E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ אמור - תשס"ה
שיחות
נשיאת כפים בחו"ל
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר - אשדוד, אה"ק

ב'ספר השיחות-תשנ"ב' כרך ב' ע' 461: "רבינו הזקן רצה להנהיג שגם בחו"ל יקיימו מצות נשיאת-כפים בכל יום, ולאחרי ההשתדלות לא עלה בידו שהציבור יקבל תקנה זו".

וב'לקוטי שיחות' כרך ח"י ע' 448: "אדמו"ר הזקן . . מסופר שאמר (הלשון - בערב) דהי' רוצה להחזירה כו' . . ובכל זה לא עשה בזה וכו'. ודוקא מפני שלא ידוע הדבר והטעם (בבירור) קשה עוד יותר השקו"ט וכו' בזה".

ולהעיר מהמובא עד"ז בנוגע להגר"א - בשו"ת משיב דבר להנצי"ב סימן קנ"ד שפעם אחת הסכים הגר"א להנהיג נשיאת-כפים בכל יום בבית מדרשו ועכבוהו מן השמים ונלקח לבית האסורים, ואח"כ תלמידו הגר"ח מוואלוז'ין הסכים ביום א' שביום המחרת יצוה לישא כפים ובאותו לילה נשרף חצי העיר ובהכנ"ס שבעיר, וראו והתבוננו שיש בזה איזה דבר סוד בסתרי השפעת הברכה היורד ע"י ברכת כהנים בחו"ל, ואין אתנו יודע עד מה.

Download PDF
תוכן הענינים
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח