכאורה פשוט דלא שייכא לשם כהן, שהרי אינו אלא משום חשש טומאה, אבל א"נ שהוא דין קדימה כשיש שם כהן חבר וע"ה, או שהוא רק "על צד היותר טוב", ובפרט להר"ש שלכאורה יוצא לשיטתו שלעולם צריך ליתן לכהן ת"ח, י"ל, שזה שצ"ל ת"ח נאמר בכהן דוקא, וזה שייכא לזה שהוא כהן בנו של אהרן, וכדמשמע בהשיחה. אולם עדיין חסר ביאור, מהו ההכרח לומר כן, דאף שלשיטתם י"ל שאינו משום חשש טומאה, מ"מ עדיין אפשר שהוא ענין צדדי ליתן לת"ח, או עכ"פ שהוא דין נוסף לזה שהוא כהן בנו של אהרן, שעפ"ז לכאו' אינו דוגמא להמבואר בהשיחה בנוגע לתורה שהיא גילוי העצם.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות