E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בהעלותך - תשס"ב
אגרות קודש
'לוח התיקון' לסידור בימי אדמו"ר הזקן
הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע - בודאפשט, הונגריה

ב'אגרות קודש' כ"ק אדמו"ר זי"ע חלק יב עמ' רלד ס"ב נכתב: "בהנוגע להסידור איך בא לשינוי הנוסחאות ואיזהו סיבת השינוי בהסי' שעל השער כתוב שהם נוסח אר"י. - יעיין בזה בהקדמת שער הכולל השתלשלות הדפסת הסידורים, וכיון שנדפסו ע"י בני אדם אשר על כאו"א נאמר שגיאות מי יבין, היו שגיאות גם בסידור הראשון, ועוד בימי רבנו הזקן ערכו לוח התיקון, וכן מזמן לזמן ביררו וליבנו על פי המקובל בתוככי החסידים".

מהתוכן נראה, שהשאלה היתה למה יש שינויים בסידורים נוסח האר"י שנערכו ע"י אדה"ז, וע"ז באה התשובה שזה כתוצאה משגיאות, וכבר באו תיקונים לזה בימי אדה"ז, ומאז "מזמן לזמן" הנוסח עדיין ממשיך להתפתח.

ויש לעיין, למה הכוונה שגם "בימי רבנו הזקן ערכו לוח התיקון", מי ערך ואיפה זה פורסם?

רבי נתן הורוויץ אבד"ק פאלאצק[1] כותב בקיץ תקפ"ב[2] למהרי"ל, אחיו של אדה"ז: "ואמת שנדפס כעת סדור ע"י המופ' מו"ה ישראל. . ועשה לוח הטעות ג"כ עליו . . ומלא שיבושים בדגש ורפה וימין ושמאל ונקודות מקצה וכו' אשר לא הגיה בלוה"ט [=בלוח הטעות], וגם לוה"ט שלו הוא בטעות ואין לסמוך עליו...". אבל לכאורה מדובר כאן ב'לוח הטעות' שנערך רק לסידור דפוס תקפ"ב, ולא בחיי אדה"ז.

ואולי הכוונה לנאמר ב'שער הכולל' פרק לב אות ג: "וידוע אשר אחר גמר הדפסת הסדור הזה [='סדור הראשון דקאפוסט שנדפס בחיי אדמו"ר'] נצטוו מאדמו"ר הזקן להוסיף את דיני הכנסת השבת, וגם ולקחת סולת [אחר מוסף שבת] וגם דיני סדר הבדלה, ולא יכלו עוד להעמיד כל דבר על מקומו, כי כי"ק הזה הגיע לידם אחר ההדפסה, והדפיסו שני דפים נוספים מועתקים מכתי"ק...". ראה גם שם בהקדמה אות ח.

או אולי הכוונה ל"הגהות לסידור הישן" של הצמח צדק[3], שהם הגהות ותיקונים לניקוד שבסידור ש"הועתקו מההגהות של רבינו הגדול ז"ל שהגיה בעצמו"[4].

אבל קצת צ"ע הלשון ש"(בימי רבנו הזקן) ערכו לוח התיקון", לשון רבים, ואין הכוונה דוקא לאדה"ז.


1) 'יגדיל תורה' (ניו יארק) שנה ז' עמ' קנג ואילך.

2) זאת ניתן לקבוע על יסוד תשובת המהרי"ל, שהיא מתאריך "מחרת יוהכ"פ תקפ"ג", ראה שו"ת 'שארית יהודה' שער המילואים ח"ב עמ' 212 (בהוצאה השניה של מהדורת תשי"ז).

3) נדפסו בהוספות לסדור 'תורה אור'.

4) ראה עדכ"ז 'פרדס חב"ד', 7, עמ' 148.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות