E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בהעלותך - תשס"ב
לקוטי שיחות
"הלכות חנוכה" בספר היד [גליון]
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, ניו יורק

במה שהעיר הרמ"מ רייצעס בגליון האחרון - תתלח (עמ' 23), איך אפשר להתאים ביאור רבינו (בלקו"ש חל"ב שיחה א לפ' אמור) שההלכות שבספר זמנים הם בעיקרם ע"ד חיובי הגברא, עם זה שכינה הרמב"ם את ההלכות דחנוכה בשם "הלכות חנוכה".

אולי אפשר לומר, שלשיטת הרמב"ם חיוב הגברא בימי חנוכה, אכן אינו רק חיוב פרטי של אמירת הלל והודאה והדלקת הנר. אלא הוא חיוב של פירסום הנס דחנוכה (וכמבואר במ"א מדוע מתחיל הרמב"ם את ההלכות בתיאור הנסים דחנוכה), וחיוב גברא זה מוגדר בתואר "הלכות חנוכה".

או אולי אפשר לומר להיפך, דבחנוכה ליכא חיוב גברא אחד (דלא כשביתת המועדות), אלא כמה חיובים שונים דהלל והודאה, ואי אפשר לכלול כולם בשם ה"הלכות". ולא באתי אלא להעיר.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות