E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג השבועות - תשס"ד
חסידות
בטעם העונש על חילול שבת ויו"ט
הרב נתן גורארי'
באפאלא, ניו יארק

בתניא קדישא סוף פ' מו איתא: "ובזה יובן חומר עונש איסור מלאכה בשבתות וחמץ בפסח השוה לכל נפש לפי שאף בנפש בור ועם הארץ גמור מאיר אור קדושת שבת ויו"ט ונידון בנפשו בכרת וסקילה על חילול קדושה זו. עיי"ש.

ומבואר מכאן דבר חידוש, שבשבת ויו"ט או חמץ בפסח (שגם אכילת חמץ ר"ל הוא מטעם חילול קדושת יו"ט דפסח שמאיר בנפשו) העונש הוא מצד שמאיר בגילוי בשבת ויו"ט אור א"ס בנפשו והוא מחלל קדושה זו".

ולכאורה ביאור זה - דהעונש הוא מפני שהוא מחלל הקדושה שבנפש - הוא בדיוק בשבת ויו"ט ולא בשארי עונשים.

ואולי בזה יובן גם מש"כ בתניא בפרק כד בענין פקו"נ ש"דוחה שאר עבירות וגם יעבור ואל יהרג היינו כפי' חז"ל אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה ולא משו' קלות העבירות וחומרן . . אלא דגזירת הכתוב הוא". דצ"ע בזה האם ענין "חלל שבת אחת" הוא רק בשבת, או שהפירוש בזה הוא בכל המצוות, שזה לא מצד פקו"נ אלא מצד הריבוי מצוות שיקיים אם יחי'. היינו המצוות הרבות שיקיים כשיחי' דוחים העבירה שיעבור פ"א.

ועוד צ"ל במה שמסיים "אלא שזה גזה"כ", מה צריך הביאור מצד חלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה*.

ואפשר לומר שהיות שבחילול שבת (ויו"ט) ה"ה מחלל אור קדושת שבת שמאיר בנפשו, וזהו גדר חילול ה' (ר"ל), הנה איך מתירים פקו"נ לחלל, דהרי ענין חילול ה' הוא מהמצות דיהרג ואל יעבור.

וע"ז מבאר שבמיוחד בשבת אין זה נק' חילול ה' מצד שישמור שבתות הרבה.

וענין זה הוא מיוחד בשבת, שבפרט א' חמור הוא משאר מצוות ה' - מצד ענין החילול, שבשבת מאיר בגילוי אור קדושת השבת - אור א"ס. ולאידך דוקא בשבת ויו"ט אומרים שזהו מצד קדושת השבת שיאיר הרבה פעמים ככה**.

וזה שהגמ' מביא טעם "חלל שבת אחת כו'" הוא שמצד פקו"נ בלבד לא היינו יכולים לדחות חילול שבת, וצריכים דוקא להסבר דחלל שבת א'. אבל זה הוא רק בשבת ויו"ט ובשאר המצוות הוא גזה"כ. וצ"ע.

ובהמשך להנ"ל: הנה מבואר בדא"ח איך מותרים אנו בכלל לעבוד בששת ימי המעשה, הלא הר"ז כ"מאן דמחוג קמי מלכא" ונחשב מרידה ח"ו. והביאור הוא, שהיות שבימי השבוע גילוי אלקות בהעלם אין זה נק' מרידה, משא"כ בשבת, היות שאלקות מאיר אז בגילוי בעולם, וכבפרק מ"ו בגילוי בנפשו, אסור במלאכה שנחשב כביכול למרידה. ולפי"ז מובן, דבלי הטעם דחלל עליו כדי שישמור שבתות הרבה, ענין פקו"נ לבד לא הי' בכוחו להתיר, שהרי חילול שבת (ויו"ט) הוא מרידה במלכותו כנ"ל. וכ"ז הוא דוקא בשבת ויו"ט, אבל בשערי מצוות אין אומרים שזה אסור מצד מרידה כביכול, ולכן אז אומרים שפקו"נ דוחה כל המצוות.


*) ראה מ"מ הגהות והערות קצרות פכ"ד שם. המערכת.

**) ראה לקו"ש חכ"ז פ' אחרי ג' סעי' ז והלאה. המערכת.

Download PDF
תוכן הענינים
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות