E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בהעלותך - תשס"ב
שיחות
ספר 'משנה תורה' ע"ש משה רבינו [גליון]
הת' יעקב זאיאנץ
מכון לסמיכה - תות"ל מאריסטאון, ניו דזשערזי

בגליון האחרון - תתלח (עמ' 27) שאל הרב י. ש. קלמנסון שי' היכן המקור להנאמר בשיחת ש"פ מטו"מ תשט"ז סי"ב, שהפסוק "זכרו תורת משה עבדי" קאי על "משנה תורה" ספר דברים. דאיתא שם בזה"ל: " אבער וואס עס טייטשט זיך אָפּ בפירוש, איז תורת משה עבדי, וואס דאס גייט אויף אלה הדברים דבר משה". עכ"ל.

הנה מקום [מקור] היה איתי מונח בזכרוני קדום יותר מאשר המקור דלקמן, אבל נשכח ממני איזהו מקומו בדיוק. אבל זאת מצאתי, שעל מה דאיתא במס' בבא בתרא (יד, ב) "משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב" מפרש ב'עיון יעקב' (בעהמ"ס 'חק יעקב' ושו"ת 'שבות יעקב') בזה"ל: "ונראה דדעת רש"י, דהא דמשה כתב ספרו - היינו ספר משנה תורה שזה נקרא ע"ש משה כדכתיב זכרו תורת משה, משא"כ שאר התורה קדמה אלפיים שנה". עכ"ל.

ומה שלכאו' דורש ביאור בשיחה הנ"ל, הוא, דמהלשון שם משמע דהפי' שמפורש על "זכרו תורת משה", הוא דקאי על משנה תורה, והפי' שקאי על כל התורה כולה הוא פשוט אבל אינו מפורש. ולכאורה כשמעיינים במפרשי הפסוק "זכרו תורת משה עבדי" אשר במלאכי (ג, כב), חזינן דמפורש בהם דפי' "תורת משה" קאי על כל התורה (ע"ש ב'אבן עזרא' וברד"ק ועוד), והרי זה שקאי על "משנה תורה" אינו מפורש כ"כ כנ"ל, וממילא הלשון אשר בשיחה (הבלתי-מוגה) הנ"ל צ"ע.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות