E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ אמור - תשס"ה
הלכה ומנהג
ניטלו אגפיה כשרה
הרב לוי יצחק ראסקין
דומ"צ קהלת ליובאוויטש, לונדון

ב'מ"מ הגהות והערות קצרות' (מרשימות כ"ק אדמו"ר זי"ע על ס' תניא קדישא, פרק מ) מעיר על מה שמצטט אדה"ז "כדתנן ניטלו אגפיה כשרה", שבחולין נו, ב. איתא "נשתברו גפיה" [שני שינויים!]. והלשון 'אגפיו' נמצא ברמב"ם הל' שחיטה ובשו"ע יו"ד סי' נג. ודין ניטלו האגפיים כתבוהו הב"ח והט"ז שם.

ואולי יש לומר בזה, שמכיון שלפי הרמ"א (יו"ד שם ס"ב) יש שע"י שנשברה האגף נגרמת טריפות העוף [מחשש נקיבת הריאה], דהיינו כשנשברה סמוך להגוף, על כן במקום שיסתום אדה"ז לכתוב שבנשברה שהיא כשירה, שינה להכשיר בניטל.

ולהעיר מהלשון "ניטל אגפיים" בעניינים שונים לגמרי - ברמב"ם הל' טומאת מת פכ"ה ה"ט, הל' אבל פי"ב ה"י.

Download PDF
תוכן הענינים
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח