E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ כי-תצא - תשס"ז
הלכה ומנהג
בענין מי שעקר ממקומו באמצע אכילתו [גליון]
הרב פנחס קארף
משפיע בישיבה

בגליון תתקמא (עמ' 150) שואל הרב וו.ר. שי' בענין מי שעקר ממקומו באמצע אכילתו ואכל שם דברים הטעונים בברכה לאחריהם במקומם וגם בדברים שאינם טעונים ברכה לאחריהם במקומם, וכשחוזר למקומו אם צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה על הדברים שאינם טעונים ברכה לאחריהם במקומם.

ולכאורה פשוט שצריך, וכסברתו באופן הב'*.

אח"כ שואל אם אכל תפוחים וגם פירות משבעת המינים שאז צריך לברך מעין שלוש עם שניהם, וחזר למקומו הראשון, אם יצטרך לברך ברכה ראשונה על התפוחים, ורוצה לדמות לאחד שהולך באמצע הסעודה לבית אחר ואוכל ושותה דברים שאינם טפלים לסעודה, שאינו צריך לברך עליהם מאחר שהם טפלים לברכה אחרונה, וא"כ גם כאן הרי התפוחים טפלים להפירות של מעין ג' בברכה אחרונה.

אבל באמת אין זה דומה כלל, כי שם מה שאין צריכים לברך עליהם ברכה אחרונה, הוא מפני שטפלים לברהמ"ז, אבל כאן מה שיוצא בברכת על העץ על התפוחים הוא לא מפני שהם טפלים להפירות של מעין שלוש, אלא מפני שברכת על העץ פוטר גם התפוחים, כי גם הם פרי העץ.


*) דלא כמ"ש בזה הרב ש.פ.ר. שי' בגליון תתקמב (עמ' 85), ע"ש, וראה גם בהערה שלפני זה מה שהביא הרב וו.ר. שי' שהקצות השולחן מסתפק בזה. המערכת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות