E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויקרא - י"א ניסן - תשס"ד
שונות
הורים מעולם האמת לנישואי צאצאיהם [גליון]
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר - אשדוד, אה"ק

באחד הגליונות דשנת תשס"א כתבתי בענין השתתפות קרובים מעולם האמת בשמחת צאצאיהם.

ויש להוסיף: דהנה בענין ברכת "שהכל ברא לכבודו" פירש רש"י (כתובות ח, ב) שזהו לכבוד אסיפת העם בחתונה. וכתב בשו"ת חלקת יעקב סימן פג - ע"ד הדרוש - כי הברכה היא לכבוד קרוביהם של החתן והכלה שבעולם האמת - "שבשעה שחתן וכלה עומדים תחת החופה, ניתן רשות להוריהם שהם בעלמא דקשוט לקחת חלק בהשמחה של בניהם, וזה כוונת רש"י לאסיפת העם "הנאספים", רצ"ל [=רצונו לומר] שנאספין בעולם ולוקחין חבל בהשמחה".

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח