E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ אמור - תשס"ה
פשוטו של מקרא
"ותען להם מרים וגו'" [גליון]
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

בגליון העבר (ע 168) הביא הרב י.וו. מה ששאלתי [בגליון תתצד (ע' 81)] על הפסוק בפ' בשלח (טו, כא): "ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה וגו'", למה לא מפרש רש"י מה שנאמר להם, שהרי מרים אמרה שירה לנשים, כמו שפירש"י שם.

וכתב שם הרב י. וו. וז"ל:

"אמנם זה שרש"י אינו מתייחס לשאלה זאת מוצאים ג"כ במקום אחר, ובאופן בולט יותר.

בפרשת פנחס (כז, ז) נאמר: כן בנות צלפחד דוברות נתון תתן להם אחוזת נחלה... ובאותו הפסוק מסיים את נחלת אביהן להן", עכ"ל שם בקובץ הנ"ל.

וראיתי בכלי יקר על פסוק הנ"ל שעמד על שאלה זו, וז"ל:

"להן מבעי לי' למימר כמו שאמר בסמוך והעברתם את נחלת אביהן להן. וזה לפי שבענין הירושה אם אין לו בן הרי הם עומדים במקום זכרים לכל דבר על כן אמר נתן תתן להם כמדבר לזכרים להורות שהם כזכרים לכל דבר ירושה.

אבל אח"כ שאמר והעברתם המורה על לשון עברה או לשון העברת נחלה משבט לשבט מצד שהן נקיבות על כן אמר כמדבר לנקיבות והעברת נחלת אביהן להן", עכ"ל.

ועיין גם בפירש"י (שם, ד) ד"ה למה יגרע שם אבינו: "אנו במקום בן עומדות".

Download PDF
תוכן הענינים
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח