E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ אמור - תשס"ה
שונות
השייכות דמספר "ארבעים" ללימוד התורה
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר - אשדוד, אה"ק

בשיחת כ"ק אדמו"ר נדפס 'לקוטי ביאורים' (קארף) ח"ב ע' פד-פט מבאר השייכות של מספר ארבעים ללימוד התורה (וכן לתפילה ותשובה), ראה שם בהרחבה ובמאמרי חז"ל שהובאו בהרחבה במראי-המקומות שם.

ועפ"י המבואר שם מובן בפשטות המסופר בגמ' מגילה ז, ב. שרב אשי אמר לאמימר דינו של רבא "סעודת פורים שאכלה בלילה – לא יצא ידי-חובתו", ו"תנא מיני' ארבעין זימנין, ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה".

כלומר, שהמספר "ארבעים" יש לו קשר מיוחד לקליטת התורה. וראה מהר"צ חיות שזהו בדומה לתענית ח, ב. דריש לקיש הוה מסדר מתניתי' ארבעים זימני, כנגד ארבעים יום שבהם ניתנה תורה.

ועיין מהרש"א (בחידושי אגדות) שם שכתב דהיינו טעמא, משום שגם משה סידרן ארבעים יום, ולכל הפחות פעם אחת בכל יום.

Download PDF
תוכן הענינים
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח