E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בהעלותך - תשס"ב
חסידות
בד"ה אלפיים שנה כו' תשי"ב
הת' הלל מונדשיין
מכון לסמיכה - כפר חב"ד, אה"ק

בד"ה "אלפיים שנה קדמה תורה לעולם" תשי"ב (תורת מנחם ח"ג עמ' 135) מקשה הרבי: מדוע מובא במארז"ל זה (דאלפיים שנה קדמה תורה כו') הענין הב' ד"ואהי' שעשועים יום יום", ולא הענין שלפניו [בפסוק] "ואהי' אצלו אמון", שהוא נעלה יותר.

ולכאורה צ"ע, שהרי כל הענין דאלפיים שנה קדמה תורה נלמד מהמלים "ואהי' שעשועים יום יום", שיומו של הקב"ה אלף שנה (כמ"ש במדרש תהלים ומד"ר שנסמנו במאמר שם בהע' 2), ואיך יוכלו ללמוד זאת מהמלים "ואהי' אצלו אמון"?

ונראה שנפלה כאן טעות, מפני שבמהדורות הקודמות של המאמר נכתב כאן בזה"ל: "לכאורה הנה כאשר חושב כאן מעלות התורה, למה מתחיל מהמעלה דואהי' אצלו שעשועים יום יום שזה אומרו אלפיים שנה קדמה כו', ואינו מתחיל מהמעלה דואהי' אצלו אמון שהוא מעלה יותר עליונה שבתורה וכו'".

והכוונה במלים "כאשר חושב כאן מעלות התורה", היא למאמרו של אדמו"ר הריי"צ המובא שם לפנ"ז (ד"ה אלפיים שנה תש"ד), שמדבר בקדימת התורה במעלה, שקדמה אלפיים שנה היינו אאלפך חכמה כו', ונלמד מהפס' ואהי' שעשועים כנ"ל.

וא"כ, קושייתו של הרבי היא על מאמרו של הריי"צ ולא על מאמר רז"ל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות