E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויקרא - י"א ניסן - תשס"ד
גאולה ומשיח
לעת"ל הלכה כבית שמאי
הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
ר"מ בישיבה

בשו"ת 'ויצבר יוסף' סי' מה הביא קושיא שהקשו לו בהא דאמרינן בביצה ד, ב: "שני ימים טובים של ראש השנה, רב ושמואל דאמרי תרווייהו נולדה בזה אסורה בזה וכו', הא לית לן למיסר האידנא אלא משום תקנת רבי יוחנן בן זכאי לכשיבנה ביהמ"ק ויבואו עדים מן המנחה ולמעלה ויהי' אותו היום קודש ולמחר קודש והוי כיומא אריכתא" עיי"ש, וקשה הא נודע מפי ספרים שלעתיד לבוא הלכה כבית שמאי, ובית שמאי סב"ל דביצה מותרת אף בו ביום, וא"כ למה נאסור עכשיו משום לע"ל?

ומביא שם תירוץ וז"ל: "לדעתי לא קשה מידי דבמה שב"ש מקילין וב"ה מחמירין לעת"ל יהי' הלכה כבית הלל ולחומרא, דעיקר דברי האריז"ל מובא ג"כ בעמודי' שבעה עמוד הד' דרוש כ"א, דב"ש מסטרא דגבורה וב"ה מסטרא דחסד, והחומרות הן מצד הדין והקולות מצד החסד, ולכן בכל מקום ב"ש לחומרא וב"ה לקולא, כל אחד לפי שורש נשמתו, ומה שמצינו לפעמים ב"ש לקולא וב"ה לחומרא, כי אין דין שלא יהי' כלול בו חסד וגם חסד כלול בו דין, שזהו תכלית היחוד, ובעוה"ז דמעלת החסדים על הגבורות הלכה כב"ה, ולע"ל שיהי' מעלת הגבורות על החסדים והנהגת העולם בגבורות יהי' הלכה כב"ש, א"כ במה דב"ש מחמירין בעוה"ז יהי' הלכה כמותם לע"ל בהנהגת הגבורות, משא"כ בהא דב"ש מקילין בעוה"ז יהי' הלכה כב"ה דמחמירין דשורש החומרא מהדין הכלול בחסד" עכ"ל.

ויש להעיר בזה משיחת ערב חנוכה תש"נ ס"ד (התוועדויות תש"נ ח"ב ע' 33) וזלה"ק: ויש לעיין בזה: הרי צ"ל במעמד ומצב ד"אחכה לו בכל יום שיבוא". ומקווים שמשיח צדקנו יבוא היום בערב שבת, ערב חנוכה. וממילא מתעוררת השאלה, דאיתא בכתבי האריז"ל והובא בדא"ח שלעתיד לבוא תהי' הלכה כבית שמאי וממילא הנה אעפ"י שעומדים בתחילת המעל"ע דערב שבת וערב חנוכה ו"עדיין לא בא", הרי מקוים שיבוא תיכף ומיד עוד בלילה זה, ויש לעיין האם כבר בתחילת בואו של משיח צדקנו תהי' הלכה כבית שמאי וכבר בשנה זו ידליקו ביום הראשון של חנוכה שמונה נרות, דא"כ מובן שגם ההכנות לחנוכה, צריכות להיות בהתאם לזה, עכלה"ק, (וראה בגליון תתיג שהרב י"ש שי' קאלמנסאהן ציין לשיחה זו), דמשמע מזה עכ"פ שכשתהי' הלכה כבית שמאי הלכה כמותם גם בנוגע לנרות חנוכה אף ששם ליכא הענין דחומרא.

וכבר כתב בענין זה הרה"ג ר' יעקב יוסף שליט"א קופרמן בגליון תתיב, והביא בזה שיחת ש"פ וישלח תשנ"ב שאמר הרבי בנוגע להדלקת נר חנוכה שגם לאחרי הגאולה האמיתית והשלימה יקיימו את כל פרטי הדינים בנרות חנוכה שמדליקים על פתח ביתו מבחוץ וכו' - "ואז תהיה ג"כ השלימות דמוסיף והולך מיום ליום וכו'", דמפשטות הלשון בשיחה נראה דהכוונה גם כפשוטו שגם לעת"ל ידליקו ביום הראשון נר א', ועד שביום השמיני ידליקו ח' נרות וכדעת ב"ה וכנהוג בזמן הזה, ואיך זה מתאים עם הא שיהי' הלכה כבית שמאי? עיי"ש בארוכה בדבריו הנחמדים, וראה קובץ שיעורים ח"ב קונטרס דברי סופרים סי' ה' אות טז, וראה בקונטרס תורה חדשה מאתי תצא (חגה"ש תנש"א) ששם נתבאר בפרטיות הענין דלע"ל הלכה כב"ש, וכדאי לעיין בענין זה עוד ועוד חזון למועד בעזהשי"ת.

ולעצם הקושיא שב'ויצבר יוסף', הנה לפי מה שנסתפק הרבי כנ"ל, דאפשר שזה לא יהי' מיד, שהפירוש בזה בפשטות הוא עפ"י המבואר בקונטרס תורה חדשה שזה תלוי במצב העולם שהעולם יזדכך וכו' עיי"ש ואפשר שזה יקח זמן, הנה אי נימא כן לא קשה קושייתו כלל כיון שיש לגזור משום תחילת הזמן שיבוא.

גאולה ומשיח
בהגדש"פ: אילו הי' שם לא הי' נגאל - בגאולה דלעת"ל
הרב אלי' מטוסוב
ברוקלין נ.י.

מבואר במקומות רבים בלקוטי שיחות, במ"ש בהגדה בתשובה לבן הרשע "אילו הי' שם לא הי' נגאל", שאין הכוונה לדחות ולצער את הבן רשע אלא גם להודיעו שרק שם "במצרים לא הי' נגאל" אבל בגאולה דלעת"ל לא ישאר אף אחד בגלות, וגם רשעים שלא היו נגאלים ממצרים יגאלו בגאולה העתידה.

[ראה בכ"ז לקו"ש ח"א ע' 252, חי"א ע' 2. חכ"ו ע' 90 (ומביא שם גם מענין "כי לא ידח ממנו נדח"). חל"ו ע' 51. ובהגש"פ עם לקוטי טעמים וביאורים ח"א ע' קכו וע' קלג].

אם הגאולה העתידה היא לכל ישראל

וצריך עיון בד"ה כי ישאלך בנך, בסה"מ אידיש ע' 109, וז"ל:

"עס איז פאראן די וואס פרעגן: מה העבודה הזאת לכם כו', די אויסערגעוויינלעכע אידישע צרות און וועלט פאסירונגען טייטשען זיי אויס אויף זייער כפירה שטייגער, און חבלי משיח און אין ביאת המשיח לייקענען זיי, די גאולה ווילען זיי ניט, און אויף דעם גאנצען ענין פון תורה ומצות מעשיות קענען זיי ניט ליידען וואס אידען זיינען מקיים תורה ומצות מעשיות, אט דער סוג פרעגער איז א רשע. דער ענטפער צו דעם רשע פרעגער איז אויסהאקען דעם שי"ן פון דעם ווארט רשע, דאס מיינט צונעמען ביי די רשעים די אידישע מנהגים וואס זיי ווילען אפהיטען, דאן בלייבען זיי נאר ביי זייער רע. און מען באדארף אים זאגען אז אין דער גאולה הראשונה אין מצרים זיינען געווען אזעלכע ווי ער וואס האבען געלייקענט אין דער גאולה אויך ווען השי"ת האט באוויזען מופתים, השי"ת האט געדולד ביז דער מכה פון חושך טאמער וועלען זיי תשובה טאן, ווען זיי האבען ניט תשובה געטאן זיינען אלע כופרים אין דער גאולה אויסגעשטארבן, אט אזוי איז אויך אין דער אנקומענדער גאולה, גיט השי"ת די כופרים די מעגליכקייט תשובה צו טאן". ע"כ. [וכ"ז הוא ע"ד המבואר בכ"מ בענין הלעיטהו לרשע וימות ולהוציא מהם ניצוצות הטוב כו'].

הלא שכאן נראה להיפך, שכמו שלא נגאלו במצרים כן לא ייגאלו לעתיד.

חילוקי דרגות ברשעים

ואולי כאן קאי בסוג מיוחד של רשעים שכופרים ואינם רוצים בהגאולה, שהם דוקא לא ייגאלו. וכמפורש בגמ' סנהדרין ר"פ חלק על המשנה שהאומר אין תחה"מ מן התורה אין לו חלק לעוה"ב, שזהו מטעם מדה כנגד מדה - "הוא כפר בתחה"מ לפיכך לא יהי' לו חלק בתחה"מ" (וע"ד האמור לגבי יוהכ"פ שעל חטא שחטאו ביוהכ"פ עצמו אין עיצומו של יום מכפר).

ועי' בפי' הרא"ש ע"ס שמות (י, ב) וז"ל: "יש לשאול מ"ש שמתו כל הרשעים בתוך ג' ימי אפלה, ודתן ואבירם לא מתו שהיו רשעים גמורים. י"ל אעפ"י שהיו רשעים לא נתייאשו מן הגאולה". ועי' עבוה"ק ח"ב פ"י.

רשע החוטא ומחטיא

או י"ל שקאי בסוג של רשע שהוא חוטא וגם מחטיא אחרים (עי' בדיוק הלשון במאמר כאן על רשעים אלו, שהם אינם סובלים מה שיהודים מקיימים תומ"צ). עי' באבות פ"ה שחוטא ומחטיא אין מספיקין בידו לעשות תשובה.

ועד"ז סוטה דמ"ז ע"א וסנהדרין דק"ז ע"ב, ועי' רמב"ם הל' תשובה ריש פ"ד. ועיג"כ רמב"ם שם פ"ג ה"ו על הכופרים ומחטיאי הרבים כו' שאין להם חלק לעוה"ב. ויל"ע בשערי קדושה להאריז"ל ח"ב ש"ח. ועי' מאירי סנהדרין שם שכ': "ומ"מ כל שתלה לו זכות ועשה תשובה נתכפר לו שאין לך מחיצה ופרגוד בפני התשובה כלל כו'".

ועי' יומא פ"ו ע"א גבי ד' חלוקי כפרה אשר בכל העבירות יש כפרה, משא"כ בחילול ה' (ופירש"י: חוטא ומחטיא) אין כח בתשובה לתלות וביוהכ"פ לכפר ולא ביסורין למרק כו'. וביומא שם דפ"ה ע"ב על כל עבירות שבתורה יוהכ"פ מכפר כו' חוץ מפורק עול (כופר בהקב"ה) ומגלה פנים בתורה (דורש את התורה לגנאי) ומיפר ברית בשר (מילה).

לא ידח ממנו נדח

ועדיין יש לעיין בענין "כי לא ידח ממנו נדח" הנזכר בלקו"ש חכ"ו שם ובכ"מ, שזהו בכל סוגי הרשעים.

וגם יל"ע על מארז"ל בסנהד' דור שכולו חייב. ועי' באוה"ת בא ע' רסז שמבאר דעת ר' יהושע שס"ל בניסן עתידים להגאל וגם ס"ל שישראל נגאלין גם בלי תשובה, שהוא לשיטתי', כי ענין ניסן הוא אתעדל"ע אהי' כטל לישראל כו' (ונזכר מזה בלקו"ש חל"ז ע' 113).

וגם לא נתברר לי בענין זה בחילוק גאולת מצרים והגאולה העתידה (אשר בגאולת מצרים לא נגאלו הרשעים, וגאולה העתידה היא לכל ישראל), אם זהו חידושו של הרבי, או שהוא דבר המפורש כבר בספרי קדמונים (עי' שבת ד"י ע"ב מילתא אלבישייהו יקירא, שפי' מעיל הוא יקר למי שרגיל ללובשו, ועד"ז לפי שדברי הרב חביבין ע"כ מחזרין אחריהם ללמוד שמעתתא חדתא מדברי הרב ע"ש).

וצריך עיון בכל מקומות המדברים מזה.

גאולה ומשיח
לא קם כמשה עוד נביא בישראל ונבואת מלך המשיח
הרב חיים רפופורט
שליח כ"ק אדמו"ר, רב ומו"ץ - אילפארד, אנגלי'

א) כתב הרמב"ם בפירוש המשנה, בהקדמתו לפרק חלק (בביאור שלשה עשר עיקרי האמונה): והיסוד השביעי, נבואת משה רבינו. והוא שנאמין שהוא אביהן של כל הנביאים1 שקדמו לפניו והבאים אחריו. הכל הם למטה ממנו במעלה, והוא בחיר ה' מכל המין האנושי2, אשר השיג ממנו יתעלה יותר ממה שהשיג וישיג כל אדם שנמצא ושימצא כו'. [וע"ש בפיהמ"ש שמפרט ארבעה דברים אשר בהם היתה נבואתו של משה ביתר שאת ויתר עז מנבואת כל שאר הנביאים, וכ"ה בספר היד בהל' יסודי התורה פ"ז ה"ו3]. הרי מפורש שהוא מיסודי הדת להאמין שמשה הי' נביא גדול גם מכל נביא בעתיד4. וברמב"ם הלכות תשובה פ"ג ה"ח כתב: "שלשה הן הנקראים אפיקורסין כו' והמכחיש נבואתו של משה רבינו".

[וע"כ כתב הרמב"ם בהלכות תשובה פ"ט ה"ב ע"ד מלך המשיח "שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יתר משלמה, ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו", וכמבואר בכ"מ. ומ"ש במדרש תנחומא פרשת תולדות (סימן יד) עה"כ (זכרי' ד, ז) "מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור", "הר הגדול גו' זה משיח בן דוד . . שהוא גדול מן האבות שנאמר (ישעיה נב, יג) הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד, ירום מאברהם וכו', ונשא ממשה" - כבר כתב רבינו (לקוטי שיחות ח"ו עמ' 254. ובכ"מ) שצ"ל דלא קאי המדרש במעלת הנבואה5].

והנה עה"כ (יואל ג, א) "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלמות יחלמון, בחוריכם חזינות יראו" כתב הרד"ק, וז"ל: והיה אחרי כן, כמו והיה באחרית הימים . . והוא לימות המשיח . . ונבאו בניכם ובנותיכם . . והבנים והבנות יתנבאו בנערותם כמו שמואל הנביא, והנבואה תהיה להם במראה החלום כמו שאמר חלומות חזיונות, וכן היתה נבואת רוב הנביאים כמו שאמר אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו, וכן יהיו בהם מעלות זה למעלה מזה כמו שהיו בנביאים שעברו עד שאולי יהיה בהם כמשה רבינו ע"ה. עכ"ל הרד"ק.

ובגליון תתעד (עמוד 169) הקשיתי דלכאורה מעיקרי הדת הוא להאמין שלעולם לא יהי' נביא כמשה רבינו ע"ה, והאיך סיפוקא מספקא לי' הרד"ק בזה ["אולי יהיה בהם כמשה"], ואין ולאו ורפיא בידי'. ודוחק לומר דהרד"ק פליג על הרמב"ם בזה6. ועיין בגליון תתעה (עמ' 80) מ"ש הת' בנימין נתן וואטערס שי' לתרץ בזה ע"ד הסוד.

ואולי י"ל בדרך הפשט, עפמ"ש בספר העיקרים מאמר שלישי פרק כ' שקו"ט בדברי הרמב"ם בעיקר הששי, וז"ל בא"ד: "ויש לתמוה על הרמב"ם ז"ל שעם שעשה נבואת משה עיקר מן העקרים וביאר ההבדלים שיש בין נבואת משה לזולתו, ואמר כי כל הנביאים הקודמים לפניו והבאים אחריו כולם הם למטה ממדרגתו, חזר לעשות עיקר שלא תנוסח התורה ושלא תשתנה, ונראה שדעתו לומר שאלמלא העיקר הזה כבר היה אפשר לשמוע לנביא לבטל דברי משה, והוא תימה איך נשמע לנביא הקטן במדרגה לבטל דברי משה שהוא גדול מכל הנביאים הבאים אחריו לפי מה שכתב הוא ז"ל. אלא אם תאמר, כי דעתו לומר כי פירוש ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, רוצה לומר בכל ימי משך הנביאים, אבל אפשר בעתיד שיקום נביא אחר כמוהו, ולזה הוצרך לעשות עיקר אחר שלא תנוסח התורה". עכ"ל ספר העיקרים.

ואולי י"ל שהרד"ק נקט (בדא"פ עכ"פ) כסברת העיקרים בדעת הרמב"ם, דמ"ש הרמב"ם "שנאמין שהוא אביהן של כל הנביאים . . הבאים אחריו" ר"ל רק עד סוף תקופת הנביאים וכיו"ב אבל לעת"ל יתכן "שיקום נביא אחר כמוהו"*.


1) ראה רמב"ם הלכות ע"ז פ"א ה"ג: "עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים".

2) להעיר ממ"ש הרמב"ם בספר היד (הלכות אבל פי"ג ה"י. הלכות מלכים פ"ב ה"ו): "אין לנו גדול ממשה רבינו".

3) וזה לשונו: "כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים חוץ ממשה רבינו רבן של כל הנביאים. ומה הפרש יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים, שכל הנביאים בחלום או במראה, ומשה רבינו מתנבא והוא ער ועומד, שנאמר (נשא ז, פט) ובבוא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע הקול מדבר אליו. כל הנביאים על ידי מלאך, לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה, משה רבינו לא על ידי מלאך שנאמר (בהעלתך יב, ח) פה אל פה אדבר בו, ונאמר (תשא לג, יא) ודבר ה' אל משה פנים אל פנים, ונאמר (בהעלתך שם) ותמונת ה' יביט, כלומר שאין שם משל אלא רואה הדבר על בוריו בלא חידה ובלא משל, הוא שהתורה מעידה עליו (שם) במראה ולא בחידות שאינו מתנבא בחידה אלא במראה שרואה הדבר על בוריו. כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגין ומשה רבינו אינו כן, הוא שהכתוב אומר (תשא שם) כאשר ידבר איש אל רעהו כלומר כמו שאין אדם נבהל לשמוע דברי חבירו כך היה כח בדעתו של משה רבינו להבין דברי הנבואה והוא עומד על עומדו שלם. כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו, משה רבינו אינו כן אלא כל זמן שיחפוץ רוח הקודש לובשתו ונבואה שורה עליו ואינו צריך לכוין דעתו ולהזדמן לה שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת, לפיכך מתנבא בכל עת שנאמר (בהעלתך ט, ח) עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם, ובזה הבטיחו הקל שנאמר (ואתחנן ה, כו-כז) לך אמור להם שובו לכם לאהליכם, ואתה פה עמוד עמדי, הא למדת שכל הנביאים כשהנבואה מסתלקת מהם חוזרים לאהלם שהוא צרכי הגוף כלם כשאר העם, לפיכך אין פורשין מנשותיהם, ומשה רבינו לא חזר לאהלו הראשון לפיכך פירש מן האשה לעולם ומן הדומה לו ונקשרה דעתו לצור העולמים ולא נסתלק מעליו ההוד לעולם וקרן עור פניו ונתקדש כמלאכים".

4) וראה גם כפתור ופרח בהקדמה (פירוט הי"ג עיקרים): "ולהאמין בנבואת אדוננו משה והיותו מחסד יוצרו אב וגדול לכל הנביאים, לפניו ואחריו אין נבואה כנבואתו, ואין שלמות במין האנושי כשלמותו". ושם פמ"ד: "גם ידעת שלא הגיע ולא יגיע נביא לנבואת אדון הנביאים אדוננו משה ע"ה וכמו שביארנו בפתיחת הספר".

5) במרכבת המשנה (להר"י אלאשקר) עמ"ס אבות פ"ג מי"ח כתב: "אבאר מאמר אחד אשר נמצא במלך המשיח, שתיארו הנביא בהם, וביארו אותם חז"ל כנגד השלש שלימיות. והנה אלו השלש שלימיות הם, שלימות טבעי, ושלימות הרגילי, ושלימות המשיכי. והנה הם נזכרים במאמר חז"ל על מלך המשיח, הוא מ"ש הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד, ואמרו חז"ל ירום מאברהם, ונשא ממשה, וגבה ממלאכי השרת. הנה בהכרח צריך לבאר אלו הענינים כפי כונתינו. והוא שאנו אומרים, למה ירום מלך המשיח, לפי שבא מאברהם והוא ראש היחס, אשר היה שלם מנעוריו, בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראו. וכל עוד שבא מאברהם, בא מזרע הקדוש. וכנגד השלימות השני והוא שלימות ההרגל אמר, ונשא ממשה. למה הוא מנושא, לפי שהורגל בתורה האלוקית אשר ניתנה על יד משה רבן של כל הנביאים. וגבה ממלאכי השרת, למה יהי' גבוה, לפי שנמשכה עליו ההשפעה האלקית ומזגו זך דוגמת מלאכי השרת. והנה הרוחנו בזה הפירוש שאי אפשר שימצא איש שלם יותר ממשה רבנו ע"ה". ודבריו צ"ב, דלמה לא יכול להיות "איש שלם יותר ממרע"ה", דאם כי בנבואה נאמר "ולא קם כמשה", מנלן דבשאר מעלות לא יוכל להיות שלם יותר ממשה. [ויש להעיר ממ"ש הרמב"ם בהל' תשובה פ"ה ה"ב: "כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם"]. ואולי י"ל דס"ל דפשטות משמעות לשון המדרש "ונשא ממשה" מורה ע"ז שמשיח יהי' "שלם יותר ממשה" בכל מכל כל, ולא רק במעלה אחת, וזה לא יתכן כי על משה רבינו כתב הרמב"ם שהוא "מבחר מין האנושי", [וע"ד מ"ש החיד"א בחידושיו עמ"ס סוכה כח, א, (נדפסו בסוף ספר פתח עינים שלו) בשם הרב יששכר יצחק זצ"ל, "דמשה רבינו מופלג במעלות רבות ולא יקום כמוהו באיש אחד שיהי' בו כל המעלות, אבל דור אחר אפר שיהיו בהצטרפות כולן כמשה רבינו בה במעלה אחת וזה במעלה אחרת עד שבין כולן כאחד יהיו כמשה רבינו"], וע"כ ביאר הר"י אלאשקר מ"ש "ונשא משה" באופן אחר.

6) ויש להעיר שעה"כ בשלמה המלך (מלכים-א ג, יב) "הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא הי' לפניך ואחריך לא יקום כמוך" כתב הרד"ק, וז"ל: "לא הי' לפניך, אפילו משה רבינו בחכמת הטבע לא הי' כמוהו, אבל בחכמת האלקות הי' חכם יותר ממנו, או פירושו לא הי' לפניו במלכים". עכ"ל. ולכאורה מה שהוצרך הרד"ק לפרש דמ"ש "לא הי' לפניך" ר"ל או "בחכמת הטבע" או "במלכים" משא"כ "בחכמת האלקות" הוא משום דס"ל ש"בחכמת האלקות" אי אפשר לומר ששלמה המלך הגיע לדרגת השגתו של משה רבינו, ועאכו"כ שאין לומר שהשיג יותר ממשה רבינו שהרי לא קם כמשה עוד נביא, ודלא כמשמעות דבריו בפירושו לספר יואל.

*) וראה מ"ש הצ"צ בענין זה (הובא בס' הליקוטים ערך "משה" ע' א'תרסו), ששם מדבר על נבואתו של כל ישראל בזמן הגאולה, שיתכן ותהי' כנבואת משה וז"ל: "...ואע"פ שנאמר ולא קם נביא כו' הרי ארז"ל בישראל לא קם אבל באומות העולם קם, א"כ מכש"כ שי"ל שלע"ל יהי' בישראל ג"כ בחי' זו דפא"פ כו', וגם ארז"ל פ"ב דר"ה דכ"א בנביאים לא קם אבל במלכים קם ומנו שלמה כו', א"כ מכש"כ שי"ל בעוה"ז לא קם, אבל לע"ל שאזי יקוים מה שביקש משה מי יתן והי' כל עם ה' נביאים א"כ אז יהי' בחי' זו . . שוב מצאתי כדברי מפורש בבחיי ס"פ תשא דף קכד סע"ד שהמעלה הזאת דנבואת משה הבטיח הנביא ליראי ה' ולחושבי שמו שיזכו בה לעולם שכולו ארוך שנאמר מלך ביפיו תחזינה עיניך כו'" עכ"ל. המערכת.

רשימות
הפטרת שבת הגדול ביחיד
הרב אברהם אלאשוילי
מח"ס 'שלחן המלך', ומעורכי המהדורה החדשה של שוע"ר

ברשימות חוברת קפג ע' 12 כותב הרבי וז"ל "אין אומרים וערבה רק כשחל ערב פסח בש"ק. אבל ביחידות אומרים ב' ההפטרות. וכן בשבת ר"ח וכה"ג".

והנה מפשטות הלשון משמע לכאורה שביחידות אומרים הפטרת "וערבה" והפטרת הפרשה בכל שבת הגדול גם כשחל שלא בערב פסח, אף שבציבור קורין אז הפטרת הפרשה בלבד, אבל ביחידות אומרים את שתי ההפטרות.

אבל דוחק גדול לומר שזהו כוונת הרבי בדבריו אלו, כי אינו מובן מה הטעם שיאמרו הפטרת "וערבה" ביחידות אם לא אומרים אותה בציבור. וממ"נ אם יש סיבה לאמרה בכל שבת הגדול (בגלל סיום ההפטרה "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בא יום הגדול והנורא", כמנהג הספרדים), אזי יש לאמרה גם בציבור, ואם אין מקום לאמרה בציבור (בגלל מה שכתב אדה"ז בסי' תל ס"ב), אזי אין מקום לאמרה גם ביחידות.

ואינו דומה לר"ח שחל בשבת שקורין גם הפטרת הפרשה ביחידות, בגלל ששם הפטרת הפרשה שייכת אלא שהפטרת ר"ח דוחה אותה, אבל כאן הפטרת "וערבה" אינה שייכת כלל, שלכן לא קורין אותה בציבור אלא הפטרת הפרשה.

ועל כן נראה לומר שאין כוונת דברי הרבי ברשימה הנ"ל לחדש שביחידות קורין הפטרת "וערבה" בכל קביעות של שבת הגדול (כי כאמור אין לזה הבנה כלל), אלא כוונתו היא שכשחל ע"פ בשבת אזי קורין בציבור הפטרת "וערבה" ולא הפטרת הפרשה, ואילו ביחידות קורין אז גם הפטרת הפרשה וגם הפטרת "וערבה", ולפי זה מובן הדמיון בזה לר"ח שחל בשבת.

ומה שלא משמע כן מדיוק לשון הרשימה, י"ל שהרבי כתב דבריו בקיצור (כידוע דרך כתיבת רבנו ברשימותיו), והמשפט הב' אינו המשך ישיר למשפט שלפניו, אלא קטע בפני עצמו, וממילא אין מקום לדייק בזה.

לקוטי שיחות
העונש על פרעה והמצריים
הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
ר"מ בישיבה

בלקו"ש חכ"ז פ' קדושים ע' 154 והלאה, מקשה שם בביאור הרמב"ם (הל' תשובה ספ"ו) לגבי העונש על המצריים דהרי כבר נגזרה מקודם ועבדום וענו אותם, ומתרץ כיון שהי' רק גזרה בנוגע לכללות האומה דמצרים ולא על איש פרטי, ומקשה בהשיחה דאכתי קשה מפרעה עצמו שהי' המלך והוא הי' צריך לגזור וכו'? ומתרץ דמוכרח לומר דאף שהגזרה הי' צ"ל ע"י פרעה, מ"מ כיון שפרעה עשה לא בכדי לקיים גזירת הקב"ה, אלא מצד רשעות לבו לכן נענש על רוע בחירתו, ע"ד שמענישים את האדם על רוע בחירתו, אעפ"י שהקב"ה יודע כל מה שיהי', כי מכיון דמה שהאדם בוחר ברע אינו מצד ידיעת הקב"ה אלא מצד בחירתו, ועי' בהערה 47 שכ"כ הרמב"ן פ' לך, ותוס' יו"ט אבות פ"ב מ"ו, ומביא גם גמ' סוטה ט, ב: "שמשון בעיניו מרד, שנאמר "כי היא ישרה בעיני" לפיכך נקרו פלשתים את עיניו, איני והכתיב "ואביו ואמו לא ידעו כי מה' הוא", כי אזיל מיהא בתר ישרותיה אזיל" היינו דאף שכן הי' צ"ל בלאה"כ מ"מ כיון שכן רצה גם בעצמו נענש ע"ז עיי"ש, וראה גם לקו"ש ח"ז ויקרא ב' ובהערה 22.

ועי' גם בקובץ הערות (אות תלג) בהמשך למה שחקר שם בהא דאונס רחמנא פטריה, אם הי' מפחד מיתה וגם ברצון גמור אילו לא אנסוהו מי נימא דכיון דאי לאו רצונו הי' מותר לו לעבור שלא ליהרג א"כ המעשה מותר, ומה שברצונו לעבור על האיסור במזיד א"א לחייבו מיתה ע"ז, דכיון שהמעשה בלא הרצון מותר אין לצרף המעשה להרצון ופטור, והוי כמו נתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה דפטור, או דילמא דלא דמי להתם, דהכא באמת איכא מעשה דמחייב והא דפטור כשהוא אנוס היינו משום דאין לחייבו על המעשה גרידא בלא רצון, אבל אם אנסוהו לעבור על האיסור במזיד שגם אם לא אנסוהו הי' עושה ברצון עצמו ואיכא מעשה איסור וגם רצון, ובמילא שפיר יש לחייבו ומסיק שם בשיטת הרמב"ם דגם באונס ורצון הוא נענש ע"ז דהוה כרצון עיי"ש, וזהו ע"ד הנ"ל. וממשיך לתרץ בזה הקושיא מידיעה ובחירה דאפילו אם נאמר כן שאחר הידיעה א"א שתהא בחירתו היפוך הידיעה, מ"מ הרי הוא עושה גם ברצון עצמו, שגם אילו לא היתה הידיעה מכריחתו הי' עושה כן כמו שעושה עכשיו [דהרי רצונו שלעתיד פעל הידיעה] ובמילא שייך ע"ז קבלת שכר וכן להיפוך לענין עונש. ושם מביא שכן מפורש בסוטה (כנ"ל) כי אזיל מיהא בתר ישרותיה אזיל , (ועי' בס' בית ישי ח"ב ע' תצ"א מ"ש בזה).

אבל הרי הראב"ד שם חולק על הרמב"ם וסב"ל בתירוצו הב' שגם בנוגע להעם לא נענשו מצד רוע בחירתם אלא משום שהוסיפו בעצמם על מה שנגזר על בנ"י, ומשמע דסב"ל דאם מוכרח להיות כן מצד הקב"ה לא שייך בזה עונש וכן שכר.

אם אדם יכול להזיק עצמו או חבירו כשלא נגזר מלמעלה

ולכאורה יש לקשר פלוגתא זו דהרמב"ם והראב"ד בפלוגתא אחרת, דהנה בלקו"ש חלק ל' (ע' 297) במכתב הרבי (אגרות קודש ח"ט ע' רי"ד) שאל א' מדברי האור החיים (וישב לז, כא) שמפרש מ"ש וישמע ראובן ויצילם מידם אף שהשימו בבור של נחשים ועקרבים וז"ל: פי' לפי שהאדם בעל בחירה ורצון ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה, משא"כ חיות רעות לא יפגעו באדם אם לא יתחייב מיתה לשמים והוא אומרו ויצילהו מידם פי' מיד הבחירה כו' עכ"ל, דמשמע מדבריו שאדם יכול להרוג חבירו מצד בחירתו אף שלא נגזר עליו מלמעלה, ועי' גם בר"ח חגיגה ה, א, שמפרש מ"ש ויש נספה בלא משפט דהיינו אדם שהורג את חבירו, דמשמע כדברי האור החיים, דאיך זה מתאים עם המבואר באגה"ק ר"ס כ"ה בארוכה דאי אפשר להזיק חבירו אם לא נגזר עליו מלמעלה וכמ"ש כי ה' אמר לו קלל כו' ומ"מ נענש על רוע בחירתו עיי"ש בארוכה, (וראה גם חינוך מצוה רמא שכתב עד"ז דלכן נצטוינו שלא לנקום כיון שזה בא מאת השי"ת), ובתחילה כתב לו הרבי דגברא אגברא קא רמית, וי"ל שהם ב' שיטות שונות. (וראה גם שמואל א' כו, יט, ומצו"ד שם).

ועי' גם בכתובות ל, א, הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים והתוס' שם (בד"ה הכל) הקשו מהא דאל יעמוד אדם במקום סכנה דכיון דהכל בידי שמים א"כ למה לא יעמוד אדם במקום סכנה הרי ממ"נ אם נגזר עליו וכו' אפילו אם אינו במקום סכנה ימות ח"ו ואם לא נגזר עליו מה איכפת אם עומד במקום סכנה? ותירצו דבודאי יכול אדם לשמור א"ע מן הפשיעה, וכאן לא מיירי בפשיעה דהא ודאי שיכול להמית א"ע, אלא מיירי באדם ששומר א"ע דבכל פורעניות אמרינן דלאו דוקא שזה מועיל דיכול לבוא עליו באונס, משא"כ בצינים ופחים אם ישמור א"ע לעולם אל יבואו עליו באונס, ואם בא עליו ה"ז בפשיעתו, ונמצא לפי התוס' דבשאר פורעניות הבאים על אדם אפשר שבא בפשיעתו או מן השמים, משא"כ בצינים ופחים לעולם אי אפשר שבא מן השמים כי אם בפשיעתו.

ולפי זה יש להקשות על מה שכתב רש"י בד"ה חוץ "שפעמים שבאין בפשיעה", ומשמע דאפשר גם ע"י אונס, דלפי"ז מאי שנא צינים ופחים משאר פורעניות הרי שם ג"כ אפשר לבוא עליו בפשיעה ולא מן השמים כמ"ש התוס' שיכול להמית א"ע, וכן בצינים ופחים פעמים בא בפשיעה ומשמע דפעמים בא גם מן השמים?

ובס' חידושי אגדות להגר"א וואסערמאן הי"ד תירץ קושיית התוס' מאל יעמוד אדם במקום סכנה כו' באופן אחר ועפ"י מ"ש בס' חובת הלבבות שער הבטחון פ"ד, דבאמת אין שום חילוק בין עצמו לאחר, דכמו שאין ביכלתו להרוג אדם אחר אא"כ נגזר עליו מלמעלה שיהרג, ה"נ אין בידו להמית א"ע אם לא נגזר עליו שיהרג, וכשם שאמרינן דמ"מ רוצח חייב מיתה על רוע בחירתו כן הוא בנוגע לעצמו שנענש אם המית א"ע משום רוע בחירתו, ולכן אל יעמוד אדם במקום סכנה כמו שאסור להעמיד אחר בסכנה, ואין שום הבדל בין עצמו לאחר (וכידוע דברי הרדב"ז מובא גם בשו"ע אדה"ז דאסור לאדם לחבול בעצמו משום שהגוף הוא פקדון ואינו שלו) וגם על פשיעת אדם על עצמו אמרינן הכל בידי שמים, דאם לא נגזר עליו מלמעלה לא הי' יכול להזיק א"ע או להמית א"ע כו', ותירץ לפי"ז קושיית התו"י מבעל כרחך אתה חי, דלהנ"ל ניחא דבאמת אי אפשר לאדם להמית א"ע אם לא נגזר עליו מלמעלה עכתו"ד.

ולפי"ז אפשר לומר דזהו גם שיטת רש"י, ובמילא א"ש מ"ש בנוגע לצינים ופחים דפעמים דבא בפשיעה, היינו דבנוגע לעונשים אחרים לעולם הן בידי שמים, ואם נענש ודאי נגזר עליו מן השמים אפילו אם בא ע"י פעולתו, משא"כ בצינים ופחים אמרינן דאפשר גם שבא לפעמים ע"י פשיעה בלי גזירה מן השמים.

וי"ל דב' שיטות הנ"ל בהמכתב הן הן ב' השיטות של רש"י ותוס', דאדה"ז סב"ל כשיטת רש"י הנ"ל דפשיעה ובחירה כו' אי אפשר לפעול אם לא נגזר עליו מלמעלה, אפילו לגבי עצמו וכ"ש לגבי אחר, משא"כ האור החיים קאי לפי שיטת התוס' ששייך פשיעה ובחירה אפילו אם לא נגזר עליו מלמעלה.

ולפי הנ"ל אפשר לומר דזהו גם פלוגתת הרמב"ם והראב"ד, דהרמב"ם סב"ל דלא שייך כלל להוסיף בבחירה חפשית על מה שנגזר מלמעלה, ולכן מוכרח לומר שהעונש הוא משום רוע בחירתו, היינו אף שכן נגזר מלמעלה, מ"מ כיון שהוא פועל זה משום רוע בחירתו נענש, ולכן אפילו פרעה נענש משום רוע בחירתו, וזהו שיטה הנ"ל דאפילו בדבר המוכרח להיות מלמעלה נענש עליו אם הוא פועל מחמת רצונו, משא"כ הראב"ד סב"ל דמה שמוכרח להיות אינו נענש בשביל זה אפילו אם פועל מחמת בחירתו, כמו שהקשה על הרמב"ם אפילו לגבי המצריים, ולשיטתי' סב"ל דשייך להוסיף מצד בחירה חפשית על מה שנגזר מלמעלה, וזהו הטעם שנענשו המצריים ופרעה.

בזכות התורה הם יוצאים ממצרים

ועי' לקו"ש חל"ו פ' שמות ב' שמביא המדרש (ועד"ז הוא בפירש"י) עה"פ "ויאמר משה אל האלקים מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בנ"י ממצרים" (ג, יא) שטענת משה הי' מה זכות יש בידם שאוכל להוציאם, וע"ז ענה לו הקב"ה בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה וכו' הוי יודע שבזכות התורה שהן עתידין לקבל על ידך בהר הזה הם יוצאים משם, ומקשה דאיך אפ"ל שבזכות התורה שהן עתידים לקבל הם יוצאים ממצרים, דמה מהני קבלת התורה שלהם בעתיד לאחרי יציאתם ממצרים, כזכות שעבורה יצאו לפני זה ממצרים? ובסעי' ג' ממשיך די"ל דכיון שהקב"ה יודע עתידות, לכן אפשר שיתן שכר על מצוה גם לפני קיומה, וכן בעניננו שהקב"ה ידע שעתידים לקבל את התורה לכן מלכתחילה הוציאם עבור הזכות בעתיד, אבל ממשיך להקשות ע"ז דכל זה שייך אם המעשה שבעתיד ייעשה ע"י האדם עצמו, אבל כאן שהקב"ה אמר "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה" נמצא שיהיו מוכרחים בזה מצד דיבורו של הקב"ה, ואין זה דבר התלוי ברצונם ובבחירתם, וא"כ אין מקום לשכר עבור מעשה זה, ואין זה דומה לזה שהקב"ה יודע עתידות, ואעפ"כ אין ידיעה זו מכריחה את בחירת האדם, שהרי ידוע שבמה דברים אמורים רק בידיעת הקב"ה, משא"כ ב"דיבור שלמעלה" שהוא דבר שבגלוי, שהדיבור מכריח את הבחירה, וא"כ בנדו"ד איך אפ"ל שכר על זה [ואין זה סתירה להיסוד דבחירה חפשית, שקבלת התורה הי' מצד ההכרח - כי יסוד זה דבחירה חפשית נאמר רק בשייכות לאדם פרטי, אבל לא בנוגע למ"ת לכלל ישראל, ולכן הי' שייך הענין דכפה עליהם הר כגיגית], וא"כ הקושיא במקומה עומדת דאיך שייך שכר עבור קבלת התורה שהי' מצד ההכרח, וממשיך לבאר שהי' מצד הגעגועים וההשתוקקות שהי' אצל בנ"י למ"ת עוד לפני שיצאו ממצרים ומסיים שם בסעי' ה' שההשתוקקות גילה שגם מעשה הקבלה שלהם בהר סיני לא הי' (רק) ענין הכרחי וכפי', אלא יש בזה מעשה קבלה מצד רצונם ובחירתם ועיי"ש הערה 43, ובהערה 44 כתב דכיון שנתגלה דגם מעשה הקבלה הי' מצד רצונם במילא מעשה הקבלה חזק יותר וע"ד תי' הב' בראב"ד שם בטעם שנענשו מצרים כי הם הוסיפו על ציווי הבורא עיי"ש.

ולפי הנ"ל לכאורה יוצא שיש חילוק בין הרמב"ם והראב"ד בפירוש המדרש בזכות התורה הם יוצאים ממצרים, דלהרמב"ם י"ל שהעיקר הוא מצד עצם קבלת התורה שהי' גם ברצונם ובבחירתם, דמה שהי' גם בדרך כפי' אין זה גורע כלל מהזכות שלהם, משא"כ לפי הראב"ד י"ל שהי' מצד עצם הגעגועים שמקודם, וגם מה שזה הוסיף על עצם הקבלה.

תיווך בדעת האוה"ח ואדה"ז

אמנם אח"כ ממשיך הרבי לתרץ די"ל שבאמת אין שום סתירה בין האור החיים וכו' לדעת אדה"ז וזלה"ק: אבל לכאורה קשה ממ"ש בזח"א (קפה, א ושם) [שכתב ע"ד דברי האוה"ח הנ"ל] וממש"נ (ש"ב כד, יד) ["ויאמר דוד אל גד וגו' נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפלה"], וי"ל שהוא ע"ד העומד במקום סכנה (שבת לב, א) אשר אעפ"כ תלוי רק בפס"ד שמלמעלה. והסכנה גדולה יותר מבעל בחירה מאשר בע"ח שעליהם נאמר ומוראכם וגו' (תניא פכ"ד ואה"ח שם) ולכן מספיקה גם זכות קטן, משא"כ באנשים ובפרט בנ"י שבחירתם חפשית באמת (עיי"ש במפרשי הזהר). ויש לדחוק זה גם בלשון האוה"ח ובפי' הר"ח לחגיגה ה, א עכלה"ק. וראה גם לקו"ש ח"ג ע' 838.

דלפי ביאור זה יוצא דשניהם אמת דבודאי אין האדם ניזוק בלי גזרה מלמעלה, אלא דרוע הבחירה פועל שצריך זכויות גדולות יותר להנצל, ולכן לולי בחירת אדם זה להמיתו כו' לא הי' מת כי הי' מספיק לו זכויות קטנות יותר שלא יענש, וכמו כשעומד במקום סכנה דאז צריך זכויות יותר שהסכנה לא יזיקו, משא"כ אם לא הי' עומד במקום סכנה לא הי' צריך לזכויות גדולות כ"כ, ולכן שפיר קאמר האוה"ח דעי"ז שהשימו בבור ה"ז הצלה דאז ודאי לא יזיקו את יוסף כיון שהן אינן בעלי בחירה, משא"כ אם הי' רוצים להמיתו אפשר שלא היו לו זכויות גדולות כ"כ שינצל מבעלי בחירה, אבל מ"מ סוף סוף בלי גזרה ועונש מן השמים לא הי' ניזוק עיי"ש.

וראה גם בהגהות מראה כהן שבת כב, א שהביא דברי הזהר הנ"ל ופירש ג"כ כעין הנ"ל, שהאדם הוא בעל בחירה ואין רצון ה' לבטל את בחירת האדם בכל זמן כנודע, ולכן בזה צריך זכויות גדולות, וראה ברכות ז, ב, על הפסוק "למה תביט וגו' תחריש בבלע רשע צדיק ממנו", צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו בולע, ויש לבאר זה עפ"י הנ"ל דרק אם אינו צדיק גמור שייך שבחירתו של הרשע יזיקו משא"כ בצדיק גמור שיש לו זכויות גדולות כו' אינו יכול לבלוע, וראה גם בס' חסידים סי' תשנא ובהגהות מקור חסד שם, ועד"ז כתב האלשי"ך בדניאל (ג, טו) שאמר נבוכדנצר לחנניא מישאל ועזרי' "מן הוא אל-ה די ישזבנכון מן ידי" אף שכבר אמר לעיל (ב, מז) אלקיכון הוא אלוקה כו' דחשב כיון דעכשיו זה תלוי בבחירתו אי אפשר לשנות זה.

מיהו עכ"פ בתוס' מצינו כנ"ל ברור דסב"ל לגבי האדם עצמו שיכול להזיק א"ע אף אם לא נגזר עליו מלמעלה, וא"כ אכתי י"ל דשיטת הראב"ד הנ"ל עולה בקנה אחד עם שיטת התוס'.

ולכאורה יל"ע בהשיחה דחל"ו, דכיון דנת' דדיבור זה דבהוציאך כו' הכריח שבנ"י יקבלו את התורה, א"כ למה הי' צריך להענין ד"כפה עליהם הר כגיגית" הלא בלאה"כ הם מוכרחים לקבל? וגם לפי מה שנתבאר בהשיחה בסעי' ח' בפנימיות הענינים דענין דכפה עליהם הר כו' הוא לפעול שביטולם לה' אינו מצד מציאותם הם אלא מצד הקב"ה, הרי גם דיבור זה הוא מצד הקב"ה שיכול להמשיך ולפעול עליהם הביטול שמצד הקב"ה למעלה ויל"ע.

לקוטי שיחות
"גדר ההפקר של מדברות וימים"
הרב שמעון אהרן הכהן ראזענפעלד
תושב השכונה

בלקו"ש חלק י"ב (שיחה א' לפ' ויקרא) מסביר כ"ק אדמו"ר שיטת הסוברים שכל העולם כולו הי' של אדם הראשון אף שלא עשה קנין, על פי הצד בחקירה של הצפע"נ בגדר הפקר שהפקר שייך לכאו"א בעולם, ולכן מכיון שאדם הראשון הי' יחיד בעולם, כל העולם כולו - שהי' הפקר אז - נעשה שלו.

ובהער' 48 מביא מ"ש אדה"ז בהל' הפקר, שהמדברות וימים וכו' הם "מופקרים ועומדים מששת ימי בראשית", שמזה משמע שהמדברות וכו' לא היו של אדה"ר. ומבאר בזה, שאדה"ז לא ס"ל שהכל הי' של אדה"ר. ומהמשך הדברים משמע לכאורה שאדה"ז ס"ל כהצד השני בחקירת הצפע"נ שהפקר אינו שייך לשום אדם בעולם (ולא שהפקר שייך לכאו"א).

ולהעיר דבלקו"ש חלק ט"ז ע' 136 מביא כ"ק אדמו"ר השקו"ט של הצפע"נ בגדר הפקר בנוגע להא דמפקירים חמץ לפני הפסח, ואינו מציין כלל לאדה"ז בהל' הפקר המובא בהע' 48 הנ"ל, דלכאו' לפי הביאור בהע' רואים ששיטת אדה"ז היא שהפקר אינו שייך לשום אדם (הגם שמציין בהמשך הדברים למקומות אחרים בשו"ע אדה"ז).

וי"ל בזה דיש שני אופנים בהפקר: גדר ההפקר של המדברות והימים שהם מופקרים ועומדים מששת ימי בראשית, וגדר ההפקר שנעשה ע"י שאדם מפקיר חפץ, שאז שייך לומר שהאדם המפקיר מקנה החפץ לכאו"א. (ועיין באנציקלופדיה תלמודית ערך "הפקר" ובהנסמן בהערות שם).

ועפ"ז י"ל, דאפי' אם נאמר גבי חמץ (המדובר בלקו"ש חלק ט"ז) שע"י ההפקר נעשה החמץ של כאו"א, הנה זהו דוקא היכא שיש אדם המפקיר שפועל הקנאה לכאו"א, ואין לזה שייכות לגדר ההפקר של המדברות וימים דהם מופקרים ועומדים, ואין אדם שיפעול בהם ההקנאה לכאו"א, שגדרם הוא שאין הם שייכים לאף אחד.

נגלה
תוך כדי דיבור בגיטין וקידושין
הרב יהודה ליב שפירא
ראש הישיבה - ישיבה גדולה, מיאמי רבתי

אי' בקידושין (ח, ב): "ת"ר התקדשי לי במנה, נטלתו וזרקתו לים או לאור או לכל דבר האבד, אינה מקודשת. [ומקשה:] הא שדיתינהו קמי' הוו קידושין, הא קאמרה לי' שקיל לא בעינא. [ומתרץ:] לא מיבעיא קא אמר, לא מבעיא שדיתינהו קמי' דלא הוו קידושין, אבל זרקתו לים או לאור אימא כיון דמיחייבא בהו, קידושי קדיש נפשה, והא דקא עבדא הכי, סברא איבדקי' להאי גברא אי רתחנא הוא או לא, קמ"ל".

ובתוס' ר"י הזקן מפרש וז"ל: "וכתב רבינו נסים ודוקא היכא שנטלתם בכעס וזרקתם מיד, אבל לקחם בפני עדים, ואח"כ זרקתם לפניו או לדבר האבד, צריכה הימנו גט". עכ"ל.

ובפשטות כוונתו לתרץ, דלכאו' מדוע באמת אינה מקודשת אם נטלה הקידושין ואח"כ זרקתו, שהרי תיכף שלקח הקידושין נתקדשה, ומה שהיא עושה אח"כ אינו יכול לבטל הקידושין שכבר חלו. ואפי' אם זרקה הקידושין תוך כדי דיבור, אין זה מועיל, שהרי הכלל הוא (נדרים פז, א, ב"ב קכט, סע"ב ואילך) "והלכתא תוך כדי דיבור כדיבור חוץ . . ומקדש ומגרש"; ולכן כ' ר"י הזקן שמיירי שנטלתם בכעס וזרקתם מיד, הרי שמעולם לא חלו הקידושין.

והנה בשו"ת חכם צבי (סי' קטו) מתרץ באופן אחר: דאימתי לא אמרי' דקידושין תוכ"ד כדבור, היינו דוקא לאחר שכבר נגמרו הקידושין בודאי, כגון שאמרה הן ואח"כ רצתה לחזור בה, דאינה יכולה לחזור אפי' תוכ"ד, אבל אם לא אמרה כלום, אלא הוא אמר ונתן לה קידושין, והיא נטלתן וזרקתן, אמרי' שמעולם לא נתרצית בקידושין כלל, כיון שזרקתן. ודוקא שזרקתן תוכ"ד, אבל לאחר כ"ד אמרי' שכבר נתרצית, ועכשיו הרי היא חוזרת בה, וזה אא"פ לה לעשות.

ובשו"ת חת"ס (אבהע"ז סי' פד) כ', שהמעיין בתשובת מיימוני ובדברי רגמ"ה בהגה"ת מרדכי סוף גיטין, יראה דהא דזרקתו אינה מקודשת, היינו בדלא שדיך תחלה, ותחלת דיבורו עמה הי' זה שנתן לה וא"ל ה"א מקודשת לי, ומיד תוכ"ד זרקה, אבל אם שהתה יותר מכ"ד, חיישינן דילמא נתרצית ועכשיו חזרה בה, שהרי הי' לה פנאי לזרוק ולא זרקה, אבל בדשדיך, אפי' זרקתו תוכ"ד ה"ה מקודשת, כי היות ושדיך מסתמא נטלתה לשם קידושין, ואא"פ לה לחזור אפי' תוכ"ד, כי בקידושין לא אמרי' תוכ"ד כדיבור, כנ"ל.

אמנם בס' המקנה כותב [וכנראה שלא ראה את תוס' ר"י הזקן], וז"ל:

"לכאורה נראה דהאי נטלתו לא מיירי שפשטה ידה וקבלתו ממנו מרצונה, דאם כן כבר נתקדשה מיד כשקיבלתו, ומאי מועיל שזרקתו אחר כך לים, הא קיימא לן בחו"מ סימן רמ"ה במתנה כשקיבל ואחר כך אמר אי אפשי במתנה, אינה חוזרת להנותן, אלא כל הקודם זכה, אם כן הכא נמי כבר נתקדשה, ואפילו אם חזרו בו תוך כדי דיבור, הא קיימא לן תוך כדי דיבור כדיבור דמי חוץ מהמקדש והמגרש. ואין לומר דכיון שזרקתו לים יש לומר דמוכח מילתא דלכך נטלתו מתחלה כדי שתזרוק אותו לים שהיתה רוצה להזיקו, דאם כן מאי מקשה הא שדיתנהו קמיה הוי קידושין, דהא היכא דשדיא קמיה ליכא למימר הכי, דלמה נטלתו מתחלה להשליכה לפניו, אלא על כרחך צריך לומר דפשיטא ליה להש"ס דהיכא דנטלתו מרצונה אינו מועיל אפילו זרקתו לים, ועל כרחך צריך לומר שלא פשטה ידה וקיבלה מרצונה אלא שתחב לה לתוך ידה שלא מדעתה והיא זרקתו לים...

"אך זה דוחק, דלשון נטלתו לא משמע אלא מרצונה, ועיין מה שכתבתי בקונטרס אחרון (סי' ל' סעי' ז') דיש לומר דאף דתוך כדי דיבור בקידושין לאו כדיבור דמי, היינו בלא מעשה, אבל אם עשאה מעשה שזרקה מידה, אתי מעשה ומבטל מעשה, ומהני חזרתה תוך כדי דיבור, עיין שם וק"ל". עכ"ל.

אבל צלה"ב כוונתו במ"ש שע"י מעשה אפשר לחזור בו תוכ"ד אפי' בגו"ק, דהרי כ' הר"ן (נדרים שם) בהטעם למה לא אמרי' בגו"ק תוכ"ד כדיבור, וז"ל: "דבשאר מילי לא חמירי כולי האי, כשאדם עושה אותם לא בגמר דעתו הוא עושה, אלא דעתו שיכול לחזור בו תוך כדי דיבור, אבל הני כיון דחמירי כולי האי, אין אדם עושה אותם אלא בהסכמה גמורה, ומשו"ה חזרה אפי' תוכ"ד לא מהני". עכ"ל.

דלפי"ז נמצא שבעצם, מצד ההלכה, אין מושג כזה של תוכ"ד, ורק שבדעת בנ"א לא נגמר הדבר עד אחר כ"ד. וא"כ בגו"ק שאדם עושה אותם בהסכמה גמורה, נגמר הדבר תומ"י, ואין שום ערך הלכתי להזמן דתוכ"ד, וא"כ כשם שאין יכול לחזור בו אחר שעה וכיו"ב, כן אינו יכול לחזור בו תוכ"ד.

ולפי"ז אי"מ מה הפי' שע"י מעשה אכן יכול לחזור בו תוכ"ד. דהרי כשם שאחר שעה פשוט שאין לבטל הקידושין שכבר חלו, ע"י שום מעשה, ורק ע"י גט או מיתת הבעל (וג"ז מבטל הקידושין רק מאז והלאה ולא למפרע, כפשוט), כמו"כ אא"פ לבטל הקידושין ע"י מעשה תוכ"ד (וראה מ"ש המקנה בקו"א שם, וצ"ע).

וי"ל בזה בהקדים מ"ש בלקו"ש (חי"ט ע' 188) וז"ל (מתורגם מאידיש):

"בענין עדות - "על פי שני עדים גו' יקום דבר" - מצינו שני סוגים:

א. "עדי בירור" (ראה קידושין סה, ב: לא איברו סהדי אלא לשקרי) - לדוגמא, עדות של הלואה שענינם הוא רק לברר שהיתה ההלואה, אבל ההלואה כשלעצמה אינה תלויה בהעדים - גם אם ההלואה נתקיימה בלי עדות, חל על הלוה החיוב לפרוע החוב. לפי"ז הפי' ב"(על פי שנים עדים גו') יקום דבר", הוא שה"דבר" נתברר ע"י העדים.

ב. "עדי קיום" - לדוגמא עדי קידושין שעדותם היא חלק מהקידושין, שהרי הדין הוא (קידושין שם, רמב"ם הל' אישות פ"ד ה"ו. טושו"ע אה"ע סמ"ב ס"ב ונ"כ שם) שגם אם (בין האיש ובין האשה מודים ש)קדשה, אם לא היה שם עדות, ההלכה היא ש"אין חוששין לקידושיו", ז.א. שבלי עדי קידושין אין כאן קידושין. ובסוג זה של עדות פי' "יקום דבר" הוא - שעל ידם נעשה ה"דבר".

מצד החילוק הנ"ל יוצאת נפקא מינה נוספת בין עדי בירור ועדי קיום:

בעדי בירור, מכיון שענינם הוא לברר המעשה, נעשים הם "עדים" (בעיקר) בזמן הבירור - כשהם באים (לברר המעשה ע"י שהם באים) להעיד בב"ד, משא"כ בעדי קיום, מכיון שענינם הוא לפעול את המעשה (הקידושין), נמצא, שכבר בשעת ראייתם חל עליהם הגדר דעדות...

עפ"י הנ"ל, שעדות היא חלק ממעשה הקידושין, שהם "מקיימים" את הקידושין - יש לבאר ג"כ, מדוע בקידושין אין אומרים תוך כדי דיבור כדיבור דמי, וכדאיתא בגמרא "והלכתא תוך כדי דיבור כדיבור דמי חוץ . . ומקדש ומגרש". דמהו החילוק בין שאר הדברים ובין "מקדש ומגרש"?

הר"ן מסביר, ש"בשאר מילי דלא חמירי כולי האי" עושה אותם האדם לכתחילה מתוך דיעה שיוכל להתחרט עליהם תוך כדי דיבור, משא"כ ב"הני כיון דחמירי כולי האי אין אדם עושה אותם אלא בהסכמה גמורה", ובמילא אינו יכול לחזור.

ביאור זה אמנם דורש הסברה, דלפי"ז - שבשאר דברים אין שום גמירת דעת עד לאחר כדי דיבור - נמצא, שהמעשה אינו נגמר עד אז, ובמילא באם, לדוגמא, אחד נותן לשני דבר מאכל במתנה, אין מקבל המתנה יכול לאכול (עכ"פ לכתחילה) המאכל עד לאחר כדי דיבור, ולא מצינו בשום מקום שיהיה כתוב חידוש כזה. ומוכרחים לומר, שגם בשאר דברים המעשה נגמר מיד, רק שעד כדי דיבור ישנו כח להתחרט ולבטל את המעשה, משא"כ אצל מקדש ומגרש.

והביאור בזה הוא: מכיון שבקידושין (וגירושין) נפעל מעשה הקידושין ע"י העדות, לכן אין זה ביכולתו של המקדש (ומגרש) אח"כ לבטל את המעשה, מכיון שהעדות פעלה את מעשה הקידושין, משא"כ בדברים אחרים, שאין העדים פועלים בגוף מציאות הדבר - והדבר נפעל רק ע"י הבעל דבר עצמו, לכן הוא יכול לבטל זאת עד תוך כדי דיבור". עכ"ל.

ולכאו' צ"ע: א. פשוט שאין כוונת הרבי זי"ע לחלוק על הר"ן כ"א לפרשו, וכדיוק הלשון "ביאור זה אמנם דורש הסברה" והולך ומבאר הענין, הרי שמפרש הר"ן, ולכאו' איך זה פי' הר"ן.

ב. מה הפי' שהיות ו"העדות פעלה את מעשה הקידושין", לכן אא"פ לבטל את המעשה - והרי אין הפי' שהקידושין נפעלים רק ע"י העדים, אלא שגם העדים הם חלק מהקידושין (דלא כפי שנראה בחיצוניות שרק הבעל והאשה הם חלק מהקידושין, כ"א שגם העדים הם חלק עצמי דהקידושין), וא"כ למה אין הבעל יכול לבטל חלקו שלו עכ"פ, ומאחר שצריכים שיהיו בקידושין כל הג' חלקים, הנה כשמתבטל חלק א', יתבטלו הקידושין. ז.א. מה לי הא שגם להעדים חלק בהקידושין, סו"ס יבטל חלקו ויחסר חלק א', ויתבטלו הקידושין.

[דבשלמא לפי מ"ש בהערה 17 שם - "בסגנון אחר: מכיון שע"י העדות גזרה התורה ד"יקום דבר" לא תקנו חכמים לבטל זה", ה"ז מובן, אבל לפי הביאור בפנים השיחה צלה"ב כנ"ל].

וי"ל שכוונת הרבי אינו שגם להעדים חלק בהקידושין, כ"א שכולו נכנס לרשותם, ולכן אא"פ להבעל לבטל גם חלקו שלו, כי כבר אינו ברשותו, וע"ד מ"ש בלקו"ש חלק ד' (פ' נשא אות ב') וז"ל: אי' בגמ' שבעל שמחל על קינויו קינויו מחול . . וזהו דוקא "קודם סתירה" אבל לאחר סתירה אין מחילתו מועלת, והטעם ע"ז הוא, שכל זמן שלא נסתרה אין כאן שום דבר חוץ מקינויו, ועל קינויו שלו הוא בעל הבית, ולכן יכול לבטלו, אבל לאחר הסתירה יש כאן עוד דבר נוסף שאינו תלוי בו, ולכן אין מחילתו מועלת". עכ"ל. ובפשטות כוונתו, שאף שהקינוי עדיין יש כאן, מ"מ כבר יצא הקינוי מרשות הבעל ונכנס לדרגא שני', ולכן כבר אי"ז בידו לבטלו.

עד"ז י"ל בנדו"ד, שמכיון שהקידושין בידם של העדים, כבר אין בידו של הבעל לבטלם.

אבל לכאורה אי"ז דומה לנדו"ד: בקינוי וסתירה הפי' הוא, שלאחר הסתירה יצא הקינוי מידי הבעל, וכאילו "נתפסה" בדבר אחר (הסתירה), שאי"ז ביד הבעל. אבל בנדו"ד הרי אף שלהעדים חלק בקיום הקידושין, מ"מ הרי לא יצא מיד הבעל, כ"א שיש לשניהם חלק בהקידושין, ולכן למה לא יבטל הבעל החלק שלו, וזה כבר מספיק לבטל הקידושין, כי כמו שאא"פ לקידושין בלי עדים, כמו"כ - וביותר - אא"פ לקידושין בלי בעל.

וי"ל בזה (בדוחק עכ"פ) בהקדים מה שכתבתי בספר שערי ישיבה גדולה חי"ז (ע' 43) "דפי' "עדי קיום" בגיטין וקידושין אינו סתם שצריכים ב' בנ"א לעמוד בעת הקידושין (או הגירושין), כי א"כ למה נקראים "עדים", והרי "עד" ענינו שמעיד ומברר לאחרים מה שראה, והיו צריכים להיות נקראים "שני אנשים" או "אנשי קיום" וכיו"ב, אלא שמכאן ראי' שאכן ענינם להעיד ולברר אח"כ שאכן ראו מה שנעשה, איך שנתקדשה (או נתגרשה), אלא שבירור זה ה"ה נוגע לקיום הקידושין (או הגירושין), שכדי שהקידושין (או הגירושין) יחולו צריך להעשות באופן ברור כ"כ, שאח"כ יוכלו לברר בבירור גמור שאכן נעשה. ואם נעשה באופן שאא"פ אח"כ לברר זה, לא רק יחסר הבירור אח"כ, כ"א גם עכשיו לא חלו הקידושין, כי קידושין (וגיטין) ה"ה דבר חשוב ביותר, שכדי לחול צ"ל שיעשה באופן שאח"כ לא יהי' אפשר להכחישו.

ולכן, אף אם בפועל אח"כ הודו שניהם שאכן קידשה, ומאמינים להם, מ"מ אי"ז קידושין, כי בעת הקידושין לא היו שם עדים, ובמילא לא היו הקידושין באופן מבורר, ולא חלין באופן כזה.

וזהו הפי' "עדי קיום": מה שהם עדים ורואים הנעשה ויכולים אח"כ להעיד ולברר מה שהי', זה גופא (אפשרות הבירור) הוא קיום הדבר. עיי"ש פרטי הדברים.

ועפ"ז אפשר לבאר הפי' בדברי הרבי למה אין הבעל יכול לבטל הקידושין לפי שהעדים הם עדי קיום: דהנה כ' הרמב"ם בפיהמ"ש על מס' כריתות (פ"ו) שגם כששני דברים באים ביחד, מ"מ אם הם באופן של סיבה ומסובב (היינו שא' מהם הוא הסיבה להב' שהוא המסובב) הר"ז תמיד כאילו בא אחרי הסיבה (בהגיון), אף שבאים בפועל ביחד. ולפי"ז י"ל שכן הוא גם בנוגע לקידושין, דהנה בפשטות גדר "בירור" של דבר הוא "מסובב" מהענין עצמו שהוא ה"סיבה". ונמצא, שבהגיון כבר הוה גדר העדים דרגא ב' הבאה לאחרי דרגא א', שהוא הקידושין עצמם, ונמצא שחלק העדים בהקידושין הוא דרגא ב', והיות והם חלק עצמי בהקידושין, הרי שתומ"י כשמקדש אשה ה"ז כאילו תומ"י יוצאים הקידושין מדרגא הא' לדרגא הב' - העדים, ולכן אין הבעל יכול לבטל את חלקו, מכיון שהקידושין כבר "נתפסו" בהבירור ויצאו מיד הבעל, אע"פ שלמעשה הם באותו רגע. וזהו בדוגמת הביאור אודות קינוי וסתירה, שהיות ונכנס לדרגא הב', כבר אא"פ להבעל לבטלו.

ועפ"ז י"ל (בדוחק) שזהו פי' בדברי הר"ן: בשאר מילי דלא חמירי כולי האי, אין הבירור שבו חלק מהדבר עצמו, ובמילא בעת מעשה יכול להתחרט. וזהו כוונתו שאין כאן עדיין סמיכת דעת (ז.א. סמיכת דעת הוא "בירור הדבר"), משא"כ בגו"ק "כיון שחמירי כולי האי אין אדם עושה אותם אלא בהסכמה גמורה", היינו שישנו הבירור תומ"י כחלק מעצם הגו"ק, ולכן תומ"י יצא מידי הבעל, ולכן אינו יכול לחזור בו גם תוכ"ד.

אמנם עדיין אין מיושב כל צרכו; דהרי סו"ס הרי בכל דבר אפשר לבטל מה שנעשה כל זמן שזה עדיין תוכ"ד, ומדוע שלא יוכל לבטל את זה גופא מה שנכנס החלק שלו בקידושין לגדר העדים, דהרי זהו גדר תוך כדי דיבור, דאף שכבר נגמר הענין מ"מ בכחו לשנותו, וכמו"כ בנדו"ד צריך להיות בכחו לבטל זה שנכנס לגדר העדים גופא, וממילא לא יהיו הקידושין חלים.

ויש לומר שזהו לפי שאין בכחו של הדיבור לפעול דבר כזה - 'ליקח בחזרה' כביכול את הקידושין מגדר העדים, כי כל הדין של תוכ"ד כדיבור הוא רק שבכחו של הדיבור לבטל החלות שכבר נעשה, אבל זהו דוקא כשצריך רק לשנות החלות דין של החפץ וכיו"ב, אבל כשצריך 'ליכנס לתחום' של אחרים כביכול, אין בכח הדיבור שלו להגיע לשם ו'להוציא' משם שוב. ואי"ז משום שזה כבר מאוחר (דהרי עד אחר תוכ"ד עדיין אפשר לשנות הדבר), כ"א לפי שדבר ה"נתפס" כבר במשהו אחר, צריכים דבר חזק להוציאו (יותר מבאם צריכים לבטל איזה חלות דבר סתם), ואין בכח הדיבור לעשות כן.

לפי"ז י"ל שרק דיבור אין בכוחו לעשות כן, כי דיבור הוא עדיין דבר הנמצא אצל המדבר, ולכן אין בכוחו להחזיר דבר שכבר יצא מרשות המדבר, משא"כ מעשה שיוצאת מן האדם ונכנסת לדבר שני, ועניינה השפעה על דבר הזולת (כמבואר בארוכה בחסידות), אולי יש למעשה כח זה [והרי זהו עומק ההבנה בהסברא "לא אתי דיבור ומבטל מעשה" משא"כ "מעשה מבטל מעשה"], ולכן ע"י מעשה אפשר לבטל הקידושין תוכ"ד - אף שכבר נכנס לגבול העדים, כמו שבשאר דברים אפשר לבטל תוכ"ד, אלא שבשאר דברים שאין צריכים להוציאו מרשות אדם שני, מספיק דיבור לזה, משא"כ בגו"ק שצריכים להוציאו מאחרים (העדים), אין מספיק דיבור, כ"א צ"ל ע"י מעשה דוקא.

ואם נכון כהנ"ל יובנו דברי המקנה, שע"י מעשה תוכ"ד אפשר לבטל גם גיטין וקידושין.

נגלה
המקדש במלוה
הרב אליהו נתן הכהן סילבערבערג
ראש מתיבתא ליובאוויטש ד'שיקאגא

גמ' קידושין (ו, ב): "אמר אביי המקדש במלוה אינה מקודשת, בהנאת מלוה מקודשת . . האי הנאת מלוה ה"ד . . דארווח לה זימנא". וכתב רש"י: "וכ"ש אם מחל לה כל המלוה ואמר לה התקדשי לי בהנאת מחילה זו, דהשתא הוא דקא יהיב לה הך פרוטה דהנאת [מחילת] מלוה, אבל כי מקדש לה בעיקר המעות לאו מידי יהיב לה וכו'". ומבואר, דכשמקדשה עם ההנאה הר"ז נתינה חדשה ואי"ז נחשב לקידושין במלוה ולכן היא מקודשת.

והנה בגמ' כתובות (עד, א) הוזכר הדין דמקדש במלוה, ופרש"י שם "שמחל לה מלוה שחייבת לו וכו'". וכתבו התוס' (שם) "ולפירושו צריך לחלק בין מקדש במחילת מלוה למקדש בהנאת מחילת מלוה דמקודשת כדאמרינן בפ"ק דקידושין (ו, ב). ולרבינו יצחק אין נראה, דשמא אין לחלק, והכא יש לפרש דמיירי כגון דאמר לה התקדשי לי במעות מלוה שאת חייבת לי, דהתם ודאי אינה מקודשת".

והיינו, דהתוס' ס"ל (עכ"פ רבינו יצחק בתוס'), דכל זמן שהאיש אינו אומר במפורש שמקדשה במעות המלוה, אז נחשב כמקדש בההנאה היוצאת מהמחילה והיא מקודשת, משא"כ רש"י ס"ל דהיא מקודשת רק כשאמר הבעל במפורש שמקדשה עם הנאת המחילה, משא"כ כשהזכיר המחילה לבד הר"ז נחשב למקדש במלוה ואינה מקודשת. וצלה"ב במה פליגי.

והנה הר"ן (על הרי"ף בסוגיין) - אחר שהביא דברי רש"י דכשמקדשה בהנאת המחילה היא מקודשת - הוסיף "א"נ אפשר דכל שמחל המלוה עצמה, אפי' אמר לה בההיא הנאה, דעתה אזוזי, ומשו"ה נקט לה בגמ' בארווח לה זימנא דליכא אלא הנאה גרידא . . ולא נקטה במחילת כל המלוה".

והיינו, דהר"ן מביא סברא דגם כשפירש שמקדשה בההנאה היוצאת מהמחילה, מ"מ אינה מקודשת, דנחשב כמקדש במלוה. ונמצא דיש כאן סברות הפוכות ממש; דלהתוס' אפי' כשאינו מזכיר ההנאה נחשב מקדש בהנאה, משא"כ לרש"י רק כשמפרש שמקדשה בהנאה יש להחשיבו כן, והר"ן מביא סברא לומר שאפי' כשמפרש כן עדיין אינו נחשב למקדש בהנאה. וצלה"ב הדברים (דלכאו' קשה לומר דפליגי בהערכת דעת האיש והאשה, האם במקרים אלו מתכוונים לההנאה או להמלוה כו').

(ולהעיר, דישנם כאלו שלומדים שרש"י בסוגיין אינו דומה לרש"י שם (בכתובות), דכאן פירש המקדש במלוה - "דאמר התקדשי לי במלוה שהלויתיך" (דלא כמ"ש שם "שמחל לה המלוה"), והיינו דכאן מפרש שרוצה לקדשה במעות המלוה עצמם (כדברי התוס' שם). ויש מפרשים שברש"י בסוגיין גופא מדובר על ב' האופנים (מעות המלוה ומחילת המלוה) ומחלק ביניהם כו'.

ולענ"ד אין כ"ז נראה, אלא דכל דברי רש"י (כאן, ובכתובות, ועד"ז להלן מז, א) עולים בקנה אחד: דכל זמן שהאדם אינו מפרש שמקדשה בההנאה, הרי הכוונה היא לקדשה עם המלוה עצמה ע"י מחילתו, ולכן אינה מקודשת. ואכהמ"ל בזה עוד).

ב

והנה, עוד נחלקו הראשונים הנ"ל ביסוד החסרון דמקדש במלוה, האם הוה דין בקידושין, או דין כללי בכל הקנינים; דרש"י כאן כתב דהא דאינה מקודשת הוא משום "דקיחה משדה עפרון גמרינן דיהיב מידי בשעת קידושין, ומלוה להוצאה ניתנה וכבר הן שלה ומעות אחרים היא חייבת לו". וכמעט כלשון הזה ממש הוא בר"ן כאן. ומבואר, דלראשונים אלו הרי החסרון דמקדש במלוה הוא דין פרטי לענין קידושין, מחמת מקור הלימוד בקידושי כסף. ואכן מבארים לפ"ז גם פסקי הרמב"ם, מה שבהל' אישות (ה, יג) פסק דהמקדש במלוה אינה מקודשת, ובהל' מכירה (ה, ד) לגבי קנינים, פסק שכן מהני - דנמצא דגם הוא ס"ל שהחסרון במלוה הוא רק לענין קידושין (ולתווך שיטה זו עם הסוגיא לקמן בדף מז, כבר דשו בזה רבים, ונאמרו כו"כ ביאורים, ראה לדוגמ' אב"מ (סכ"ח סקט"ז), קה"י (סי' ו), רשימת שיעורים (סי' כא) ועוד, ואכ"מ).

משא"כ שיטת התוס' (ועוד ראשונים) אינו כן, אלא דא"א לעשות שום קנינים במלוה; דעל דברי הגמ' בב"מ (מו, ב) ד"יש דמים שהן כחליפין וכו'", דמבואר משם דיכולים לעשות קנין עם דמי מלוה, כתבו התוס' דהמדובר הוא דוקא כשקנה בהנאת מחילת המלוה, ולא עם המלוה עצמה כמו שהוא לגבי קידושין (וראה במ"מ על דברי הרמב"ם דלעיל שאכן אותה סוגיא הוה מקור לדעת הרמב"ם שכן אפשר לקנות במלוה. אמנם לפי פירושם של התוס' אין מסוגיא זו שום מקור לזה כמובן).

וצלה"ב מהו יסוד פלוגתתם גם בענין זה (והיינו, מדוע להתוס' לא צריכים ילפותא מיוחדת לשלול מקדש במלוה, ולכן הוי חיסרון בכל הענינים, משא"כ לרש"י ולהר"ן (וכן הרמב"ם) כן צריכים לילפותא מיוחדת, ושוב הר"ז דין רק בקידושין ולא לשאר הקנינים).

ג

ויתבאר בהקדם עוד חילוק שמצינו בין שיטות אלו בביאור דין זה; דהנה בגמ' לקמן (מז, ב) מבואר דמן הדין הי' אפשר לקדש אשה ע"י שנותן לה שטר חוב (היינו זכות גבייה) שיש לו על אחרים (אלא דלפועל יש בזה מחלוקת מחמת האפשרות שהאיש ימחול לה החוב וכו' עיי"ש). ומקשים התוס', דמה בין זה למקרה שמקדשה במלוה שיש לו ממנה שלמדנו (בסוגיין) דאינה מקודשת? ומתרצים, "דודאי מלוה בידה שקנאתו כבר ואינו נותן לה שום דבר חדש, שהרי אותם המעות היו שלה קודם הקידושין, דין הוא דאינה מקודשת, אבל כשנתן לה המלוה דאחרים נותן לה דבר חדש שלא הי' בידה קודם, אמר דמקודשת, דנהי דאין המלוה בעין מ"מ זכות הוא לו כאילו הי' בעין" (ועד"ז מבואר ברשב"א שם).

אמנם, יעויין בר"ן שם (דף כ' מדפי הרי"ף) שביארו באו"א: "דבמלוה דאחרים ליכא למימר דדעתה אזוזי, דלא אמרינן הכי אלא במלוה דידה שכבר היתה מחוייבת לו, אבל כשהוא בא לקדשה במלוה דאחרים, אין דעתה להתקדש בזוזי אלא בהנאה דאית בה".

ונראה, דיש כאן הבדל גדול בהבנת החסרון דהמקדש במלוה; דלהתוס' נמצא דבאמת יש עם מה לקדש, והיינו דההתחייבות (או השעבוד) של החוב כן נחשב כסף עבור הקנין, אלא דחסר בהנתינה להאשה (היות ש"אינו נותן לה דבר חדש"), ושלכן כשמקדשה בחוב דאחרים דאין שם החסרון של הנתינה (משום ש"נותן לה דבר חדש שלא הי' בידה קודם"), כן אפשר שתהי' מקודשת.

אמנם להר"ן נמצא דהחסרון הוא בעצם הכסף קידושין, והיינו שההתחייבות (או השעבוד) העוברת מהאיש להאשה אכן אינה נחשבת כסף לקדשה בה, ולכן הרי גם בחוב דאחרים א"א להתקדש עם כסף כזה, אלא דשם אפ"ל שמקודשת מחמת כוונתה להתקדש עם ההנאה החדשה כמבואר בדבריו.

וי"ל, שהבדל זה נובע מחילוק שיטותיהם דלעיל במקור החסרון דהמקדש במלוה; דהתוס' ס"ל דליכא ע"ז ילפותא מיוחדת, ולכן אין סברא לומר דהתחייבות על תשלומין אינה נחשבת שוויות של כסף, אלא דחסר בהנתינה כמשנ"ת, משא"כ הר"ן לשיטתי' דיש ילפותא מיוחדת לשלול קידושין במלוה, והרי תוכן הילפותא הוא (כנ"ל) דצ"ל "דיהיב מידי בשעת קידושין", אשר מזה נלמד דלענין קידושין אכן אין התחייבות לשלם נקראת כסף לקדש בה. ומבואר היטב איך ב' הפלוגתות תלויות זב"ז.

ד

ועפ"ז נחזור להפלוגתא הראשונה שהבאנו - שלהתוס' גם אם לא הזכיר במפורש שמקדשה בהנאה של מחילת המלוה, מ"מ אפשר להחשיב זאת שקידשה בהנאה, משא"כ לרש"י, ולהר"ן יש סברא שאפי' כשכן הזכיר את ההנאה במפורש, מ"מ נחשב כמקדש במלוה.

[נוסף על מה שי"ל בדרך פשוט - ע"פ הנ"ל - דלשיטת התוס' שהחסרון במלוה אינו בקידושין לבד אלא לכל מילי, יש מקום לומר דבודאי נתכוין האדם לקדש באופן שמועיל בעלמא, שהוא ע"י ההנאה, משא"כ להר"ן ורש"י שכל החסרון במלוה הוא רק לענין קידושין, הרי סביר להניח שהאדם חשב לקנותה כמו בכל קנינים דעלמא - ע"י מחילת החוב לחוד, ולכן צריכים שהאדם יפרש שמתכוין לקנות ע"י ההנאה (לרש"י) או שאפי' זה אינו מועיל (לפי אותו סברא בר"ן). אמנם נראה די"ל בזה בעומק יותר -]

די"ל דאזלי גם בזה לשיטתייהו; דהתוס' ס"ל שבעצם הרי גם כשמקדש במחילת מלוה לבד ישנו להכסף קידושין (היינו, שהשוויות של ההתחייבות כן מספקת עבור כסף הקידושין כנ"ל), אלא דחסר במעשה הנתינה, ולכן ס"ל - י"ל - שמספיק גם ההנאה המונחת במחילת המלוה לשוות תורת 'נתינה' על הכסף קידושין שנותן לה בהמחילה (כל זמן שלא שלל הנאה זו מן הקידושין ע"י אמירתו שמקדשה בהמעות לבד כמבואר בתוס').

משא"כ לרש"י ולהר"ן דבמקדש במלוה חסר עצם הכסף קידושין (מחמת הילפותא משדה עפרון) כנ"ל, אז מסתבר שא"א 'להוות' דבר חדש - כסף קידושין של ההנאה - בלי שהאיש יאמר שמתכווין לקדשה בהנאה מחודשת זו. ולדעת הר"ן אפי' יתירה מזו - דהיות ועיקר ההנאה היא מזה שהיא לא צריכה לשלם לו, אז עדיין יש מקום לומר שהתכוונה לאותה הנאה, ושוב אין כאן כסף קידושין כלל.

ועכ"פ היוצא מכ"ז הוא, דלדעת התוס' הרי החיסרון דמקדש במלוה הוא רק שחסר הנתינה, וע"ז לא צריכים ילפותא, ולכן קל יותר לשוות תורת נתינה על המלוה ע"י הנאה שאינה ברורה כ"כ, משא"כ לדעת רש"י והר"ן הרי מהילפותא דשדה עפרון למדנו שבמקדש במלוה חסר עיקר כסף הקידושין, וכדי שתתקדש צריכים לחדש כסף קידושין של הנאה, ולזה צריכים אמירה מפורשת, ולדעת הר"ן הרי גם באמירה מפורשת אפשר להסתפק בכוונתו, ולכן אפשר שלא תועיל.

ה

ובדא"פ יש לבאר לפ"ז עוד פלוגתא בין ראשונים אלו אשר בהמשך הגמ'; דבגמ' (ח, ב) מבואר דהאיש יכול לקדש אשה במשכון שיש לו על אחרים מדינא דרבי יצחק שבע"ח קונה משכון עיי"ש. ומדברי התוס' והרשב"א (ועוד) על הסוגיא שם מתבאר לכאו' שהקידושין נעשים ע"י המשכון ["דאלים שיעבודיה לחשב ממון לקדש בו האשה וכו'" (לשון התוס'), "הו"ל כדידי' לענין קידושין ומתקדשת בו וכו'" (לשון הרשב"א)]. אמנם רש"י שם כתב "וקידשה בחוב שיש לו עליו, הלכך מקודשת שהמשכון עצמו קנוי לה". וגם כאן הרי הר"ן כתב בדיוק כמו רש"י. ונמצא דלתוס' ולרשב"א הרי הקידושין הן ע"י המשכון, משא"כ לרש"י ולהר"ן שהן ע"י הקנאת החוב לה [ע"י שמונח] בהמשכון. וצלה"ב במה פליגי.

ואוי"ל שגם בזה לשיטתייהו קאזלי; דהתוס' והרשב"א ס"ל דבעצם הרי 'התחייבות' כן נחשבת לכסף עבור קידושין אלא שחסר בהנתינה, ושלכן ס"ל שאפשר לקדש עם המשכון. דהא: א. ע"י המשכון יכול לגבות החוב, וא"כ יש כאן ה'כסף קידושין' ע"י הזכות גבייה הזאת. ב. והואיל ויש להבע"ח (האיש המקדש) קנין בהמשכון מדרבי יצחק, לכן כשנותנו לה יש בזה תורת נתינה ג"כ, ולא חסר כלום בהקידושין.

משא"כ רש"י והר"ן ס"ל דא"א שהמשכון עצמו יהי' הכסף קידושין הואיל ויש לנו הילפותא ש'התחייבות' אינו בגדר כסף קידושין (דצ"ל "יהיב לה מידי"), ולכן מוכרחים לפרש שהקידושין הוא בהחוב עצמו שקנוי בהמשכון, והיינו, שדינא דרבי יצחק חידש לנו שמשכון אינו רק זכות גבייה (דאז אכן לא היו יכולים לקדש איתו), אלא דהחוב קנוי בהמשכון (ולכן הרי המשכון נחשב כשלו. ולהעיר מביאורו של הגר"ח בשי' רש"י שהמשכון קנוי לו אפי' לענין אונסין, ואכ"מ), ונמצא א"כ דכשנותן להאשה את המשכון ה"ה נותן לה גוף החוב, ושוב יש כאן כסף קידושין. ועצ"ע.

נגלה
קידושין מדין ערב
הת' מנחם מענדל קלמנסון
תלמיד בישיבה

קידושין דף ז, א: "אמר רבא תן מנה לפלוני ואתקדש אני לך מקודשת מדין ערב, ערב לאו אע"ג דלא מטי הנאה לידי' קא משעביד נפשי', האי איתתא נמי אע"ג דלא מטי הנאה לידה קא משעבדה ומקניא נפשה". ע"כ.

ובנוגע לסיבת השעבוד דערב (וכמו"כ באשה) מצינו ב' שיטות כלליות בראשונים: א. שיטת הריטב"א ועוד ד"הערב משתעבד בהנאה שמטי לי' במה שהלוה לזה על אמונתו, והכא נמי האשה מקניא נפשה בההיא הנאה דשויא פרוטה דיהיב מנה לפלוני בדיבורה". היינו דהשעבוד נעשה ע"י ההנאה שנתן המלוה להערב ע"י שהאמינו, ובנדו"ד ההנאה שקבלה האשה מהמקדש הוא זה שקיים דיבורה. ובחידושי תלמיד הרשב"א מבואר, ד"מ"מ כיון דבשליחותו דראובן (הערב) נתנם שמעון (המלוה) ללוי (הלוה) הרי הוא כאילו קבלם ראובן (הערב) משמעון (המלוה) ויכול לשעבד עצמו עליהם". ובנוגע לאשה מבאר "הרי את מקודשת לי באותו מנה1 דקא יהיבנא לפלוני בשליחותיך דהוי כאילו מטי הנאה לידה כיון דאיהי אמרה לי' שיתנם לו הוי כאילו היא קבלתם". ע"כ. הרי שלומד דהשעבוד אינו ע"י ההנאה שנותן המלוה להערב, אלא ע"י המנה עצמו ("באותו מנה") דהוי כאילו קיבל הערב (והאשה) את המנה. והביאור בזה: כשהאשה אמרה למקדש תן מנה לפלוני, תוכן דיבור הי' דמנה זו שאתה רוצה לתת לי בקידושי תן אותו לפלוני, ובעצם נתינת המנה הי' בשבילה ולכן מתייחס המנה אלי' - "כאילו היא קבלתם".

ב

והנה, מעיון בדברי רש"י על הסוגיא, מתעוררת פליאה גדולה: דרש"י - ראש למפרשי הפשט - נראה דסילק את עצמו ולא ביאר הגדר (של שעבוד) דערב. וצ"ע.

ותו יש לדייק בלשונו בד"ה ואקדש אני לך - "וכשנתנו לו אמר לה התקדשי לי מקודשת ואע"ג שלא מטי הנאה לידה". ואינו מובן מה נוגע כאן "וכשנתנו לו אמר לה", הרי לכאורה רש"י בדבריו בא להבהיר שצריך המקדש לומר "הרי את מקודשת" בכדי שלא יהי' זה מקרה ד"נתן הוא ואמרה היא" דהוי ספק מקודשת, וכדי להבהיר זאת הי' מספיק לכאו' אם הי' אומר "ואמר לה התקדשי לי וכו', ולמה הוסיף "וכשנתנו לה", דמה כוונתו בהוספה זו?

וסיום דבריו "מקודשת, דאע"ג דלא מטי הנאה לידה" הוי העתקה מדוייקת מדברי הגמ' עצמה, ומה בא להוסיף בזה?

ובד"ה מדין ערב מבאר רש"י - "ממה שמצינו בתורה שהערב משתעבד למלוה אנו יכולים ללמוד". וגם כאן צלה"ב: א. מה מוסיף בתיבות "מצינו בתורה וכו'", דהי' צריך לבאר הגדר דערב ומקור הדין למה לי? ב. הלשון "ממה שמצינו בתורה" הוי לשון פליאה ואינו רגיל כלל, דבדרך כלל כותב "ממה שכתוב בתורה" ומדוע כאן נקט לשון מציאה? (ובפרט דרש"י בגמ' בגיטין (נ, א, ד"ה כיון) כותב "וערב משתעבד מה"ת דכתיב אני אערבנו" ולא הזכיר לשון של "מצינו"2?)

ובסוף דבריו כתב "ממה שמצינו . . אנו יכולים ללמוד", דמדגיש עוד פעם זה שהחידוש דדין ערב הוא המקור היחידי ממנו אפשר ללמוד קידושין כה"ג באשה. ומשמע מדבריו דמקור זה דדין ערב הוי חידוש גדול (דאומר הלשון "מצינו") וזה שלמדים ממנו הוי' חידוש ג"כ ("אנו יכולים ללמוד"). וצריך ביאור בזה.

ויובן זה בהקדים נפקותא להלכה היוצאת לכאו' מב' שטות הנ"ל בשעבוד ערב:

דהנה כנ"ל מהראשונים, צ"ל אמירה דהמקדש כדי שלא יהי' "נתן הוא ואמרה היא", ובנוגע לאמירה זו יש לחקור מתי צ"ל אותה. דלפי שיטת תלמיד הרשב"א שהאשה מתקדשת ע"י נתינת המנה עצמו, דזה נחשב כאלו היא קבלתם ובזה היא מתקדשת, הנה היות שהקידושין חלין ע"י מעשה הנתינה צריך המקדש לומר "הרי את מקודשת" תוך כדי דיבור דהנתינה. משא"כ להריטב"א דמקודשת ע"י ההנאה שנותן לה, י"ל דהנאה זו לא קשורה עם עצם נתינת המעות. כלומר, דיכול להיות שלא היתה נוכחת שם בשעת נתינת המנה לפלוני, ורק למחר הודיע לה אודות נתינתו ואז מקדשה, ומסתבר לומר שקידושי' יחולו למחר בשעת הודעתו לה (ולא מאתמול בשעת הנתינה בפועל), דהרי את הנאתה (דע"י נעשים קידושי') היא קיבלה בשעת ההודעה, דאתמול - כשנתן את המנה שפלוני - לא קיבלה עדיין כל הנאה דלא ידעה עדיין אודות הנתינה. ולפ"ז נמצא לכאו' דאמירת המקדש אינה צריכה3 להיות קשורה עם הנתינה (דאינה מתקדשת ע"י עצם נתינת המעות אלא ע"י התוצאה של הנתינה דזהו קיום דיבורה), אלא עם ההודעה על הנתינה דאז (ועי"ז) היא מתקדשת4.

ולכאורה זהו ביאור מחלוקת הפוסקים בשו"ע אדה"ז סי' כט סעי' ב', דהב"ח לומד דהאמירה צ"ל תכ"ד דהנתינה, וה'חלקת מחוקק' (וה'בית שמואל') חולק ואומר "אם לאחר זמן בא אלי' וא"ל הרי את וכו' מקודשת כיון ד"הודעה זו הוי כמתן מעות (בקידושין רגילין)", ומקודשת לאחר זמן כיון ד"באותה שעה (שעת ההודעה) היא נהנית שנתקיים דיבורה"5. עכ"ל.

ולכאורה הן הן הדברים שכתבנו לעיל.

ג

עפ"י הנ"ל אתינן לבאר דברי רש"י בד"ה ואקדש אני לך: די"ל דרש"י לומד בפשטות כתל' הרשב"א דהקידושין חלין ע"י נתינת המנה עצמו (ד"כאילו היא קבלתם"), ולזאת מוסיף רש"י שני מילים - "וכשנתנו לו" - שלכאורה מיותרים המה ואינם מובנים, אבל ע"פ הנ"ל מדוייקים המה, דע"י מובנת שיטתו דאמירת המקדש צריכה להיות בשעת הנתינה דוקא - "וכשנתנו לו אמר לה", וכדברי תל' הרשב"א לעיל.

[ודיוק הנ"ל מתחזק יותר כשנדייק בדברי רש"י לקמן בהסוגיא דאדם חשוב, דשם מבואר דהקידושין חלין ע"י ההנאה שהיא מקבלת מהא"ח ("שאינו רגיל לקבל מתנות") בכך שקיבל המנה ממנה.

ואם כן, במקרה שהיא שלחה מתנה לו וכשקיבל המתנה לא ידעה עדיין שקיבל אינה מקודשת, ורק כשנודע לה מקודשת, וכמו שנתבאר לעיל (בשיטת הריטב"א בדין ערב) דהקבלה והאמירה יכולים להיות נפרדים זמ"ז, דמקודשת ע"י ההודעה.

ועפ"ז יש לדייק בדברי רש"י שם בד"ה ואקדש אני לך - "והוא קיבלו ואמר לה התקדשי לי", ואינו אומר [וכדבריו בערב "וכשנתנו לו אומר"] "וכשקבלו א"ל", ולכאורה הוא תמוה דלמה שינה מלשונו דלעיל ולמה חילק הקבלה מהאמירה (א. "והוא קיבלו". ב. "ואמר לה")?

וזה מחזק דברינו הקודמים דשם קידושי' חלין ע"י נתינת המנה עצמו ולכן צריך לומר לה "כשנתנו לו", משא"כ כאן מקודשת ע"י ההנאה ולכן יכול להיות "והוא קיבלו" ובזמן אחר "ואמר לה". וד"ל6].

ד

אבל עדיין דורש ביאור ברש"י (חוץ מדיוקים הנ"ל), דנהי דיש להבין שיטתו מדיוק לשונו אבל מדוע לא כתב שיטתו בזה במפורש?

ויובן זה בהקדם דיוק בדברי הגמ' עצמה; דבגמ' כתיב "לאו אע"ג דלא מטי הנאה לידי' קא משעביד נפשי' וכו'", וזה לכאו' דורש ביאור: דהרי בסוגיין ישנם ב' ענינים: א. השלילי, והוא דאע"ג דלא קיבל הנאה אעפ"כ יכולים הערב (והאשה) לשעבד א"ע. ב. ענין החיובי. והוא במה שאכן נהי' משועבד בו. ועפ"ז צ"ע בסוגיין, דנקודת השלילי אכן אמרה והדגישה הגמ', אבל נקודת החיובי היינו ביאור (גדר ד)שעבוד לא הזכירה הגמ' אלא סתמה דברי' "קא משעביד נפשי' וכו'".

ויובן זה בהקדים המבואר בלקו"ש ח"ל ויגש (א), דשם הובאה מחלוקת ר"ה ור"י (ב"ב קעג, ב) בנוגע למקור שעבודו דערב. דר"ה לומד מהא דכתיב "אנכי אערבנו מידי תבקשנו", ור"י לומד מהפסוק "בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך", ומבאר הרבי פלוגתתם בהקדם חקירה ב"שעבודו דערב (ד)יש לבארו בשני אופנים, א. השעבוד שייך רק להחוב דמשעבד נפשי' לשלם חובו של הלוה. ב. הערב עומד במקום הלוה ולכן שעבוד הגוף שעל הלוה לשלם חובו (ופריעת ב"ח מצוה) חל על הערב (העומד במקומו).

"וי"ל שזוהי כוונת ר"ה שלומד דין ערבות מערבות הנאמר ביהודה, כי ס"ל ששעבוד הגוף של הערב (בכל ערב) הוא (לא רק על החוב, אלא הוא) כשיעבוד הגוף שעל הלוה כי הוי כאילו הערב בעצמו קיבל המעות מיד המלוה, וע"ז שפיר יש להביא סמוכין7 מערבות דיהודה שהי' באופן ששעבד נפשו לגמרי ("ואני נתקשרתי בקשר חזק להיות כו'") אנכי אערבנו מידי תבקשנו.

"משא"כ ר"י ס"ל שדין ערבות נלמד ממ"ש "בני אם ערבת וכו'", משום שלדעתו דין ערבות בממון8 שייך רק להחוב שמתחייב לשלם ממון, ואי"ז שיעבוד הגוף כמו הלוה . . ולכן למד ר"י מהכתוב "בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך וגו', שמודגש בהכתוב שהוא אדם זר אלא שנעשה ערב לו". עכלה"ק.

[ויש לקשר שתי שיטות אלו עם שיטת הריטב"א ושיטת תל' הרשב"א. דלכאורה שיטת תל' הרשב"א הוי כר"ה דהערב עומד במקום הלוה ("כי הוי כאילו הערב בעצמו קיבל המעות מיד המלוה"), משא"כ ר"י סובר דאי"ז גדר דערב, ואין כל מציאות הערב במקום הלוה אלא רק דחייב לשלם חובו, ושעבוד זה לשלם חובו (אם לא יהי' כסף ללוה) נעשה ע"י דבר צדדי והוא ההנאה שבא לו מהמלוה, כדברי הריטב"א].

ומוסיף שם הרבי לבאר פלוגתתם בעומק יותר, דשיטת ר"ה שעומד הערב במקום הלוה ממש "זהו מצד דין ערבות הכללי של כל ישראל דכל ישראל ערבים זב"ז, כשם שמצינו לענין ברכת המצוות "שאף מי שאינו מחוייב בדבר מפני שכבר יצא י"ח יכול לברך למי שעדיין לא יצא לפי שבמצוות שהן חובה כל ישראל ערבים זב"ז וגם הוא נק' מחויב בדבר כשחבירו לא יצא י"ח עדיין". ועפ"ז מבאר הרבי דחולקים אם הגדר דערבות ממון שייך ובא מזה שכל ישראל ערבים זב"ז, דהרי סיבת אחדות ישראל הוא מפני נשמתם ששרשה בה' אחד, משא"כ מצד גופם הגופים מחולקים (כמ"ש בסל"ב תניא), "ובזה פליגי אם האחדות שבישראל היא רק בעניני נשמתו או שאחדות זו שייכת גם לממונו של האדם9 וכו' (עיי"ש ההמשך)". ע"כ.

ומכל הנ"ל יוצא דהשעבוד של ערב לפי ב' השיטות הוא שונה לגמרי; דלהריטב"א השעבוד הוא דבר הפשוט לכאורה, דנעשה ע"י ההנאה דערב, וזה שהנאה מועילה לפעול קידושין לומדים ממ"א, משא"כ לתל' הרשב"א הרי"ז חידוש עצום, דהרי הוא לומד כנ"ל דזהו כאילו קיבל הוא המעות, ולומד כך מפני שסב"ל דערבות דישראל נמשך גם בעניני ממון דישראל [משא"כ הריטב"א שחולק, כמ"ש בהשיחה שם בהערה 42: "כדברי הריטב"א . . שמחלק בזה בין איסורא (עניני נפש) לממונא"], וזהו חידוש גדול, דאי"ז כמו שמסביר הריטב"א שמשתעבד בהנאה (שזהו דבר מסויים שבא ישירות מהמלוה לערב ומובן שמשתעבד בזה) אלא משתעבד במעות ההלוואה שהלוה מקבל - לא הוא.

ועפ"י הנ"ל יש לבאר הדיוק בגמ' ובמילא גם הדיוקים בדברי רש"י: דלעיל שאלנו למה אמרה הגמ' רק הענין שלילי ולא הענין חיובי שבשעבוד הערב, וי"ל דלפי דברינו הנ"ל בשיטת תל' הרשב"א מובן, דהענין שלילי מדגיש שהשעבוד כאן אי"ז "מלמטה למעלה", היינו שמובן מעצמו שכך הוא, אלא זה כאילו נאמר דהחיוב לומדים מהשלילי, היינו השעבוד דערב מצד ערבות ישראל (היינו החיוב), ואי"ז ענין חיובי המובן לנו מעצמו.

וזה מודגש בדברי הגמ' "לאו אע"ג דלא מטי הנאה לידי' קא משעביד נפשי'"10, היינו דהדגשת הענין השלילי הוי בעצם גם הגדרת החיוב, והוא דאכן אינו "חיוב" רגיל המובן לנו (כשיטת הריטב"א), אלא הוי חידוש - דערב שעבודו נובע מהערבות דישראל שנמשכת גם לענייני ממון.

וי"ל דלזאת העתיק רש"י דברי הגמ' עצמה כדי להדגיש דשיטתו - שהיא כדברי תל' הרשב"א - מודגשת ומדויקת בדברי הגמ' עצמה.

ומובן עפ"ז לשונו בד"ה מדין ערב - "ממה שמצינו בתורה אנו יכולים ללמוד", דבזה מדגיש גודל החידוש בערבות דאי"ז רק ממה שכתוב11, אלא הוי זה חידוש תורה12 דאדם יכול להיות במקום השני. ומובן נמי דאכן כוונתו דרש"י היא להגדיר ולבאר הגדר דערב, דשעבודו דערב חידוש הוא כנ"ל.


1) ונפק"מ בין שתי שיטתו אלו הוי בהלשון דאמירתו הרי את וכו' (ואמירה זו צריכים בכדי שלא תהי' נתן הוא ואמרה היא (דהוי ספק מקודשת) כמבואר בהראשונים בסוגיין), דלהריטב"א היות והקידושין חלין ע"י ההנאה צריך לומר "הרי את מקודשת לי באות הנאה שנתתי מנה לפלוני בדיבורך", דצריך להדגיש דהקידושין חלין ע"י "אותו הנאה", משא"כ לתל' הרשב"א היות והקידושין חלין ע"י המנה עצמו אומר לה הרי את וכו' באותו מנה וכו'".

2) ולאידך בנוגע למקור דערב (שלכאורה זהו כוונת רש"י בד"ה מדין ערב) לשונו שם ברור יותר דאומר בהדיא מאיזה פסוק בתורה למדים דין ערב, וכאן סתם דבריו ואמר ממה שמצינו בתורה וכו'.

3) כפשוט אם היא נמצאת בשעת הנתינה צריך האמירה להיות בשעת הנתינה - דאז מקבלת ההנאה, אבל המדובר כאן הוא אם צריך להיות אמירתו בשעת הנתינה בכל מקרה, היינו גם אם לא היתה שם.

4) ועפ"י הנ"ל יצא נפקותא גדולה והוא מאמתי הוי חלות הקידושין ומאמתי נקראת אשת איש, האם משעת הנתינה או משעת ההודעה, וזה נוגע ביותר לדינא. וגם לכאורה יצא עוד נ"מ, אם אחר הנתינה (אם היא לא יודעת אודות הנתינה) אם יכול המקדש לחזור בהקידושין וכמו"כ אם היא יכולה לחזור בהקידושין, וד"ל.

5) ויומתק מאוד מחלוקת זו דהב"ח והח"מ; דהרי הב"ח מתעכב על הטור שהולך עם שיטת אביו הרא"ש והוא כתל' הרשב"א דמקודשת עם המנה עצמו, וכלשונו "הרי את וכו' באותו מנה", והח"מ מתעכב על המחבר שלומד כהריטב"א דמקודשת בהנאה שנתקיים דיבורה (וכדמוכח מלשון הח"מ "הרי את וכו' שנתת על פיך וכו' "היא נהנית שנתקיים דיבורה"), וכלשונו של המחבר שם "הרי את וכו' בהנאת מתנה זו שנתתי על פיך".

6) וכמו"כ יש לדייק בהמשך דבריו לכאן "וא"ל התקדשי לי בכך", דלמה הוסיף מילה זו "בכך" ולא סגי כדבריו בערב "וא"ל התקדשי לי" ותו לא? ועפ"י דברינו הנ"ל מובן ביותר דהרי שם הוי קידושין כקידושין רגילין היינו ע"י המנה עצמו, ולכן לא היה צריך להוסיף בלשונו "התקדשי לי", משא"כ כאן דהקידושין חלין ע"י ההנאה צריך להדגיש התקדשי לי בכך היינו בקבלתו, דדוקא ע"י קבלתו (דממנה היא נהנית) היא מתקדשת, אבל אכן אם לא יוסיף וידגיש דמקודשת ע"י הנאה זו לא תהי' מקודשת.

ולהעיר משו"ת הצ"צ אבע"ז סי' קט ד"ה ומעתה, דמבאר רש"י באו"א לגבי אדם חשוב. ואכ"מ.

7) והוי סמוכין ולא אותו הענין ממש כמו שמבאר הרבי דאצל יהודה לא הי' השעבוד שעבוד ממוני וכו', עיי"ש.

8) עיין הערה 7.

9) ולהעיר מהמאמר ד"ה ואתה תצוה - "ולהעיר שעי"ז ניתוסף בהאחדות דישראל, שהאחדות דישראל ע"י עצם הנשמה שמתגלית בהם היא כמו דבר נוסף על מציאותה ולכן אחדות זו היא ע"י שעושים נפשם עיקר גופם טפל, וע"י גילוי עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת בהעצמות, שעי"ז גם הציור דכוחות הגילויים הוא חד עם העצם, האחדות דישראל היא בהכל.

10) וי"ל ע"ד הדרוש "קא משעביד נפשי'" היינו דהשעבוד נעשה מצד נפשי' - היינו הערבות דישראל שבא מצד נפשם הקשורה עם ה' אחד, כנ"ל.

11) ובגיטין נ, א, וכמו"כ בכתובות דשם רש"י אומר "ממה שכתוב", א. אינו בא לבאר הגדר והחידוש דערב, וכוונתו שם (כדמוכח מדבריו שם) הוא להראות דשעבוד דערב הוי מה"ת, כלומר להביא מקור דערב מה"ת משתעבד, אבל אינו בא לבאר גדרו ולכן אינו אומר "מצינו" שנוגע לביאור גדרו דערב כבסוגיין. וד"ל.

12) עוד יש לדייק בדבריו "מצינו בתורה" ולא בנ"ך, דהרי רש"י לומר כר"ה שלומד מערבות דיהודה (כמ"ש רש"י בהדיא דגיטין "ממה שכתוב אנכי אערבנו"), משא"כ לר"י ולהריטב"א לומדים מפסוק דנ"ך.

נגלה
קידושין מדין ערב
הת' אלי' הכהן ראזענפעלד
תלמיד בישיבה

בגמ' קידושין דף ז, א: "אמר רבא תן מנה לפלוני ואקדש אני לך מקודשת מדין ערב, ערב אע"ג דלא מטי הנאה לידי' קא משעביד נפשי' האי איתתא נמי אע"ג דלא מטי הנאה לידה קא משעבדא ומקניא נפשה".

ובביאור טעם שיעבוד הערב להמלוה [וכן הקידושין בין האיש לאשה הנלמד מדין ערב], כ' הריטב"א: "פי' לאו למימרא דלא מטי לי' שום הנאה [להערב] דא"כ במאי משתעבד, אלא לומר דאע"ג דלא מטי הנאת מעות שהוציא המלוה, ולא הגיע לידו של ערב לא כסף ולא שו"כ, אפ"ה משתעבד בהנאה דמטי לי' במה שהלוה לזה על אמונתו [של הערב], דהנאה בכל דוכתא חשיבא ככסף, הכא נמי אע"ג דלא מטי לידה הנאת מנה עצמו, מקניא נפשה בההיא הנאה דשוויא פרוטה דיהיב מנה לפלוני בדיבורה". עכ"ל.

והיינו דהשעבוד נעשה ב"ההיא הנאה דקא מהימן לי'", מצד זה שהערב מקבל הנאה. וזה גופא הוה הקנין (רע"א) שבגללו גמר ומשעביד נפשי'.

והנה בלקו"ש חכ"ו שיחה א' לפר' משפטים מביא כ"ק אדמו"ר שיטה אחרת (בנוסף לשיטת הריטב"א הנ"ל) בטעם שעבוד הערב, והוא שיטת הנמוק"י בסוף ב"ב, דכתב שם דזה שהערב משתעבד בלא קנין, הוא מכיון דעל פיו הוציא מעותיו מתחת ידו.

ומבאר שם, שאי"ז מצד קבלת הנאה של הערב, אלא מפני שזה הוציא על פיו, היינו מה שהערב גרם להמלוה חסרון ממון [וזש"כ בגמ' אשר בההיא הנאה דקא מהימן לי' גמר ומשתעבד נפשי', כת' הנמוק"י שזהו רק נתינת טעם כדי שלא יהי' אסמכתא].

ולכאו' לפי"ז צלה"ב איך נלמדים קידושין מדין ערב; שהרי לשיטה זו (של הנמוק"י) השעבוד של הערב הוא רק בגלל זה שגרם חסרון ממון למלוה, ולא מפני שהגיע לידו כלום, ובקידושין צ"ל נתינת כסף, שהאשה צריכה לקבל כסף כדי לגמור דעתה להיות מקודשת? (וכמ"ש הריטב"א "לאו למימרא דלא מטי לי' שום הנאה, דא"כ במאי משתעבד", והוא ביאר שבפועל יש הנאה והיא חשובה ככסף. אבל להנמוק"י שהשעבוד אינו מצד שום קבלה, צ"ע).

והנה הפנ"י כאן מק' על הריטב"א, דלכאו' לשיטתו אין כאן חידוש הנלמד מדין ערב - "דפשיט בכולה סוגיין דהיכא דהנאה שוה פרוטה מקודשת" (והקשה עוד עיי"ש), וביאר דהפי' "מקודשת מדין ערב" הוא שהאשה נעשית ערב ממש "דכיון שאמרה תן ואתקדש הוה לי' ערב בשעת מתן מעות", שהיא חייבת ממון להאיש כמו שהערב מחייב את עצמו להמלוה, אלא שבמקום התחייבות של מנה היא מחייבת את עצמה לקידושין, "ואי לאו שנתרצית עכשיו להתקדש היתה צריכה להחזיר לו המנה מטעם ערב כו'", ובזה שעכשיו היא מתרצית להקידושין נפטרה מהמנה והוה לי' קידושין גמורים.

ונמצא לפי הפנ"י שקידושין מדין ערב נעשים בב' שלבים: א. השעבוד. דכיון שאמרה תן ואתקדש הוה לי' ערב. ב. הקנין שנעשה עי"ז שעכשיו היא מתרצת בקידושין ונפטרת מהמנה (ועי' שם שביאר שאי"כ החסרון של המקדש במלוה).

וי"ל שזהו הפי' בדברי הנמוק"י דהשעבוד של ערב נעשה מצד זה שגרם חסרון ממון להמלוה, וכלשון הפנ"י "כיון שאמרה תן ואתקדש הוה לי' ערב"1, אבל בזה לבד לא נעשים עדיין הקידושין, שעדיין לא הגיע לידה כלום, ורק אח"כ כשמתרצת בקדושין והרוויחה (ע"י שנפטרה) מנה, בזה הוה הקנין של הקידושין. [ולפי הפנ"י א"ש לשון הגמ', דבנוגע שעבוד הערב כ' "אע"ג דלא מטי הנאה לידי' קא משעביד נפשי'", ובנוגע לאשה כתיב "אע"ג דלא מטי הנאה לידה קא משעבדא ומקניא נפשה", דאצל האשה צ"ל קבלת כסף כדי לפעול את הקנין וכדי לגמור דעתה לקידושין, וזה נעשה בשלב הב'. משא"כ להריטב"א הכל נעשה ביחד, וכמבואר בהשיחה הנ"ל דלהריטב"א - דהשעבוד נעשה ע"י קבלת הנאה - זה גופא הוה ע"ד הקנין לפעול זה שגמר ומשעבד נפשי'].


1) דלכאורה כוונתו באומרו "כיון שאמר תן הוה לי ערב" דמשתעבד בגלל שחיסר ממון חבירו כשיטת הנמוק"י, דאל"כ איך נעשה השעבוד של הערב. ולפי דברינו נמצא דבא ללמד ונמצא למד.

נגלה
שיטת ר"י בסומא הפטור מכל המצוות
הת' מרדכי ישראל הכהן דינערמאן
תלמיד בישיבה

הובא בגמ' ב"ק (פז, א וכן בקידושין לא, א) שיטת רבי יהודה דסומא פטור מן המצוות. ובתוס' (ד"ה וכן) מפרש דאע"ג דמה"ת פטור, מ"מ חייב מדרבנן.

ומקשה ה'טורי אבן' (מגילה כד, א ד"ה אינו) "היכא אפשר לחייבו מדרבנן, דהא כל מילי דרבנן אסמכוהו על לאו דלא תסור א"נ אשאל אביך ויגדך . . והא לא שייך אלא מאן דאיתא במצוות מה"ת ומוזהר בלאו דלא תסור ובשאל אביך, אבל מאן דפטור מכל מצוות האמורות בתורה לא רמי חיובי לשמוע דברי חכמים ותקנותיהן, ולא רמי רחמנא אגידה דרבנן עלי', הואיל ואינו מצוה על עיקר ושורש דהני קראי גופייהו".

וממשיך שם "ואפ"ל דהא דר"י פוטר סומא מכל המצוות מה"ת, אינו אלא ממצות עשה דהוי בקום ועשה, אבל במצות ל"ת חייב מה"ת, א"כ חל עליו תקנת חכמים שהרי מוזהר על לאו דלא תסור". אך אין הדבר פשוט כ"כ, דהא יש כו"כ המבארים שיטת ר"י דפטור גם בל"ת (ראה הנסמן ב'ספר המפתח' - הוצאת פרנקל - ב"ק שם).

ו'ביד דוד' (ב"ק שם) מפרש, דדעת הרמב"ן היא דהקרא דלא תסור הוה רק אסמכתא, וא"כ אפשר דזהו שיטת התוס' דמחייבו מדרבנן. אבל המעיין בדברי הרמב"ן (ספר המצוות שרש ראשון) ימצא, דמי שהוא פטור מכל המצוות שבתורה ה"ה פטור גם לשמוע לדברי חכמים, וז"ל: "כשהשביע משה את ישראל אמר להם, הוו יודעים שלא על דעתכם אני משביע אתכם, אלא על דעתי ועל דעת המקום . . אין לי אלא מצוות שנצטוו בסיני מצוות העתידות להתחדש כגון מקרא מגילה מנין, כלומר מנין שהשביען משה עליהן על דעתו ועל דעת המקום, ת"ל קיימו וקבלו, קיימו מה שקבלו עליהם כבר, ה"ז דבר מפורש שקריאת המגילה מקובלת מסיני כשאר מצוות", ע"כ. וא"כ סומא הפטור מהשבועה על כל המצוות ה"ה פטור גם על השבועה של מצות דרבנן, ואיך מחוייב הוא מדרבנן.

וראה בספר 'חקרי לב' (או"ח ח"א דף קכט) דמפרש "דכיון דפטור דסומא אינו מפורש בכתוב כ"א בגזירה שוה . . וכי קבעי לפטור עצמו אינו אלא מכח לאו דלא תסור, ובתושבע"פ דנמסר לחכמים בא פיטורו, וכיון שהם באים לפוטרו בתושבע"פ ומכח לאו דלא תסור, שעיקרו לתורה שבעל פה, הוא בא גם לחייבו, דאי לא ישמע להם לא ימצא פטור לעצמו גם מד"ת".

ונראה לבאר באו"א - ע"פ המבואר בקו"ש (קונטרס דברי סופרים סימן א' סעיף טז) דמפרש (בשיטת הרמב"ן, ואח"כ דוחהו, אבל מ"מ בנוגע לענינו שפיר יכולים לפרש) דזה שלפני מ"ת היו ישראל מחוייבין לשמוע לדברי מרע"ה, הוא לפי דכל מה שציוו חכמים אנו יודעין שכן הוא רצון ה', ודבר זה - לעשות רצונו - כל באי עולם מצווין ועומדין, והיינו דאע"פ שאין ציווי לשמוע לחכמים, מ"מ מכיון שהם תיקנו ואנו יודעין דהסכימה דעתן לדעת המקום, נמצא דכן הוא רצון ה', וע"כ מחוייבים לשמוע לדבריהם, עיי"ש שמאריך בזה ובהמסתעף. ועד"ז שפיר יכולים למימר בדין סומא.

ויש להוסיף בזה עפ"י מה שביאר הרבי בכמה מקומות, שגם לפני מ"ת היו מצווים על כו"כ דברים שהשכל מכריח אותן, וכמו במצוות דינין, שאין בו פרטים איך להקים ב"ד וכו', ומ"מ הבי"ד שעשו בסדום היה הפך השכל וע"כ קבלו עונש על זה. ועד"ז י"ל בעניננו, דדבר מובן הוא בשכל [וע"ד דאל"כ איש את רעהו חיים בלעו], וע"כ מחויבים לשמוע לדבריהם. וע"כ הסומא - אף דפטור מכל מצוות שבתורה - מ"מ חייב לשמוע לדברי חכמים, וע"כ שפיר יכולים לחייבו בכל המצוות מדרבנן*.


*) ראה לקו"ש חל"ח ע' 28 ואילך ובהערה 34, ובמורה נבוכים ח"ג פי"ז. ובס' חסידים סי' קנג ועוד. המערכת.

נגלה
דברי הרשב"א בענין קידושין לחצאין [גליון]
הת' אהרן לאשאק
תלמיד בישיבה

בגליון תתעז (ע' 29) הביא הת' צ.ה שי' גודלסקי את דברי הרשב"א בגמ' קידושין דף ז, א, בדין קידושין לחצאין. דבגמ' (שם) איתא: "אמר רבא התקדשי לי לחציי מקודשת חצייך מקודשת לי אינה מקודשת א"ל אביי לרבא מ"ש חצייך מקודשת לי דאינה מקודשת אשה אמר רחמנא ולא חצי אשה ה"נ איש אמר רחמנא ולא חצי איש, א"ל הכי השתא התם איתתא לבי תרי לא חזיא אלא גברא מי לא חזיא לבי תרי וה"ק דאי בעינא למינסב אחריתי נסיבנא", ע"כ.

ובחידושי הרשב"א מביא דברי הראב"ד שהמיעוט של "איש ולא חצי איש" למסקנת הגמ' אינו על איש ממש - דזה מותר כמפורש בגמ' - אלא למעט מי שחציו עבד וחציו בן חורין. ומקשה הרשב"א ע"ז, וז"ל: "ותמהני על דברי הרב, דאם איתא כי אבעיא לן התם בפ' השולח (גיטין מג, א) מי שחציו עבד וחציו בן חורין שקידש בת חורין מהו ולא איפשטא, הו"ל למיפשט מדכתיב איש ולא חצי איש", ע"כ.

ומקשה הת' הנ"ל מדברי הרשב"א בגמ' לקמן דף כג, ב: דשם בגמ' מדובר בהענין דכהנים שלוחי רחמנא נינהו, ומקשה הרשב"א (וכן הוא בתוס' ושאר ראשונים) דהא הנ"מ היוצאת מענין זה הוה בעי' דלא איפשטא בגמ' נדרים, ומדוע לא מובאת גמ' זו כהוכחה לספק זה? ומתרץ הרשב"א דלא חשש לפשוט אלא מברייתא או ממשנה, ומביא כמה הוכחות לזה, וא' מהם היא מהגמ' בגיטין דף מג, א הנ"ל בהאיבעי' דקידושין של חצי עבד וחצי ב"ח, דלא הביא הוכחה מדברי ר' יהודה (בגמ' יבמות דף מה, ב) דסובר במי שחצי עבד וחצי ב"ח הולד אין לו תקנה (וזה שייך דוקא אם יש קידושין בחצי עבד וחצי ב"ח).

ומקשה הת' הנ"ל, דמדוע לא ביאר כן הרשב"א את דברי הראב"ד כאן בדף ז, א; שיכול הי' לתרץ לשיטת הראב"ד מדוע לא איפשיט הגמ' בגיטין מגמ' דידן, דזהו משום דנחית להביא ממשנה או ברייתא. ונשאר בצ"ע.

ולכאו' אפשר לומר לתרץ קושייתו ולהצדיק דברי הרשב"א - עכ"פ בדוחק - שאה"נ דיכול הי' לתרץ כן לשיטת הראב"ד, אבל כמובן דתירוץ זה אינו מרווח כ"כ, ולכאו' אמרינן כן רק באם מוכרחים לומר כן, אבל אם אפשר לתרץ באופן יותר ברור, מתרצינן. ובפרט שכאן זה תלוי בפירוש הסוגיא, ואם מפרשין הסוגיא באופן אחר - וכמו שהרשב"א מסיק - לכאו' יותר טוב לומר כן1.

וכשעיינתי בלשון הרשב"א, לכאו' נראה שאינו קשה כלל; דהא לשון הרשב"א כאן כשמקשה על הראב"ד הוא "הו"ל למיפשט מדכתיב איש ולא חצי איש", ז.א. שהקושיא נגד הראב"ד אינו שהי' צריכה הגמ' שם להביא המימרא דרבא דאין קידושין לחצאין, אלא דלפי הביאור של הראב"ד (בדעת רבא) נמצא שהפסוק ממעט קידושין לחצאין. דבשלמא להגמ' ביבמות שהוא מימרא דר' יהודה אפשר לתרץ שעדיף להביא מברייתא או משנה, אבל לפי הראב"ד נמצא שהגמ' לא איפשט מפסוק מפורש וזה אי אפשר. ולכן מפרש הרשב"א פירוש אחר ברבא, דלפי ביאור זו נמצא שאין הפירוש כן בהפסוק, וניחא.


1) ובפרט שהרשב"א מקשה קושיא אחרת - מצד הסברא - על הראב"ד, ולכן אפשר להקשות על הראב"ד גם קושיא זו ולהגיע לפירושו החדש שאין בה קושיא זו, ודו"ק.

חסידות
כח ההתהוות
הרב יוסף יצחק גורארי'
משפיע דישיבת מנחם מענדל ליובאוויטש - דעטראיט

עי' בד"ה השמים כסאי תרס"ח (המשך תרס"ו ע' תקכז-כח), ובהמשך ר"ה תש"ח ד"ה ותודיעני, ותוכן הדברים הוא: הכח להוות יש מאין, היינו: להוות דבר כזה שנרגש בו אשר מציאותו הוא מעצמותו, הוא רק בכח העצמות שמציאותו מעצמותו ואין לו עילה וסיבה שקדמה לו ח"ו (עי' באגה"ק ד"ה איהו וחיוהי, ובכ"מ), אלא דמכיון שאין שייך שהתהוות היש תהי' מהעצמות ממש, לכן ההתהוות היא ע"י ה"אור" וע"י ה"הארה" (ספירת המלכות).

וביאור הדבר: אע"פ שבאוא"ס יש גם כח העצמות (עי' בד"ה ויולך רס"ו ובכ"מ), אעפ"כ אי אפשר שיהי' ההתהוות בפועל (רק) מאוא"ס, ומהטעמים ע"ז: א. "להיות שהוא מעין המאור ה"ה בבחי' אוא"ס ממש, ואם היה מאיר בגילוי בנבראים, הרי אי אפשר שיהי' מזה איזה מציאות יש" (ד"ה ותודיעני פכ"ד).

ב. מכיון שה"אור" הוא "גילוי", לכן גם כח העצמות המתגלה בו הוא בתנועה של "גילוי". אבל כח העצמות גופא כמו שהוא למעלה מגדר "גילוי", אינו מתגלה בהאור. כי ענין העצמות שלמעלה מגדר "גילוי", אינו מתגלה בענין ה"גילוי", כ"א בענין ה"העלם" דוקא. ולכן ההתהוות בפועל היא לא מה"אור", כ"א מבחי' "הארה" הנמשכת ע"י הצמצום, ובפרטיות יותר - מספירת המלכות. כי ענין ההתהוות הוא מצד העצמות דוקא שלמעלה מגדר גילוי, ומכיון שכח העצמות שבהאור הוא באופן של גילוי, לכן א"א שיהי' ממנו גוף ההתהוות. משא"כ "הארה", מכיון שהיא בחי' "העלם" נמצא בה כח העצמות ממש, ולכן ממנה דוקא נעשה גוף ההתהוות.

ג. הטעם לזה שהאור מגלה את העצם הוא להיותו בבחי' "העדר המציאות". דמכיון שאינו מציאות לעצמו וכל מציאותו הוא העצם, הרי ענינו הוא גילוי העצם. אמנם, מצד זה שהאור הוא מגלה את העצם, אינו בבחי' העדר המציאות לגמרי. שהרי יש לו איזה "ערך" בזה שהוא מגלה את העצם. ולכן כח העצמות כמו שהוא בעצמותו אינו מתגלה בהאור. משא"כ "הארה", מכיון שהיא בבחי' העדר המציאות לגמרי (היינו: שה"העדר" שלה הוא באופן כזה שאין לה שום "ערך" כלל, היינו: שאין לו גם ה"ערך" דאור המגלה עכ"פ את העצם), הרי כל סיבת מציאותה הוא רק העצם, ולכן נמצא בה כח העצם. ובלשון המאמר (ותודיעני): "והעדר המציאות ה"ה בהארה עוד יותר מכמו באור, דבאור עם היותו העדר המציאות, ומ"מ הרי בו ועל ידו מתגלה העצם עכ"פ, אבל בהארה הוא ההעדר באופן כזה דגם העצם אינו מתגלה, אבל עיקר הסיבה של ההארה הוא העצם, והיינו דההארה היא מסובבת בסיבת העצם, א"כ בה הוא נמצא כח העצם". עכ"ל.

אבל, כח העצמות שבספירת המלכות הוא בבחי' "כח נעלם", וכח העצמות שבאור הוא בבחי' גילוי. ולכן, ההתעוררות של כח העצמות במלכות הוא ע"י האור. וזהו הטעם לכך שא"א להיות ההתהוות מכח העצמות שבמלכות לבד, וצריך גם לכח העצמות שבאור, כי מכיון שכח העצמות במלכות הוא כח נעלם, א"א להיות ממנו ההתהוות, כ"א ע"י כח העצמות שבאור, שעל ידו דוקא מתעורר ומתגלה כח הנעלם שבמלכות. והיינו, ש"גוף ההתהוות" הוא מבחי' המלכות דוקא, אלא שבכדי שתהי' ההתהוות בפועל, צריך גם לה"אור", כי על ידו דוקא מתעורר הכח שבמלכות.

ובדוגמת כח ההולדה, אשר עיקר כח ההולדה הוא בזרע האשה דוקא, וממנה דוקא נעשה גוף התהוות הולד, אלא שלהיות שכח ההולדה שבה הוא בהעלם, הנה צריך גם לזרע האיש וכח ההולדה שבו, כי עי"ז שכח ההולדה שבזרע האיש הוא בגילוי, לכן על ידו דוקא מתעורר כח ההולדה שבזרע האשה. (ועי' גם בד"ה יחיינו רנ"ט).

ובעומק יותר: נוסף לזה שהתעוררות דכח העצמות שבמלכות היא ע"י האור, הנה גם המשכת כח העצמות בבחי' המלכות היא ע"י האור. שהאור הוא כמו "ממוצע" שעל ידו בא כח העצמות בבחי' המלכות. ובזה גופא מה שהאור מביא את כח העצמות במלכות, עי"ז גופא הוא מעורר את הכח שבמלכות. ובלשון המאמר (השמים כסאי): "ע"י האור הוא ההתהוות, והיינו שע"י האור הוא הבאת כח העצמי להוות מאין ליש כו', שהאור הוא כמו ממוצע להביא בחי' כח העצמי, ובזה מעורר בחי' כח הנעלם שבמלכות שתהי' ההתהוות בפועל, וגוף ההתהוות היא מבחי' המלכות דוקא" עכ"ל. ע"כ תוכן המאמרים.

וצריך ביאור מהו הפירוש "שעל ידי האור הוא הבאת כח העצמי".

ואולי י"ל, דהנה בלקו"ש ח"ה ויגש ב', מבואר וז"ל: "וויבאלד עצמות איז ניט מוגדר אין קיין שום גדרים ח"ו, קען מען דאך ניט זאגן אז ער מוז שטיין דוקא בהעלם, און ער קען אוודאי קומען אויך בגילוי (כאטש גילויים זיינען ניט בערך צו עצמות) . . ווען די המשכה פון איצטער וואלט געמוזט בלייבן בהעלם, וואלט דאס גופא געווען א ראי' אז דאס איז ניט (המשכת ה)עצמות, היות אז לגבי עצמות זיינען קיין שום גדרים ח"ו ניטא, כנ"ל". ועיי"ש בהערה 37, דזה שיש המשכת העצמות במעשה המצוות, גם כאשר קיום המצוות הוא "שלא לשמה", הוא רק מצד זה "שמתוך שלא לשמה בא לשמה", אבל באם גם אח"כ לא הי' בא ה"לשמה" הי' חסר לא רק בגילוי העצמות, כ"א בהמשכת העצמות. כי באם ה"שלא לשמה" הוא באופן כזה שאי אפשר לבוא על ידו ה"לשמה", נמצא שהענין שישנו במעשה זו הוא מוכרח להיות בהעלם בו, וא"כ זה מוכיח שאינו עצמות. כי מכיון שהעצמות אינו מוגדר בהגדרים דהעלם וגילוי, הרי אין שייך לומר שהמשכת העצמות תהי' באופן כזה שתהי' מוכרחת להשאר בהעלם. ועיי"ש בהערה 36: שמכיון שהכוונה ד"דירה בתחתונים" היא בעצמותו ית' שלמעלה מכל הגילויים, אין שייך לומר שהיא מורכבת ח"ו מב' ענינים - וע"כ צ"ל, שמה שהעצם יהי' בגילוי (הוא לא דבר נוסף, כ"א שזה) נוגע להמשכת העצמות. ועי' גם בלקו"ש ח"ח מטות ב' ובהערה 27.

ואולי י"ל עד"ז בנוגע לכח העצמות שבספי' המלכות, דבאם המשכת כח זה היתה לא על ידי האור - שאז הי' מוכרח שישאר כח זה בהעלם - לא הי' זה כח העצמות ממש*.


*) עיין לקו"ש חט"ז ע' 441 הערה 57, דמהמשך הענינים שם משמע לכאורה שהם שני ענינים. ואולי החילוק הוא, שבח"ה מדובר ברצון העצמות דמצוות שלמעלה מגילוי, והמבואר כאן הוא העלם המלכות והיש וכו'. וצ"ע. המערכת.

רמב"ם
לאו שאין בו מעשה וספק ספיקא גבי ע"ז
הרב מנחם מענדל כהן
שליח כ"ק אדמו"ר - סקרמנטא, קליפארניא

כתב הרמב"ם הלכות עבודה זרה פ"ה הי"א: "לא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד עבודה זרה פלונית וכיוצא בזה . . ואינו לוקה אלא הנודר בשמה והמקיים בשמה והוא הנשבע בשמה".

והשיג ע"ז הראב"ד: "זה לא אמרו בגמ' אלא אליבא דר' יהודה דאמר לאו שאין בו מעשה לוקין עליו, ולית הלכתא כוותי'...".

היינו, דלהרמב"ם לוקה ע"ז שנדר ונשבע בשם עבודה זרה, ולהראב"ד אין לוקין ע"ז, דהוי לי' לאו שאין בו מעשה1.

והנה הכס"מ תירץ בזה, דאעפ"י דבכללות ס"ל להרמב"ם לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו, מ"מ משום חומר עבודה זרה לוקין בו אלאו שאין בו מעשה.

ובאמת כן מפורש בחינוך מצוה פו, וז"ל: "ואף על פי שאין בזה מעשה מרוב חומר עבודה זרה היא".

וצריך להבין במה נחלקו הרמב"ם והראב"ד; דלמה להרמב"ם משום חומר ע"ז לוקין אלאו שאין בו מעשה, ולהראב"ד אין לוקין?

וי"ל בזה ע"פ מה שביארנו כבר בעבר בהלכות עבודה זרה פ"ג ה"ו - ועל יסוד המבואר בלקו"ש חל"ד נצבים ב' - דלהרמב"ם עיקר הלאו דעבודה זרה הוא ענין השכלי שבזה - היינו קבלת אלקות שנעשית ע"י האמירה אלי אתה2 - וממילא מובן דבעבודה זרה לא אומרין הכלל דלאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו (והנודר והנשבע בשם ע"ז הרי"ז כעין קבלת אלקות). אבל להראב"ד הלאו דעבודה זרה הוא כשאר עבירות, והעיקר בזה היא הפעולה נגד רצון ה' והרי היא כשאר העבירות ובלאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו.

כתב הרמב"ם הלכות עבודה זרה פ"ז ה"י: "ספק עבודה זרה אסור וספק ספיקה מותר. כיצד כוס של עבודה זרה שנפל באוצר מלא כוסות כולן אסורות מפני שע"ז וכל משמשיה אוסרין בכל שהן. פירש כוס אחד מן התערובות ונפל לכוסות שניים הרי אלו מותרין".

והשיג ע"ז הראב"ד3: "לפי הסוגיא השנוי' בזבחים (עד, א) בעינן שיתערב עוד מאותן שלישיים לשניים אחרים, ואותן האחרונין מותרין שהן נקראין ספק ספיקא". עכ"ל.

היינו דהרמב"ם פוסק דב' תערובות מהני בע"ז, והו"ל ספק ספיקא, משא"כ להראב"ד צריכין ג' תערובות.

ונלאו כל מפרשי הרמב"ם להסביר שיטתו; דהרי הוא בעצמו פסק בהלכות מאכלות אסורות פט"ז ה"י דצריך שלשה תערובות, ואיך תהי' עבודה זרה קלה יותר מרמוני בדן דאינן בטלין מחמת חשיבותן וצריכים ג' תערובות?

ועו"ק, דמלשון הגמ' בזבחים "פרש אחד מהם לרבוא ומרבוא לרבוא מותרים" משמע ברור כדברי הראב"ד שרק תערובת השלישית מותרת4?

וקשין דברי הרמב"ם טובא. והכסף משנה והרדב"ז ס"ל דחזר הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות ממה שפסק בהל' עבודה זרה, ולפיכך פסק הכסף משנה בשו"ע שלו יורה דעה סי' קמ דבעבודה זרה צריך ג' תערובות.

ויש ג' מהלכים ליישב דברי הרמב"ם:

א. ה'מגדל עוז' [מיוסד על דברי התוס' בזבחים עד, א, ד"ה פירש] דבתערובות ב' אסור לאכלן כולן בבת אחת (דכשאוכלים כולם בבת אחת ליכא ספק ספיקא), אבל בתערובות הג' מותר לאוכלן בבת אחת.

ב. והש"ך ביורה דעה סי' קי ס"ק נב תירץ, דברמוני בדן (בהלכות מאכלות אסורות) בעינן ג' תערובות להתירן באכילה, אולם בעבודה זרה צריך רק ב' תערובות כיון דזהו רק בשביל להתירן בהנאה.

ג. ה'מרכבת המשנה' ועוד [מיוסדין על דברי התוס' זבחים עג, ב, ד"ה ונכבשינהו,] דבהל' עבודה זרה כתב הרמב"ם "פירש כוס אחד מן התערובות ונפל" היינו שלא נולד הספק במקום הקביעות כי פירש ואח"כ נפל.

אולם בהלכות מאכלות אסורות כתב "נפל מן השלשה רמון אחד", היינו שנולד הספק במקום הקביעות [נפל בלי פירש מקודם] ולפיכך צריך ג' תערובות.

ומשמיענו הרמב"ם, דבפירש ואח"כ נפל אפילו בעבודה זרה מספיק ב' תערובות, ובנפל בלי פירש, היינו שנולד הספק במקום הקביעות, אפילו ברמוני בדן צריך ג'. וי"ל בזה (לפי כל הג' מהלכים), דהרמב"ם לשיטתו (ע"פ המבואר בלקו"ש חל"ד נצבים ב) דצריך לברר שכל האדם ומציאות העולם עד כמה שידו מגעת, הנה הוא נוטה לפסוק בהלכה זו חידוש דבר - באם ישנו היתר לברר חפץ זה שנתערב בב' תערובות.

ולעומתו הראב"ד סובר דהעיקר היא האמונה וכלך לך מעבודה זרה עד קצה האחרון, ולמה להכנס לאלו ההיתרים.

ועד"ז יש לפרש במ"ש הרמב"ם בהמשך אותה הלכה: "טבעת של עבודה זרה שנתערבה במאה טבעות ונפלו שתים מהן לים הגדול הותרו כולן שאני אומר אותה הטבעת היתה בכלל השתים שנפלו".

והשיג עליו הראב"ד: "כל זו הסוגיא אינה כהלכה, דיחידאה היא, דכר' אליעזר אתיא ורבנן פליגי עליה". עכ"ל.

היינו, דבמס' זבחים שנינו מחלוקת בענין זה: "(אם נתערבו) אברים באברים בעלי מומין, ר' אליעזר אומר אם קרב ראש אחד מהן יקרבו כל הראשים, כרעים של אחד מהן יקרבו כל הכרעים, וחכמים אומרים אפי' קרבו כולם חוץ מאחד מהן יצא לבית השריפה". ורב שפסק דנפלו שתים לים הגדול הותרו כולן "שאני אומר כו'" מסביר ששיטתו כר"א דאומר דבקרב אחד מהן תלינן איסורא בי' ומותר להקריב השאר. וע"ז משיג הראב"ד, דהרי חכמים אומרים שאפי' נשאר אחד לא תלינן דהאיסור נמצא בהרוב ויצא לבית השריפה, ואיך פסק הרמב"ם כדעת יחיד. וביותר יפלא, דהרמב"ם בפ"ו מהלכות פסולי המוקדשין הלכה כא פסק דלא כר"א, דכתב "ואפי' קרבו כולן חוץ מאחד מן התערובות הרי זה ישרף בעזרה", ולמה כאן ובהלכות תרומות פט"ו ה"ב (עיי"ש שהשיג עליו הראב"ד ג"כ) פסק כדעת יחיד?

ומחדש הכסף משנה בזה, דהרמב"ם סובר דאפי' דהלכה כר"א ורב בנוגע להלכות ביטול ברוב, ואומרין שאני אומר וכו', הנה בנוגע לקדשים שאני, כיון שמדובר באברים שנשחטו וקי"ל שחוטין נדחים, וכיון שברגע שהי' התערובות נפסלו שוב אינו נעשה ראוי להקרבה ע"י שקרב אחד מהן, דכיון שנדחה נדחה.

ומובן עפ"ז למה כאן ובהלכות תרומות - בנוגע לביטול ברוב - פסק כר"א ובפסוהמ"ק פ"ו פסק כחכמים5. ושוב אנו רואין דהרמב"ם חותר למצוא קולא, להתיר הטבעות ולברר העולם, והראב"ד סובר כלך לך מאיסור ע"ז.

ועד"ז יש לפרש נמי מ"ש הרמב"ם באותה הלכה (בבבא השלישית): "נתערבה במאה ונחלקו ארבעים למקום אחד וששים למקום אחר ונפלו הארבעים כולן לטבעות אחרות כולן מותרות, שאני אומר אותה הטבעת האסורה ברוב היא".

והשיג ע"ז הראב"ד: "והא דאמרינן איסורא ברובא איתא נמי ליתא דשמואל ור' אושעיא פליג עלי' דרב דסבירא לי' הכי".

והקשה הלחם משנה, דהרמב"ם בהל' תרומות פט"ו ה"ג פוסק כר' אושעיא, דז"ל שם: "נתערבה חבית במאה וחמישים חביות ונתפתחו מהם מאה חביות, נוטל מהם כדי דימוען חבית אחת, ושותה המאה ושאר החמישים אסורות, ואין מחזיקין לאותה חבית של תרומה שהיא ברוב", ולמה כאן בהל' ע"ז פוסק "שאני אומר אותה הטבעת ברוב היא". ומתרץ הלחם משנה, דבהל' תרומות דליכא אלא חד תערובת דלא נתערבו חמשים חביות של תרומה בעוד חביות, לא אמרינן איסורא דרובא איתי'.

אבל בהל' ע"ז שיש שני תערובות נפרדות - מ' וס' - שנתערבו באחרות, אומרין דאיסורא ברובא איתא,

והמ' טבעות שנפלו לטבעות אחרות מותרות מטעם ספק ספיקא.

שוב אנו רואין דהרמב"ם נוטה להקל ולהתיר הספק ספיקא, והרמב"ם פוסק כלך לך מעבודה זרה עד קצה האחרון.


1) והלחם משנה הלכות סנהדרין פי"ט ה"ד ד"ה הנודר רצה ליישב דברי הרמב"ם דמיירי בעשה מעשה כגון שנשבע בשם עבודה זרה לאכול ואכל.

והשיג עליו במשנת חכמים סי' לב, דהרי עובר על הלאו בשעה שנשבע ולא בשעה שאוכל, ושוב הו"ל לאו שאין בו מעשה, והעיקר קשה עליו, דא"כ הו"ל להרמב"ם לפרושי דמיירי רק בנשבע לאכול ואכל.

(וכיון דהלחם משנה ס"ל בשי' הרמב"ם דגם בעבודה זרה אין לוקין אלא אלאו שיש בו מעשה, מובן למה נדחק הלח"מ ג"כ לעיל פ"ג ה"ט עמ"ש הרמב"ם שהאומר לאחר לעשות לו עבודה זרה לוקה, ומקשה הלח"מ הלא הוה לאו שאין בו מעשה ואין לוקין עליו, ותי' כיון דהאחר עושה בשלימותו הוי כאילו עשאו הוא וחייב. והקשו ע"ז כל המפרשים, הלא אין שליח לדבר עבירה).

2) והמנחת חינוך מצוה פו כתב לתרץ דברי הרמב"ם, דמיירי הרמב"ם בנודר או נשבע בכתב, וכתיבה כדבור דמי לענין שבועה, וא"כ הו"ל לאו שיש בו מעשה, עיי"ש באריכות.

והרי"ז דוחק גדול בדברי הרמב"ם, דהו"ל לפרושי (במכש"כ מבל יראה ובל ימצא גבי חמץ, דמפרש הרמב"ם דאינו לוקה אא"כ קנה חמץ בפסח, או חימץ את העיסה בפסח) דמיירי רק בכותב.

אולם לפי דרכו של הכסף משנה, שהרמב"ם ס"ל דבעבודה זרה חייבין גם על לאו שאין בו מעשה מחמת חומר ע"ז, לא צריך לדוחק של הלחם משנה והמנחת חינוך ונופלים מאליהם כל הקושיות.

ובזה יבואר ג"כ למה הרמב"ם בהל' סנהדרין פי"ח ה"ב - כשכתב "כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חבירו בשם" - לא כלל נשבע בשם ע"ז, כי להרמב"ם עיקר עבודה זרה היא בדיבור "האומר אלי אתה", והרי"ז כמו עדים זוממין ומוציא שם רע שלא כללן הרמב"ם כיון שעיקר איסורן הוא ע"י דיבור, וכתוב בהל' מלקות בהדיא בתורה. ועי' בארוכה שו"ת רדב"ז ללשונות הרמב"ם סי' רנו.

3) זוהי הגירסא בדברי הראב"ד, לפי ה'מעשה רב' ו'הגהות חבר בן חיים', דהראב"ד איך שנדפס לפנינו אין לו הבנה.

4) והכסף משנה תירץ דגירסא אחרת הי' לו להרמב"ם בדברי הגמ', ו'המגדל עוז' תי' דהגמ' רוצה להשמיענו דהאוסר בספק ספיקא אוסר אפי' בג' תערובות, ועוד.

5) ו'במרכבת המשנה' ח"א ועוד הקשו על הכ"מ, דאם כל הסיבה שהרמב"ם פסק כחכמים היא משום ששחוטין נדחין א"כ מדוע פסק כן גם בבעלי חיים, בפסולי המקודשין פ"ו ה"א דאם נתערבו בעלי חיים אפילו אחד ברבוא ימותו כולן, הלא מצד ביטול ברוב הו"ל למימר דראשונים שמתו דאיסורא מית. וידוע שי' הרמב"ם דבעלי חיים אינן נדחין.

ומחדש, דהרמב"ם פוסק כר"א בע"ז דהיינו איסורי הנאה אבל לא באיסורי מזבח, דהיינו כמו איסורי אכילה. וצ"ע, דא"כ בהלכות תרומות פט"ו - דמדובר בחבית של תרומה (איסור אכילה) הו"ל לפסוק כחכמים, ולמה פסק כר"א.

ויש ליישב קושיית 'מרכבת המשנה' עפ"י מה שכתב מהר"י קורקוס בפט"ו מהל' תרומות ה"ב, דהרמב"ם מתיר רק בנפלה מעצמה, אבל בפסולי המקודשין פ"ו ה"א - דאפי' אחד ברבוא ימותו כולן - מדובר שצריך להמית את כולן ולא כשא' אז שתיים מתו מעצמן.

ושוב יש להקשות, דא"כ למה לא אשתמיטתי' להרמב"ם בשום מקום גבי בעלי חיים לומר דאם מתו מעצמן אומרין שאני אומר דאיסורא מית. ושפיר י"ל כפי שכתב ה'מרכבת המשנה' עצמו ח"ב (וכנראה דמשום זה חזר בו ממ"ש בח"א), דשאני ב"ח דחשיבי טובא דבהם סובר הרמב"ם דלא אמרינן "שאני אומר" בשום אופן.

הלכה ומנהג
מול פני הכהנים בברכת כהנים
הרב אלימלך יוסף הכהן סילבערבערג
רב ושליח כ"ק אדמו"ר - וועסט בלומפילד, מישיגן

סוטה לח, א: "תנאי אידך, כה תברכו פנים כנגד פנים, אתה אומר פנים כנגד פנים או אינו אלא פנים כנגד עורף ת"ל אמור להם, כאדם האומר לחבירו". ע"כ. ובעמ' ב': "והתני אבא ברי' דרב מנימין בר חייא עם שאחורי הכהנים אינם בכלל ברכה, לא קשיא הא דאניסי הא דלא אניסי". ע"כ.

ובשו"ע סי' קכח סעיף כד: "עם שאחורי הכהנים אינם בכלל ברכה אבל מלפניהם ובצידיהם אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת, ולאחריהם נמי אם הם אנוסים כגון עם שבשדות שהם טרודים במלאכתם שאינם יכולים לבוא הרי הם בכלל ברכה". ע"כ.

והנה עיין בשו"ע רבינו סעיף כג: "אבל הציבור רשאין לישב רק שיהיה פניהם נגד פני הכהנים שנאמר אמור להם כאדם האומר לחבירו שמדבר עמו פנים אל פנים (אבל בדיעבד אין זה מעכב שהרי עיר שכולה כהנים עולים לדוכן אע"פ שאין מברכין כאדם האומר לחבירו פנים כנגד פנים כמו שיתבאר)". ע"כ.

עיין בביאור הלכה שם ד"ה אבל מלפניהם, שמוכח מדבריו שהמימרא של פנים כנגד פנים קשורה ובאה בהמשך להא דתני אבא בריה דרב מנימין שעם שאחורי הכהנים אינם בכלל הברכה, וע"כ הוא סובר שכל שאינו מאחוריו של הכהנים נקרא פנים כנגד פנים, ואפילו אם אינו מכוון עצמו מול פני הכהנים, וע"כ הוא כותב שבצדדין שלפניו צריך שיהיה פנים לצד מזרח דוקא (ואינו צריך להיות פנים כנגד פנים), אבל בצדדים ממש הוא כותב שמסתברא דאינו מועיל לצד מזרח, דפנים כנגד פנים ילפינן בגמרא "מאמור להם - כאדם שאומר לחבירו", וזה לא שכיח כלל ששני אנשים יושבים בשוה ממש ומדברים, וזה יהיה פניו פונה לצד מזרח וזה יהיה פונה לצד מערב כו'. ואפשר דאפילו עומד בשוה עם פני הכהנים, דהיינו פניו לצד מערב ג"כ, בכלל ברכה הוא, דזה הוא בכלל מאמרם "כדרך שאומר אדם לחבירו", דמצוי כמה פעמים שבני אדם יושבים בשוה ומדברים". ע"כ.

וא"כ לפי דעת המ"ב מה שכתוב בהגמרא לח, ב, ובשו"ע סעיף כג "בשעה שהכהנים מברכים העם לא יביטו כו' ויהיו פניהם כנגד פני הכהנים", הוא לאו דוקא, אלא העיקר הוא שיעמדו כמו שמדבר אחד עם השני.

וכמו כן כותב ה'ערוך השלחן' סעיף לז: "ולאו דוקא שיעמדו ממש פנים כנגד פנים אלא אפילו מהצדדין כיון שהם פנים כנגד פנים כלומר הכהנים פניהם כלפי מערב והעם פניהם כלפי מזרח". ע"כ.

וא"כ מדבריו מוכח ג"כ שפנים כנגד פנים אין הפירוש שפני הישראלים צריכים להיות מול פני הכהנים.

אבל אין שום רמז לכל זה בדברי רבינו, ומשמע מדבריו שצריך להיות פניו כנגד פני הכהנים, וכפשטות לשון הגמרא "פנים כנגד פנים", וכפשטות לשון השו"ע סעיף כג "רק שיהיו פניהם כנגד פני הכהנים כו' כאדם האומר לחבירו".

והנה דעת רבינו שיש בזה שני ענינים: ענין אחד הוא מה שצריך להיות פנים כנגד פנים כאדם שאומר לחבירו, אבל בדיעבד כל שאינו מאחורי הכהנים נכלל הוא בכלל הברכה. וכל זה שלא כדעת המ"ב וה'ערוך השלחן' שסוברים שכל שאינו אחורי הכהנים נקרא פנים כנגד פנים.

וכל זה אם אין מחיצה בין העם להכהנים, אבל כשיש מחיצה בין העם להכהנים אזי - משמע מלשון רבינו - שלא הוה בכלל הברכה אם אין פני הישראל כנגד פני הכהנים. ועיין לשון רבינו סעיף לז: "אבל מלפנים ובצדדים אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת רק שיחזירו פניהם כלפי הכהנים", דמדבריו משמע שאם יש מחיצה היתה מפסקת אם אין מחזירין פניהם כלפי הכהנים.

ולכאורה המקור לדין זה הוא הרמב"ם פט"ו הלכה ח': "עם שאחורי הכהנים אינם בכלל ברכה, והעומדים מצידיהם הרי הם בכלל הברכה, ואם היתה מחיצה מפסקת בין הכהנים ובין המתברכים אפילו הוא חומה של ברזל הואיל ופניהם מול פני הכהנים הרי הם בכלל הברכה". ע"כ. ומדבריו משמע שבמקום שיש מחיצה בין הכהנים והעם אינם בכלל הברכה אם אין פניהם מול פני הכהנים.

וא"כ לדעת רבינו, אם אין מחיצה מפסקת צריך להיות פני העם מול פני הכהנים - ולכאורה דבר זה מדאורייתא - רק בדיעבד הרי העם נכללים בברכה אפילו אם אין פניהם מול הכהנים ובלבד שלא יהיו אחורי הכהנים, אבל במקום מחיצה אין נכללים בכלל הברכה אם אין פניהם מול פני הכהנים.

והנה שם מדבר בנוגע לכך, שבדיעבד אפילו אם אינו פנים כנגד פנים, מ"מ הכהן קיים מצוותו ואינו שייך לעניננו ע"ד השאלה אם מי שאינו מול פני הכהן נכלל בהברכה.

אבל מ"מ, מדקאמר הגמרא סתם "עם שאחורי הכהנים אינם בכלל הברכה" משמע שעם שבצדדים נכללים בברכה אפילו אם אינם מול פני הכהנים, ובלבד שלא יהיה עורף כנגד פנים. ועיין בתוס' לח, ב, ד"ה מחיצה, ולכאורה יש לכוין גם דברי תוס' לדברינו, ודו"ק.

העולה מזה שלפי דעת המ"ב וה'ערוך השלחן' אין שום דין שצריכים פני העם להיות מול פני הכהנים, משא"כ לפי דברי רבינו, לכתחילה (ואולי גם מדאורייתא) צריכים להיות פני העם מול פני הכהנים, ובדיעבד אם אינם אחורי הכהנים אז נכללים בכלל הברכה אפילו אם אין פניהם מול פני הכהנים, אבל אם הם נמצאים אחורי המחיצה אזי אינם נכללים בכלל הברכה אם אין פניהם מול פני הכהנים.

ולכאורה יש לחקור, דמכיון שהמצוה של "כה תברכו" היא מצוה על הכהנים, א"כ אין לכאו' שום בעיה אם איש פרטי אינו מפנה פניו אל מול פני הכהנים.

אבל עיין לקוטי שיחות חי"ז ע' 237 ולקוטי שיחות חי"ד ע' 11 שהביא דעת ה'חרדים' וההפלאה שיש מצות עשה על הישראל שיתברך, וכדברי ההפלאה "וכן מצינו בכל מקום אע"ג דבתורה אינו מפורש הציווי אלא על העושה, המצוה על שניהם כגון ביבם יבמה יבא עליה והמצוה עשה גם עליה", וא"כ כיון שיש מצוה על הישראל להתברך א"כ יש מצוה שתיעשה באופן של לכתחילה - שהוא פנים כנגד פנים.

ולפענ"ד כל הנ"ל הוא נחוץ ביותר, ויש הרבה שנכשלים ואינם מפנים פניהם מול פני הכהנים.

הלכה ומנהג
תפילה ותקיעת שופר בביהכ"נ מעורב
הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע - בודאפשט, הונגריה

לא מצאתי מפורש בפוסקים מה דינו של תפילה בביהכ"נ שבו מתפללים אנשים ונשים מעורבים1. והנה לכאורה א"א לומר שחסרון המחיצה בחפצא של ביהכ"נ יפגע בגברא המתפלל או בתפילה שהתפלל. ומסתבר לומר שבאם התפלל בלי הרהורי עבירה שיצא ידי חובתו ואינו חוזר ומתפלל2. אבל באם היו לו הרהורי עבירה בעת התפילה צ"ע האם יצא ידי חובת התפילה3.

ובנוגע לתקיעת שופר בביהכ"נ מעורב פסק בשו"ת 'ויען יוסף'4 לתלמידו החביב, הרב זלמן אונגאר דומ"ץ קהילת ניו סקווירא, ששכב בבית הרפואה כחולה שאין בו סכנה: "ומה שנוגע לענין להתפלל עמהם בביהכ"נ שלהם בר"ה ולשמוע שם תקיעת שופר במקום שיש תערובות אנשים ונשים, הנה פשוט דקיום מצות עשה יוצאים אף אם הוא במקום שאסור להזכיר דבר שבקדושה מצד טפח מגולה באשה או מצד שער באשה ואין חשש אלא על הברכה במקום כזה . . במקום שהאנשים ונשים ביחד אסור להתפלל5 . . אי איכא חשש איבה תתעכב אצלם איזה זמן כגון בקריאת התורה או באמירת הקדושה. ונקוט האי כללא בידך דבשפיטאל כמו שאתה כעת אין צריך לחפש חומרות שאינם ע"פ דינא . . ומה שכתבתי לעיל לענין קיום מצות עשה דיוצאים אף במקום שאין רשאי לברך הוא מבואר במשנה דתרומה6 ערום לא יתרום, משום הברכה, ואם תרם תרומתו תרומה . . דהא מטעם הכוונה אין עיכוב גם כאן, דהא רשאי להרהר בדברי תורה אף במקום כזה ורק להזכיר השם אסור במקום שיש ערוה אבל הרהור מותר דזהו החילוק בין מקום שיש בו צואה וכיו"ב דאף הרהור אסור אבל במקום ערוה אמרינן דיבור אסור הרהור מותר כמבואר בטו"ז או"ח סי' ג'...".

אמנם הגריד"ס7 יעץ ליהודי להישאר בביתו בראש השנה ולא לשמוע תקיעת שופר, כי לא היה בעל-תוקע שיבוא לביתו, ובלבד שלא יבקר בבית הכנסת שיש בו ישיבה מעורבת, כי חוסר מחיצה בין גברים לנשים הוא איסור מה"ת. "בעסער ניט הערען קיין תקיעות שופר איידער אריינגיין אין א בית-כנסת וועמע[נ]ס קדושה איז פארשוועכט געווארען"8.

עוד פוסק בשו"ת 'ויען יוסף'9: "מסתבר דלא נאסר אלא בשעה שישנם שם נשים . . כיון דפירשו הגאונים טעם האיסור משום הסתכלות בנשים, מסתבר דבחול שאין דרך שיבואו נשים לביהכנ"ס לא הוי בכלל האיסור...". אמנם לשיטת הגריד"ס שזהו משום חילול קדושת הביהכנ"ס מסתבר דאינו תלוי כלל באם ישנן נשים שם בשעת מעשה, ואסור.

ויש לעיין ולחפש מקורות בפוסקים להנ"ל, וכדלהלן.

ביהכ"נ שנעברה בו עבירה או שהשתמשו בו לע"ז

נשאל רבי אליהו מזרחי (הרא"ם)10 "על העברה שנעשה . . שראו עדים כשרים את שמש הכנסת מתעולל עם נער אחד בהיכל ה' האם יש היתר להתפלל באותו בית כנסת אם לא". והוא ענה באריכות:

"בהיות שבא באזני קצת מבני עמנו הוציאו קול על הכנסת הזה לומר שמאחר שנעב[ר]ה בו עבירה גדולה כזאת שוב אין ראוי להתפלל בו ולהזכי' בו קדיש וקדושה ולא לשים בו ס"ת, באתי לפרסם ולהודיע שבושם, שאין הדבר כן כמו שהם חושבים אבל הם בודאי הגמור טועים ומשתבשים ואין ראוי להוציא מפיהם דבר זה, שא"כ לפי דעתם המשובשת אין ראוי להתפלל בשום בית מבתי היונים והלועזים מאחר שסתם בתיהם הם מכניסים בתוכם עבודה זרה ולא דרך עראי בלבד אלא אף דרך קבע . . ועם כל זה אנו שוכרים וקונים בתים מן הגוים ואנו מתפללים בתוכם בכל תפוצות גלותינו ולא נמצא שום פוצה ומצפצף לערער בזה.

וכל המערער בזה אינו אלא טועה שהרי דברים ק"ו ומה אם בית מקדשנו שהוא מקדש בית עולמים שהשכינה שרויה בו והוא קדש קדשים לא נאסרו תפלתנו בו אף על פי שהכניסו בו ע"ז כדתניא במסכת ע"ז בפרק רבי ישמעאל מזרחית צפונית בה גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח ששקצו מלכי יון ואמר רב ששת ששקצום לע"ז ואפילו הכי חזר הבית בקדושה . . בתי כנסיות שלנו שאינן אלא מקדש מעט והקלו בהם בכמה דברים שהן אסורים בבית המקדש על אחת כמה וכמה. ואין להשיב שהע"ז אעפ"י שהיא חמורה מ"מ אינה מאוסה ואלו זאת היא מאוסה והרי היא כמו מקום הטנופת והמרחץ ובית הכסא שאסור להתפלל בהן, דאיכא למימר עבודה זרה נמי מאוסה היא ונקראת צואה...".

הרי לנו שלדעת הרא"ם בנין שנעשה בו עבירה, ואפילו באם השתמשו בו לעבודה זרה דרך קבע, מתאים להשתמש בו לבית הכנסת, כי הבנין לא נאסר.

ה'מגן אברהם'11 העתיק דברי הרא"ם בקצרה: "דאפילו נעבד בבית עבודת אלילים בקבע מותר להתפלל בתוכו", ומקשה ע"ז ממה שנפסק בשו"ע12: "נרות של שעוה שנתנום הגוים לעבודת אלילים וכיבן שמשם ונתנם או מכרן לישראל, אסור להדליקם בבית הכנסת", "וה"ה לכל מילי דמצוה אין עושין מדבר שנעשה לעבודת אלילים"13, "משום דמאיס לגבוה"14? ומתרץ: "ואפשר דס"ל דמחובר שאני. ואע"ג דבית דינו כתלוש, מ"מ דמי למחובר". עיי"ש עוד. הרי לנו ברור פסק הרא"ם המובא להלכה במג"א: כל בנין מתאים לבית הכנסת, ולא מתחשבים במה שהיה בו פעם.

אמנם ה'דגול מרבבה'15 וה'חתם סופר'16 העירו מהנאמר בגמ' מגילה17: אמר רבי יוסי בר חנינא מאי דכתיב18. . והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי? אלו תראטריות וקרקסיות שבאדום שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים. ובתוספות שם19: "י"מ בתי עבודה זרה . . וקשה לומר שאותן מקומות מטונפות יכול ללמוד שם תורה...", הרי משמע20 מכאן דבית ע"ז אסור להשתמש בו לדבר שבקדושה. וע"כ כותב ה'חתם סופר'21: "ע"כ המיקל לא הפסיד והמחמיר תע"ב . . וא"כ טוב להחמיר בכיוצא בזה".

מקום שהיה קבוע לעבירה מותר גם לדעת החולקים על הרא"ם

שו"ת 'אגרות משה'22 דן בנוגע למקום שקבוע לפריצות והוללות, "מקום שעושין בו כל התועבות", ופוסק דכ"שהמקום היה קבוע למעשה תועבות ועדי[י]ן הוא קבוע לזה ורק ששכרו לימים אלו להתפלל שזה אסור . . אבל לקנות מקום כזה ולקבעו מהיום והלאה לבית הכנסת מסתבר שמותר. והתוס' במגילה דף ו' שכתבו שקשה לומר שאותן מקומות מטונפות יכול ללמוד שם תורה, אף שכוונת הגמ' הוא שיקבעו המקומות ללמוד תורה ברבים, הוא רק מחמת שמפרשים שהם בתי ע"ז שזה סברי שאסור למצוה אף אחר הבטול משום דמאיסי למצוה דלא כהרא"מ שהביא המג"א בסי' קנ"ד ס"ק י"ז שמתיר ועיין בדגמ"ר שכתב שמהתוס' משמע שאסור, אבל בבתים לשאר עבירות ותועבות שאין שייך בהם איסור הנאה לא נאסרו אף למצוה. אך הוא רק כשקנו אותו וקבעוהו לביהכ"נ אבל כל זמן שלא נקבע לביהכ"נ ועדיין שם המתועב עליו שבזה מסתבר שאין להתיר להתפלל שם...".

לדעת ה'אגרות משה' אסור להתפלל במקום שקבוע לתועבות, אבל לאחרי שנתבטל מותר לייחדו לבית הכנסת, אפילו לדעת החולקים על הרא"ם ע"פ התוס' במגילה, כי רק בבנין ע"ז החמירו גם לאחרי ביטולו.

"במקום עשיית תועבות ששנאוי . . לא תהיה שכינה עמהם"

סמוכין לאיסור להתפלל במקום שעדיין קבוע לתועבות מביא ה'אגרות משה' מפסק השו"ע23 ד"בית המדרש קבוע קדוש יותר מבית הכנסת, ומצוה להתפלל בו יותר מבבית הכנסת. והוא שיתפלל בעשרה", והרמ"א שם מביא דעת הי"א: "דאפילו בלא עשרה עדיף להתפלל בבית המדרש הקבוע לו", "חזינן דמה שעושין בהמקום מועיל למצות התפלה שכיון שהוא מקום דגרסי בו הוא עדיף להתפלל בו לכו"ע, להרמב"ם רק לגבי מעלת רוב עם ולתוס' אף לגבי חיוב בעשרה. וא"כ מכלל הן אתה שומע לאו שבמקום שנעשים בו דברים מתועבים אינו מקום הרצוי לתפלה כלל כיון שהוא מקום שנאוי להקב"ה . . אבל במקום עשיית תועבות ששנאוי לו אינו מקום רצוי לתפלה כלל ואף ע"י עשרה מתפללין לא תהיה שכינה עמהם. ולכן כיון שכל מעלת תפלה בצבור שהוא בעשרה איתא ב[ברכות] דף ח' משום שהוא עת רצון ונשמעת התפלה שם ביותר . . א"כ במקום עשיית תועבות שאינו רצוי אף שתהיה התפלה בעשרה אין שם מעלת תפלת בצבור כלל, וממילא עדיף להתפלל ביחיד אף בביתו שאף שאינו מקום המקודש מ"מ אינו מקום שנאוי וע"י תפלתו תתקדש לאותה שעה שתהיה השכינה שם ותשמע תפלתו, מלהתפלל במקום המתועב ושנאוי אף בעשרה שלא הוי רצון כלל..."24.

מקום שעדיין קבוע לעבירה אסור גם לדעת הרא"ם

ה'ציץ אליעזר'25 מוכיח מפשטות דברי הרא"ם, שגם הוא לא התיר רק אחרי שנתבטל הקביעות לעבירה: "די"ל דשאני ההיא דהרא"ם שהמדובר שאנו קונים, או שוכרים לשנים, את הבתים מהעובדי ע"ז שמבטלים את מהותם הקודמת וקובעים בהם באופן קבוע ונראה בתי-תפלה, באופן שפנים חדשות באו לכאן, ונשתקע מהם שמם הקודם, ולכן הותר בכזאת . . משא"כ . . באופן ששמם המתועב והשנאוי נשאר עליהם, ואנו שוכרים את האולמות רק למספר ימים קבועים, והמה ימשיכו עוד במעלליהם ותועבותיהם במקומות האלה, בכל כגון דא ברור שגם הרא"ם יודה שקצר המצע מהשתרע ואין ראוי להתפלל במקומות מתועבים כאלה לא לשום שם ס"ת ולא להזכיר בהם קדיש וקדושה, דהקב"ה בודאי לא יאבה להשרות שכינתו במקומות מאוסים באופן רוחני שכאלה, והתפלה דרך שם לא תעלה לרצון לפני אדון כל, ובת קול כאילו מכרזת ואומרת אין אני והוא יכולים לדור במחיצה אחת".

בית שבנאו מתחילה לשם ע"ז אסור גם לדעת הרא"ם

עוד מוכיח ה'ציץ אליעזר'26 דאין סתירה בין דברי התוס' לשיטת הרא"ם, דהתוס' איירי בבית שבנאו מתחילה לשם כך, אבל המג"א איירי שהיה מתחילה בית של הדיוט ואח"כ הקצוהו לע"ז, והכי דייקא לישנא.

ובאם נסכם את שתי חידושיו של ה'ציץ אליעזר' אז יוצא לנו ששיטתו היא: לשיטת הרא"ם בית שהוא מיוחד עכשיו לעבירה אסור להתפלל בו, אבל באם נשתנה, וכגון שקנו אותו או שכרוהו לתקופה ארוכה מותר לקבוע בו ביהכ"נ. במה דברים אמורים באם לא נבנה לכתחילה לשם ע"ז וכיו"ב, אבל בנבנה תחילה בשביל עבירה, אז באיסורו עומד אפילו לאחרי שנשתנה.

וכך מסכם ה'ציץ אליעזר' את דבריו27: "לכן נראה דבכגון נידוננו שבונים מתחילה האולמות הנזכרים לשם מינות וליצנות והדומה להן וקבועין ועומדין לכך גם עם השכרתן למקומות תפלה לימים קבועים לשבתות ולמועדים וימים נוראים, וחוזרים מיד לאחר מיכן לסורם ואיסורם בודאי ובודאי שמאוסים המה למצוה ואין לך בזיון גדול מזה לעמוד בין כותליהם ולהתפלל לפני ה', ובודאי לא יאבה לקבל קולות תפלה שבוקעים ויוצאים ממקומות כאלה שהוקמו ונקבעו וממשיכים להיות קבועים ועומדים למורת רוחו ולהמרות את רוחו ח"ו".

דינו של ביהכ"נ מעורב

ולאור כל הנ"ל הבה ניבחן דינו של ביהכ"נ מעורב.

בנוגע לתפילה בציבור שם הרי יש לנו דברי ה'אגרות משה' שמוכיח שתפילה בביהכ"נ אינו נחשב כתפילה בציבור, כיון ששנוי הוא לפניו.

בנוגע לתקיעת שופר בביהכ"נ הזה לכאורה י"ל כיון שגם עכשיו עדיין מיוחד הוא המקום הזה לעבירה (לתפילה בלי מחיצה שהוא נגד ההלכה) לכן אפילו לשיטת הרא"ם אסור, ובפרט לדעות החולקים על הרא"ם ע"פ התוס' במגילה. וצדקו פסקו של הגריד"ס.

אמנם אפשר להבין גם פסקו של ה'ויען יוסף' שמתיר לשמוע שופר בביהכ"נ מעורב, כי סמך על שיטת הרא"ם נגד דעת החולקים עליו, וכדברי ה'חתם סופר' ש"המיקל לא הפסיד", ובפרט שמדובר בחולה28. וצ"ל שה'ויען יוסף' אינו מחלק בין האם נתבטל כבר הקביעות של העבירה, ולדעתו בכל מקרה אפשר לסמוך על שיטת הרא"ם באם השומע את קול השופר אינו עובר עבירה.

ובאמת פסקו של הגריד"ס עדיין צ"ע, שהרי בכל הנ"ל הדיון הוא רק האם אפשר לקבוע את בנין לביהכ"נ, ולא מדובר במקרה שלא יכולים להתפלל בלעדי זה ויתבטלו ממצות התפילה. איפה מצינו מקור הלכתי לקביעה שמחיצה שמתפללים בו בלי מחיצה נתחלל בו הקדושה עד כדי כך שא"א לקיים בו מצות תקיעת שופר?

במלים אחרות: בכל המקורות הנ"ל מצינו רק איסור לקבוע בו תפילה, אבל לא נאמר בשום מקום שגם בדיעבד לא קיים מצות התפילה, וא"כ הרי לכאורה עדיף לקיים מ"ע דאורייתא של תקיעת שופר, עכ"פ בדרגא של בדיעבד, מאשר לא לקיימו בכלל?!

ואכן בשו"ת 'אגרות משה'29 כותב: "בדבר ביהכ"נ שמשתמשים גם לעשות בו פארטיס עם ריקודי תערובות אנשים ונשים, הנה כבר בארתי . . שאסור להתפלל במקום שנקבע שם לפריצות והוללות עיי"ש, וא"כ בנקבע מתחלה כשבנוהו שיעשו שם פארטיס כאלו, מסתבר שאין בו קדושת ביהכ"נ . . הכא שקבוע למעשה תועבות אין בו שום מעלת תפלה בצבור כיון שהוא מקום שנאוי. ורק כשהזמן מאוחר והוא נמצא שם ולא יספיק לילך למקום אחר יש לו להתפלל אף שם דאף שאין התפלה מקובלת במקום זה, מ"מ אין לו ליפטר מתפלה בשביל זה", ולכאורה כוונתו כנ"ל, למרות שביהכ"נ הזה הוא מקום שנוי ואין בו שום מעלה, מ"מ עדיף תפילה במקום שאין בו מעלה. אין אדם יכול לפטור עצמו מקיום המצוה בטענה שהוא יודע שאין זה רצוי ובשלימות30.

ומצאתי שהעיר ע"ז בשו"ת 'ציץ אליעזר'31, ופוסק "דכשקורה שנקלע למקומות כאלה מצד איזה סיבה והכרח ובנתיים עובר זמן תפלה אם לא יעמוד שם להתפלל על אתר, או כשאם לא כן יתבטל משמיעת קריאת התורה בציבור ובפרט פ' זכור ופרה, וכן תקיעת שופר וכדומה . . או כשמתבטל מלימודו הרגיל, אזי יש מקום להתיר לשכזה באופן ארעי שיתפלל שם, או לעיין בלימודו".

והוסיף לציין מקור לזה מה'תרומת הדשן'32 שפוסק במי שבא בדרך והוא עת לתפלת המנחה, והרי הוא קרוב למלון לעיר שכולה נכרים, "יראה, דאם יוכל להסתלק מן הדרכים כל כך, שקרוב הדבר לגמרי שלא יבאו עוברי דרכים ויפסיקוהו, שפיר טפי להתפלל בדרך ממה שיתפלל במלון בעיר שכלו נכרים, מפני שבעיר הרבה גילולים ובתי טומאה יש בה, וכמעט שאין מלון שהוא בית נכרי שלא תמצא בה הרבה גילולים, מציורים או חקוקים בכותל, גם לפעמים תועבות ופסילים . . אמנם, אם אין בירור שלא יפסיקוהו עוברי דרכים בשדה, וגם שאפשר לו למצא חדר או קרן זוית במלון, שיוכל להתפלל שם בלב פנוי ולא יבלבלוהו בני הבית, בדרך זה שפיר טפי, להתפלל במלון . . ואף כי האידנא כל תפלות שלנו הן בעיירות המליאות תועבות וגילולים".

והועתק בשו"ע אדה"ז33: "מי שבא בדרך והוא סמוך למלון של נכרים, אם יכול להסתלק מן הדרך ולהתפלל מעומד במקום שקרוב הדבר לגמרי שלא יפסיקוהו שם עוברי דרכים, מוטב שיסתלק ויתפלל שם משיתפלל בבית של נכרי שבודאי יש בו גלולים ותועבות ואין להכניס לשם דבר (שבקדושה [ק"ו להתפלל]) . . אבל אם אי אפשר להסתלק מן הדרך במקום שלא יפסיקוהו, יתפלל במלון באיזו קרן זויות שלא יבלבלוהו בני הבית, ואין לחוש לגילולים שהרי כל תפלתינו בעיירות מלאות גילולים"34.

וכנראה שפסקו של הגריד"ס אינו מיוסד על הלכה שבהלכות תפילה או תקיעת שופר, אלא שאיסורו מטעם איסור הכניסה לטעמפל שהוא כבית ע"ז (ולא רק כבית שנמצא בו ע"ז), ראה מה שכתבתי בענין זה בארוכה בגליון תתסו עמ' 57-60.

ועצ"ע בכ"ז.


1) והנה כתב ה'חתם סופר' בשו"ת חו"מ סי' קצ: "...אנו מאמינים שכל תפלה או שבח והודאה שמתערב במחשבה ההיא שום הרהור אפי' באשתו לא תעלה במעלות לפני הי"ת ולא תקובל לפניו, ומפני זה אנו מפרישי' הנשי' מן האנשים בבה"כ בפ"ע שלא יבאו לידי הרהור בשעת תפלה ותהי' תפלה נדחית רחמנא לצלן . . דאפי' היכא דליכא משום איסור ערוה כגון אשתו של עצמו . . גם זה אסור דגורם הרהור . . ובטול הכוונה בתפילה והודאה, ואנחנו מאמינים לפי דתינו שזאת התפילה וזה השבח לא יקובל לפני שומע תפילה...", אבל בפשטות אין ה'חתם סופר' כותב כן להלכה, אלא הסבר באופן שיובן גם לשלטונות.

2) ראה 'משנה ברורה' סי' עג סק"ד בנוגע לשנים שישנים ערומים ובשר שניהם נוגעים זב"ז, שלדעת הפר"ח (אות ב) יצא יד"ח ק"ש בדיעבד (למרות שאסור לקרוא ק"ש, "מפני שנגיעת בשרם . . מביאה אותו לידי הרהור בשעת קריאתו"), אמנם הפמ"ג (א"א סק"א) מפקפק בזה.

3) יש להעיר בזה מכמה מקומות: בלבו רואה את הערוה פסקו האחרונים דחוזר ('משנה ברורה' סי' עד סק"ה, וראה שם סי' עה סקכ"ו ברואה ערוה דרך עששית) מטעם דוהיה מחניך קדוש; ובאם היה צריך לנקביו והתפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל (שו"ע שם סי' צב ס"א); ובנוגע לתפלין פסק הרמ"א (סי' לח ס"ד) ד"אם א"א לו בלא הרהורים מוטב שלא להניחם", "דבעינן גוף נקי גם ממחשבה רעה" ('משנה ברורה' שם סקי"ד); "ואם התפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה" (רמב"ם הל' תפלה פ"ד הט"ו. שו"ע אדה"ז סי' קא ס"א). וצ"ע. וראה דברי הגריד"ס בהערה 7.

4) או"ח ח"ג סי' שנא.

5) לפי שיטתו שכל האיסור של תפילה מעורבת הרי זה רק כיון ש"להזכיר השם אסור במקום שיש ערוה", הרי יכול הוא להפוך פניו לצד הכותל ולא יראה את הערוה, ונפסק להלכה בשו"ע אדה"ז סי' עה ס"ט: "היתה ערוה כנגדו והחזיר פניו ממנה עם כל גופו עד שנעשית לו מן הצד, אע"פ שעומד בסמוך לה מן הצד תוך ד' אמות מותר לקרות אצלה. ואע"פ שנאמר והיה מחניך קדוש ולא יראה בך וגו' ומחנהו של אדם הוא ד' אמות מכל צד . . מ"מ כיון שאמרה תורה ולא יראה בך תלה הכתוב בראיה, ולא אסר אלא ערוה הנראית...", וצע"ג.

6) מס' תרומות פ"א מ"ו.

7) במכתב (מתאריך 10 במאי 1954), מצוטט במאמרו של הרב אליעזר ברנשטיין, בתוך ספר היובל להגרי"ד, מוסד הרב קוק, ירושלים תשד"מ, עמ' יט.

8) במאמרו שם.

9) או"ח ח"א סי' נה אות ב.

10) שו"ת הרא"ם סימן פא.

11) סי' קנד סקי"ז.

12) או"ח שם סעיף יא.

13) 'מגן אברהם' שם.

14) 'מחצית השקל' שם.

15) בהגה על דברי ה'מגן אברהם'.

16) שם ובשו"ת או"ח סוף סי' מב.

17) ו. א.

18) זכריה ט, ז.

19) ד"ה טראטריות.

20) ראה מה שהעיר בזה באריכות בשו"ת 'ציץ אליעזר' חי"ב סי' טו ס"א וס"ו.

21) בשו"ת שם.

22) או"ח ח"א סי' לא.

23) שם ס"צ סי"ח.

24) והנה ה'אגרות משה' שם מביא עוד סימוכין לאסור את התפילה במקום שקבוע לפריצות: "ועיין בבאה"ט סי' קנ"א סק"א בשם הרא"מ דאפי' נעשה בביהכ"נ עבירה שמצאו לשמש מתעולל עם נערה שמותר להתפלל שם וכל קדושת ביהכ"נ עליו, ומזה ראיה גדולה למה שבארתי שבמקום מתועב ושנאוי כהא שנעשה לתועבות אסור להתפלל לכן היה שייך לידון אם יאסר ביהכ"נ הקבוע לתפלה שכבר נתקדש במה שאחד עבר שם עבירה וע"ז פסק דלא נתבטלה קדושתו ומותר להתפלל שם. והוא מטעמים הרבה חדא דאינו שלו ואין יכול לאסור דבר שאינו שלו, ועוד אף אם היה שלו לא היה נאסר בעבירה באקראי שלא הוקבע המקום לזה, ועוד כיון שכבר נתקדש אין אף ביד הבעלים כח לסלק הקדושה בשום דבר דהוי כאינו שלו לענין זה, ועוד עדיין הוא נשאר קבוע לתפלה ולקדושת ביהכ"נ . . אבל עכ"פ חזינן מזה דבמקום הקבוע לתועבות אסור להתפלל שם. וא"כ יש להתפלל אף ביחידי ובביתו ולא להתפלל שם אף בעשרה כדכתבתי לעיל...", אמנם כבר תמה על דבריו בשו"ת 'ציץ אליעזר' שם ס"ג: "ורואה אנכי כל הפיסקא הזאת של הבעל אגרות משה כולה מקשה אחת, ואינה תואמת אל האמת, דהנה הן דברי הבאה"ט בשם הרא"ם והן דברי המג"א בשם הרא"ם כולם מכוונים אל התשובה האחת שישנה בזה בשו"ת הרא"מ . . הרי לנו תמונה הפוכה מכפי שחזה אותה הבעל אגרות משה, שהרא"ם לא עלה על דעתו כלל לבוא עלה מטעם אין אדם אוסר דבר שא"ש, או מפני שהיתה עבירה אקראית, או בהיות וכבר נתקדש וכו', וכפי שרצה לשים בפיו האגרות משה, ואדרבא הסייעתא של הרא"מ לכך הוא מעובדי ע"ז בדרך קבע, ולא עוד אלא שקבעו המקום לע"ז עוד לפני שנתקדש, והיינו מבתי היונים והלועזים. שמכניסים בו ע"ז ועובדים אותה שם בקביעות, ובכל זאת אנו שוכרים וקונים מהם בתים כאלו וקובעים אותם לאחר מיכן לבתי-תפלה, באופן שיוצא שלא רק שאין מדברי הרא"מ ראי' גדולה, וגם לא קטנה, שאסור להתפלל במקום מתועב ושנאוי, אלא אדרבא ישנה משם ראי' הפוכה, שכן מותר להתפלל במקום מתועב ושנאוי...".

25) שם ס"ד.

26) שם ס"ז בשם 'גידולי טהרה' בחלק התשובות סי' לד.

27) שם ס"ח.

28) שהרי גם בשביל חולה שאין בו סכנה התירו איסורי שבות בשבת, ראה שו"ע או"ח סי' שז ס"ה (ודאדה"ז שם סי"ב), סי' שכח סי"ז (ודאדה"ז שם סי"ט). וראה בארוכה 'אנציקלופדיה תלמודית', יג, ערך חולה, טור רעה ואילך: באיסורים כשאין סכנה.

29) או"ח ח"ב סי' ל.

30) ויש להעיר מהדיון באחרונים בנוגע למה שנאמר בתוכחה (בחוקותי כו, לא) והשימותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחוחכם, האם זה אוסר עלינו הקרבת קרבנות בזמן הזה, ואכמ"ל.

31) שם סי"ג.

32) ח"א סי' ו. והובא בב"י ובשו"ע או"ח סוף סי' צ ובשו"ע שם סי' צד ס"ט.

33) סי' צד ס"י.

34) וסיים ב'ציץ אליעזר' שם: "ויעוין מזה גם בספר שו"ת עצי חיים חאו"ח סי' א' ובתשובה הנדפסת אל הגהמ"ח מהגאון בעל שו"ת עמק שאלה (מהאנאסטייפאליע) שבראש ספר עצי חיים עה"ת מהדורת שנת תשט"ז עיי"ש", ואינם תח"י.

הלכה ומנהג
בירור בנוסח מי-שברך
הרב מאיר יששכר מארק
שליח כ"ק אדמו"ר - מכבים-רעות, אה"ק

בשער1 הכולל2 (פרק כו אות ה') מביא אודות מה "שהש"ץ מברך את העולים לתורה". ולאחר שמאריך לבאר את חסרונות הנוסח ש"מקרוב נתפשט המנהג להדפיס בסידורים נוסח מי שברך הזה", מביא נוסח שכותב עליו - "אבל הנוסח הזה הוא אליבא דכ"ע", עיי"ש!

ולכאורה צריך בירור מפני מה בדורנו, שאכשור דרא לכל מיני שיפורים ו"שיפורים", עדיין לא אכשור דרא בתמי' לתקן את נוסח ה'מי-שברך' ע"פ שעה"כ?

וצ"ב האם נשמט3 ענין זה או הוראה יש כאן. במיוחד ע"פ מש"ש בענין אמירת "ויחתמהו לחיים טובים בזה יום הדין" ביוה"כ, ש"לכאורה הוא נגד מ"ש בשו"ע אדמו"ר סוף סימן תקפ"ט" (ט"ס, וצ"ל תקפ"ב).

ואולי ידוע למי מהקוראים שליט"א בענין, ויהי' ממזכי הרבים.


1) ראה ('רשימות' חוב' קמג ע' 7. בהוצאה חדשה, קה"ת, תשס"ג, ח"ד ע' 304) מה שאמר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, אשר "א האלבער 'שער הכולל' איז דעם טאטענס".

2) כאשר הרבי נשאל אודות ניקוד "מצה זו" (בחולם ולא במלאופם) ענה ש"ההגדה צולמה מסדור זקני הרא"ד לאוואט אשר דייק בנקודות" (המלך במסיבו ח"א ע' קל).

ז"א (בשימת לב אשר הדברים נאמרו באידיש ונכתבו בלה"ק, וגם אינם מוגהים. עכ"ז העיקר הוא ש)תשובת הרבי לא היתה שכ"ה ע"פ דקדוק, אלא ש"זקני הרא"ד לאוואט [בעהמח"ס שער הכולל] . . דייק בנקודות". עפ"ז לכאורה הקושי' גדולה עוד יותר.

3) גם במקומות שתקנו או "תקנו" הנוסח, זה בכה וזה בכה, אין זה מתאים למ"ש בשעה"כ. והשינויים בין המחזור לר"ה וליוה"כ באותו כרך(!) - מכפילים השאלה!

הלכה ומנהג
פירור חמץ לאחר הסינון
הרב אהרן חיטריק
חבר מערכת 'אוצר החסידים'

בשו"ע אדה"ז סי' תמז סעי' כד, בהגהה כתב רבינו: "ואפילו אם סיננו בתוך הפסח ולא מצא שום פירור על המסננת . . שמא היה בו פירור דק מאוד שאינו נרגש בראות העין . . ונפלט טעמו בפסח לתוך היין". עכ"ל.

וראה בשדי חמד מערכת חומ"צ סי' ד' אות טו [ע' א' מא, ג] שמביא דברי רבינו, ומדייק בלשונו וכותב: "נראה דר"ל דאין החשש שמא יעבור הפירור הדק ויפול לתוך היין דלזה לא חיישינן, רק החשש הוא שמחמת דקותו אינו נראה לעין ונשאר מעורב עם הלחלוחית בנקבי המסננת, ועיון שאין חשש שיעבור הפירור ויפול להיין אין לאסור אלא משום הטעם שפלט גבר בפסח קודם שעת הסינון", ע"ש.

וראה במ"מ וציונים להרב אשכנזי שהניח דברי רבינו בצ"ע, ואינו מציין להשדי חמד. וכן בשו"ע הוצאה חדשה ציינו להערת הרב אשכנזי, ולא ציינו להשדי חמד.

הלכה ומנהג
בענין חבית של יי"ש או שכר שלא הוגעלה כראוי
הרב אהרן חיטריק
חבר מערכת 'אוצר החסידים'

בשו"ע אדה"ז סי' תנא סעי' סג בענין נותן טעם לפגם, דחבית של יי"ש שלא הוגעלה כדין אפילו אינה בן יומא והכניסו בתוכה מי דבש אסורה אפילו ביום אחרון של פסח, אבל בחבית של שכר מותר.

בשדי חמד באסיפת דינים כרך ה מערכת חמץ ומצה סי' ה' אות י [ע' א'לז, ג], מביא דברי רבינו כראיה לדברים בענין שאלה ששאלו אותו בענין נותן טעם לפגם, וכ' הטעם לפי שיי"ש במי דבש נותן טעם לשבח, ושכר במ"ד נותן טעם לפגם.

הלכה ומנהג
אמירה לנכרי ערב פסח אחר חצות
הרב חיים גרשון שטיינמעץ
ראש ישיבת מנחם מענדל ליובאוויטש - דעטראיט

שו"ע אדה"ז סי' תסח ס"ה: "וכן שאר כל המלאכות נוהגין להתיר לעשות ע"י נכרי אפי' שלא לצורך המועד שלא אמרו אמירה לנכרי שבות אלא בשבת ויו"ט וחולו של מועד אבל ע"פ אחר חצות אין בו קדושת יום טוב כלל וקל הוא יותר מחולו של מועד".

והנה מקור הדין שאין דין אמירה לעכו"ם הוא בב"י, שהביא דעת המרדכי שכתב "משמע דאסור לעשות מלאכה אפי' ע"י עכו"ם כמו מלאכה דח"ה ויש לתמוה על המנהג שנהגו לתפור ע"י עכו"ם בגדים חדשים בביתו של ישראל כל יום י"ד", ואח"כ מביא הב"י דברי הרוקח בסימן ש"י "דע"י עכו"ם מותר לעשות מלאכה אפילו בביתו דלא שייך אמירה לעכו"ם שבות כ"א גבי שבת ויו"ט וח"ה". וע' ג"כ ב"ח שהביא ג"כ הדעות בזה.

ובשו"ע ס"א "ויש מי שאוסר אפילו ע"י עכו"ם ויש מי שמתיר", וברמ"א "וכן הוא המנהג [להתיר]".

ולפ"ז יל"ע בדברי אדה"ז, שהשמיט לגמרי דיעה זו שיש אוסרין לעשות מלאכה ע"י גוי בע"פ, ורק כותב בסתמא שנוהגין להתיר - דלא כדרכו בכ"מ שהגם שמכריע כאחד הדיעות מ"מ מביא דעת החולקים כו'?

ואולי י"ל, דהנה בנוגע מש"כ בס"ה "אבל ע"פ אחר חצות אין בו קדושת יו"ט כלל", העיר במ"מ וציונים (לר"מ אשכנזי שי') מלעיל ס"א שכתב שם בטעם איסור מלאכה בערב פסח אחר חצות "לפי שמחצות ואילך הוא זמן הקרבת הפסח וכל אדם שמקריב קרבן בכל ימות השנה אותו היום הוא יו"ט שלו מדבריהם ואסור לו לעשות מלאכה באותו היום כעין יו"ט לפיכך בע"פ מחצות ואילך שהוא זמן הקרבת הפסח לכל ישראל הרי הוא י"ט שלהם ואסור בעשיית מלאכה" - הרי שכתב שהוא יו"ט, ולמה כתב כאן שאין בו קדושת יו"ט, וע"ש מה שתי' בזה.

ואולי י"ל בזה: דהנה בטעם (גדר) איסור מלאכה בע"פ מצינו כמה שיטות (טעמים): א) שיטת רש"י (פסחים נ, א) שהוא משום "שלא יהא טרוד במלאכה וישכח חובת ביעור חמצו ושחיטת הפסח ותקון מצה לצורך הלילה כו'" ע"ש1.

ב) שיטת תוס' שם (ד"ה מקום) מהירושלמי משום שאחר חצות הוא זמן פסח וממילא אסורים אז במלאכה, ולדעת התוס' הוא איסור דאורייתא (בזמן הבית כשהקריבו בפועל)2, ומדברי הרמב"ן במלחמות משמע שהוא איסור מלאכה בזמן הקרבת קרבן הוא רק איסור דרבנן, וכן הביא סברא זו בר"ן שם, וע' מל"מ הל' כלי המקדש פ"ו ה"ט מש"כ בזה. ודעת אדה"ז כדיעה זו ושהוא מדרבנן.

ג) הפני יהושע מבאר טעם איסור מלאכה אחר חצות משום "דכתיב בפרשת אמור אלא מועדי ה' וסמיך ליה בחדש הראשון בארבעה עשר בן הערבים פסח לה' וא"כ משמע דמהאי שעתא די"ד לאחר חצות איקרי מועד, והיינו לענין איסור מלאכה כחולו של מועד או מדאורייתא או מדרבנן" ע"ש מש"כ עוד בזה.

והנה ע' ביאור הגר"א שמבאר הדעות שאוסר אמירה לעכו"ם בע"פ, שהוא משום "דה"ה ע"פ (- שהוא כחול המועד) שהוא בכלל מועד", ועי' ג"כ בדבריו ביו"ד סי' שצט ס"ג על מש"כ בשו"ע שם "ובערב פסח מותר בכל אחר חצות דהיינו מזמן שחיטת הפסח ואילך", וכתב בביאור הגר"א אות ט' "נראה דחשיב כמו מועד דקרא חשבו בתוך המועדים" - ולכאו' הוא ע"ד סברת פנ"י הנ"ל שהוא יו"ט מדחשבו בפרשת המועדים.

ובזה יש לבאר מש"כ אדה"ז שע"פ מותר אמירה לעכו"ם משום ש"אין בו קדושת יו"ט", שבא לשלול סברת הפנ"י והגר"א הנ"ל, שלפ"ד נמצא שע"פ הוא בכלל (ומעין) שאר יו"ט (ועכ"פ כמו חוה"מ) שלכן אסור אמירה לעכו"ם - וזה בא לשלול אדה"ז שאין בו קדושת יו"ט, ולכן מותר בו אמירה לעכו"ם.

וי"ל שיש בזה חילוק ביסוד האיסור: דלדעת הפנ"י האיסור מלאכה הוא מצד "הזמן" - שהזמן הוא זמן של יו"ט, ומזה מסתעף האיסור מלאכה. וכיון שהזמן בעצם הוא יו"ט ומזה מסתעף האיסור מלאכה, לכן אסור בו גם אמירה לעכו"ם, שהגם שאינו עושה המלאכה בעצמו, מ"מ כיון שהוא זמן שאסור בעשיית מלאכה אסרו ג"כ ע"י עכו"ם.

משא"כ לדעת אדה"ז (שס"ל כדעת הירושלמי), הרי אין האיסור עשיית מלאכה מצד עצם הזמן, אלא מצד דין מצד ה"גברא" שמקריב בו קרבן פסח - וכמו בכל יום שמקריבים בו קרבן שהוא איסור על האדם ואינו דין מצד עצם הזמן - וממילא הרי הזמן מצ"ע אין בו קדושת יו"ט ולכן אין בו איסור עשיית מלאכה ע"י עכו"ם.

ולפ"ז מובן שאין סתירה ממש"כ בס"ה למש"כ בס"א, שהרי הגם שבס"א כתב שע"פ נחשב מלאכה, אבל גדרו הוא ש"כל אדם שמקריב קרבן בכל ימות השנה אותו היום הוא יום טוב שלו מדבריהם ואסור לו לעשות מלאכה באותו היום כעין י"ט", וכן ע"פ "שהוא זמן הקרבת הפסח לכל ישראל הרי הוא י"ט שלהם ואסור בעשיית מלאכה" - היינו שהוא דין מצד ה"גברא" שמקריב הק"פ ולא מצד הזמן, וממילא אין בזה קדושת יו"ט - הגם שהוא "יו"ט שלהם"3.

ולפ"ז יש לבאר הא שהשמיט אדה"ז דעת האוסרים מלאכה ע"י עכו"ם - הגם שמובא דיעה זו בב"י ושו"ע וכו', והיינו משום שלפי הגדרת אדה"ז בגדר האיסור מלאכה בע"פ, שהוא דין מצד ה"גברא" ולא מצד "חפצת הזמן", הרי אין מקום כלל לאסור ע"י אמירה לעכו"ם, כיון שכל האיסור של אמירה לעכו"ם הוא דוקא אם האיסור הוא איסור מצד הזמן ולא מצד האדם, וכיון שלפי הגדרת אדה"ז בס"א אין מקום כלל לדיעה זו - לכן השמיטו לגמרי.

ואם כנים הדברים - שהיכא שלא שייך דיעה מסויים מצד עצם הגדרת הדין משמיט אדה"ז גם דיעה המובא בשו"ע כו' - יש לבאר עד"ז עוד מקום בשו"ע אדה"ז:

דהנה לעיל בסי' תלא כתב הטור בשם רבינו יונה "שאם התחיל ללמוד מבעוד יום שאין צריך להפסיק (- בשביל בדיקת חמץ), ונ"ל דכיון שהטעם משום שלא יטריד בלימודו וישכח מלבדוק אין חילוק ואפילו אם התחיל כבר פוסק". ועד"ז בשו"ע שם ס"ב "ואם התחיל למוד מבעוד יום אין צריך להספיק". וברמ"א: "וי"א שצריך להפסיק וכן נ"ל עיקר".

ובאדה"ז שם ס"ו האריך לבאר שאפי' התחיל בהיתר ואפי' הוא עוסק בת"ת צריך להפסיק "שאם לא יפסיק לבדוק מיד בתחלת כניסת הלילה אע"פ שיבדוק אח"כ ה"ז מבטל תקנת חכמי שתקנו לבדוק בצ"ה מיד כשיש עדיין אור היום קצת" - והשמיט לגמרי שיטת רבינו יונה (ודיעה ראשונה בשו"ע) שאם התחיל בהיתר א"צ להפסיק.

וי"ל (ע"ד הנ"ל), דהנה אדה"ז מבאר בקו"א בארוכה שיש ב' שיטות כללית בסוגיין, האם זמן בדיקת חמץ מעיקר הדין הוא כל הלילה (רק שיש להקדים מצד זריזות) - וכ"ה שיטת הטור, או שזמן בדיקת חכמים מעיקר הדין הוא דוקא בתחילת הלילה - וכן עולה משיטת הראב"ד שס"ל שאור הוא תחלת הלילה שיש עדיין אור קצת, וכ"ה שיטת הב"ח וט"ז כו', ע"ש בארוכה בקו"א שמבאר כ"ז.

ודעת אדה"ז לפסוק כשיטת הראב"ד שעיקר הזמן הוא דוקא בתחילת הלילה, ואם עבר הזמן נקרא עבריין, וכמו שהאריך אדה"ז בדבריו ע"ש.

ולפ"ז מובן, שהסברא של רבינו יונה שא"צ להפסיק יש לו מקום רק אם ס"ל כדעת הטור שזמן הבדיקה הוא כל הלילה, שאז יש מקום לב' דיעות האם אין צריך להפסיק (כמו ק"ש שא"צ להפסיק), או שמ"מ צריך להפסיק כדעת הטור ע"ש4, אבל להשיטות (וכ"ה הכרעת אדה"ז) שעיקר זמנה הוא דוקא בתחילת הלילה ואם בדק אח"כ נקרא עבריין, אין מקום כלל לדעת ר"י שא"צ להפסיק, ולכן אדה"ז שכל המהלך שלו בשו"ע הוא לפסוק דוקא כדעת הראב"ד כו', וכל הגדרת הדין של זמן בדיקת חמץ הוא כשיטת הראב"ד שעיקר הזמן של בדיקת חמץ הוא דוקא בהתחלה הזמן, אין לו מקום כלל להביא דעת ר"י שא"צ להפסיק בהתחיל בהיתר, ולכן השמיטו, כיון שלשיטת אדה"ז בהגדרת הדין אין מקום לשיטה זו כלל.


1) כן לומדים דברי רש"י בפשטות, שהוא טעם (גם) על איסור מלאכה אחר חצות, וכ"מ בחי' רבינו דוד שם. - אבל בח"י סי' תסח סק"א וצל"ח שם על דברי רש"י שמפרשים דברי רש"י בנוגע האיסור לפני חצות (במקום שנהגו).

2) וע' צל"ח מה שביאר ע"פ דעת התוס' שיטת בעה"מ שאין דין איסור מלאכה בע"פ אחר חצות בזה"ז. וע' בשו"ת תורת או"ח סי' יז מש"כ בזה. ואכמ"ל.

3) ולפ"ז אולי יש לתרץ מה שהעיר עוד במ"מ וציונים" שם, שטעמו של אדה"ז שאין איסור אמירה לעכו"ם משום שאין בו קדושת יו"ט, אינו מבואר ברוקח (מקור המתירים). והנה לשון הרוקח (מובא בב"י) הוא "דלא שייך אמירה לעכו"ם שבות כ"א גבי שבת ויו"ט וח"ה" - ולהמבואר בפנים י"ל הכונה, משום שחלוקים בעצם גדרם, ששבת ויו"ט הם גדרים מצד הזמן, משא"כ בע"פ שהוא גדר מצד האדם, ולכן לא "שייך" איסור אמירה לעכו"ם.

וע"פ המבואר מובן שאין לומר כמ"ש במ"מ וציונים שם בתי' קושייתו מס"א (שמובא לעיל בפנים) שאולי מה שהתיר אדה"ז אמירה לעכו"ם בע"פ הוא רק בזה"ז כיון שכל האיסור בזה"ז הוא רק מצד שנאסר במנין (כמ"ש אדה"ז בס"ב), משא"כ בזמן ביהמ"ק שהי' יו"ט - שלהמבואר שפיר י"ל שגם בזמן הבאת קרבנות אין בו איסור אמירה לעכו"ם כיון שגדר היו"ט של ע"פ חלוק משאר יו"ט כו'.

4) וראה בארוכה בנו"כ השו"ע בביאור המחלוקת.

הלכה ומנהג
שיטת רבינו זי"ע בדבר הריגת כינים בשבת בזמן הזה
הרב חיים רפופורט
שליח כ"ק אדמו"ר, רב ומו"ץ - אילפארד, אנגלי'

א) דברי הגמרא והפוסקים בענין הריגת כינים בשבת

במסכת שבת (קז, ב) נחלקו תנאים: "רבי אליעזר אומר, ההורג כינה בשבת כהורג גמל בשבת", וחכמים נחלקו עליו, "ושניהם לא למדוה אלא מאילים [אילים מאדמים שנשחטו למלאכת המשכן בשביל עורותיהן. רש"י], רבי אליעזר סבר, כאילים, מה אילים שיש בהן נטילת נשמה אף כל שיש בו נטילת נשמה. ורבנן סברי, כאילים, מה אילים דפרין ורבין, אף כל דפרה ורבה. אמר לי' אביי, וכינה אין פרה ורבה, והאמר מר, יושב הקדוש ברוך הוא וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים, מינא הוא דמיקרי ביצי כינים. והתניא, טפויי וביצי כינים, מינא הוא דמיקרי ביצי כינים. והרי פרעוש דפרה ורבה, ותניא הצד פרעוש בשבת, רבי אליעזר מחייב ורבי יהושע פוטר, אמר רב אשי, צידה אהריגה קרמית, עד כאן לא פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע אלא דמר סבר דבר שאין במינו ניצוד חייב, ומר סבר פטור אבל לענין הריגה, אפילו רבי יהושע מודה", עכ"ל הגמרא.

מדברי הגמרא מפורש יוצא שאין הכינים פרים ורבים כשאר שקצים ורמשים ועל כן (לפי שיטת החכמים) מותר להרגם בשבת, כי לא נאסר להרוג בשבת כי אם בעלי חיים הדומים לאילים שפרים ורבים מזכר ונקבה. ויעויין גם בסוגיא דשבת יב, א ובראשונים שם.

ע"פ הסוגיות הנ"ל במסכת שבת פסק הרמב"ם בהלכות שבת פי"א ה"ב: "רמשים שהן פרין ורבין מזכר ונקבה או נהוין מן העפר כמו הפרעושין ההורג אותן חייב כהורג בהמה וחיה, אבל רמשים שהוייתן מן הגללים ומן הפירות שהבאישו וכיוצא בהן כגון תולעים של בשר ותולעים שבתוך הקטניות ההורגן פטור". ושם ה"ג: "המפלא כליו בשבת מולל את הכנים וזורקן, ומותר להרוג את הכנים בשבת מפני שהן מן הזיעה". עכ"ל הרמב"ם.

ב) חידוש בדברי הרמב"ם בענין פרעוש

בפשטות מ"ש בגמרא (קז, ב שם) שחייבים חטאת בשבת על הריגת פרעוש היינו משום "שהפרעוש מין רמש הוא שפרה ורבה" (לשון הרמב"ן שבת יב, א). אבל לדעת הרמב"ם שחילק בין רמשים ש"נהוין מן העפר" לרמשים "שהוייתן מן הגללים ומן הפירות שהבאישו", שעל אלו האחרונים פסק שפטור ואילו על הראשונים כתב ש"ההורג אותן חייב כהורג בהמה וחיה", עכצ"ל (כמו שפירש הרמב"ן את דבריו) דס"ל דהפרעוש הנזכר בגמרא "הוא מין הידוע ההווה מן העפר בימות החמה שקורין בערבי אלברגו"ת והוא אינו פרה ורבה אלא שחייבין עליו כמי שהוא פרה ורבה מזכר ונקבה שכן ההורג עכבר שהשריץ מן העפר חייב ולא פטרו מאלים מאדמים אלא כגון כינה שהווה מן הזיעה וכן תולעים שבאשפות ובדברים המוסרחין וזה דעת הרמב"ם ז"ל"1. ודבר זה מבואר ביותר בר"ן על הרי"ף2 שגם הוא הלך בעקבות הרמב"ם, ולאחר שהביא דברי רבינו תם דפרעוש היינו "שחורה הקופצת" כתב, וז"ל: "וכי תימא, אותה הקופצת למה היא אסורה והרי מן העפר היא נעשית ואינה פרה ורבה. יש לומר, דכי בעינן פרה ורבה הני מילי למעוטי רמשים שהווייתן מן העיפושים ככינה וכיו"ב, אבל כל המתהווה מן העפר חיות יש בו כאילו פרה ורבה מזו"נ וההורגו חייב, וכ"כ הר"ם במז"ל כו' ולפי זה הא דאמרינן בפרק שמונה שרצים והרי פרעוש דפרה ורבה, הכי קאמר, שדינו כפרה ורבה".

ג) פסק דין ברור בשולחן ערוך

בשולחן ערוך או"ח סשט"ז ס"ט: "פרעוש, הנקרא ברגו"ת בלשון ערב, אסור לצודו אא"כ הוא על בשרו ועוקצו, ואסור להרגו". ובמגן אברהם שם סקי"ט הוסיף (על מ"ש המחבר "ואסור להרגו"): "וההורגה חייב". והיינו כדעת הרמב"ם (הנ"ל) שעל הריגת פרעוש דהיינו ברגו"ת חייבין חטאת כמו בהריגת גמל, אע"פ שאין הפרעוש פרה ורבה. [ויעויין בבית יוסף או"ח שם]. ובהגהת הרמ"א שם: ואף לא ימללנו בידו, שמא יהרגנו, אלא יטלנו בידו, ויזרקנו (רבנו ירוחם ני"ב ח"י). אבל כינה, מותר להרגה. והמפלה בגדיו מכינים, לא יהרגם אלא מוללן בידו וזורקן; אבל המפלה ראשו, מותר להרגם. [מ"ש הרמ"א שבמפלה את כליו אסור (מדרבנן) להרוג כינים (משום גזירה) הוא ע"פ שיטת הרא"ש שבת פ"א סכ"ט, ע"ש בב"י]. וראה שו"ע אדה"ז שם ס"כ.

המורם מכל הנ"ל להלכה: א) ישנם כמה רמשים שאינם גדלים מזכר ונקבה אלא מן הזיעה, מן הגללים [או מן העפר] וכיו"ב, ונפק"מ טובא לדינא, למלאכת שבת שזדונה בסקילה, כיון ש-ב) אין איסור נטילת נשמה כי אם ברמשים שפרים ורבים מזכר ונקבה [או המתהווין מן העפר - לפי דעת הרמב"ם והר"ן והשו"ע].

ד) איסור אכילת שרצים המתהווים מן העפוש

כתב הרמב"ם בספר המצוות מצות לא תעשה קעז: "הזהירנו מאכילת השרצים המתהווים מן העפושים אע"פ שאינו מין ידוע ולא יתהוו מזכר ונקבה, והוא אמרו (פרשת שמיני יא, מד) ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש וגו', ולשון הספרא 'השרץ הרומש על הארץ הוא אע"פ שאינו פרה ורבה', וזהו ההפרש בין אמרו 'השורץ על הארץ' ובין 'הרומש על הארץ', כי השרץ נקרא שיש בו כח המוליד בדומה, והרומש נקרא המתהווה מן העפושים, ומי שאכל ממנו לוקה". עכ"ל. וכ"כ הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות פ"ב הי"ג.

ומבואר גם מדברי הרמב"ם אלו: (א) שישנם שרצים שאינם מתהווים מזכר ונקבה אלא מן העיפוש3; (ב) שבמ"ש בסוף פרשת שמיני "ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ" דברה תורה כנגד אלו השרצים; (ג) שאחת מן (השס"ה מל"ת ו)התרי"ג מצוות שנאמרו למשה בסיני היא שלא נאכל שרצים המתהווים מן העפוש.

ה) תשובת רבינו זי"ע להרה"ח ר' שרגא פייוויש שי' וואגעל

באג"ק חי"ט (אגרת מס' ז'רמב*) נדפס מענה רבינו זי"ע להרש"פ וואגעל שי' בענין זה. הרב וואגעל כתב לרבינו ע"ד פגישתו עם פלוני ונסב השיחה ע"ד שרצים הנולדים מן העפוש ודברי הרמב"ם בספהמ"צ הנ"ל, והלה טען "שהרמב"ם אמר [כן כיון] שזה שיטתו בענין Spontaneous generation, ועכשיו ב-Biology מוסכם שזה אינו אמת".

על מה שהעתיק הרב וואגעל דברי הטוען שהרמב"ם כתב דבריו בספר המצוות "ע"פ שיטתו", כתב רבינו וזלה"ק: "וזוהי "שיטת" התורה, והובאה בכ"מ מתנאים (תו"כ שמיני יא, מד4 ועוד) ואמוראים (שבת קז, ב), וזהו יסוד לכמה הלכות". עכלה"ק.

ועל מ"ש שאצל חכמי המדע של זמננו "מוסכם שזה אינו אמת" כתב רבינו וזלה"ק: "כל ההסכמה היא בדרך השערה וז"ל: כיון שבמקום העיפוש מצאו (ע"י מיקרוסקופ) ביצים קטנים, י"ל שמהם נתהוו מינים אלו. ואין ראי' אשר נתהוו מן העיפוש כדרז"ל, וא"כ אין לומר אשר חלוקים הם משאר בעלי חיים". עכלה"ק.

ומבואר מדברי רבינו: (א) שפירש מה שנאמר בגמרא ובראשונים ע"ד רמשים שנתהוו מן העפוש ומן הזיעה וכיו"ב - כפשוטו. (ב) דס"ל שזהו שיטת התורה, דהיינו שמ"ש בש"ס ופוסקים לא נאמר רק על יסוד דברים שאמרו חכמי המדע ['חכמי אוה"ע'] בימיהם ע"פ תוצאת חקירותיהם, אלא שכך קבעה תורת אמת, וע"כ אי אפשר לערער על מציאות זה.

ו) חמש שיטות בענין הריגת כינים בשבת בזמן הזה

והנה בנידון הריגת כינים בשבת בזמן הזה [דהיינו לאחרי שחכמי המדע הוכיחו שהכינים הידועים לנו והמצויים בשערות הראש נולדים מביצי כינים ופרים ורבים כשאר שקצים ורמשים] מצינו כמה שיטות, וחלוקות המה (באופן כללי) לשתים: (א) אם מותר לנו להרוג כינים בשבת בזה"ז. (ב) אם דברי חז"ל ע"ד אופן יצירת הכינים הם "תורה מן השמים" או "חכמת אנוש".

אמנם אין התשובות לשתי שאלות אלו עולות בקנה אחד: יש שהסיקו שאסור להרוג כינים אבל לא משום מיעוט הערכתם לדברי חז"ל, ויש שהתירו להרוג כינים אף שמיעטו בדמות חז"ל, למחצה, לשליש או לרביע. אמנם כדי להקל על הקורא אחלק את השיטות שנאמרו ונשנו בזה לשתי קבוצות כלליות: המתירים והאוסרים (להרוג כינים בשבת בזה"ז), ואפרט את טעמיהם ונימוקיהם בצידיהם.

שיטה ראשונה: אסור להרוג כינים בשבת בזה"ז:

(א) שיטת הפחד יצחק: בספר 'פחד יצחק' להגר"י לאמפראנטי ז"ל בערך "צידה" (כא, ב), כתב, וז"ל: "אני הצעיר הכותב, אי לאו דמסתפינא אמינא דבזמננו שחכמי התולדות הביטו וראו וידעו וכתבו דכל בעל חי יהי' מי שיהי' הוה מן הביצים, וכל זה הוכיחו בראיות ברורות, א"כ שומר נפשו ירחק מהם ולא יהרוג לא פרעוש ולא כינה ואל יכניס עצמו בספק חיוב חטאת. ובדבר הזה אמינא דאם ישמעו חכמי ישראל ראיות אוה"ע יחזרו ויודו לדבריהם, כמו בגלגל חוזר ומזל קבוע"5.

יתירה מזו הוסיף הפחד יצחק: "הלוא להחמיר ולא להקל אנן קיימין . . וחכמי ישראל שחזרו והודו לחכמי אוה"ע בענין מזל קבוע וגלגל חוזר הורו באצבע דלאו כל מילי דאתמארו בגמרא מפי הקבלה הם, אלא דחכמי ישראל דברו גם הם לפעמים מפי השכל והחקירה האנושית ולא מפי הקבלה, דאל"כ למה להם להודות, היה להם להתחזק בקבלתם ולא לשוב מפני כל ראיות אוה"ע..." 6.

בקיצור: מה שאמרו חז"ל שהכינים נולדים מן הזיעה איננה 'תורה מן השמים' אלא מסקנת "חקירה אנושית" מוטעית7, וכיון שנתברר שטעות היתה בידי חז"ל ובאמת נולדים הכינים מזו"נ ולא מן הזיעה, עלינו ל'הודות לחכמי אוה"ע' ולמנוע מלהרוג כינים אלו בשבת.

(ב) שיטת הגרי"ש אלישיב ודעימי': אמנם יש אומרים שאם כי בוודאי דברי חז"ל נכונים הם שיש כינים הנולדים מן הזיעה, מ"מ עכצ"ל שלא בכינים שלנו דיברו, כי הרי עינינו רואות [ע"י המיקרוסקופ או אפילו בלעדיו] שישנם ביצי כינים שמהם נולדים הכינים המצויים אתנו היום, וע"כ כיון שאין לנו אלא כינים שבימינו שע"כ אינם נולדים מן הזיעה אסור להורגן בשבת8.

כך ראיתי בספר ארחות שבת (ח"א) להגרש"י גלבר והגרי"מ רובין (ירושלים ה'תשס"ג) פי"ד ס"ל שכתבו: "בגמרא ובפוסקים מבואר שמותר להרוג כינים בשבת היות ואין להם חשיבות של בעלי חיים, כיון שאינם פרים ורבים. אמנם לגבי הריגת כינים שבימינו יש המורים דטוב להמנע מכך כיון שכינים שבימינו ידוע שהם פרים ורבים ואפשר שאין אלו אותן כינים שנזכרים בגמרא"9. [ושם בהערה מז כתבו: "כן שמענו בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א דיש להמנע מזה"].

שיטה שניה: מותר להרוג כינים בשבת בזה"ז10:

(ג) רבו של הפחד יצחק: בפחד יצחק שם מביא מ"ש רבו הגאון ר' יהושע בן ר' אליעזר בריאל זצ"ל בענין הריגת הכינים בשבת, וז"ל: "שאין לשנות הדינים המיוסדים על קבלת קדמונינו בשביל חקירת חכמי אומות העולם וכו', ואין צורך למאמין לבקש ממקום אחר ראיות וטענות, אע"פ שישנן רבות ועצומות, כי תספיק קבלת רבותינו שעל אדני הדבר הזה הטביעו ויסדו דין ומשפט גמור. ועוד עדות נאמנה אצלי מ"ש בגמרא דפסחים על ענין אם הגלגל קבוע ומזל חוזר, שחזרו חכמי ישראל באותו הזמן והורו לחכמי א"ה, וסוף דבר אחרי מאות רבות משנים כל התוכנים מאומות העולם בחקירתם עפ"י הנסיון והמופת שבו לדברי חכמינו וקבלתינו הקדמונית, וא"כ אין לזוז ממה שנפסק עפ"י גמרתנו, אפילו כל רוחות החקירות האנושיות שבעולם באות ונושבות בו, כי רוח ה' דבר בנו. אכן חסר דעת החוקר ואין שכלו מגיע לעומק חכמת הטבע ומעשה בראשית כי רב הוא וכו' וחכמי אומות העולם לא ידעו ולא יבינו בטבע כי אם שטחיות הדברים הנראים לעין ולא פנימיותם כאשר השכילו מקבלי מעשי בראשית וכו' וא"כ הדין אמת ויציב ונכון וקיים על מקומו ואין לשנותו כלל ועיקר מחמת תואנות החקירות החדשות מקרוב באו"11.

בקיצור: מה שאמרו חז"ל שהכינים נולדים מן הזיעה ה"ה 'תורה מן השמים' ואין לנו רשות להרהר אחריהם ח"ו. וע"כ למרות ההוכחות שהכינים שלנו נולדות מביצים ופרים ורבים כדרך כל הרומש על הארץ, מ"מ לא תהא תורה שלימה של חז"ל כשיחה בטלה שלנו, ואנחנו מאמינים בני מאמינים בדברי חז"ל הקיימים לעד ולא ב"שטחיות הדברים הנראים לעינים"12.

(ד) שיטת המכתב מאליהו: כתב העורך ספר 'מכתב מאליהו' (להגר"א דסלר זצ"ל) ח"ד עמוד 355 הערה 4, וז"ל: "ראיתי לרשום כאן מה ששמעתי בפירוש מפי קדוש של אדמו"ר [הרב דסלר] זצ"ל אודות דינים אחדים שהטעמים שניתנו להם אינם לפי המציאות שנתגלה במחקר הטבעים בדורות האחרונים וכו' - באלו וכיוצא באלו לעולם אין הדין משתנה אף שהטעם אינו מובן לנו, אלא יש לאחוז בדין בשתי ידים בין לחומרא בין לקולא, (ודלא כדברי הר"י למפרונטי ז"ל בפחד יצחק ערך צידה אסורה שרצה להחמיר שלא להרוג כינה בשבת כיון שנתברר בזמנו בלי שום ספק שכינים פרים ורבים על ידי זכר ונקיבה ככל שאר בע"ח). והטעם אמר אדמו"ר זצ"ל, כי את ההלכה ידעו חז"ל מדורי דורות אבל בענין ההסברים הטבעיים - לא ההסבר מחייב את הדין אלא להיפך הדין מחייב הסבר13 והטעם שמוזכר בגמרא אינו הטעם היחידי האפשרי".

היוצא מדבריו לענין הריגת כינים בשבת הוא, דפלגינן דיבורייהו דחז"ל:

דההלכה שאמרו חכמים, שמותר להרוג כינים בשבת, ה"ה מסורה לנו מסיני ואין לנו רשות לערער עלי', משא"כ טעם ההלכה (לפי שאין הכינים פרים ורבים) אין זה תורה שלמה, אלא השערה ששיערו חכמים לפי חכמת המדע שבימיהם.

(ה) שיטה המיוחסת להגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ודעימי': הגרשז"א "נוקט14 דבענין הכינים הלכו חז"ל לפי מראית העין"15. וכן הציע העורך לספר 'מכתב מאליהו' הנ"ל שכתב, וז"ל: בענין הכינה ההסבר קצת יותר קשה, אבל הכלל ידוע שאין ההלכה מתחשבת אלא במה שמורגש לחושים, ולפי זה אולי ניתן לומר שמכיון שביצת הכינה היא קטנה מאד שלא הי' ניתן לראותה כלל בתקופת מתן תורה, אין ההלכה מתחשבת עמה כלל והכינה נחשבת כמתהווה מן החומר שהיא גדלה בו וניזונית ממנו ולכן היא נחשבת לברי' פחותה ואין בה דין נטילת נשמה"16.

ז) שיטת רבינו זצוקללה"ה בענין הריגת כינים בשבת בזה"ז

והשתא נחזה אנן מהי שיטת רבינו בזה: הנה ב"יחידות של אחד הפרופסורים" (נדפס בספר 'אמונה ומדע', כפר חב"ד תשל"ז, עמוד 130 ואילך) שאל הלה את רבינו זי"ע את חוו"ד ע"ד אשר "בגמרא וכן בכתבי הרמב"ם, מדובר על תולעים הבאות לעולם לא באמצעות הולדה, אלא בהתהוות ספונטנית. כידוע, חושבים הזואולוגים דבר זה לבלתי אפשרי. וישנן דוגמאות נוספות ממין זה. כיצד לענות על שאלות כאלה?" בתשובת רבינו אל הפרופסור הנ"ל אמר: "המובן הפשוט של דברי התורה, הוא המחייב תמיד . . ברור שאין כאן שום משל, אלא מדובר ביצורים חיים, מציאותיים ומוגדרים . . בנוגע לתולעים המתהוות מעצמן, הענין פשוט. ניסויים אכן מאפשרים לעקוב אחר תהליך של התפתחות תולעת מביצה. וכאשר ישנן גם תצפיות של תהליך הטלת ביצים אלו, זה מאפשר לקבוע שהתולעת המסויימת נוצרה בדרך של הולדה, אולם כאשר בדגימה של רקב נמצאו ביצים שזוהו כשייכות למין מסויים, וכן תולעים בעלות סימני זיהוי של אותו מין, הרי עובדות אלו אינן מוכיחות כלל, את אי האפשרות של הופעת תולעים גם ללא הולדה, בדרך של התהוות מעצמן". למעשה, הן כל פרט הוא בעל תכונות מיוחדות, באופן שלא קיימים שני פרטים זהים לחלוטין. לכן הטענה, שתולעת מסויימת זהה לחלוטין לתולעים שהתפתחותן מן הביצה שהיתה תחת תצפית (=מיקרוסקופ), לא יכולה להיות נכונה. ואפילו אילו היתה זו טענה נכונה, הרי, כפי שצוין לעיל, אין לזה כל קשר עם אי האפשרות של התהוות תולעים מעצמן", עכ"ל תשובת רבינו.

הנה, רבינו זי"ע ברור מללו שמ"ש חז"ל שהכינים נולדים מן הזיעה הרי זה "תורה שלמה" ודלא כשיטת ה"פחד יצחק"17 או (אפילו) ה"מכתב מאליהו"18. גם נראה ברור שרבינו שלל את שיטת הגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך וסיעתו19, שהרי אמר, ובנדו"ד, שאת "המובן הפשוט של דברי התורה, הוא המחייב תמיד"20.

אמנם עדיין יש מקום לעיון ובירור בענין הריגת כינים בשבת, האם ס"ל לרבינו כשיטת רבו של הפחד יצחק21, שלמעשה מותר להרוג כל כינים בשבת, או דילמא ס"ל דיש מקום לומר שכינים שבימינו אינם אותם הכינים עליהם דברי חז"ל וכשיטת הגרי"ש אלישיב ודעימי'22.

והנה בדברי רבינו מבואר להדיא שניסויים מדעיים יכולים לקבוע "שהתולעת המסויימת נוצרה בדרך של הולדה", אלא שאין להוכיח מזה שאי אפשר לתולעים או לכינים להתהוות מעצמן.

ולכאורה, המורם מדברי רבינו בזה הוא, שמעולם לא גזרו חז"ל לאמר דאין בנמצא תולעים וכינים מסוג מסויים שנולדו על ידי פרי' ורבי' מביצי כינים ותולעים, אלא שקבעו שיתכן ותהיינה תולעים וכינים כאלו שיתהוו מן העפר והזיעה.

ולפי זה בכינים המצויים כיום (הנמצאים בשערות הראש) במקום שיש ביצי כינים - הרי מידי ספק לא יצאנו, ובכל כינה וכינה הנמצאת בשערות הראש יש מקום לומר שהיא מסוג הכינים שעינינו ראו ולא זר שנתהוו מן הביצים ולאידך גיסא יש מקום לומר שהיא מאותן כינים (עליהן דברו חז"ל) שנתהוו מן הזיעה.

וכיון שברמשים הפרים ורבים קיי"ל דההורגן בשבת חייב חטאת, וכיון דקיי"ל ספק דאורייתא להחמיר, לכאורה יש להמנע מהריגת אלה הכינים הנמצאים עמנו היום בשערות הראש וכיו"ב.

אמנם כיון שמצד אחד ענין זה נוגע להלכתא רבתא לשבתא ולאיסורי כריתות ומיתות בי"ד, [וגם מעשים בכל יום הוא בכ"מ שהילדים באים מבית הספר וכיניהם בראשיהם23], ולאידך גיסא, הרי יסודות ההלכה בענין זה קשורים בדברים העומדים ברומו של עולם, אמונה בתורה ונצחיותה וכו', לכן אמרתי לא אדון יחידי בדבר אלא אציע את הענין לחברים מקשיבים ובמיוחד להרבנים יושבים על מדין, בבקשה שיחוו את דעתם בזה להלכה וגם למעשה, ותשועה ברוב יועץ.


1) בחידושי הרמב"ן שם הסביר דעת עצמו (דאין ראי' מעכבר): "ולי משמע דעכבר שהשריץ מן העפר חייבין עליו ודאי מפני שמינו פרה ורבה הוא אלא שהוא כמין הסריסים אבל מין שאין בהם מפרים ורבים כלל כגון אלברגו"ת פטור ולכתחלה נמי מותר בין לצוד בין להרוג דבכלל מאכולת הוא".

2) דף ה, סע"א ואילך - בדפי הרי"ף.

3) וראה גם מ"ש הרמב"ם בספהמ"צ מצוה קעט: "ולא תרחיק התיילד עוף מעיפוש הפירות שאנחנו רואים תמיד עופות יתיילדו מן העיפושים והם יותר גדולים מן האגוז הקטן . . והנמלה לוקה עלי' חמש וזאת הנמלה הנזכרת הנה היא הנמלה הפורחת המתיילדת מעיפושי הפירות שאיננה פרה ורבה . . ואינו נמנע התיילד הצרעה או הנמלה או זולתם ממיני העופות והשרצים מן העיפושים ובתוך האוכלים אלא אצל הסכלים שאין להם ידיעה בחכמת הטבע, אלא יחשבו כי כל מין אי אפשר שיתיילד איש מאישיו אלא מזכר ונקבה בעבור שהם רואים זה הענין ברוב כן".

4) בתו"כ עה"כ פ' שמיני שם (הובא בספהמ"צ להרמב"ם שם): "ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ, אף על פי שאין פרה ורבה".

5) ראה פסחים צד, ב. אבל יש להעיר מדברי רבנו תם המובאים בשיטה מקובצת עמ"ס כתובות יג, ב, ע"ש.

6) וכ"כ הגר"י קאפח ז"ל בפירושו על הרמב"ם (הנ"ל ס"א), ע"ש בארוכה, ומסיים: "כללו של דבר יש להזהר מלהרוג בשבת שום רחש, לבל נפגע באיסור תורה".

7) ראה מורה נבוכים ח"ג פי"ד: "ולא תבקש ממני שיסכים כל מה שזכרוהו מענין התכונה למה שהענין נמצא, כי החכמות הלמודיות היו בזמנים ההם חסרות, ולא דברו בהם על דרך קבלה מן הנביאים אבל מאשר הם חכמי הדורות בענינים ההם, או מאשר שמעום מחכמי הדורות ההם". וראה גם מו"נ ח"ב ספ"ח. [להעיר מלשון הרמב"ם הלכות קידוש החודש פי"ז הכ"ד, ע"ש ודו"ק]. ובמאמר ר' אברהם בנו של הרמב"ם כתב: "לא נתחייב מפני גודל מעלת חכמי התלמוד ותכונתם כו' שנטען להם ונעמיד דעתם בכל אמריהם ברפואות ובחכמת הטבע והתכונה . . וכן אמר אבא מורי ז"ל". וראה גם תשובת רב שרירא גאון, נעתקה באוצר הגאונים עמ"ס גיטין (סח, ע"ב) סימן שעו.

אבל ראה שיחת יום ב' דחה"ש ה'תשמ"ג סל"ב (תורת מנחם 'התוועדויות', ח"ג עמוד 1571 ואילך): "דברים אלו כתב הרמב"ם כדי להניח את דעתם של הנבוכים שעדיין אינם ראויים לקלוט את אמיתית הענין בטהרתו ולכן לעת עתה אומרים להם כדברים הנ"ל כדי שקושיותיהם לא יפריעו ויבלבלו אותם מלימוד התורה, ובמשך הזמן יגיעו להבנת אמיתית הענין דנצחיות התורה כו' ועד"ז יש לומר בנוגע לדבריו של ר' אברהם בן הרמב"ם, וכן בנוגע לדברי הגאונים - שדברים אלו נכתבו כדי להניח את דעתם של השואלים כו' אף שהם עצמם אינם סוברים כן, וע"ד הלשון שמצינו בחז"ל "'דחי' בקש', היינו, שאין זה המענה האמיתי וכו'". [וראה גם שיחת ש"פ נשא ה'תשמ"ג סכ"ד - תורת מנחם שם, עמוד 1601]. עוד אמר רבינו (בשיחת חה"ש הנ"ל סל"ה - תורת מנחם שם עמוד 1574 ואילך): "ישנם אמנם גדולי ישראל שכתבו שעניני הטבע שהובאו בתורה (רפואה ותכונה וכיו"ב) אינם מפני המסורה כו' . . אבל לאחר שנפסקה ההלכה ברמב"ם שכל עניני התורה (תושב"כ ותושבע"פ) כולם נאמרו למשה מסיני, ובמילא גם ענינים אלו נצחיים הם, ככל עניני התורה".

8) שיטת הגרי"ש אלישיב צע"ג לפענ"ד, כי: (א) אם באמת קיימות כינים הנולדים מביצים למה נתקשו לבאר מ"ש "יושב הקדוש ברוך הוא וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים" ומ"ש "טפויי וביצי כינים"? (ב) והוא העיקר: שווינהו לכל הפוסקים הקרובים לימינו [ערוה"ש, משנ"ב וכו'] - שכולם העתיקו דינא דגמרא בענין הריגת כינים בשבת כצורתו וכצלמו - כטועים באיסור סקילה, ובמילתא דאפשר לברורי בקל [כי בימיהם הי' הדבר מפורסם שבעזרת המיקרוסקופ אפשר לראות הכינים המצויים לנו פרים ורבים מביצי כינים. וכמדומני שאי אפשר לומר שבמשך מאה שנה האחרונות נשתנו הכינים].

9) וכן כתב הרב אביגדור נבנצאל שליט"א בהערותיו [שנדפסו בשולי הסכמתו] לספר "השתנות הטבעים בהלכה" (מכון 'יחדיו', ירושלים תשנ"ה) עמוד קפב, ע"ש.

10) רבו פוסקי ומחברי זמננו שפסקו שמותר להרוג כינים שבראש בשבת, אלא שלא ביאור טעמם, אם ס"ל כשיטת רבו של הפחד יצחק או כא' משאר השיטות דלהלן בפנים. לדוגמא בעלמא, ראה ספרו האנגלי של הרב דוד ריביאט שליט"א על ל"ט מלאכות ח"ג, מלאכה כו (עמוד 889) ובקונטרס 'מגדל דויד' הנספח לספרו זה (עמוד תרנו הערה 12). וראה גם שו"ת דברי יציב דלקמן הערה 23.

11) אבל צ"ב מה יענה הגר"י בריאל לטענת התוס' יו"ט (כלאים פ"ה מ"ט - על הר"ש שם): "ואם הוקשה לו משנתנו לא מפני כן יכחיש מה שנראה לעיניים. ואפילו דברי חכמי המדות לא הי' לו להכחיש, כי כל דבריהם בנויים על מופתים חזקים אשר אי אפשר לסותרם בשום פנים שאין מופתיהם כמופתי הפילוסופים הטבעיים".

12) ויעויין גם בספר בספר 'אמונת חכמים' (להגר"א שר שלום דאזילה) פכ"ב (ל, ב) האריך בענין חכמי הפילוסופי' שכתבו דברים שהם בסתירה למ"ש בתורתינו הקדושה, ובא"ד כתב, וז"ל: "והנה אזכיר אחד מהם, הנה הם אומרים כי אין שום דבר נולד מעיפוש אלא הכל נתהווה ונולד מזכר ונקיבה, והוא נגד מה שקבלנו מפי השמועה בענין ההורג פרעוש בשבת חייב וההורג כינה פטור", ע"ש וב'ספר הברית' ח"א מאמר יד פ"ח, ע"ש.

13) וצ"ע וחיפוש מקורו - כי הוא חידוש עצום והיפך פשטות משמעות הסוגיות ודברי הראשונים.

14) כ"כ הרב אביגדור נבנצאל (הנ"ל הערה 9) משמו.

15) שיטה זו צע"ג לפענ"ד, כי: (א) עינינו רואות בחוש את הכינים הרוחשים בין השערות וגם את הביצים מהם נולדו, גם בלי מיקרוסקופ (ב) למה דחקו בגמרא ליישב הקושיא "וכינה אין פרה ורבה", ומפני קושיא זו הוצרכו להוציא הלשון "ביצי כינים" מידי פשוטו, הלא לפי שיטה זו - קושיא מעיקרא ליתא. ועוד.

16) בגמרא שבת מהדורת ארטסקרול (באנגלית) ח"א (מסורה תשנ"ו) יב, א הערה 38 וח"ג (מסורה תזנ"ז) קז, ב הערה 24, כתבו ג"כ 'בדרך אפשר' שחכמים שהתירו הריגת כינה בשבת לא התירו אלא הריגת כינים שאינם נראים לעין, וציינו לערוה"ש יו"ד ספ"ד סל"ו [שם כתב דלא אסרה תורה לאכול רמשים קטנים כ"כ שאינם נראים לעין]. וכנראה נקטו עורכי 'ארטסקרול' שבזה"ז אסור להרוג כינים המצויים לנו ולבנינו, ואפילו בזמן הגמרא לא היו כינים שנולדו בלי פו"ר מזו"נ אלא שהיו שכיחים כינים קטנים כ"כ שלא שזפתם עין, משא"כ בימינו. והוא כעין תיווך בין שיטת הגרי"ש אלישיב ובין שיטת הגרשז"א הנ"ל.

בספר 'זכור ושמור' (להגרפ"א פאלק שליט"א) בקונטרס על מלאכת שוחט עמוד 7, פסק דמותר להרוג כינים בשבת, וטעמו ונימוקו עמו "דאע"פ שהם חיים, מ"מ יש להם דרגא נמוכה של חיות אשר ע"כ מלאכת שוחט [נטילת נשמה] איננה נוגעת להם". וכוונתו צ"ב.

17) שיטה א' הנ"ל.

18) שיטה ד' הנ"ל.

19) שיטה ה' הנ"ל.

20) ויש להעיר שאין לשון הרמב"ם (לענין שרצים הנולדים מן העיפוש) הולם את הפירוש המיוחס להגרשז"א (לענין כינים), שהרי בספהמ"צ (הנ"ל הערה 3) כתב: "ואינו נמנע התיילד הצרעה או הנמלה או זולתם ממיני העופות והשרצים מן העיפושים ובתוך האוכלים אלא אצל הסכלים שאין להם ידיעה בחכמת הטבע, אלא יחשבו כי כל מין אי אפשר שיתיילד איש מאישיו אלא מזכר ונקבה".

21) שיטה ג' הנ"ל.

22) שיטה ב' הנ"ל.

23) יעויין בשו"ת דברי יציב חלק או"ח סימן קסו עוד שאלה מצוי' התלוי' בנידון דידן "בדבר התולעים שבמעי התינוק ומוציאים אותם דרך פי הטבעת ובהיותם בחוץ הם מתים אחר כמה רגעים, אי שרי להוציאם בשבת, שאם דינם כפרעוש שההורגה חייב א"כ גם באופן זה דומה לשולה דג מן הים דחייב, בשבת ק"ז ב".

ומסיק בדברי יציב דתולעים אלו דומין לכינים שבראש, וכמו שאפילו מדרבנן מותר להרוג כינים שבראש, דלא גזרינן אטו הריגת פרעוש דלא שכיחי בראש, הוא הדין "גם בזה כיון דלא שכיחי כלל בתוך הגוף פרעושים שחיובם דבר תורה אין כאן אף גזירה דרבנן". וע"ש מ"ש עוד בזה.

הלכה ומנהג
בדין אומר דבר בשם אומרו
הרב משה בנימין פערלשטיין
מנהל מתיבתא ליובאוויטש ד'שיקאגא

במגן אברהם סימן קנו כתב: "כל שאינו אומר דבר בשם אומרו עובר בלאו" (ומציין לנדרים פ"ה), והנו"ב כתב דמקור דברי המג"א הוא בילקוט משלי על הפסוק "אל תגזול דל": "אמר רשב"י . . דתני ר' חייא כל שאינו אומר דבר בשם אומרו עובר בלאו". ובתנחומא פרשת במדבר מובא בשם ר"י "כל שאינו אומר דבר בשם אומרו עליו הכתוב אומר אל תגזול דל כי דל הוא", ומסיק שם "וכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם". וענין זה דמביא גאולה לעולם מובא ג"כ בברייתא דקנין תורה בר"ן עמ"ס אבות, דבסוף הברייתא כתב "והאומר דבר בשם אומרו הא למדת כל אומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי". וענין זה מובא ג"כ במס' מגילה (דף טו) בשם ר' חנינא, עיי"ש.

והנה יוצא מהנ"ל דיש ב' ענינים בדין אומר דבר בשם אומרו; אחד הוא דין גזילה, ומקורו מהפסוק "אל תגזול דל", והב' הוא הענין של "מביא גאולה לעולם". ויש לעיין אם ב' ענינים אלו הם נפרדים זה מזה או תלויים זה בזה.

והנה בלקו"ש חלק ל"ו פרשת תשא (ב') מביא כ"ק אדמו"ר זי"ע בשם אביו בביאורו להזהר, דהאי דמביא גאולה לעולם הוא דוקא כשאומר הדבר אמר לו זאת, וכמו במרדכי ואסתר שמרדכי אמר לאסתר, משא"כ כשלא אמר לו ישירות אלא שמע ממנו כשאמר לאחר - וכהמעשה המובא בזהר שר' חייא שמע איך רב המנונא סבא או ר' שמעון הוה דריש לרבי אחא - הנה אז אינו מחוייב לומר בשם אומרו, עיי"ש.

והקשה על זה דתינח הדין דמביא גאולה לעולם הנלמד ממרדכי ואסתר, אבל הרי יש דין דאל תגזול דל, שאינה נלמדת ממרדכי ואסתר, וא"כ איך לא אמר ר' חייא המימרא בשם ר"ה או ר"ש.

ותירץ ע"ז, דדין "אל תגזול דל" הביא רק כשחוזר על מה ששמע ואומרו בתורת ידיעה אבל הענין לא נתעצם בשכלו והשגתו, ואז זה נקרא שאומר בשם אומרו ואז צריך לומר בשם אומרו, משא"כ כשהענין נתעצם אצלו, אז אינו ענין של חזרה על דברי אומרו, וא"כ נחשבת התורה כשלו ואין ע"ז ענין של "אל תגזל דל".

וביאר ע"ז, דאע"פ דאין דין "אל תגזל דל" על מי שהענין נתעצם אצלו, מ"מ עדיין נשאר הדין של "מביא גאולה לעולם", וע"ז הוא הדיון בליקוטי לו"י אודות מאמר הזהר הנ"ל, היינו דהשאלה שם היא רק למה לא קיים הענין של מביא גאולה לעולם, וע"ז אמר דלא אמרינן מביא גאולה לעולם רק במקרה דוגמת מרדכי ואסתר שמרדכי אמר לאסתר, אבל כששומע כשאחד שח לחבירו אין ע"ז הדין של מביא גאולה לעולם.

ונמצא מכל הנ"ל דשני הענינים של "אל תגזל דל" ו"מביא גאולה לעולם" הם שני ענינים נפרדים לגמרי, דכשלא נתעצם אצלו הענין אז יש דין של "אל תגזל דל" אפילו כשלא אמר לו הענין רק שמע כשאחד שח לחבירו, משא"כ "מביא גאולה לעולם" אינו שייך כששמע כשאחד שח לחבירו. וכשהענין נתעצם אצלו אז אין דין של "אל תגזול דל", אבל עדיין ישנו הענין של "מביא גאולה לעולם" ורק במקום שנתעצם וגם שמע כשאחד שח לחבירו אז אין שום ענין באמירה בשם אומרו.

ובביאור סברת הרלו"י ממשיך כ"ק אדמו"ר, דהענין ד"מביא גאולה לעולם" שייך לקנין התורה ולמסורת התורה, ומשו"ה מובא האי ענין לבסוף ברייתא דקנין התורה, ומאחר שהוא שייך למסורת התורה הוא נוגע רק במקום שנמסר לו, משא"כ כששמע שאחד שח לחבירו לא נמסר לו ואינו שייך למסורת התורה, ועיי"ש.

והנה בשד"ח מביא בשם ספר תפארת זיו, שנסתפק במי שחידש דברי תורה מדעתו ואח"כ מצא שכבר קדמו גברא רבה בספר, האם מחוייב לאומרו בשם זה או רשאי לאומרה בשם עצמו, ומסיק דאינו צריך לומר בשם הספר שם מצא. והשד"ח מסיק שם דכדאי לכתוב "שוב מצאתי וכו'" ומקיים בזה הענין דאומר דבר בשם אומרו.

והנה לפי מה שביארנו מכ"ק אדמו"ר, פשוט דמצד הענין ד"אל תגזול דל" אין שום מקום לחשש באופן כזה, דהרי הוא ק"ו ממי שלמד ענין מרבו ואח"כ נתעצם הענין אצלו דנקרא תורה דלי' ואין בה חשש ד"אל תגזל דל" וכ"ש מי שחידש הענין מעצמו ורק אח"כ ראה שספר אחר כתבו דבודאי אין בזה ענין ד"אל תגזול דל", ורק מה שצריכים לעיין האם יש בענין זו המימרא ד"מביא גאולה לעולם".

והנראה, דלפי ביאור כ"ק אדמו"ר אין מקום כלל לומר "מביא גאולה לעולם" בדברי דפוס, דבדברי דפוס לא גרע ממי ששמע כשאחד מדבר עם חבירו דאז אין ענין של מסורת התורה מאחר שלא נאמר לו, ה"נ מי שקורא בספר ליכא ענין של מסורת התורה דהרי לא נאמר במיוחד לו, וכ"ש במי שחידש דבר בעצמו ואח"כ מצא אותו חידוש בספר, דכל הענין לא נמסר לו אלא הוא מצא כתוב כך כמו שאמר, ודו"ק.

ועל ענין זה - אם נאמר דדברים שבכתב אינם נקראים שנמסרו לו אם למדו מתוך הספר - יש לדון דאולי אינו כמו מי ששמע אחד מדבר עם חבירו, דשם עדיין נאמרו הדברים במיוחד לאותו שהוא מדבר משא"כ דברים שבספר הם נאמרים למי שלומד בהם, ומאחר שאינם מיוחדים לאחד מסויים ה"ה מסורים לכל מי שלומד בספר. ועיין בהקדמת המלקט בתניא בנוגע לדברי דפוס, ויש לקשר לעניננו אבל עדיין אינו מבורר לגמרי לאיזה אופן, ועי"ש.

והנה בעצם הענין של "אל תגזל דל" יש ב' אופנים: א. דעת הש"ך (יו"ד סימן רמב) "אסור לומר בסתם וכש"כ משם עצמו דבר ששמע מאחרים דהוי מתעטף בטלית שאינו שלו. ודומה לגניבת דעת וכדומה

ב. מה שמובא בהשיחה אות ד' שהיא גזילה מהאומרו, ואולי הפירוש הוא שגוזל ההכרה הראוי' ממי שאומרו. ר"ל, דעי"ז שאינו נותן ההכרה למי שאמרו ה"ה גוזל ממנו מה שראוי לו. או דיש ממש בעלות על הענין כעין בעלות בממון.

והנ"מ ביניהם, דלדעת הש"ך י"ל דרק אמירה סתם או מדעת עצמו הויא מתעטף בטלית שאינו שלו, אבל כשאומר שראה בספר ואינו אומר שם הספר לא יהי' בזה שאלה של "אל תגזול דל" ורק נשאר הענין ד"מביא גאולה לעולם" דשייך בזה ג"כ, אבל לפ"מ שכתבנו לעיל דבספרים אין ענין של מביא גאולה, א"כ לעולם אין צריך להזכיר שם הספר כ"א שראה בספר אחד.

ולאופן הב' הנ"ל, לכאורה יש קפידא להזכיר שם המחבר של הספר.

והנה מקור לסברא זו, אפשר למצוא ב'חכמת שלמה' סימן קמו דשם מבאר הגמ' בגטין דף טו לגבי ר"ש נשיאה אם צריכים לומר שם האומרו או סגי אם מרמז אליו כמו בשם הנשיא, היינו האם צריכים לדייק בהשם דוקא, או די ברמז שנותן מקום לחשוב שהוא נשיא אחר (אע"פ שלא מסתבר), עי"ש.

הרי דברור לו - עכ"פ - דצריכים לומר שם המחבר. ועי"ש.

והנה בפוסקים שקלו וטרו באם אומר דבר כחבירו (בשם אומרו) אבל לא מטעמי', האם מחוייב לומר בשמו או לא. ולכאורה לפי ביאור כ"ק אדמו"ר מסתבר לומר דאין צריך לומר לא מטעם "אל תגזול דל" ולא מטעם "מביא גאולה לעולם", דמטעם "אל תגזול דל", מאחר שיש לו טעם מדילי' לא גרע זה ממי שהענין נתעצם אצלו, דהרי מאחר דסובר כן מטעמו שלו בודאי נקרא הענין שלו ועל שמו, וגם מטעם "מביא גאולה לעולם" י"ל דאינו באופן כזה, דהענין דמביא גאולה לעולם שייך כשיש ענין של מסירת התורה, אבל הכא מאחר שאינו ממש כפי סברת חבירו, א"כ אדרבה הר"ז היפך ענין המסירה שצריכה להיות כאותו ענין של חבירו, משא"כ באופן כזה שיש לו טעם דילי' לא נקרא זה ענין של מסירה.

עוד שקלו וטרו, במקרה שבעל המימרא מחיל לי' - דאינו צריך להזכיר בשמו, האם עדיין מחוייב לאומרו בשמו או לא (וכמובא בדרך אגב בשיחה אות ד). וי"ל דזה תלוי בב' האופנים ב"אל תגזול דל" הנ"ל: דלאופן הא' לא מהני מחילה, דאעפ"כ היא גזילת דעת ומתעטף בטלית שאינה שלו, ולאופן הב' בודאי מהני המחילה, דהרי הוא מוחל לרב שנוטל ממנו.

ורק עדיין צ"ע אם שייך הענין ד"מביא גאולה לעולם" בזה. ואפ"ל דמחילה דידי' מהני שלא תתייחס התורה אליו, וכמו מחילה בממון וכדומה, (וזה תלוי בב' הביאורים בענין גזילת האומרו) ומאחר שאינו מתייחס אליו לא נקרא זה שהוא מוסר לו, וא"כ אולי לא שייך ענין מסירת התורה בזה.

וכ"ז הוא לפי ביאור כ"ק אדמו"ר בדברי הרלו"י.

ולהעיר דהשיחה מבוססת על שיחת ש"פ תשא תש"מ וש"פ בלק תשמ"ג. והנה בהתוועדות י"א ניסן תשל"ג ששמעתי לפני שבוע וגם הועתק בשיחות קודש, דיבר כ"ק אדמו"ר באריכות על ענין זה דכאשר נתעצם הדבר אצל הלומד נעשה דילי'. ודבר אז בהמשך השיחה אודות הסוגיא דאומר דבר בשם אומרו. ותירוץ שם ב' הענינים ד"אל תגזול דל" ו"מביא גאולה לעולם" בחדא מחתא; דמאחר שהענין נתעצם אצלו אין שאלה מצד שניהם. וצ"ל דסברתו היא, דמאחר שהענין נתעצם ונעשה תורה דלי' ממש, לא שייך בזה הענין ד"מביא גאולה לעולם" - דהתורה אינה שייכת עכשיו רק לו, ואדרבה דוקא במילי דעלמא כמו במרדכי ואסתר דאינו נעשה שלו, או תורה שלא נתעצמה אצל הלומד, שייך הענין דמביא גאולה, אבל דבר שנתעצם אצל הלומד ה"ה שלו ממש ואין כאן מקום אפילו לענין ד"מביא גאולה לעולם"*.


*) ראה גם שיחת ש"פ מטו"מ מבה"ח מנ"א תשמ"ג בענין זה, ובס' 'גנזי חיים' (מערכת א סי' כא), ובס' 'לפלגות ראובן' (ח"א-ב) בההקדמה, ובשו"ת 'נחלת אב"י' סי' ז, ובהקדמת שו"ת 'דברי נחמיה' חאבהע"ז, ובהערות וביאורים גליון מד. המערכת.

הלכה ומנהג
עדות קטן במקרא מגילה
הרב יעקב יוסף קופרמן
ר"מ בישיבת תות"ל - קרית גת, אה"ק

בגמ' מגילה (כ, א) הובאה ברייתא בקשר למחלוקת ר' יהודה ורבנן לעיל (שם יט, ב) אם קטן יכול לקרות את המגילה ולהוציא אחרים י"ח, שלדעת חכמים אינו יכול ור"י מכשיר בקטן. וע"ז אמרו שם "תנא א"ר יהודה קטן הייתי וקריתי' למעלה מרבי טרפון וזקנים בלוד אמרו לו אין מביאין ראי' מן הקטן".

והגאון בעל ה'בית מאיר' בחי' על הש"ס (שם) הקשה מהא דאמרינן בספ"ק דכתובות (כח, א): "ואלו נאמנין להעיד בגודלן על מה שראו בקוטנן כו'", ומבואר שם על כל הדוגמאות שהם רק מדרבנן, ובמידי דרבנן גם קטן נאמן להעיד בגודלו מה שראה בקוטנו, ע"ש, וא"כ למה לענין מגילה - שהיא הרי ג"כ מדרבנן - אמרו לו לר"י שאינו יכול להעיד על מה שהיה בקטנותו? והניח הקושיא בצ"ע.

ב

והנה כמה מהאחרונים כתבו ליישב דשאני מגילה דהוי מדברי קבלה וכדברי תורה דמי, ולכן קטן אינו נאמן בזה (ראה שו"ת תורת חסד חאו"ח סמ"ט ס"ד, ועוד אחרונים שתי'1 כן). אולם עדיין צ"ב להשי'2 בפוסקים דלא ס"ל דמגילה יש לה דין מיוחד של ד"ק - אלא היא שווה לכל מצוות דרבנן כנ"ח וכדו' - למה לא קבלו עדותו של ר' יהודה על מה שראה בקטנותו3?

אמנם יש להעיר דלכאו' גם אי ס"ל דמגילה הוי כד"ק עדיין אינו פשוט כ"כ, דהרי כבר כתבו הנוב"י (מהדו"ק או"ח סמ"א) והטורי אבן (מגילה ד, א, ד"ה כגון דאמרי) דקריאת המגילה בלילה אינה מדברי קבלה, דבמגילה "ימים נזכרים ונעשים כתיב ולא לילות, ולא נתקן בימי מרדכי ואסתר, אלא מצוה דרבנן היא שתקנוה אח"כ, ורק קריאת היום היא מד"ק", ע"ש. ולכן יש כמה נפק"מ בין קריאת היום לקריאת הלילה, כגון אם בספק אזלינן לקולא או לחומרא (ובהתוועדות דפורים תשי"ג הובאו דבריהם ונתבארו בעבודת האדם, ראה תו"מ ח"ח).

וא"כ, אם נאמר דר' יהודה קרא את המגילה לפני ר' טרפון גם בלילה, עדיין יקשה למה לא קיבלו את עדותו לענין קריאת הלילה, שיהא קטן קורא את המגילה לגדול בלילה עכ"פ; דהרי לפי תי' האחרונים הנ"ל הנה זה שלא האמינוהו הוא משום דבד"ק קטן אינו נאמן, אבל קריאת הלילה היא הרי רק דרבנן, ובזה נאמן הגדול להעיד מה שראה בקטנו?

ג

אמנם לפי מה שחידש בשו"ת 'בנין שלמה' סנ"ח דקריאת הלילה לא נתקנה עדיין בזמן המשנה ורק בימי האמוראים תקנוהו, ולכן בכל המשניות במסכת מגילה לא הוזכרה קריאת הלילה בשום מקום, ור' יהושע בן לוי הוא זה שהזכירה לראשונה בגמ' (ד, א) ש"חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום", משום דבזמן המשנה באמת לא היתה עדיין תקנה זו, ע"ש.

ולפי"ז אכן לק"מ מדוע לא קיבלו כלל את עדותו של ר' יהודה שקרא לפני ר"ט והזקנים, שהרי ברור שעדותו היתה על קריאת היום, שהרי עדיין לא נתקנה כלל קריאת הלילה, וקריאת היום ודאי הוי ד"ק שקטן אינו נאמן ע"ז.

אך כבר העירו על דברי ה'בנין שלמה' שחידושו נסתר מכמה מקומות (ראה שו"ת הר צבי ח"ב סי' קכ, ועוד) וגם ה'בנין שלמה' עצמו הרגיש שבראשונים מבואר שלא כדבריו, ואכמ"ל, ולפ"ז הדרא קושיא לדוכתא מדוע לא קיבלו את עדותו של ר"י על קריאת הלילה?

וע"כ צריך לדחוק ולומר, שאף שאינו מפורש בברייתא, מ"מ הכי הוי עובדא שעדותו של ר' יהודה שקרא לפני ר"ט והזקנים היתה על קריאת היום ולא על קריאת הלילה, ולכן לא קיבלו עדותו4.

ד

וע"כ נלענ"ד דהביאור היותר מרווח בקושיא הנ"ל הוא מ"ש החיד"א בברכי יוסף (חו"מ סל"ה ס"ו) "דהא דנאמן להעיד בגודלו, בטוענו קטן ראו עיני כך וכך היינו דוקא בדבר שאם מה שאומר הוא אמת ליכא תו לספוקי כהני דקמן, ואולם ההיא דמגילה שנא ושנא כי האף אמנם, דקושטא קאמר אכתי פש גבן למען דעת אי רבי (צ"ל רבי טרפון) דשמע המגילה יצא י"ח בשמיעתו מהקטן ודילמא כי דיבר נכונה שקרא המגילה אבל הגדול לא יצא י"ח, ושוב קרא שנית והקטן לא ידע אי הגדול יצא ידי חובה בקריאתו או לא", וא"ש לכל השיטות בגדר החיוב דקריאת המגילה הן ביום והן בלילה, וק"ל.

ולכאורה יש להוכיח כדבריו מלשון הברייתא "אין מביאין ראי' מן הקטן" ולא "אינך נאמן" וכיו"ב, שזה מדגיש שאין כאן בעיה של חוסר נאמנות וכהלשון בכתובות שם "ואלו נאמנין להעיד וכו'", אלא שגם אם נקבל את דבריו, א"א להביא מזה ראיה לנדו"ד באם קטן אכן יכול להוציא י"ח את הגדול בקריאת המגילה, והוא ממש ע"ד הברייתא שהובא שם בגמ' בהמשך לעדותו של ר' יהודה - שרבי העיד שבקטנותו קרא לפני ר' יהודה ואמרו לו "אין מביאין ראי' מן המתיר" שפשוט שהכוונה היא שאנו אכן מאמינים לך שקראת לפני ר' יהודה אבל אין מזה "ראיה" איך נקבעה ההלכה משום ש"ר' יהודה שקרית לפניו הוא המתיר את הקטן ואין לך להביא ראיה ממנו שהרי רבים חולקים עליו" (רש"י שם). ועד"ז מסתבר גם בנדו"ד וק"ל.

ויש להביא דוגמא לזה שבמקום שאנו באים לקבוע הלכה (ולא רק לקיים שטר או לומר עד היכן היה התחום שבת או שפלוני אכל תרומה וכיו"ב), צריך בירור אחר בירור באיזה אופן היה המעשה שעל פיו אנו באים לקבוע ולהכריע ספק בהלכה, מהא דאיתא בחולין (ו, ב ולהלן) שהעיד ר' יהושע בן זרוז על ר"מ שאכל עלה של ירק בבית שאן ולא עישר והתיר רבי ע"פ עדות זו את כל בית שאן.

ובהמשך הגמ' שם הקשו כמה שאלות על עדות זו "ודילמא עישר עליהם ממקום אחר" וכו', ע"ש עד שאמרו "חזי מאן גברא רבה קמסהיד עליה", ופירש רש"י "ראה כמה אדם גדול העיד עליו דהיינו רבי יהושע הואיל ובא להעיד על זאת יפה כוון ודקדק בדבר אל נכון".

ומבואר מזה דבשביל שיוכלו לקבוע הלכה ע"פ עדות של עובדה מסוימת, צריך מישהו שידקדק היטב בכל הפרטים וכו' וע"ז שפיר אפשר לומר דגם בדרבנן אין לסמוך על קטן שידקדק כ"כ שנוכל להוכיח מזה מהו הדין בכל מקום וכו' וק"ל5.

ה

והנה ראיתי בס' 'נטעי גבריאל' על פורים (בחלק התשובות סי"א), שיצא להוכיח שמה שנחלקו הפוסקים אי מקרא מגילה הוה כדאורייתא או לא הוא בעצם מחלוקת תנאים - ר' יהודה וחכמים הנ"ל, דחכמים שלא קיבלו עדותו של ר' יהודה משום דס"ל דמקרא מגילה כדאורייתא דמי ולכן לא קבלו עדותו, אבל ר' יהודה ס"ל דמקרא מגילה דרבנן ולכן הביא ראיה ממה שראה בקוטנו, ע"כ.

ולענ"ד יש להשיב ע"ז מכמה צדדים: א. לפי"ז הו"ל לכל הפוסקים שפסקו כדעת חכמים שאין קטן מוציא את הגדול בקריאת המגילה, לסבור שמקרא מגילה חשיב כד"ת וכן להיפך, ולפועל אינו כן ולדוגמא, שי' הרמב"ם בנוגע לקטן היא כדעת חכמים, ומ"מ לא ס"ל שיש איזה חומר בקריאת המגילה יותר מכל מצוה דרבנן וכנ"ל.

ב. לפי"ד ה'נטעי גבריאל' איך נפרש את הברייתא השניה שם (הנ"ל) שעל עדותו של רבי שקרא לפני ר' יהודה בקטנותו אמרו לו אין מביאין ראי' מן המתיר, האם גם בזה נפרש שיש כאן מחלוקת הלכתית, האם אפשר להכריע בספק ע"פ המתיר?!

ובפשטות נראה לומר דאילו היה בא משהו אחר ומעיד שבהיותו קטן קרא לפני ר' טרפון או לפני ר' יהודה את המגילה, והיינו מוצאים מחלוקת בין תנאים או אמוראים האם לקבל עדותו או לא, אז מסתבר לומר דיש כאן מח' האם מגילה נחשב כד"ת או לא. או אילו היתה מחלוקת בין שני תנאים אחרים האם קטן יכול להוציא את הגדול, והיה בא ר' יהודה ומכריע כהצד שקטן יכול להוציא, על סמך הסיפור הנ"ל שארע עמו בקטנותו, אז ג"כ היה אפשר לבאר כן. אבל בנדו"ד, ר' יהודה הרי סבר שקטן יכול לקרוא את המגילה לא רק על סמך עדותו שלו, אלא כי זה היתה שיטתו בעצם, והזכיר בתוך הויכוח שכך כבר נהגו מאז ומקדם, שכן הוא זוכר בילדותו, ויתכן שחשב שיהיה עוד מישהו שייזכר, שכבר היה גדול בשעתו, (או שכך היה במק"א), שגם יוכל להעיד על כך, וחכמים בעצם לא סברו כדעת ר"י אלא סברו שקטן אינו יכול לקרוא את המגילה, ולא "נתפעלו" גם מהסיפור של ר"י או משום שאכן סברו שמגילה הוי כדאורייתא וקטן אינו נאמן או כמ"ש לעיל מהראבי"ה והברכ"י. ועד"ז צריך לפרש גם בנוגע לעדותו של רבי (אבל באופ"א קצת, וכפשוט).

אבל בכל אופן אין להכריח שבזה נחלקו ר"י ורבנן, משום דיתכן לומר אפי' להיפך: דר"י סבר דמקרא מגילה כדאורייתא דמי ומ"מ זו היתה שי' שקטן יכול להוציא את הגדול י"ח, ולא שבנה את שי' על סמך עדות של גדול שהעיד מה שראה בקטנו, ורבנן סברו שמקרא מגילה כדרבנן, ומ"מ לדעתם אין קטן מוציא את הגדול, וגם את עדותו של ר"י לא קיבלו מטעם הנ"ל.

ו

עוד יש להעיר על מ"ש שם בנטעי גבריאל בהמשך הסימן "ועי' בטו"ז סי' תרפז סק"ב שהאריך להוכיח דמקרא מגילה דוחה למ"ע דעבודה לגמרי ודלא כהר"ן, וז"ל ומ"ש הר"ן דעבודה דאורייתא ומגילה דרבנן י"ל דהיא דברי קבלה שקי"ל דדברי קבלה כד"ת הם כמ"ש הב"י בסי' תקנד בשם הר"ת לענין צום גדלי' דד"ק היא כד"ת דמי עכ"ל, ולפענ"ד יש להעיר מאי מתמה הט"ז על הר"ן מדברי ר"ת וכי גברא אגברא קא רמית וצ"ע. ונראה כוונתו לדברי גמרא ערוכה בר"ה דף יט, א דאר"א, צום גדליה דברי קבלה היא וכדאורייתא דמי ע"ש", ובהמשך שם כתב ליישב "ואפשר להוכיח שהר"ן חולק על זה עיין בב"י סי' תרפ"ח בענין כרך שהוא ספק (בד"ה כרך) שהביא בפירוש שדעת הר"ן שאמרינן במגילה ספק דרבנן לקולא יצא מפורש שאינו סובר הכלל שד"ק הוא כד"ת".

ובמחכ"ת לא דק בזה משום שהר"ן גילה דעתו להדיא בפ"ב דתענית דמגילה אינה ד"ק וכנזכר לעיל הערה 2, וממילא לא יקשה עליו כלל מהגמ' בר"ה, משום דצום גדליה הוא אמנם מד"ק ולכן כדאורייתא דמי, אבל מגילה לדעת הר"ן אינה מד"ק ולכן אינה כד"ת, ולכן בספק יש להקל ככל דרבנן, ופשוט6.

אמנם הט"ז לא כתב דבריו בתור קושיא על הר"ן אלא בתור מענה שעל מה שטוען הר"ן שמגילה דרבנן, אפשר לטעון כנגד זה דבעצם מגילה היא לא סתם דרבנן אלא ד"ק, וק"ל.


1) ומעין זה כבר כתב התוס' רי"ד במגילה שם, שמה שאמרו אלו נאמנים להעיד וכו', "מיירי במילי דרבנן אבל בדברי תורה אינו נאמן, ומקרא מגילה חשיבא דברי תורה שהרי מצאו לזה רמז מן התורה". וכמה אחרונים שהביאו דבריו תפסו שכוונתו שמגילה היא דברי קבלה, וכבפנים. אבל לכאו' למה לא כ"כ בפשיטות, אלא הזכיר שיש לה רמז מן התורה.

וראיתי בשו"ת מהרש"ם (ח"ח סרכ"ט) שלא הבין כן, דתחלה הביא את התי' של ד"ק ולאח"ז ממשיך "אבל בתוס' רי"ד שם תי' דכיון דמגילה יש לה אסמכתא בקרא כד"ת דמי", ומבאר דמצד שמגילה "לא נאמר ע"פ נביא הוצרך לאסמכתא דקרא". אבל יש להעיר ע"ז דתחומין הנזכר שם בכתובות דקטן נאמן כיון דתחומין דרבנן, ג"כ יש לזה אסמכתא מקרא.

ולכאו' אפשר לפרש דכוונת התוס' רי"ד היא למ"ש האבנ"ז (חאו"ח סתקט"ז) דמגילה חמורה משאר מצוות דרבנן לא מצד דהוי ד"ק אלא חכמים תקנו שמצוה זו תשווה בחומרתה ותוקפה עם שאר מצוותיה של תורה "וזה היה אסור לולא שמצאו רמז בתורת משה לתקן זה", ע"ש.

2) כן כתב הר"ן להדיא בפ"ב דתענית דלא כהבעל המאור שכ' דפורים הוא מד"ק, משום דד"ק לא נחשב אלא מה שנאמר עפ"י נביא ומגילת אסתר לא ע"פ נביא נאמרה, ע"ש.

וראה בגליון תשצה ותשצו שהוכחתי שדעת כ"ק אדמו"ר בשי' הרמב"ם ג"כ כהר"ן, דפורים אין לו שום חומרא יתירה על שאר מצוות דרבנן, - ודלא כמ"ש כו"כ אחרונים בדעת הרמב"ם דס"ל כהני שי' בראשונים דפורים נחשב כד"ק. והבאתי שם ראיות מוצקות לפענ"ד לדעת רבינו בשי' הרמב"ם ואכמ"ל, וקחנו משם.

3) אמנם על הרמב"ם עצמו יש ליישב כמ"ש בשו"ת יהודה יעלה (למהר"י אסאד חאו"ח ס"ס קצ"ח, הובא במאור ישראל על מגילה שם) דמהא דתנן "ואלו" נאמנים להעיד וכו' נראה דדוקא אלו השנויים במשנה ולא בכל מילי דרבנן וכמ"ש בקידושין (טז, ב) דהיכא דקתני אלו לא אמרינן תנא ושייר, וכן מוכח גם מלשון הרמב"ם בפי"ד מהל' עדות ה"ג כשמנה את הדברים המנויים במשנה שבהם נאמנים לא סיים "וכן כל כיוצ"ב" כדרכו, אבל סו"ס יקשה להדעות שבכל מילי דרבנן נאמן הקטן להעיד בגדלו, וכמפורש ברמ"א בחו"מ סל"ה ס"ו.

4) עוד ראיתי באחרונים שתי' קושי' הנ"ל דשאני מגילה דאתחזק חיובא עליו, ויש כאן ספק אם יוצא ע"י קטן ונפטר מחיובו או לא, ולכן אינו נאמן בזה עדות גדול שמעיד מה שראה בקטנו. כ"כ הגרי"א מקאוונא בשו"ת 'נחל יצחק' (חחו"מ, סל"ה ענף ז') הו"ד בספר 'משכנות הרועים' על כתובות שם.

אלא שיש להעיר גם על תירוצו שאינו מוסכם לכו"ע שחזקת חיוב דמיא לחזקת איסור שגם בדרבנן מספק אין מוצאין מהחזקה, דבשו"ת רעק"א ס"ז ובתורת חסד (בריש ספרו ס"א ס"ג) כתבו שיש לחלק בין הדברים ולא דמיא חזקת חיוב במ"ע לחזקת איסור ע"ש.

5) שוב מצאתי באחד הראשונים שפירש להדיא כדברי הברכ"י הנ"ל והוא בראבי"ה על מס' מגילה סי' תקס"ט שכתב ש"אפילו אי סבירא לן אסתר לאו ברוה"ק נאמרה ודרבנן היא מ"מ לא הימנוהו לר' יהודה דכיון דשמעינן שקרא בעודו קטן דלמא רבי טרפון שלא מיחה מפני שכבר קרא ויצא ידי חובתו, ורבי יהודה קטן היה ולא היה [מעכבו מלקרות] בעצמו", והיינו שלעצמו יכול קטן לקרות, ואילו ר"ט והזקנים לא יצאו בקריאתו אלא קראו קודם לכן.

6) אמנם יש ראשונים אחרים כהרשב"א והריטב"א שכתבו בנוגע למקומות שיש בהם ספק שיש להקל (וכדעת הר"ן) ועל אף שהם דברי קבלה מ"מ "דברי קבלה כדברי סופרים דמי ולקולא" (רשב"א מגילה ה, ב. ובריטב"א שם "דד"ק הוו כשל דבריהם ולקולא"). וראה גם באנצ"ת ערך ד"ק כמה שי' לכאן ולכאן האם יש להחמיר בספק ד"ק או לא.

ועליהם לכאו' כן קשה מהגמ' בר"ה כנ"ל שד"ק כדאורייתא דמי? ואוי"ל שכוונת הגמ' היא רק שדברי קבלה כיון שנכתבו בנביאים, הרי שבדעת ההמון אינם צריכים חיזוק כמצוות דרבנן ולענין זה בלבד נחשבים כד"ת, ולכן אפשר להתענות לפניהם ולאחריהם ע"ש אבל בעצם תוקף חיובם הרי הם ככל מצוות דרבנן לענין ספק וכיו"ב, ויש להאריך בזה אך אכ"מ.

הלכה ומנהג
בענין ק"ש שאומרים לפני קרבנות וק"ש בזמנה
הרב לוי יצחק הכהן זרחי
ר"מ בישיבת תות"ל - חובבי תורה

א. בנוגע הק"ש שאומרים בתפילה לפני קרבנות, ראיתי אלו הסוגרים (מכסים) עיניהם ואלו שלא, וראיתי לעיין בזה מה הוא ההנהגה הנכונה (ולכאורה זה נוגע גם אם יש ענין להטיית הראש למעלה ולמטה ולד' הרוחות ושאר הכוונות והיחודים של ק"ש דתפלת שחרית).

דהנה: מצד אחד, לכאו' הי' נראה לומר שהוא רק סיפור דברים בעלמא - אשרינו שאנו משכימים כו' ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל גו', ואין בזה יחודים מיוחדים, חוץ ממה שצריך (טוב) להבין פירוש המילות שבזה. וע"ד מ"ש אדה"ז בנוגע הקדושה דיוצר (ושל ובא לציון) שהיחיד אומרו, ו(אפילו להדיעות שא"א אותו כ"א בציבור) אומרים זה בישיבה (שו"ע אדה"ז סנ"ט ס"ב).

אלא לאידך, למה אומרים "ברוך שם" וכל הפיסקא של ואהבת, ולא מסתפקים בהפסוק שמע ישראל?

גדרו של ק"ש דקרבנות אם הוא לצאת י"ח אם לאו

ב. בשו"ע אדה"ז רסנ"ח הביא ג' שיטות אם רק פרשה ראשונה או גם פרשה שני' או אם רק פסוק הראשון הוא מה"ת (ובסי' ס ס"ה פסק דהעיקר שרק פסוק הראשון הוא מה"ת), ובסוף ס"א כתב "ובעל נפש יחמיר לעצמו בשל תורה בכל מה שנוגע למעשה בחילוקי סברות אלו כמו שיתבאר לפנינו". ובסימן סא (ק"ש דתפלת שחרית) סי"ג כתב שלאחר הפסוק של שמע ישראל צריכים לומר ברוך שם כו' ואם לא אמרו מחזירין אותו.

ובסימן מו (בנוגע ק"ש דקרבנות) ס"ט כתב: "טוב לומר בשחרית אחר שמע ישראל וגו' ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כי לפעמים אומרים הצבור פיוטים ביוצר ושוהין עם קריאת שמע לקרותה שלא בזמנה ויוצא בזה לדברי האומרים שפסוק ראשון בלבד הוא מן התורה.

"ומכל מקום אף על פי שאומר כן בכל יום לא יתכוון לצאת ידי חובתו בזה אלא כשירא שהצבור יעברו זמן קריאת שמע אבל כשלא יעברו מוטב לצאת ידי קריאת שמע עם הצבור ולקרותה כדינה בברכותיה ולסמוך גאולה לתפלה וכשירא שהציבור יעברו זמן קריאת שמע יש לו לקרות כל הפרשה ראשונה כדי לצאת ידי חובתו להאומרים שכל הפרשה הראשונה הוא מן התורה (ולהאומרים שגם פרשת והיה אם שמוע וגו' הוא מן התורה יש לקרותה גם כן ויכוון שאם יעברו הציבור זמן קריאת שמע יהיה יוצא בזה ואם לאו יהיה כקורא בתורה) אבל זכירת יציאת מצרים אף על פי שמצותה ג"כ בזמן קריאת שמע מ"מ יוכל לסמוך על זכירת יציאת מצרים שבפסוקי דזמרה כגון אנכי ה' אלהיך המעלך מארץ מצרים" עד כאן לשונו הזהב.

ובהוצאה החדשה בהערות המו"ל מס' קנה: ומנהג חב"ד לקרות כל הג' פרשיות בק"ש קטנה1 במקום חשש, וגם לכפול ג' התיבות אני ה' אלקיכם (ספר המנהגים ע' 6).

ויל"ע בזה: לכאורה, ההטעמה שהטעים אדה"ז לאמירת ברוך שם הוא טעם לאמירת עיקר הפסוק של שמע ישראל, שהרי כתב "ויוצא בזה לדברי האומרים שפסוק ראשון בלבד הוא מן התורה"?!

אלא, עכצ"ל, דאם לא היינו אומרים ברוך שם - הי' שמע ישראל רק כסיפור דברים מה שאנו עושים בכל יום (מה שנעשה לאחר ברכות הראשונות דק"ש). וזהו מ"ש ויוצא "בזה" - בזה שאומר ברוך שם (שמראה שרוצה לייחד השם (לקבל עליו עול מלכות שמים)) יוצא י"ח לדברי האומרים שרק פסוק הראשון הוא מה"ת (דאם לאו מחזירין אותו). שו"ר בלקוטי מהרי"ח ח"א ע' מב שאכן זהו פירוש של הב"ח.

וממשיך: "ומכל מקום - אף על פי שאומר כן (ברוך שם) בכל יום",

[אלא דיל"ע: אם אינו מתכוון לצאת י"ח למה צריך לומר ברוך שם?]

שזה נעשה חלק קבוע מהתפלה, "לא יתכוון לצאת ידי חובתו בזה אלא כשירא שהצבור יעברו זמן קריאת שמע", ואז יקרא גם כל הפרשה הראשונה (והשני') להדעות שצ"ל אותם מה"ת.

היוצא לנו מדין זה:

שמע ישראל וברוך שם אומרים כל הזמן, ופרשה ראשונה ושני' [ולדידן (כמ"ש בהערות המו"ל) גם פרשת ויאמר] אומרים רק אם ירא שיאחר זמן ק"ש.

- ויש להסביר למה אומרים (למנהגנו) גם פרשת ויאמר: אדה"ז כתב "אבל זכירת יציאת מצרים . . יוכל לסמוך על זכירת יציאת מצרים שבפסוקי דזמרה", כי לא חשש כ"א: א. לאריכות הפיוטים ביוצר, וב. (גם זה הוא רק) לפעמים; אבל אנו חוששים מההכנות לתפלה שיאחרו זמן ק"ש אפילו לפני שהתחיל הודו.

ולפי כהנ"ל יל"ע:

א) לפי זה, למה אומרים (רק) פרשה ראשונה כל יום? - או שנאמר רק פסוק שמע ישראל או שנאמר כל הג' פרשיות?

ב) כאשר נניח שיש סיבה למה אומרים פרשה ראשונה (לא קשור לאיחור זמן ק"ש), האם - באם יודע שיאחר זמן ק"ש - כאן (בקרבנות) הוא המקום המתאים לומר הג' פרשיות (כמו שנראה מפשטות לשון השו"ע, וכן ס"ל המו"ל של דפוה"ח), או שיכול לאמרם לפני זה או לאחרי זה כפי שרירות לבו?

אמירת פרשה ראשונה הוא ע"פ סוד

ג. על השאלה הראשונה - למה אומרים פרשה הראשונה ולא רק פסוק ראשון - הנה בלקוטי מהרי"ח ח"א ע' מב מביא ממשנת חסידים דאפילו אם מתפלל כותיקין יאמר פרשה ראשונה שבק"ש והטעם ע"פ סוד. וראה פע"ח שער הק"ש סופט"ז: "אך ראיתי למורי זלה"ה, שאפילו כשהי' מתפלל כוותיקין, עכ"ז הי' אומר ב' מיני קריאת שמע". וראה לפנ"ז שמכ"ש אם הי' מתפלל לאחר נץ החמה אפילו כשלא יאחר הזמן. עיי"ש.

שלפי זה יתיישב למה לפי סידור אדה"ז אומרים פרשה ראשונה, הגם שבשו"ע פסק לומר פרשה ראשונה (ושני') רק אם ירא שיתאחר.

ועל שאלה השני' - האם צריכים לומר הג' פרשיות לדידן כאן לפני ברוך המקדש2 -

לפענ"ד, ע"פ נגלה, אף שאיני רואה סיבה לומר בדוקא שלא לומר כל הג' פרשיות במקום זו, כמו שהי' אומר כאן ב' פרשיות לדעת השו"ע; אבל לאידך, איני רואה ראי' שצ"ל דוקא כאן, ולומר, שאלו שאומרים ברכות בבוקר עם ק"ש, וממשיכים מ"הריני מקבל" לאחר מקוה או שיעור חסידות (וכן אלו שמניחים התפילין לפני הריני מקבל) שלא נכון הם עושים.

לאידך, ע"פ סוד נראה דיש ענין בדוקא שלא נאמר. דבסוף פט"ז איתא:

"צמח: והנה, לפי שהק"ש דקרבנות הוא עד הזמן [ד]לאה, לכן אין באותו ק"ש פרשיות, כי אין בלאה אלא עור [אור?]". ע"כ.

- ולהעיר משערי הלכה ומנהג ח"ה בתחלתו שמנהגנו לומר "ק"ש (עם פרשה ראשונה - בכוונה לצאת ק"ש בזמנה)". ומאי קמ"ל "פרשה ראשונה"? ואולי שלא לזוז מנוסח הסידור (ושנצטרך לומר עוד ק"ש של ג' פרשיות לפני מה טובו או לפני הודו)? דאין לומר מטעם הפע"ח, כי שם אף שאומר רק פרשה הראשונה, היינו טעמא משום דק"ש בברכותי' הי' בזמנה, משא"כ אנו.

וכמדומני שהי' הכתבה ארוכה בכמה קובצים על תשובה זו, אבל לא ידענא האם עמדו על נקודה זו.

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב קרא ג' פרשיות

אלא, שיש להביא ראי' לאמרם כאן דוקא מהנהגת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע שברשימות חו' קנו (רשימה משנת תש"ב) ע' 5:

"אמירת מודה אני לא אירע שאשמע מאדנ"ע משא"כ ברכות השחר. ע"פ רוב אמרם בלא חגירת אבנט . . אח"כ הי' שותה כוס חלב. ואח"כ מה טובו. לק"ש שבה הי' לובש תפילין בברכה אבל לא טלית ואומר כל הג' פרשיות. הי' מתפלל בהפסק שעה שעה וחצי ויותר ואז מברך עוה"פ על התפילין" [הדגשת המעתיק]. [אגב, מכאן ראי' שיכולים לטעום לפני ק"ש].

איברא, באמת יש להקשות ע"ז:

(א) האריז"ל, חוץ מק"ש במקומה, אמר (לפנ"ז) גם [רק] פרשה ראשונה - גם כשהתפלל ותיקין או לאח"ז (ולא הי' חשש שיאחר ק"ש עם ברכותי' בזמנה), כי הי' צריך ב' מיני קריאת שמע, כדלעיל;

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב שאמר כל הג' פרשיות בסדר קרבנות (ולא השאיר מקום לומר ק"ש עם פרשה אחד) - לכאו' צ"ל שלא חשש למ"ש בפע"ח "ב' מיני קריאת שמע". וטעמא בעי?

(ב) ועוד: האם זה הי' להקל או להחמיר? רצוני לומר, לכאורה משמע קצת שכן הי' משום חשש דאיחור כמ"ש ברשימה "הי' מתפלל בהפסק שעה שעה וחצי ויותר", היינו, שעד שהגיע לק"ש שבתפלה עבר שעתיים מק"ש דפעם הא'. ולפ"ז נצטרך לומר שאמר ק"ש רק פ"ע בזמן ובלי הברכות. דאם זה לא הי' בשביל ק"ש בזמנה (דגם לאחר שעתיים לא איחר ק"ש עם ברכותי' בזמן), ולא אמר שני מינים, למה הוצרך לומר הג"פ בתפילין? - דקשה לומר שרצה להחמיר (?) יותר מהאריז"ל.

אלא שי"ל (בדוחק), דס"ל שמ"ש "לכן אין באותו ק"ש פרשיות" - זהו מהגהת צמח (אחד החברים), ויתכן שזה אינו מדוייק, ורצה לומר כל הק"ש.

ונפק"מ: דאם אמירתו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב הי' (להחמיר?) ב' פעמים קריאת שמע אף שלא איחר ק"ש בזמנה, א"כ, כולנו הנוהגים כמו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב צריכים לומר בכל יום הג' פרשיות לפני ברוך המקדש, ומי שרואה שיאחר זמן ק"ש (כמו זמני תפלה של רוב בחורים, גם כולנו בשבתות ויו"ט) צ"ל עוה"פ ק"ש הג' פרשיות בנפרד (לא לצאת ק"ש בזמנה, כי זה כבר עשה), משום דצריך ב' פעמים קריאת שמע לפני הזמן.

- ולפי זה לא יארע שנאמר ק"ש רק עם פרשה ראשונה. -

ואם כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב אמר ככה (להקל?) מחשש שיאחר ק"ש, א"כ, מי שיאחר יעשה כמו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב - הג' פרשיות לפני ברוך המקדש, לצאת ק"ש בזמן, ומי שאינו מאחר יעשה כמו מנהג האריז"ל.

ויש להביא ראי' שכ"ק אדמו"ר מהורש"ב עשה כן משום חשש דיאחר, כי בשיחת ש"פ שלח תשי"ב (שיחו"ק ע' רנ. התוועדויות ח"ו ע' 15), מתאר הנהגת ק"ש של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב כ"ק"ש קטנה", ושם מבאר ש"ק"ש קטנה" הוא מה שקוראים מפני החשש של איחור זמנו. ודו"ק.

לסכם: אם הנהגת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב הי' מחשש איחור - אז (רק) בחורי ישיבה כמעט כל יום, וכן אנ"ש בכל שבת ויו"ט יצטרכו לדייק להתפלל (לפחות) עד לאחר ברוך המקדש ולומר ק"ש עם ג' פרשיות לפני הזמן, ולא להסתפק באמירת ברכות השחר בלבד. ואם לא הי' מחשש איחור - לעולם צריכים לומר ג"פ בסדר קרבנות, לפני הזמן (וכשיאחר צ"ל עוה"פ לפני הזמן).

- ומדי דברי בזה זכור אזכור ג"כ, שלפ"ז יש להמתיק המנהג (הובא ב"היום יום" י"ט מנ"א) של הנחת תפילין לאחר איזהו מקומן, כי היו מאריכים בהכנות וכו', ורצו לקרוא ק"ש בזמנו באמצע סדר קרבנות, כנ"ל. ועוד יש להאריך בזה ואכ"מ. -

אלא, שמ"מ יש לדחות, שכמו שאנו לא מדייקים לומר ק"ש קטנה בתפילין (כמ"ש בהשיחה שם) כמו שהי' עושה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב - לא דייקינן לאמרו דוקא שם.

עוד צריכים לתווך מנהג כ"ק אדמו"ר מהורש"ב עם מ"ש בשערי הלכה ומנהג (הובא לעיל) שאומרים רק פרשה ראשונה בכוונה. ועצ"ע. ואולי יש מי שיודע איך צ"ל מנהגנו לפועל.

בענין סגירת העינים בק"ש זו

ד. בלקוטי מהרי"ח שם מביא בשם סידורי נהורא השלם בשם האר"י ז"ל שא"צ לסתום העינים בק"ש זו, וכתב: ואני בעיני לא ראיתי בשום מקום בהדיא בדברי רבינו האריז"ל שא"צ לסתום העינים, ואדרבה, בפע"ח מבואר לסתום העינים בכל ד' ק"ש. וכן הוא בהדיא בסידר ר' קאפיל כאן לסתום העינים. אך לא ראינו אינו ראי' אילו הוא מבואר באיזה מקום אחר בדברי האר"י. וגם לפי הטעם של האריז"ל בסתימת העינים נראה כן. ומי שדעתו רחבה יכריע. ואין לי עסק בנסתרות, ולא באתי רק לעורר.

[לכאורה מ"ש "וגם לפי הטעם של האריז"ל בסתימת העינים נראה כן" הוא עוד ראי' לסתור, והתיבות "אך לא ראינו אינו ראי' אילו הוא מבואר באיזה מקום אחר" הוא מאמר המוסגר].

הנה, הגם שאין לי עסק בנסתרות ואין בידי להכריע (כלשון הלקוטי מהרי"ח), בנוגע מ"ש "ואני בעיני לא ראיתי בשום מקום בהדיא בדברי רבינו האריז"ל שא"צ לסתום העינים, ואדרבה, בפע"ח מבואר לסתום העינים בכל ד' ק"ש . . וגם לפי הטעם של האריז"ל בסתימת העינים נראה כן" -

מה אעשה שאכן כתוב היפך דבריו בפע"ח?

בפע"ח מתייחס לד' ק"ש ומבארם בארוכה בשער ק"ש פ"ה ואילך. ואף שלא הבינותי מ"ש שם (ואם טעם האריז"ל שמזכיר פה הינו אותו הטעם שפע"ח), קטע האחרון של פט"ז עמד נגדי והנני מעתיקו:

צמח: והנה, לפי שהק"ש דקרבנות הוא עד הזמן [ד]לאה, לכן אין באותו ק"ש פרשיות, כי אין בלאה אלא עור. ולפ"ז אין צריך לסתום עיניו אז, כי לאה נהירין עיינין דילה בתורה. אבל רחל, היא עולימתא שפירתא דלית לה עינין.

וכנראה לא הסתכל בעל לקוטי מהרי"ח כאן, כי אז לא הי' צריך להביא ראי' לפרשה ראשונה מהמ"ח, כ"א מפע"ח עצמו.


1) בשיחת ש"פ שלח תשי"ב (שיחו"ק ע' רנ. התוועדויות ח"ו ע' 15), מתאר "ק"ש קטנה" לק"ש שקוראים מפני החשש של איחור זמנו. ובמכתב ג' תמוז תשט"ז (אג"ק חי"ג ע' רלה. שערי הלכה ומנהג ח"א ע' קיא): במ"ש אודות התנהגות של אחדים שאינם מדקדקים כ"כ בק"ש וברכותי' בזמנה. אבל קוראין ק"ש קטנה בזמנה.

- איני יודע אם נקרא ק"ש קטנה משום שאינו נאמר עם הברכות, או אם משום שנאמר במקום הפרשה ראשונה של ק"ש שהוא לפני ברוך המקדש (- על שם מקומו).

2) מלשון המקורי להערת המו"ל הנ"ל הוא (ב"היום יום" י"ז אייר): בק"ש שיש אומרים בבוקר - קודם התפלה - כדי לצאת חובת ק"ש בזמנה, ג"כ כופלים ג' התיבות ומסיימים בתיבת "אמת". הנה, מזה יש ראי' רק שאומרים פרשה הג' (חומרא על כל ג' הדעות שבשו"ע, ועוד יותר - כופלים ג' התיבות). אבל שהכוונה הוא לאמירת ק"ש באמצע קרבנות דוקא - משם לא מוכח מידי.

הלכה ומנהג
מנהגי עיבור
הרב לוי יצחק הכהן זרחי
ר"מ בישיבת תות"ל - חובבי תורה

הודעה להרבי

א. בקובץ מנהגי חב"ד בעניני הריון וכו' ע' 13: "מקובל אצל אנ"ש . . אשר עד סוף חודש השלישי ותחלת הרביעי לא יכתבו בהפ"נ וצעטלען מעניני עבור". והוא מאג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ט ע' תנא.

והנה, מצאתי באג"ק כ"ק אדמו"ר ח"ה ע' רכא: "ה) כשתתעבר אשתו בשעה טובה ומוצלחת יודיע לכאן, למען למסור את זה על הציון . . ". ומשמע מיד, ע"ד ההוראות שלפנ"ז. ויתכן שהי' הוראת שעה.

אמירת הקאפיטל למנצח יענך בק"ש

ב. בענין אמירת קאפיטל למנצח יענך בק"ש כשאשתו מעוברת, יש לשאול:

א) האם זהו הוראה לכל אחד, או האם הוראה זו נאמרה רק כשיש בעיות בבריאות אשתו?

ב) האם צריך לאמרו דוקא לפני המפיל (ובסמוך לו [ע"ד תהלים לפני השינה בליל יוהכ"פ]), או האם שייך לאמרו לפני או (עכ"פ מיד) לאחרי ק"ש?

ג) זה שחוזר עוה"פ על הפסוק יענך - האם חוזר רק על פסוק השני או גם על פסוק הראשון?

הנה מובא בקובץ מנהגי חב"ד בעניני הריון וכו' ע' 13: "כשתתעבר, הנה בק"ש שעהמ"ט יאמר קודם ברכת המפיל הקאפיטל תהלים למצח יענך, וכשיגמור הקאפיטל יחזור עוה"פ על הפסוק יענך". ומציין לאג"ק ח"ד ע' תנד. תצב. ח"ה ע' קה. רכא.

ולפום ריהטא דלישנא יוצא שזהו לכל מי שאשתו מעוברת, דוקא לפני המפיל וחוזר רק על פסוק השני.

אבל: א) יפה העיר הרב י. קרסיק בספרו "הבית היהודי" ע' 503 הע' 17 שבכל מקומות שצויין שם מדובר בבעי' בבריאות אשתו1 (והוסיף מח"ו ע' קה - יו"ד סיון תשי"ב).

ב) אני אוסיף שבמכתב הראשון שצויין שם - כתוב לאמרו קודם קריאת שמע.

[ומעניין שבהמפתח כללי באג"ק ח"כ ערך למנצח כתב על הכל "בלילה קודם ק"ש" ולא חלי ולא מרגיש שהמדובר קודם המפיל].

ג) ובנוגע זה שבכל המקומות נאמר (רק) שיחזור על פסוק (השני) יענך - נוכחתי לראות ב"היכל מנחם" ח"ג ע' קצ (כ"ד סיון תשי"ג): "והוא יאמר בכל יום בק"ש שעל המטה קודם ברכת המפיל את הקאפיטל למנצח גו' יענך גו' ולחזור אח"כ עוד הפעם את הפסוק למנצח גו' יענך גו' - הנה לפום ריהטא דלישנא יש להסתפק קצת עם יחזור על שני הפסוקים (אף שכתוב "הפסוק"). ותאריך המכתב מאוחר מכולם.

לסיכום: ע"פ מה שהובא לעיל נראה שזה שייך רק למי שיש לאשתו בעיות בבריאותה, ויכול לאמרו (עכ"פ בשעת הדחק) לפני ק"ש (כהמכתב הראשון), ומיד לאחרי ק"ש לכתחילה (?). ולולי דמיסתפינא הייתי מייעץ לחזור על ב' הפסוקים. אלא, דכיון שיתכן שיש לזה כוונות מיוחדות כו' (רק שהוא מחשב כוונה כללית) ומי יעלה בהר ה' כו', ולא אשתמיט בכל א' מד' מכ' האחרים רמז לחזור גם על פסוק הראשון - שוא"ת עדיף.

כל זה הוא מה שנראה לפענ"ד, ולמעשה ישאל אצל מורה הוראה.

פתיחת הארון בחודש התשיעי

ומ"ש בהבית היהודי שם הע' 14 בנוגע המנהג לפתוח הארון בחודש התשיעי ש"יש אומרים שכ"ק אדמו"ר מחק את המנהג" - כך שמעתי מפורש מפי המחבר שהכניס מנהג זה בהקובץ להגהה, והועבר עליו הקולמוס בסימן כזה: X.


1) בח"ד ע' תנד (ד' אלול תיש"א): "בו מודיע ע"ד מצב בריאות זוג' שתי' ומוסג"ב ג"כ פ"נ בעדה . . ובטחוני חזק שיבשרני בשורות טובות מהטבת מצב זוג' תי'". עוד נאמר שם שיאמר קודם קריאת שמע. ע' תצב (כ"ג אלול תיש"א): קבלתי מכתבו . . עם הפ"נ המוסגר בו. "בקשעהמ"ט יאמר (קודם המפיל כמובן) . .". ח"ה ע' קה (כ"ו כסלו תשי"ב): "במענה על הודעתו ממצב בריאות זוגתו תחי', הנה יה"ר . . ובטח ממלאה אחרי הוראת הרופאים. והצעתי - אשר בלי פרסום בדבר - הנה יאמר בכל יום בק"ש שעל המטה קודם ברכת המפיל". ע' רכא (ט"ו שבט תשי"ב): "במענה על מכתבו שבו כותב ג"כ ע"ד מצב אשתו תחי', הנה ישאל דעת רופא מומחה . . ד) כשתתעבר, הנה בק"ש של המטה יאמר קודם ברכת המפיל...".

הלכה ומנהג
תיקון ציון במהדורא החדשה דשו"ע אדה"ז
הרב לוי יצחק הכהן זרחי
ר"מ בישיבת תות"ל - חובבי תורה

בשו"ע אדה"ז סי' נא הע' צ הי' ציון לספר הזהר פ' תרומה והוסיפו המו"ל "[רטו סע"ב]" ובאמת הוא בפ' ויקהל והי' צ"ל "(תרומה) [ויקהל רט"ו סע"ב]".

בשטר מכירת חמץ שבשו"ע אדה"ז ח"ג מהדוה"ח ע' תנה אי': ח"י ידי דלמטה - תיבת ידי מיותר.

הלכה ומנהג
בטעם שבת הגדול
הת' שמואל דאוועראוו
שליח בישיבת ליובאוויטש מנשסתר

בטעם שבת הגדול כתבו התוס' (שבת פז, ב ד"ה ואותו) וז"ל: "וע"כ קורין אותו שבת הגדול לפי שנעשה בו נס גדול כדאמרינן במדרש כשלקחו פסחיהם באותה שבת נתקבצו בכורות אומות העולם אצל ישראל ושאלום למה היו עושין כך, אמרו להן זבח פסח לה' שיהרוג בכורי מצרים, הלכו אצל אבותיהם ואל פרעה לבקש ממנו שישלחו ישראל ולא רצו, ועשו בכורות מלחמה והרגו מהן הרבה, הה"ד למכה מצרים בבכוריהם". ע"כ.

ובטור סי' תל כתב ע"ז טעם אחר, וז"ל: "שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול והטעם לפי שנעשה בו נס גדול שפסח מצרים מקחו בעשור . . ופסח שיצאו ישראל ממצרים הי' ביום חמישי . . ונמצא שעשרה בחודש הי' שבת ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשרו אותו בכרעי מטתו ושאלום המצריים למה זה לכם והשיבום לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו והיו שיניהם קיהות על ששוחטין את אלהיהם ולא היו רשאין לומר להם דבר ועל שם אותו הנס קוראין אותו שבת הגדול". ובשוע"ר שם סעיף א' כתב כמ"ש התוס' דהוי ע"ש מלחמת הבכורים עם שאר המצריים - "למכה מצרים בבכוריהם".

ובלקו"ש חי"ב ע' 33 שקו"ט כ"ק אדמור בהנס דשבת הגדול, ובפרט בדברי אדה"ז בשלחנו, ובהערה 7 שם כתב וז"ל: "ומה שלא ניחא לי' לאדה"ז בטעמו של הטור (ובחר בטעם התוס') - י"ל שזהו מפני קושיית הב"י והב"ח שם"*.

דבב"י שם (סי' תל) הקשה על הטור וז"ל: "וא"ת לפי טעם זה הוה לי' למקרי לכולהו יומי דמעשור לחודש עד ערב הפסח ימים גדולים דבכולם נעשה נס". וכן בב"ח שם הקשה על דעת הטור, וז"ל: "ומ"ש והיו שיניהם קהות ביותר, וכי לא היו מצריים יודעין שישראל שוחטין ואוכלין אלים וכבשים בכל יום ויום".

והנה בשיחת שבת הגדול תשל"ו - בלתי מוגה - ביאר כ"ק אדמו"ר זי"ע שהמלחמה ד"למכה מצרים בבכוריהם" היתה בכל הימים משבת הגדול - י' ניסן, עד ערב פסח - י"ד ניסן. עיי"ש בארוכה1.

וצלה"ב, דהא עפ"ז תקשה קושיית הב"י לפי שיטת התוס' ג"כ, מדוע לא קבעו ה' ימים גדולים מי' עד י"ד? וביותר יוקשה עפ"ז, מדוע בחר אדה"ז בשיטת התוס' "מפני קושיית הב"י" (לקו"ש שם), הרי גם לשיטתו יוקשה טפי?

וראיתי בספר שערי שלום שבא בשאלה ע"ד הנ"ל, וכתב לתרץ קושיא זו ע"פ מה שתירץ הב"י בעצמו לשאלתו על הטור. וז"ל הב"י: "ויש לומר שעיקר הנס הי' בהתחלתה שאז הי' עיקר קהיון שיני המצריים אבל אחר שעבר היום הראשון כיון דדשו דשו". וכתב דתירוץ זה שייך לפי התוס' ג"כ. אמנם איך שייך לומר "כיון דדשו דשו" לפי' התוס' דהוי מלחמה, הרי כל זמן שלוחמים הוא נס? ותירץ שם דפי' דברי הב"י "כיון דדשו דשו" ענינו הוא ע"ד "כל ההתחלות קשות". ועפ"ז ילה"ב ג"כ בנדו"ד, דגם לפי שיטת התוס' י"ל "כל ההתחלות קשות" ולכן רק ההתחלה -שבת הגדול - נקבעה זכר לנס.

אמנם עצ"ע, דהרי אפי' אם נאמר כדבריו דהנס הוא דוקא בתחילת המלחמה ("ההתחלות קשות"), משא"כ אח"כ שלא היתה קשה כ"כ וא"כ אינו בגדר נס (?!), אכתי צלה"ב מדוע לא נקבל סברא זו גם אליבא דהטור, דדוקא בהתחלתה היתה נס משא"כ אח"כ (וכמ"ש הב"י בפירוש), והדרא קושיא לדוכתא מדוע בחר אדה"ז בטעם התוס' "מפני קושיית הב"י"?

ומי שיוכל לתווך ב' השיחות הנ"ל ודאי לא ימנע בר.


*) וראה חל"ז שיחת שבת הגדול ובהערה 34. המערכת.

1) ואגב צ"ע להבין עצם הוכחת רבינו שכתב וזהו תוכן דבריו: שמכיון שהי' קס"ד להב"י שצ"ל בכל הימים שביניהם והו"א בתורה הוא ג"כ תורה, ע"כ צ"ל ש(באיזה מידה) כ"ה באמת. ע"כ. וצלה"ב, דהרי הב"י בעצמו הקשה רק אליבא דהטור "דהיו שיניהם קהות ולא אמרו להם דבר", וע"כ פשיטא לי' שד"ז הי' כל הזמן עד בא המכה, דהרי מנלן לומר שהפסיק פחד זה (ואדרבא יודעין אנו אשר כל הימים ההם "לא עשו להם דבר" אבל אליבא דהתוס' דס"ל דהנס הוא דוקא מה שהי' מלחמה א"כ מהיכי תיתי לומר כן ב"קום ועשה", היינו שעשו מלחמה כל הזמן ההוא?

הלכה ומנהג
נט"י לאכילת התפוח בליל הושענא רבה [גליון]
הרב חיים רפופורט
שליח כ"ק אדמו"ר, רב ומו"ץ - אילפארד, אנגלי'

בגליון תתסח (עמ' 51) כתבתי שמצוה לפרסם שלפני אכילת התפוח המטובל בדבש בליל הושע"ר, מחוייבים ליטול ידים כדין האוכל דבר שטיבולו במשקה. ובגליון תתעו עמ' 75 תמה הרב י"ד שי' קלויזנער על מה שכתבתי לעורר בזה, כי לדידי' אין חיוב נט"י באכילת התפוח. וטעמו ונימוקו עמו - עפ"ש המג"א סקנ"ח סק"ה ד"דבר שאין דרכו לטובלו במשקה אין צריך נטילת ידים, דבטלה דעתו אצל כל אדם". עכת"ד הרב קלויזנער.

ותמה אני על תמיהתו, שהרי המג"א מיירי באדם יחיד שיצא מן הכלל לטבול אוכל מסויים במשקה, אבל בנדו"ד שהמדובר הוא באוכל-תפוח שנתפשט המנהג בכל תפוצות ישראל לטבלו בדבש בליל התקדש ר"ה, וכל אנשי שלומנו בכל רחבי תבל דרכם לטבלו במשקה הדבש בליל הושע"ר, פשיטא שטעון נט"י לפניו.

[ובאמת גם אלולי מנהג העולם ומנהג אנ"ש, צ"ע אם שייך לומר במי שטובל תפוח בדבש ד"בטלה דעתו אצל כל אדם", שהרי כמדומני ישנם הרבה אנשים האוכלים פירות (ובכללם תפוחים) טבולים במשקאות כל השנה, (דיפ"ס ופרו"ט סאלא"ד בלע"ז), אבל גם את"ל שבכל השנה אין טובלים הפירות בדבש אלא במשקאות אחרות ואין חיוב נט"י אלא באוכל פרי שדרך בני אדם להטבילו במשקה זו דוקא, מ"מ יציבא מילתא שבר"ה והושע"ר שדרך העולם לאכול תפוח מטובל בדבש, בוודאי צריך נט"י לפניו, ולא שייך לומר בכה"ג שבטלה דעת המטביל].

וכבר כתב ידידי הגרלוי"צ שי' רסקין (בגליון תתעז עמ' 70) שגם מדברי רבינו זי"ע ניתן לדייק שאכילת התפוח בדבש טעון נט"י לפניה שהרי כתב (אגרות קודש ח"ג עמ' רט): "אכילת התפוח (גם לולא הטיבול בדבש) כיון שאין נפקא מינה, טוב יותר שתהי' אחר נטילת ידים", וממ"ש בחצע"ג מפורש יוצא דאם מפאת הטיבול בדבש קאתינן עלה פשיטא יש לאכלו (בר"ה) אחרי נט"י לסעודה, שהרי בלאה"כ אכילה זו טעונה נט"י כדין אוכל שטיבולו במשקה.

הלכה ומנהג
נט"י לאכילת התפוח בליל הושענא רבה [גליון]
הרב ישראל יוסף הכהן הענדל
שליח כ"ק אדמו"ר לאה"ק ורב קהילת חב"ד - מגדל העמק

ראיתי מ"ש הרי"ד קלויזנר שי' בגליון תתעו (ע' 75) על מה שכתב הרב ח. רפופורט שי' בגליון תתסח לעורר שמצוה לפרסם ע"כ שצריכים להזהר בנט"י באכילת התפוח בדבש בליל הו"ר לפי אדה"ז.

וע"ז העיר הנ"ל שתפוח אינו דבר שדרכו להאכל טבול במשקה, וכאשר אוכלו טבול במשקה בטלה דעתו ואינו צריך נט"י, דכיון שזה לא שכיח לא גזרו בו רבנן. והביא גם את תשובת הגאונים שחולקין ע"ז וסוברים שגם אם אין דרכו להאכל טבול במשקה בכ"ז צריך נט"י, ומסיק שאדה"ז פוסק כה'מגן אברהם' ולכן בליל הו"ר אי"צ נט"י באכילת התפוח בדבש. ע"כ.

וע"ז באתי להעיר, שנעלם ממנו מ"ש הקצוה"ש סי' לו סק"ט - "במג"א (סי' קנח סק"ה) בדבר שאין דרכו לטבול בטלה דעתו אם מבטלו וא"צ נט"י", אך בשו"ע וסדור אדמו"ר לא הזכיר זה.

וכן הביא בשיו"ב מהירושלמי - "דתני ר' הושעיא כל דבר שיש בו לכלוך משקה צריך נט"י", ודייקו מזה בתשובת הגאונים דאפי' אין דרכו לטבול צריך נט"י. וכלשון הירושלמי איתא בשו"ע אדה"ז - "והצריכו נט"י לכל דבר שמלוחלח במשקה". ע"כ.

וכן ב'שערי עדן' סי' מ ס"ק קיד, שטיבולו במשקה עי' מג"א (סי' קנח סק"ה) בשם רדב"ז, "דדבר שאין דרכו לטובלו במשקה אפי' אם אותו אדם מטבלו במשקה שאי"צ נט"י משום דבטלה דעתו אצל כל אדם".

ועי' בתל"ד שם בשם 'שיורי ברכה' שהביא בשם תשובת הגאונים, דאפי' דבר שאין דרכו להיטבל צריך נט"י, ושכן נראה דעת הררש"ז ז"ל מדהשמיט בדברי המג"א". ע"כ.

הרי רואים מזה, שגם הקצוה"ש וכן ה'שערי עדן' סוברים שאדה"ז חולק על המגן אברהם: א. מדהשמיט מ"ש המג"א. ב. כיון שלשון אדה"ז הוא כלשון הירושלמי שממנו מדייקים בתשובת הגאונים שאפי' דבר שאין דרכו לטבל צריך נט"י.

וא"כ יפה העיר הרב הנ"ל שצריך לפרסם שצריכים להזהר בנט"י.

ולפענ"ד יש לומר עוד יותר מזה: שבנדון דידן צריך נט"י גם לפי דעת המג"א והרדב"ז, שהרי ה'שערי תשובה' שם סק"ד מביא בשם ה'ברכי יוסף' שאפי' שטפו את הפרי ונשאר רטוב נק' טיבולו במשקה, אע"פ שאין כוונתו לשם טיבול, וכותב שכן מוכח מהרדב"ז, עיי"ש ברדב"ז ח"ד סי' עח.

שוב ראיתי בספר 'כלבו' וז"ל: "כל הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגסי הרוח. וכתב הרא"ש ז"ל במה דברים אמורים כשאוכלם בפני עצמן, אבל אם טבלן במשקה או שנשרו במים ועודן עליהם, צריך נט"י, שכל דבר שטיבולו במשקה צריך נט"י והרי זה כמו שכתבנו ממש". עכ"ל הרדב"ז.

וכן בקצוה"ש שם סקי"א כותב שכן משמע ג"כ מלשון אדה"ז - "כל דבר שמלוחלח במשקה", וכן בסעי' י' - "ואפי' אם הובא הכשר במים קודם הצלי' מ"מ בשעת הצלייה התייבש אותו לחלוחית", עכ"פ משמע דהדחה במים נק' טיבולו במשקה. ע"כ.

וא"כ רואים מזה שגם לדעת הרדב"ז מים של שטיפה נק' טיבולו במשקה, אע"פ שאין כוונתו לצורך אכילה.

וצריך לומר שאם דרכו לשטוף את הפרי נקרא שדרכו לטבל במשקה, ואעפ"י שאין בדעתו לאוכלו בטיבול זה.

ולפי"ז י"ל שעאכו"כ כשיש מנהג ישראל לאכול תפוח טבול בדבש בר"ה והו"ר, הרי לכל הפחות בימים אלו נק' שכיח, וכן נק' שדרכו לטבול במשקה וצריך נט"י לכל הדעות גם לפי המג"א והרדב"ז. וד"ל.

הלכה ומנהג
נט"י לאכילת התפוח בליל הושענא רבה [גליון]
הרב ישכר דוד קלויזנר
נחלת הר חב"ד, אה"ק

בגליון תתעז (ע' 70) כתב הרב לוי יצחק רסקין דומ"צ דקהלת ליובאוויטש בלונדון, להשיג עמ"ש בגליון תתעו (ע' 75) להוכיח שאכילת תפוח בדבש בליל הושענא רבה אינה חייבת בנטילת ידים, כיון שרק דבר שדרכו לטבול במשקה חייב בנטילת ידיים, משא"כ "דבר שאין דרכו לטובלו במשקה אין צריך נטילת ידים" - לשון המג"א באו"ח סי' קנח סק"ה, ומקורו ברדב"ז. וכ"ה במשנה ברורה (שם ס"ק יב) ובכף החיים (ס"ק יד).

והכי משמע בשו"ע רבינו הזקן (סי' קנח ס"ג, סי' תעג סי"ט) ובסדר נטילת ידים לסעודה (ס"כ) ע"ש, ולפי"ז תפוח שאין דרכו לאוכלו מטובל במשקה אינו חייב בנטילת ידים אפילו כשטובלו במשקה.

וע"ז כתב הרב ראסקין: "ברם כמדומה שחידושו זה אינו תואם עם דברי כ"ק אדמו"ר זי"ע במכתבו המפורסם אודות אמירת ה'יהי רצון' בליל ראש השנה לפני אכילת התפוח (אגרות קודש ח"ג ע' רט, שערי הלכה ומנהג ח"ב ע' קצח ואילך), וזה לשונו שם: "אכילת התפוח (גם לולא הטיבול בדבש) כיון שאין נפקא מינה טוב יותר שתהיה אחר נטילת ידים...

"כמדומה שבהסוגריים מרמז טעם פשוט לאכילת התפוח לאחר נטילת ידים דוקא, מכיון שהוא מטובל במשקה וצריך נטילת ידים". עכ"ל.

ונפלאתי טובא, דלפי האמת הנה אדרבה, כל המעיין בדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע שם יראה הוכחה ברורה שדוקא תפוח המטובל במשקה אינו צריך לנטילת ידים, וז"ל האגרת קודש שם:

"אכילת התפוח בליל א' דר"ה - הוא בתחלת הסעודה, אחרי אכילת המוציא, ואכילת הפרי חדש בליל ב' קודם נט"י לסעודה. והחילוק פשוט: אכילת התפוח (גם לולא הטבול בדבש) כיון שאין נפ"מ, טוב יותר שתהי' אחר נטילת ידים, כדי לסמוך הקידוש לסעודה עד כמה שאפשר, אכילת הפרי חדש קודם נט"י - כדי לסמכה לברכת שהחיינו דקאי עליו". עכ"ל (בשערי הלכה ומנהג שם (סי' רלח). [ואינו המכתב המפורסם אודות אמירת ה'יהי רצון' בליל ר"ה, אלא מכתב אחד שלפניו, ולפלא שהעתיק רק קטע קטן מהאגרת, וע"כ יצאו הדברים מהקשרם].

והשתא, אם היה כדבריו שתפוח מטובל בדבש חייב בנטילת ידים, למה אומר הרבי "שאין נפ"מ, וטוב יותר שתהי' אחר נטילת ידים כדי לסמוך הקידוש לסעודה עד כמה שאפשר", והלא לפי דבריו שפיר יש נפקא מינה, כיון שהתפוח המטובל במשקה אי אפשר לאכלו כלל לפני נטילת ידים, והול"ל דלכן צריך שתהיה אחר נטילת ידים מפני שתפוח מטובל בדבש חייב בנטילת ידים, ולא רק מטעם "כדי לסמוך הקידוש לסעודה עד כמה שאפשר". וע"כ משמע מכאן בהדיא דדעת הרבי זי"ע שתפוח הטבול בדבש אינו חייב כלל בנטילת ידים, ולכן אין נפ"מ מצד עצמו אם אוכלו לפני הנטילה או לאחריו, רק הטעם של "לסמוך הקידוש לסעודה עד כמה שאפשר" בלבד מכריע כאן שעדיף לאכלו לאחר נטילת ידים, ותו לא.

ומה שכתב הרבי זי"ע בסוגריים "(גם לולא הטבול בדבש)", הכוונה היא כך: דכיון שמעמיד כאן אכילת התפוח דליל א' דר"ה מול אכילת הפרי חדש דליל ב' דר"ה, שאכילת הפרי חדש שפיר יש נפק"מ שיהיה דוקא לפני נטילת ידים, כדי לסמוך לברכת שהחיינו דוקא (אע"פ שאינו טובלו בשום דבר, שאז ההפסק בין הקידוש להסעודה קטן יותר), מכל מקום אכילת התפוח - אפילו לולא הטבול בדבש שהיה מקטין את ההפסק שבין הקידוש להסעודה (בדומה לאכילת פרי החדש) - אעפ"כ כיון שאין שום נפק"מ בדבר לאכלו דוקא סמוך לקידוש, לפיכך עדיף שתהיה אכילתו לאחר נטילת ידים דוקא.

ומכל שכן כשהטיבול בדבש מאריך עוד יותר את ההפסק שבין הקידוש להסעודה, שבודאי עדיף שתהיה אכילת התפוח בדבש לאחר נטילת ידים, אבל אין לזה שום קשר לענין הנטילת ידים של אכילת דבר שטבול במשקה, שלפי האמת בנדו"ד אין חיוב כלל ליטול ידים, וא"ש.

הלכה ומנהג
הדלקת נרות חנוכה בערב שבת [גליון]
הרב פנחס קארף
משפיע בישיבה

ראיתי מה שכ' הר' מ.א שי' זליגסון בגליון תתעז (עמ' 82) בטעם מה שאדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לא ישב אצל הנרות בעש"ק, ומביא שם ממה שכ' בגליון תתעד, ע"ש.

ולדידי הטעם הוא כפשטות, כי הטעם מה שהי' יושב אצל הנרות בכל לילה הוא (לכאורה) כדי להדליק הנרות במקרה שיכבו (ואף שאין מחוייבין לחזור ולהדליקה, אבל הרי כ' במג"א ראוי להחמיר לחזור ולהדליקה), אבל בעש"ק לא שייך זה.

הלכה ומנהג
הנחת הס"ת הב' על הבימה לפני הגבהת הא' [גליון]
הרב יוסף יצחק איידעלמאן
נחלת הר חב"ד, אה"ק

בגיליון תתעג (עמ' 66) כתב הת' ניסן משה הכהן שי' ווייספיש בטוב טעם, אודות הנחת ס"ת הב' ליד ס"ת הא' גם כשאין אומרים חצי קדיש על ס"ת הא', כי יש ג' ס"ת ויאמרו חצי קדיש על הס"ת הב' (ולידו הא'), ובין דבריו כותב: "הנה רואים מכאן שהסיבה לזה שמניחין הס"ת השני על הבימה לפני שמגביהים הס"ת הראשון היא לא מפני הקדיש, דאפי' כשאין אומרים קדיש אחרי הס"ת הא' (כנ"ל), צריכים להניח הס"ת השני על השלחן לפני שמגביהין הראשון, אלא הסיבה לזה שצריכים להניח הס"ת השני על הבימה לפני שמגביהים הראשון, היא כדי שלא יסיחו דעתן מן המצוות כמ"ש הרמ"א". ע"כ.

א) דבריו פשוטים ונכונים. אך ליתר דיוק הי' צריך לכתוב שהסיבה לזה שמניחין הס"ת השני על הבימה לפני שמגביהים הס"ת הראשון, היא לא רק מפני הקדיש (דהיינו שיש ב' סיבות למה מניחין ס"ת הב' ליד הא', א. כדי שלא יסיחו דעתן מן המצוות, ב. כדי שהקדיש יהי' גם על ס"ת שיקראו ממנו לאחרי זה).

ב) ראה בלוח כולל חב"ד לשמחת תורה, שם הובאו שני הדברים: "לא יסירו הס"ת הראשון עד שיניחו הס"ת השני . . ומניחין ס"ת שלישי אצל השני ואומר חצי קדיש".

ג) כיון דאייתינן להכי וכדי להשלים את הפרטים יש להוסיף, שכאשר מניחין ס"ת הג' ליד הב' כדי לומר חצי קדיש, לא מניחין ס"ת הא' שכבר קראו בו וגללו אותו, ועיין בשו"ע ונו"כ שציין הכותב הנ"ל סי' קמז בסופו.

הלכה ומנהג
בענין בדיקת הציצית מידי יום [גליון]
הרב אברהם אלאשוילי
מח"ס 'שלחן המלך' ומעורכי המהדורה החדשה של שוע"ר

בגליון תתעה (ע' 61) העיר הת' ש. ב. שבמהדורה החדשה של שוע"ר סי' יג קו"א סק"ב בסופו לא תיקנו טעות, שכתוב שם "בסי' ער"ה סק"א", וצ"ל "סק"ג", כי בסק"א כתוב "אין בודקין הציצית" משא"כ בסק"ג כתוב שכן בודקין הציצית, וכותב שם שכן תוקן בספר מראי מקומות וציונים.

אבל המעיין בדברי אדה"ז יראה שאין כאן שום טעות בקו"א ויש להשאיר הציון "סק"א" כפי שהוא, כי הנה לשון אדה"ז הוא "וגם רש"ל . . סובר שצריך לבדוק את הציצית בשבת כמו שכתב בשמו המג"א סי' ער"ה סק"א", כלומר אדה"ז דן בקו"א האם יש חובה לבדוק הציצית בשבת או לא, ועל זה מביא שלדעת רש"ל יש חובה לבדוק הציצית בשבת, וכהוכחה לכך מביא את דברי המ"א בסי' ער"ה סק"א, וההוכחה היא מכך שהמ"א טרח לכתוב בסי' ער"ה סק"א בשם רש"ל שאין בודקין הציצית בשבת לאור הנר, ומזה מוכח שס"ל לרש"ל שיש חובה באופן כללי לבדוק הציצית בשבת אלא שאסור לעשות זאת לאור הנר, כי אם לא היתה חובה כזו לא היה טורח לשלול שלא יעשו זאת לאור הנר. אלא שבסק"ג ממשיך המ"א ומביא בשם הב"ח שהביא בשם רש"ל שכנגד נר של שעוה מותר לבדוק גם את הציצית בשבת, אבל זהו כבר פרט בדיני בדיקת הציצית בשבת, אבל הדין העקרוני שיש חובה לבדוק ציצית בשבת מובא במ"א סק"א בשם רש"ל, וממילא לא צריך לתקן שום טעות, וד"ל.

הלכה ומנהג
בענין בדיקת הציצית מידי יום [גליון]
הת' שמואל ביסטריצקי
שליח בישיבת תות"ל - רוסטוב ע"נ דון

בגליון תתעה (ע' 61) הקשתי בענין בדיקת הציצית בכל יום, דבשו"ע סימן ח סעי' יג כתב: "ואע"פ שבדק הציצית אתמול צריך לחזור ולבדקם למחר ואין אומרים העמידן על חזקתן שהם עכשיו כתמול שלשום, משום דאם לא יבדקם בשעת הברכה לא יבדקם לעולם, ובוודאי א"א להעמידן לעולם בחזקת כשרות, כיון שדרכן לפסוק ע"י דריסת הרגליים או מחמת סיבות אחרות".

משמע שאי אפשר להעמיד את הציצית בחזקת כשרות, ולכן צריך לבדוק. והנה בסעי' טו כתב שמי שהגיע לבית הכנסת מאוחר, וקראו לו לעלות לתורה, ועדיין לא לבש את הטלית, מכיון שכל הציבור ממתינים לו, רשאי ללבוש הציצית בלי לבדוק אותה קודם, ומסיים שם בלשון זה: "דכיון שהוא יודע שאתמול היו הציציות שלימות מעמידין אותן בחזקתן".

והקשתי שם, איך יתאים מ"ש בסעי' טו שמעמידין הציצית על חזקתן, עם מה שכתב לפנ"ז בסעי' יג דלא שייך להעמיד הציצית בחזקת כשרות.

והנה, בגליון האחרון (תתעז, ע' 68) תמה על כך הרב פנחס שי' קארף וכתב שאינו מבין קושיא זו, והוא רוצה ללמוד שמעיקר הדין לא צריך לבדוק, וכל מה שבודקים הציצית זה רק בגלל שאם לא יבדוק אז, לא יבדוק לעולם, ולכן רוצה לומר שמ"ש בסעי' טו שמעמידין את הציצית בחזקת כשרות זהו מעיקר הדין, וממילא גם נדחה החילוק שהבאתי בענין טירחא דציבורא.

והנה, לאחר קריאת הערתו, לא הצלחתי להבין את סברתו שרצה לומר שמ"ש בסעי' יג שצריך לבדוק הציצית זהו לא מעיקר הדין, ומעיקר הדין לא צריך לבדוק כל יום, דהרי אדה"ז כותב במפורש בהמשך סעי' יג, וז"ל: "ובודאי א"א להעמידן לעולם בחזקת כשרות כיון שדרכן לפסוק ע"י דריסת רגליים או מחמת סבות אחרות". ומלשון אדה"ז משמע, שאין צד אחד לומר שמעיקר הדין אפשר להעמידן על חזקתן, וכמ"ש "ובוודאי א"א להעמידן בחזקת כשרות", וגם אי אפשר לומר שכל ענין בדיקת הציצית כל יום הוא רק מפני שאם לא יבדוק אז, לא יבדוק לעולם, מכיון שאדה"ז ממשיך לפרט אח"כ מהי הסיבה - "כיון שדרכן לפסוק ע"י דריסת הרגלים או מחמת סיבות אחרות לכן תקנו חכמים שיבדוק בכל יום".

ועוד, דמצינו שכתב שכל הסיבה שבודק הציצית בכל יום הוא כדי שלא יברך ברכה לבטלה (מכיון שיתכן שנפסלה הציצית במשך היום - כמו שפירט אדה"ז בסעי' יג), וכך כתב בשו"ע הב"י וז"ל: "קודם שיברך, יעיין בחוטי הציצית אם הם כשרים כדי שלא יברך ברכה לבטלה".

וכיצד אפשר לומר - לאור כל הנ"ל - שמעיקר הדין אפשר להעמיד הציצית בחזקת כשרות.

ואולי אפשר לחלק ולבאר בענין אחר, ע"פ מ"ש בספר 'הליכות שלמה' (דיני קרה"ת להגרש"ז אויערבאך) דכל ענין עטיפת הטלית לפני העלי' לקרוא בתורה הוא רק ענין של כבוד, וכן הביא אדה"ז בסימן יד סעי' ח שכל מה שלובש טלית בשביל לעלות לתורה זהו רק ענין של כבוד.

ואולי אפשר לומר עפ"ז, דמ"ש בסעי' טו שלא צריך לבדוק את הציצית, זהו מכיון שעכשיו עולה לתורה ולוקח את הטלית בשביל כבוד הציבור וכבוד התורה, ולכן אינו צריך לבדוק את הציצית. אבל בסעי' יג, שם כתב על דרך לבישת הטלית בכל יום קודם התפילה, כתב שחייב לבדוק לפני הברכה. אבל עדיין צ"ע קצת, איך זה יתאים בדיוק עם לשון אדה"ז בסעי' טו - "דכיון שהוא יודע שאתמול היו הציציות שלימות מעמיד אותן בחזקתן", שמשמע שאפשר לסמוך על החזקה ללא החילוק בין נתינת כבוד לס"ת לבין שאר מקרים. ואפשר עוד להאריך בכל הנ"ל.

הלכה ומנהג
הערה במהדורה החדשה דשו"ע רבנו [גליון]
הרב חיים אליעזר אשכנזי
מונטרעאל, קנדה

בגליון תתעו (עמ' 68) שוב נדרשו לדברי רבנו בסי' לב ס"ה: "ותקון מועיל אף בתפילין ומזוזות אף בנגיעות אות באות בענין שנפסלו לד"ה כמו שיתבאר". ע"כ.

וכתבו ע"ז בארוכה הרב טיפענברון שי' והת' י. י. שי' רייבין, ותוכן דבריהם שווה, שכיון שמצאנו במקור המ"א בשו"ת רד"ך אשר הוא מתיר נגיעת אות באות בלא גרירה רק באם נדבקה האות בסוף הכתיבה, א"כ זהו מה שכתב רבנו "בענין שנפסלו לדברי הכל", וכוונתו לומר שאף לרד"ך המכשיר בלא גרירה, סוכ"ס הרי בנדבק האות קודם סיום הכתיבה אזי פסול בלא גרירה, אמנם כשר בגרירה ואין בזה משום שלא כסדרן.

ולא הבנתי דבריהם:

א. מה רצה רבינו לבאר בדבריו: "בענין שנפסלו לד"ה", האם בא לשלול דבר מסוים או שמא בא לכלול ולהוסיף. והרי לדבריהם לא בא לא לזה ולא לזה, אלא בא לומר שתיקון מועיל במקום שפסול וצריך לתקן, והרי הוא פשוט שבאם אומרים שתיקון מועיל הרי"ז במקום שצריך לתקן, ולא במקום שאין צריך לתקן.

ב. האם הם שמים לב שרבינו, לפי פירושם, נותן בדבריו מקום לטעות שתיקון יועיל אף במקום שלא תשאר צורת אות, שהרי כתב: "ותקון מועיל . . בענין שנפסלו לדברי הכל", ולא פירש יותר.

ג. האם הם חושבים שרבינו כתב את שלחנו ע"ד תוס' ושאר ספרי גדולי ישראל, אשר לפעמים לצורך בירור פירוש מילולי נצרך אתה לעיין במהרש"א. ולדבריהם נצרך אתה לספר רד"ך בכדי להבין את דברי רבינו: "בסופה", ו"בענין שנפסלו לדברי הכל".

ד. האם מצאו הם בשאר מפרשי המ"א, כמחצית השקל ופמ"ג, שהזכירו במ"א שכוונתו למה שהביאו ממקור הדברים ברד"ך.

סוף דבר, כתינוק הקורא בספר, שאינו יודע לפלפל, ולענ"ד כך צריך לקרוא את שלחנו של רבינו, הרי דברי רבינו ברורים: ותקון מועיל אף בתפלין ומזוזות אף בנגיעות אות באות, אבל זאת רק בענין שנפסלו לדעת המחמירים, כלומר שתשאר צורת אות, אבל באם נפסלו אף לדעת המקילים, כלומר שלא תשאר צורת אות, אזי אין התקון מועיל, כיון שהרי"ז שלא כסדרן.

פשוטו של מקרא
"אל תרגזו בדרך"
הרב אהרן חיטריק
חבר מערכת 'אוצר החסידים'

בפרשת ויגש (מה, כד) עה"פ אל תרגזו בדרך, מביא רש"י ד' פירושים: א. "אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכם הדרך". ב. "ד"א אל תפסיעו פסיעה גסה". ג. "תכנסו חמה לעיר" [כ"ה הגירסא בגמרא תענית (י, ב) אבל בכמה דפוסי רש"י הראשונים הגירסא: והכניסו בחמה]. ד. "ולפי פשוטו של מקרא יש לומר לפי שהיו נכלמים היה דואג שמא יריבו בדרך על דבר מכירתו להתווכח זה עם זה ולומר על ידיך נמכר, אתה סיפרת לשון הרע עליו וגרמת לנו לשנאתו".

וצריך ביאור בד' פירושים אלו:

א. לפי' הא', היכן נרמז בתיבות "אל תרגזו" שדיבר יוסף על דבר הלכה. ועוד, דהרי לכאו' יעקב הוצרך להזהירם זאת קודם שיצאו לדרך בפעם הראשונה, ומה שייך זה ליוסף דוקא.

וכן יש להקשות נמי לפירושים הב' והג'; דהיכן נרמז בפסוק שיזהרו מפסיעה גסה או שיכנסו לעיר בחמה, ואיך שייכים ענינים אלו ליוסף דוקא שהוא הזהירם ע"כ.

ב. לפי כללי רש"י, כשמביא רש"י יותר מפירוש אחד הרי זה משום שיש קושיא על פירוש הא' ועל כן מביא פי' נוסף. וצלה"ב מדוע אינו מביא לראשונה את הפי' הפשוט ע"פ פשש"מ, דאם משום שיש קושיא על הפי' הפשוט ולכן מביא שאר הפירושים, עכ"פ היה צריך להביא את הפי' הפשוט כפירוש הראשון והעיקרי ואח"כ להוסיף את שאר הפירושים.

דבפי' רש"י כאן - שמקדים שאר הפירושים לפשש"מ - יש להקשות מיד איך שייכים הפירושים לתי' "אל תרגזו".

ג. מדוע מוסיף רש"י התיבות "ד"א" בין פי' הא' להב', מה שלא עשה כן בין פי' הב' להג', שמזה נראה דעתו דפי' הב' והג' הוי פירוש אחד.

ד. בגמרא תענית (י, ב) מפרש רש"י את כל הפירושים, וכאן - לבן חמש למקרא - אינו מפרשם.

וביותר צ"ע מדוע רש"י אינו מקבל לכתחילה הפי' לפי פשוטו ומקדים לפניו שאר הפירושים.

לאידך גיסא, הנה שאר פרשני המקרא כרשב"ם רמב"ן והחזקוני מפרשים באופן אחר: "אל תרגזו: אל תיראו כלום בדרך מפני הליסטים, כי שלום לי מכל צד". ומביאים כסמך לכך כמה פסוקים בפי' רגזו, רובם מובאים גם ב"מחברת מנחם בן סרוק" בערך רגז. וראה גם בפירוש רבינו חיים פלטיאל על פסוק זה שמביא מדברים (כח, סה): לב רגז, ומפרש רש"י שם "לב חרד". וראה גם פי' בכור שור.

אמנם רש"י - בפי' הב' לפי פשוטו - שולל לגמרי פי' זה, וכן שולל פי' המדרש שמובא בתוס', תענית שם.

ובספר מושב זקנים מבעלי התוספות הקשה על רש"י: "וכי אסור לעסוק בתורה בדרך והלא כתיב ובלכתך בדרך, וכן שני ת"ח ההולכים בדרך ואין להם ד"ת וכו'".

כל המפרשים כ'מזרחי' ה'גור ארי' ה'לבוש' ועוד, כבר עמדו על הקושיא הנ"ל, אך - לאחר כל הפירושים דהמפרשים - עדיין נשארת הקושיא מה הכרח הגמ' ורש"י לפרש הפסוק שלא כפשוטו, ובפרט יקשה על רש"י בפירושו עה"ת כאן שמפרש לבן חמש. ועוד יותר, דרש"י בגמ' שם מפרש - "תרגזו: תתעו בדרך", וכאן לבן חמש אינו מבאר כך.

אפשר לומר דהטעם לכך שרש"י לא פירש כמו הרשב"ם והרמב"ן - שיוסף אמר להם שלא יראו מליסטים - הוא, דהרי כבר הוכח בתחלת הסדרה שהם רצו להחריב כל ארץ מצרים ולא יראו מכל המדינה, וודאי לא יראו מליסטים.

והנה שרש תיבת "תרגזו" הוא משרש "רגז" ונזכר כמה פעמים בתנ"ך. ובחומש נמצא זה בפ' בשלח (טו, יד) "שמעו עמים ירגזון", ובפ' כי תבא (כח, ה) "לב רגז", ובשני המקומות תרגם אונקלוס מלשון פחד.

ה'משכיל לדוד' מפרש שרש"י הניח פי' הפשוט לאחרונה משום דהוקשה לו תי' "בדרך", שהי' לו לומר אל "תרגזו" עבור המכירה, ומה הוסיף כאן שלא יריבו בדרך. ועוד יותר שהרי כבר אמר להם "אל תעצבו ואל יחר בעיניכם", ומדוע חוזר ע"כ שוב. ומזה גם למדו בגמ' תענית הנ"ל את שאר הפירושים.

ולהעיר, דבפי' הלבוש ברש"י כאן יכולים לראות איך דייק בכל תי' מפירושו; דברש"י נכתב "תרגז" ולא כתב "ירגז", ומטעם זה דוחה פי' ה'גור ארי'.

פשוטו של מקרא
תשובה להנ"ל
הרב אפרים פיקרסקי
מנהל ביהמ"ד

בנוגע מה שהקשה הר' אהרן שי' חיטריק עה"פ "אל תרגזו בדרך", אולי אפשר להסביר את דברי רש"י באופן אחר:

די"ל (דמלבד הקושיות שהקשה הנ"ל) הוקשה לרש"י גוף הפסוק עצמו: דבפסוק כתיב (מה, כד) "וישלח את אחיו וילכו ויאמר עליהם אל תרגזו בדרך", ובפשש"מ אינו מובן הסדר בפסוק, דהי' צ"ל להיפך "ויאמר עליהם אל תרגזו בדרך" ורק לאח"כ "וישלח את אחיו וילכו", ומדוע הפך הסדר.

וצ"ל שהפסוק בא ללמדנו שמה שדיבר עמהם יוסף הי' זה בשייכות עם הדרך שבה הם עומדים ללכת, דבאם היתה כוונתו לומר שלא יריבו (כבפשש"מ בסוף רש"י) מה נוגע כאן הדרך (וכי כשבאים הביתה מותרים לריב וכו'?!), וע"כ צריך לומר ש"אל תרגזו בדרך" נאמר (בהמשך ו)בשייכות עם הליכתם בדרך לארץ כנען.

וענין זה בא רש"י לבאר: דהנה י"ל שבנוגע להליכתם הביתה, יוסף הי' מעוניין בעיקר לזרזם שיבואו מהר לארץ כנען וכן שיחזרו מהר כדי לראות את אביו וכו', ולכן הי' דואג שאולי ישהו בדרך יותר מדאי. ומאיזה סיבה יתכן שיבאו להשתהות בדרך, דהלא הם יודעים כבר את הדרך - שהלכו בה כבר ג' פעמים? והסיבה היחידה שבגללה יתכן שיתאחרו בדרך היא מפני שאולי יתעסקו בדבר הלכה ומתוך כך יטעו בדרך ותרגז עליהם הדרך, ומפני דבר זה בא יוסף להזהירם. והנה זהו התירוץ הכי קרוב לפשט, רק מה שקצת קשה על פי' זה הוא הלשון "תרגזו" - לשון רבים, דלפי פי' זה הנה רק הדרך תרגז עליהם. ומפני קושי זה יש צורך בפי' הב', שלפי פי' זה הכוונה ב"תרגזו" היא לא על הדרך אלא על השבטים.

אבל י"ל לאידך גיסא, דמאחר שיוסף ידע שהם רוצים לשוב הביתה במהירות האפשרית כדי להגיד לאביהם ולהחזירו וכו', א"כ יש מקום לחשוש שימהרו יותר מדאי, ולכן הזהירם בענין זה ואמר להם "אל תפסיעו פסיעה גסה", וכן "שיכנסו בחמה לעיר", היינו שלא ילכו בלילה מפני רצונם למהר ולבוא. ולפי"ז אולי צ"ל שהפירוש במלת "תרגזו" לפי פי' זה הוא מלשון בהלה (וכמ"ש "שמעו עמים ירגזון וגו' אז נבהלו אלופי אדום וגו'").

אבל גם בפי' זה יש קושי מצד פשוטו של מקרא, משום שמלת ירגזון בפשטות הוא מלשון רוגז וריב. ועוד, שא"כ לפי"ז ציווי יוסף הי' על מניעת ההילוך במהירות, ומהפסוק משמע שצוואתו היתה בנוגע ל(מהירות ה)הילוך, שהרי כך כתוב "וישלח את אחיו ויאמר עליהם אל תרגזו וגו'" - משמע שרצה לזרזם.

אומנם - בנוסף לקושיות שישנם בב' פי' הראשונים מצד פשש"מ - ישנו גם קושי כללי בפירושים אלו, שלא נכללו בפסוקים ואפי' ברמז (אף שמתרצים את כללות הפסוק, שלא כמו הפירוש דפשש"מ). ולכן מסיים רש"י בהביאו הפירוש ע"פ פשש"מ. אך עכ"פ מביא פי' זה באחרונה מפני שכללות הסדר בפסוק לא מובן לפי' פי' זה.

פשוטו של מקרא
והקורעו עובר בלאו
הרב אלחנן יעקובוביץ
נחלת הר חב"ד, אה"ק

שמות כח, לב, רש"י ד"ה לא יקרע: "כדי שלא יקרע והקורעו עובר בלאו כו'".

לכאורה קשה מאי קמ"ל, והרי כתוב מפורש "לא יקרע". וכן מה שהביא "וכן לא יזח החושן וכן לא יסורו ממנו הנאמר בבדי הארון", הרי נאמר בהם בכל אחד לאו מפורש, ואם יש צורך לכתוב זאת למה לא כתב רש"י כן במקומם (אצל הארון והחושן). וגם למה לא כתב רש"י כן בכל שאר הלאווים*.

וי"ל בדא"פ - ובעצם נמצא ב'קיצור בשפתי חכמים' - שתיבת לא יקרע בפשש"מ ע"כ אינו ללאו, שהרי בפשטות בא בהמשך ל"פי (המעיל ב)ראשו בתוכו שפה גו' כפי תחרא גו' לא יקרע, וכדפירש"י כדי שלא יקרע, שהרי אי אפשר לצוות את הבגד "לא יקרע", אלא שהפירוש הוא (בפשש"מ) שמה שאמרנו עד עכשיו (איך לעשות פי המעיל) הוא כדי שלא יקרע, שלפי זה אין כלל משמעות שזה בא ללאו, ואדרבא בפשש"מ הוא נתינת טעם.

שעפי"ז מובן למה רש"י צריך לומר "והקורעו עובר בלאו", שאף שבפשטות ענין פי ראשו גו' הוא כדי שלא יקרע, אעפ"כ לא נשלל מתיבות אלו (לא יקרע) הלאו שבהן.

ועפ"ז גם יומתק מה שרש"י מוסיף "שזה ממנין לאוין שבתורה", שלכאורה פשיטא שאם זה (והקורעו עובר ב)לאו הרי זה ממנין לאוין שבתורה, אלא מכיון שבפשש"מ אין משמע כלל שזהו לאו, וגם הסגנון הוא לא "לא תקרע" - באופן הציווי על האדם, אלא "לא יקרע" שבעצם קאי על הבגד, לכן מוכיח ממנין הלאוין שבתורה שהוא ממש לאו.

ואף שלכאורה אינו נוגע ענין זה (שזה לאו) לפשש"מ, י"ל בדא"פ, שאם אני יודע שהקורעו עובר בלאו, הנה גם ה"לא יקרע" יקבל משמעות אחרת (בפשש"מ), והיינו שמונח על האדם להזהר שלא יקרע. וזה גם נותן יותר תוקף לענין של לא יקרע - שמובנו לאו.

ועל דרך כל הנ"ל הוא לגבי לא יזח החושן, שבפשש"מ משמע שזה נתינת טעם ל"וירכסו את החשן מטבעותיו אל טבעות האפוד גו'", שזה כדי שלא יזח החשן, וכדפרש"י (כ"ח, כ"ז) בד"ה על שתי כתפות האפוד מלמטה - "שלא יהא תחתית החשן הולך לפנים וחוזר לאחור ונוקש על כריסו כו'".

שלכן פרש"י שזה לאו.

ועד"ז הוא בענין לא יסורו ממנו הנאמר בבדי הארון, שיש מקום לומר שמה שהתורה אמרה לא יסורו ממנו זהו לגודל קדושת הארון, שאם לא יהיו שם הבדים יתכן שלפעמים יצטרכו לטלטלו ממקום למקום, ואם לא יהיו שם הבדים יבואו לטלטל את הארון עצמו, או שאולי יחזיקו בטבעות, ואז עלול ליפול, שלכן יש מקום לומר - ואולי באמת זאת הסיבה - שהקפידה התורה שהבדים לא יסורו ממנו, אבל אין משמעות של "לאו" בדוקא. ולכן פרש"י שגם כאן הוא לאו.

ועדיין יש לשאול ממה נפשך; אם זה נוגע לפשש"מ למה לא כתב זאת רש"י כל אחד במקומו, שבבדי הארון היה אומר ש"לא יסורו ממנו" הוא ממנין הלאוין, ועד"ז ב"לא יזח החשן", ואם אינו נוגע לפשש"מ - שלכן לא כתב שם כלום אודות ה"לאו" – הנה גם כאן אצל לא יקרע לא היה צריך לכתוב כן.

ואמנם נתבאר לעיל בדא"פ סיבת הבאת רש"י כאן (אצל לא יקרע) שזה לאו, שאז ה"לא יקרע" מקבל משמעות יותר חזקה (גם בפשש"מ), אבל עדיין, סיבה זו ישנה לכאורה גם גבי בדי ארון ואצל החשן, ואעפ"כ לא כתב רש"י כן שם.

גם צ"ע, למה רש"י הקדים הפסוק "ולא יזח החשן" ו"לא יסורו הבדים", שלפי הסדר בדי ארון כתובים בפ' תרומה, ו"לא יזח החשן" נאמר בפ' תצוה.

ודוחק לומר שמכיון ש"ולא יזח החשן" כתוב קרוב ל"לא יקרע" (ארבעה פסוקים), לכן הקדימו.

וי"ל בדא"פ, שאצל בדי הארון לא נזכר בפסוק הטעם למה לא יסורו, ואף שיש להבין הטעם, וכנ"ל, אבל אין כ"כ משמעות שהציווי לא יסורו הוא (רק) משום זה, וא"כ בפשש"מ מובן שזה לאו.

ועד"ז ב"ולא יזח החשן", אף שיש להבין שזה כדי שלא יהא הולך לפנים וחוזר לאחור כו', אבל בפסוק עצמו לא נזכר שזה טעם, ואפשר גם להבין שיש בזה איסור (לאו) - שיש קפידא שהחשן צריך להיות מחובר עם האפוד.

ומזה יובן במכ"ש ששאר לאווים שאין משמעות שהם טעם לאיזה דבר, שאין צורך לומר שזה לאו (והוא ממנין הלאווים).

משא"כ ב"לא יקרע", יותר משמע מסגנון הלשון ש"לא יקרע" הוא טעם ל"שפה יהיה לפיו סביב גו'", וכדפרש"י להדיא "כדי שלא יקרע", ושם הוא בודאי מטעם חיזוק, לכן יש יותר מקום לחשוב כאן שאין זה לאו אלא רק טעם, לכן פרש"י כאן ש"והקורעו עובר בלאו שזה ממנין לאוין שבתורה", שאף שנראה שזהו רק נתינת טעם לחיזוק, אבל יש במי שקורעו לאו, שהרי זה ממנין לאוין.

ועדיין צ"ע, שאם הלאוין של לא יסורו ולא יזח מובן (יותר) שהם לאוין, שלכן לא היה צורך לפרשם במקומם, א"כ למה מביא אותם רש"י כאן אצל לא יקרע - "...וכן לא יזח החשן וכן לא יסורו ממנו הנאמר בבדי הארון", דהרי מובן הוא מאליו.

וי"ל בדא"פ, שבאמת במקומם לא היה צריך לפרשם, אבל כיון שהביאם כאן אצל לא יקרע (שהיה צריך לפרש), אגב הזכיר גם את אלה.

אבל יש לפרש עוד - בדא"פ - שמה שרש"י אומר ולא יזח החשן וכן ולא יסורו ממנו אין רש"י מתכוין לחדש עתה ולומר שגם שם עובר בלאו, ששם באמת מובן זה לבד, וגם לא היה צורך לבאר זה כי אין זה נוגע לפשש"מ, וההוספה בזהירות הציווי ע"י שאומרים שעוברים בלאו, גם זה אי"צ, כיון שזה מובן מאליו, משא"כ גבי לא יקרע יש (יותר) צורך לבאר שזה לאו כנ"ל, ומה שהביא כאן את הפסוקים של בדי הארון ושל החשן הוא כדי להסתייע מהם לכאן, שכמו ששם אע"פ שניתן לומר שזה בגלל זהירות וכיו"ב, הנה אעפ"כ אומרים שזה לאו, א"כ גם אצלנו, אעפ"י שנראה שזה נתינת טעם לכך שצריך לעשות כפי תחרא שזה כדי שלא יקרע, אבל זה (גם) לאו.

וע"פ הנ"ל בדא"פ, שמה שמביא רש"י את שני הפסוקים הוא לראיה (על לא יקרע) שזה לאו, יש לבאר הסדר של הבאת הפסוקים: שבתחילה הביא הפסוק של ולא יזח החשן ששם יותר קרוב לומר שזהו כדי שלא יהא נד והולך (ואין הכוונה ללאו), ואעפ"כ קבלנו שהוא לאו, הרי זו הוכחה חזקה ל"לא יקרע", ולכן הקדים להביא פסוק זה. ואח"כ הביא מלא יסורו, ששם אין כ"כ מקום לחשוב שזה לסיבה וכו' ולא מטעם לאו, ועכ"פ אין ביאור בזה לא בתורה עצמה וגם לא ברש"י, אלא שמ"מ נתבאר שיש מקום לומר שזה בגלל סיבה כנ"ל, ואעפ"כ נמסר לנו שזה לאו וממנין הלאוין.

וא"כ הרי זו גם הוכחה ל"לא יקרע" שזה (גם) לאו, אבל בא כהוכחה שניה.


*) ראה לקו"ש חט"ז פ' תצוה א. המערכת.

פשוטו של מקרא
דברי צדיקים
הרב אלחנן יעקובוביץ
נחלת הר חב"ד, אה"ק

שמות כג, ח, רש"י ד"ה דברי צדיקים: "דברים המצודקים משפטי אמת וכן תרגומו פתגמין תריצין, ישרים".

הנה ביאור רש"י מובן בפשטות, כי בפשש"מ כשאומרים דברי צדיקים היינו דברים שמדברים צדיקים, וכמו שאנו אומרים בנוסח התפלה "ובשפתי צדיקים תתברך", ובפרט שבא בהמשך ל"יעור פקחים" שמדבר על הדיינים.

ועל זה מבאר רש"י שאינו כן, שאין מדובר על (הדברים שמדברים) הצדיקים, אלא הדברים עצמם הם הצדיקים - שהדברים מצודקים, ומה שייך לומר על דברים שהם צדיקים (מצודקים), הנה ע"ז מבאר רש"י "משפטי אמת".

ומסתייע מהתרגום "וכן תרגמו כו'", כיון, שכנ"ל, אין זה כ"כ פשוט לפרש דברי צדיקים דברים המצודקים ולא דברים של הצדיקים - הדיינים, ולכן מביא על זה הראי' מהתרגום שפירש "פתגמין חריצין", שזה הולך על הדברים (הדינים).

ומוסיף (בסוף) תיבת "ישרים", והיינו שמבאר תיבת חריצין שהם ישרים, והוא כאותו ענין שרש"י אמר "משפטי אמת", אלא שהתרגום השתמש בלשון אחרת "דברים ישרים".

ובדא"פ י"ל ההכרח ללמוד כן ב"דברי צדיקים" שהם דברים מצודקים, שלאחר שאמר הכתוב "יעור פקחים", וכדפרש"י "שתטרוף דעתו עליו וישתכח תלמודו", א"כ מה מקום יש ל"ויסלף דברי צדיקים", והרי כבר לפני זה הוא כבר מטורף בדעתו, ואין מה לסלף, דהרי מלכתחילה לא יוכל לומר דברים טובים.

משא"כ כשמפרשים "הדברים המצודקים" היינו, שגם כשיהיה לו דעת, הנה השוחד יגרום שיבין את הדברים המצודקים - שהם דיני התורה האמיתיים - באופן של סילוף.

ויש להוסיף ע"ד הצחות, שאם לקח שוחד לא יתכן שהתורה תקרא לו בשם צדיקים, אלא בע"כ שקאי על הדברים המצודקים.

פשוטו של מקרא
"והי' על מצחו תמיד" [גליון]
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

בגליון תשז (עמ' 71) הבאתי את פרש"י בפרשת תצוה ד"ה "והי' על מצחו תמיד" (כח, לח): "אי אפשר לומר שיהא על מצחו תמיד שהרי אינו עליו אלא בשעת העבודה וכו'", עכ"ל.

וכתבתי שם ששמעתי מקשים שגם בחושן המשפט נאמר (שם, ל): "...ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני ה' תמיד". הרי שגם כאן נאמר שהכהן גדול נשא את החשן המשפט תמיד, אם כן, למה לא פירש רש"י כאן כלום.

וכתבתי שם שאין לתרץ שיש חילוק בין מה שנאמר בציץ לבין מה שנאמר בחושן המשפט: דבציץ נאמר: "...והי' על מצחו תמיד וגו'", משא"כ בחושן המשפט לא נאמר "על לבו תמיד" אלא "לפני ה' תמיד".

ולפי זה אולי יהי' הפירוש כאן כמו שכתוב בפסוק (כט) שלפני פסוק זה: "...לזכרון לפני ה' תמיד". דהיינו, דהגם שהכהן גדול נשא את חשן המשפט רק בשעת העבודה אבל הזכרון לפני ה' הי' תמיד.

דאם נתרץ באופן זה קשה למה לא נאמר גם כאן "לזכרון", ועכ"פ הי' לו לרש"י לפרש זה על דרך שמפרש בכמה מקומות כשחסרה תיבה אחת בכתוב, וכלשונו כמה פעמים "הרי זה מקרא קצר". ועוד, אם כן, למה נאמר ענין זה (של זכרון) שתי פעמים.

והמערכת כתבה שם לתרץ: "אולי י"ל (ובהקדים) דהקושיא היא לכאורה גם מפסוק (כט) שכתוב שם אודות החשן לזכרון לפני ה' תמיד, אלא ששם פשוט מהי הכוונה במלת תמיד, כי כתוב שם לפנ"ז בבאו אל הקודש לזכרון לפני ה' תמיד, היינו שמלת תמיד מתייחסת למ"ש בבאו אל הקדש אזי תמיד יהי' החשן על הכהן, וכן אפשר לומר בפסוק (ל) ששם כתוב לפני ה' תמיד, היינו שציץ עליו תמיד כשהוא לפני ה' - בשעת עבודה משא"כ כאן שכתוב והי' על מצחו תמיד (ורק לאח"ז), ורצון להם לפני ה' יותר משמע שהכוונה כפשוטה שציץ על מצחו תמיד, ולכן מפרש"י", עכ"ל המערכת בקובץ הנ"ל.

א. והנה זה שכתבו שהוא דבר פשוט - שמלת "תמיד" הכתוב בפסוק (כט) מתייחסת למ"ש (לפני זה) "בבואו אל הקדש", וכן פירשו מ"ש בפסוק (ל) "לפני ה' תמיד", היינו שצ"ל עליו תמיד כשהוא לפני ה' - בשעת עבודה, צריך עיון בדבריהם.

נוסף לזה שעדיין קשה למה נאמר ענין זה שתי פעמים, הן בפסוק (כט) והן בפסוק (ל), עוד אינו מובן: למה הוציאו הכתוב מפשטותו, שהרי בפשטות קאי מלת "תמיד" על "לזכרון" שנאמר קרוב לו, ולא על "בבאו אל הקדש" שנאמר רחוק יותר מתיבת "תמיד".

וגם יש חילוק בהפירוש של תיבת "תמיד", שאם "תמיד" נמשך "לזכרון לפני ה'", (דהיינו שהזכרון לפני ה' יהי' תמיד), אז הפירוש של "תמיד" הוא בכל עת בלי הפסק זמן, שהרי הזכרון הוא לפני ה', שהוא למעלה מהזמן.

ועל דרך המבואר בתניא פרק כה: "...ויחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד כי הוא ית' ורצונו למעלה מהזמן . . אלא שלמטה הוא תחת הזמן ובאותה שעה לבדה שעוסק בה בתורה או במצוה", עכ"ל.

כן על דרך זה אולי אפשר לומר בנוגע להחשן משפט, שהגם שהכהן גדול נשא אותו רק בשעת עבודה, אבל הזכרון של שמות בני ישראל בחשן למעלה הי' נצחי.

משא"כ כשתיבת "תמיד" נמשכת ל"בבאו אל הקדש" - דהיינו בשעת עבודה, הרי יש כאן הפסק בין שעת עבודה אחת לשני', ואין הפירוש של "תמיד" לפי זה כפירושו העיקרי.

ועיין בפרש"י תחילת פרשת תצוה ד"ה תמיד: "כל לילה ולילה קרוי תמיד כמו שאתה אומר עולת תמיד (במדבר כח, ו), ואינה אלא מיום ליום, וכן במנחת חביתין נאמר (ויקרא ו, יג), ואינה אלא מחציתה בבקר ומחציתה בערב", עכ"ל.

הרי שרש"י צריך להביא ראי' שגם כשאינו נמשך תמיד ממש, גם כן מתאים על זה הלשון של תמיד, אבל אין זה הפירוש העיקרי של תמיד.

ועוד, שבנוגע לעולת תמיד ומנחת חביתין, על כל פנים יש זמן קבוע בכל יום, שלפי זה הפירוש של תמיד קשור עדיין עם זמן, משא"כ לביאת כהן גדול לעבודה.

דרך אגב: בנוגע לפרש"י ד"ה תמיד שבתחילת פרשת תצוה (הנ"ל), הנה בכל החומשים שראיתי עד עתה המראה מקום שנדפס בפרש"י אחר תיבות: "כמו שאתה אומר עולת תמיד", הוא: (במדבר כח, ו).

וצריך עיון, למה לא ציינו לפרשת תצוה גופא ששם נאמר (כט, מב): "עלת תמיד וגו'", וגם שם פרש"י "מיום אל יום, ולא יפסיק יום בנתיים".

ואולי הי' אפשר לתרץ שאלה זו, ע"פ דיוק אחר שיש בפרש"י זה שהלשון ברש"י הוא: "כמו שאתה אומר עולת תמיד". ולכאורה לשון זה אינו רגיל בפרש"י, ולמה לא אמר "כמו שנאמר", ועל דרך שאמר במנחת חביתין.

ואפשר לומר עכ"פ בדרך הצחות שהיות שפרשת התמיד שנאמרה בפרשת פנחס היא פרשה שאומרים בכל יום קודם התפילה, לכן אמר רש"י להבן חמש למקרא "כמו שאתה אומר"].

ב. לפי דברי המערכת שמלת "תמיד" מתייחסת למ"ש "בבאו אל הקדש" קשה לכאורה, וכי צריכים פסוק להודיענו שהכהן גדול צריך להיות לבוש תמיד בשמונה בגדים בשעת עבודה, והרי זה דבר פשוט?

ולאידך גיסא אם צריכים פסוק להודיענו זה, למה לא נאמר בשאר בגדים שצריך הכהן גדול להיות לבוש בהם תמיד בשעת עבודה. והרי בכתפת האפד כתיב (כח, יב): "...ונשא אהרן את שמותם לפני ה' על שתי כתפיו לזכרון", ולא כתיב שם תמיד. וכן על דרך זה במעיל כתב (כח, לה): "והי' על אהרן לשרת וגו'", ולא כתיב שם תמיד.

ונוסף לכל זה כתיב בסוף הענין (כח, מב): "והיו על אהרן ועל בניו בבאם אל אהל מועד וגו'", ופרש"י שם: "כל הבגדים הראויין לו".

ג. לפי דברי המערכת שיכולים לפרש מילת "תמיד" אשעת עבודה צריך להבין, מהו הפירוש ברש"י ד"ה והיה על מצחו תמיד (כח, לח): "אי אפשר לומר שיהא על מצחו תמיד שהרי אינו עליו אלא בשעת עבודה וכו'".

ולמה א"א לפרש דבריהם שהפירוש של "תמיד" כאן הוא בשעת עבודה. והרי נאמר כאן "לפני ה'", ולפי דבריהם, כן הם מפרשים מה שנאמר בפסוק (כח, ל) "לפני ה' תמיד", היינו שצ"ל עליו תמיד כשהוא לפני ה' - בשעת עבודה.

ודוחק גדול לומר שאין יכולים לפרש כאן תמיד בשעת עבודה מפני שבציץ נאמר תיבת "תמיד" סמוך ממש לתיבת "מצחו" משא"כ בחושן המשפט מפסיקים תיבות "לפני ה'" בין תיבת "לבו" לתיבת "תמיד". ועל כל פנים לומר על זה הלשון "שאי אפשר לומר" אינו מסתבר.

ועוד וכי התירוץ שרש"י מתרץ: "...מלמד שממשמש1 בו בעודו על מצחו שלא יסיח דעתו ממנו", יותר קרוב לפשוטו של מקרא?

שמצד כל הנ"ל נראה לומר שהפירוש בפסוק (כח, כט) הנ"ל "...לזכרון לפני ה' תמיד", הוא: שהזכרון יהי' תמיד. והשאלה מה שגם בפסוק (כח, ל) נאמר "תמיד" עדיין במקומה עומדת לכאורה.

כל זה כתבתי בנוגע לתירוץ המערכת, אבל לאחר שיצא הקובץ הנ"ל לאור ראיתי בחומש בשם אוצר הראשונים שמביא בשם ר"ח פלטיאל2 בנוגע להשאלה הנ"ל, וז"ל: "אע"ג דלא היה תמיד דלא היה רק בשעת עבודה מ"מ קאי על זכרון שאפילו אין עליו הבגדים הם נזכרים תמיד ונ"מ דאמר דחשן היה מכפר על מעוותי משפט.

"מיהו הקשה מהר"ח שיחי' דתרי קראי למה לי דכתיב ונשא אהרן את שמות בני ישראל על לבו, והדר כתב ונשא אהרן את משפט בני ישראל, ודוחק לומר דאיצטריך תרי קראי חד לבית ראשון דהיו אורים ותומים וחד לבית שני דלא היו אורים ותומים דמסתמא קרא לא קאי על העתיד.

"ועוד לעיל כתיב לזכרון לפני ה' תמיד, והכא לא כתב זכרון", עכ"ל ר"ח פלטיאל.

בפרשת ויקרא יש שני פסוקים שכמעט דומים זה לזה ויש רק חילוק קל ביניהם: בפסוק (ד, ל) כתב: "ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה ואת כל דמה ישפך אל יסוד המזבח". ובפסוק (שם, לד) כתיב: "ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו וגו'".

ועיקר השאלה הוא מפרש"י (שם ד, ח) ד"ה ואת כל חלב פר: "חלבו היל"ל מה ת"ל פר לרבות של יוה"כ לכליות ולחלבים ויותרת". ושם ד"ה החטאת: "להביא שעירי ע"א לכליות ולחלבים ויותרת".

שלפי זה תיגדל השאלה כאן למה נאמר בפסוק (לד): "מדם החטאת", ולא "מדמה", ובפרט שבכמה פסוקים לפני זה נאמר "מדמה".

ואין רש"י מפרש זאת.


1) בספר יוסף הלל כתב, וז"ל: "בדפה"ר כתוב שימשמש בלשון צווי, והוא נכון," עכ"ל.

2) בחומש הנ"ל בסופו מביא וז"ל: "רבינו חיים פלטיאל חי במאה הראשונה לאלף השישי בפלייזא שבצרפת, היה נכדם של רבינו שמואל מפלייזא ורבינו יעקב מפרובינצה, היה תלמיד חבר של מהר"ם מרוטנברג, ומוזכר בתשובותיו".

פשוטו של מקרא
בענין סעודת פורים [גליון]
הרב נחמן שאנאוויטש
תושב השכונה

בגליון תתעז (ע' 60) הקשה הר' ב"צ שי' ריבקין מדוע בגמ' מגילה (ז, ב) בעי ילפותא מיוחדת לסעודת פורים שצריכה להיות ביום ולא בלילה ולא ילפינן זה מהפסוק "והימים האלו נזכרים ונעשים" ממנו לומדים גבי משלוח מנות ומתנות לאביונים ומקרא מגילה.

ונ"ל, דזה שרש"י מפרש "ונעשים – משתה ושמחה וכו'" הוא על יסוד מה שכתוב לפני זה במגילת אסתר (ט, כב) "לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים". וזהו המקור למובן של ו"נעשים".

ועיין בלקו"ש חלק טז ע' 369 וז"ל: "דער לשון אין מגילה (פון וואנען מ'לערנט ארויס די דריי מצות: משתה - סעודה, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים) איז: "לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים". עכלה"ק.

ועיין בביאור הגר"א בסי' תרצה ס"ד דהמקור לזה שהביא הרמ"א בשם הרא"ש דיש לשלוח מנות ביום ולא בלילה הוא מ"ימי משתה ושמחה ומשלוח וגו'", ובפשטות הוא גם המקור למה שהביא המ"א ס"ק יג דה"ה למתנות לאביונים.

ועיין במגילה דף ב, ב: "מנהני מילי" [דכרכים מימות יהושע קוראים בט"ו ופרזים בי"ד], ומביא הפסוקים (ט, יט) "על כן וגו'" ו"להיות עושים וגו'" (ט, כא). ומקשה הגמ' "אשכחן עשייה (מה שכתוב בפסוקים אלה "משתה ושמחה ומשלוח וגו'") זכירה (קריאת המגילה) מנלן?" ומתרצת הגמ' "אמר קרא והימים האלה נזכרים ונעשים אתקש זכירה לעשיה".

ועיין גם במגילה (יז, א) לגבי הקורא את המגילה למפרע לא יצא, דשואלת שם הגמ' "מה"מ אמר רבא דאמר קרא ככתבם וכזמנם", ומקשה הגמ' "מידי קריאה כתיבה הכא, עשייה כתיבא דכתיב להיות עושים את שני הימים", ומתרצת הגמ' "אלא מהכא והימים האלה נזכרים ונעשים איתקש זכירה לעשייה", רואים שהמקור לעשיה הוא לא מהפסוק "והימים האלה", כי כבר מהפסוק לפני זה (ט, כז) "להיות עושים את שני הימים" נזכר עשיה, ומה זה עשיה הנה זה מפורש בפסוק (ט, כב) "לעשות אותם ימי משתה ושמחה".

ואתי שפיר הא שבמתני' "כל היום כשר לקריאת המגילה" מביא הפסוק "והימים האלה נזכרים ונעשים", אבל לגבי משתה סעודת פורים מביא רבא הא דכתיב במפורש בסעודת פורים - ימי משתה ושמחה.

והכל על מקומו יבוא בשלום.

שונות
ביאור פסוק ראשון דפרק ק"ג בתהיליםמלוקט מדברי המפרשים והמדרשים
הרב שמואל הלוי הבר
תושב השכונה

"לדוד"

זה אחד מעשרה מזמורים בתהילים המתחילים לדוד מבלי הוספת תיבת מזמור וכיו"ב, רובם (שבע) בספר ראשון ושנים בספר חמישי. בשבעה מהם יש מפסיק אחר תיבת לדוד.

והטעם נראה בפשטות דכל היכא שהטעם על תיבת לדוד היא מפסיקה כמו פזר (ב"פ) או רביעי (פ"א) אין צורך במפסיק וכאשר (ז"פ) הטעם פשטא (או שנקרא אזלא לגרמיה), צריך מפסיק..

ונראה שזהו כוונת המסורה כאן שכ' ז' בטעם בסיפ' (ומונה כל אלו שטעמם בפשטא) אלא שלא הצלחתי לפענח תיבת בסיפ'.

בתרגום כאן כ' "על יד דוד אתאמר בנבואה". וצ"ע שלא פירש כן בשום מקום מעשרה מקומות האחרים.

עוד יש לעיין, שבכל הכתובים שקדמו לפסוק דידן תרגם "לדוד", ובכל הפסוקים לאחר פסוק דידן מתרגם "על יד דוד", וצ"ע.

"ברכי נפשי"

חמשה ברכי נפשי יש כאן כנגד חמשה עולמות שאדם דר בהם, כמו שאמרו רבותינו במסכת ברכות "דר במעי אמו יונק משדי אמו וכן כולם". רש"י.

והנה מה שאמר "יש כאן" כוונתו יחד עם פרק שלאחריו, וכנראה מזה ששני פרקים אלו קשורים יחד, כדלהלן, ולהעיר שלא נמצא לשון זה "ברכי נפשי" בכל התהילים מלבד בחמשה מקומות אלו.

ודרש רבותינו הוא בברכות (דף י, א). והכי איתא התם:

"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, מאי דכתיב: (משלי לא, כו) פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה, כנגד מי אמר שלמה מקרא זה? לא אמרו אלא כנגד דוד אביו, שדר בחמשה עולמים ואמר שירה; דר במעי אמו ואמר שירה, שנאמר (תהלים ק"ג) ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו. יצא לאויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה, שנאמר (שם פסוק כ') ברכו ה' מלאכיו גברי כח עושי דברו לשמע בקול דברו ברכו ה' כל צבאיו וגו'. ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה, שנאמר (שם ב') ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו. מאי כל גמוליו? אמר רבי אבהו: שעשה לה דדים במקום בינה. טעמא מאי? אמר (רבי) - מסורת הש"ס [רב]- יהודה: כדי שלא יסתכל במקום ערוה; רב מתנא אמר: כדי שלא יינק ממקום הטנופת. ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה, שנאמר (שם) יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללוי-ה. נסתכל ביום המיתה ואמר שירה, שנאמר: (שם) ברכי נפשי את ה' ה' אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת. מאי משמע דעל יום המיתה נאמר? אמר רבה בר רב שילא: מסיפא דעניינא, דכתיב: (שם כט') תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון וגו'". ע"כ

במדרש ויקרא רבה (פרשה ד) מביא מאמר זה בשם ריב"ל, ואילו ר' יוחנן ס"ל דהוי כנגד חמשה ספרי תורה. אך במדרש תילים איתא זה בשם ר' יוחנן ובשנוים קלים מגמרא דידן עי"ש.

והנה הפני יהושע מבאר גמרא זו ע"פ קבלה, וכדאי להביא דבריו במילואם (אף שהם בארוכה קצת, וכמדומה שזה נדיר למצוא שהפני יהושע יבאר עפ"י קבלה), וז"ל:

"אמר ר"י משום רשב"י מה דכתיב פיה פתחה בחכמה כו' לא אמרו שלמה אלא כנגד דוד אביו כו'. אגדה זו אומרת דורשני, דמלבד שאין רמז לדרש זה כלל בפסוק זה דפיה פתחה בחכמה ואף לא בכל אותה פרשה דאיירי באשת חיל ממש והנמשל הוא כנגד התורה, אלא דיותר יש לתמוה דלפי זה שאמרו שלמה כנגד דוד אביו א"כ הו"ל למימר פיו פתח בחכמה ותורת חסד על לשונו ולמה קאמר הכל בלשון נקבה. ואפשר ליישב כדאשכחן בגמרא כל היכא שמזכיר רוח הקודש מזכיר בלשון נקבה, וכדפרש"י נמי הכא שרתה עליו רוח הקודש. מ"מ זה דוחק גדול כיון שרוח הקודש גופא לא נזכר כלל בזה הפסוק. ובעיקר הדרשה יש לתמוה יותר דענין ה' עולמות הללו מה טיבן דנהי דארבעה מהם שייך שפיר לכנותן בלשון עולמות שכל אחד מהן הוא עולם חדש לפי השתנות כל ימי האדם מיום הווצרו בבטן עד יום המיתה ועד בכלל דהיינו זמן העיבור והלידה והיניקה ויום המיתה מ"מ ודאי מלבד זה יש שינוי זמנים בערך שנות האדם כמו שמנו חכמים במסכת אבות וכדאשכחן נמי בדוכתי טובא, ומה נשתנו אלו מאלו לקרותן בלשון עולמות מיוחדים. וביותר יש לתמוה מה שאמר ראה במפלתן של רשעים וקרא ג"כ בלשון עולם מיוחד ומה טעם יש בדבר כיון שזה ענין אין לו יחוס כלל בערך שנות האדם כמו באינך.

"והנראה לענ"ד ליישב הכל בהערה אחת לפי מה שמצאנו בספר הזוהר ובספרי המקובלים שחמשה מיני נשמות מצינו באדם והן נפש רוח נשמה חיה יחידה, וכמו שיסד הקליר במוסף דר"ה, והענין מבואר יותר במקובלים ששלשה מהם שהם נפש רוח נשמה ישנן בכל מיני בני אדם, דהיינו נפש הוא נפש התנועה הנתונה בו משעת העיבור שבאותו זמן מתחיל הולד להתנועע ונפש זו היא מספירת המלכות שבי' ספירות, וחלק נשמת הרוח באה לכל אדם משעת הלידה והיא מספירת התפארת שבי' ספירות, וחלק נשמת הנשמה ממש באה לו משעת היניקה והיא מספירת הבינה הנקראת אמא עלאה והיא אם הבנים כדכתיב כי אם לבינה תקרא על שם שכל השבעה מדות התחתונות יונקות ממדה זו כמו שהבן יונק חלב משדי אמו. ודבר זה מבואר בתכלית בספרי המקובלים כנודע סוף דבר ששלשה חלקי נשמות שהם נפש רוח נשמה הם בהכרח בכל אדם בזמן עיבור ולידה ויניקה, אלא שאם זכה הצדיק זוכה לנשמה יתירה העליונה הנקראת חיה והיא ממדת חכמה, ודבר זה אי אפשר להמצא כי אם כשמגיע האדם לכלל גדלות היינו שהוא בן י"ג שנים ויום אחד שאז נתחייב במצות ונכנס בו היצר טוב ומאז ע"י מעשיו זוכה מעט מעט ע"י התגדלות לנשמת חיה הנזכרת.

"אמנם כן החלק הה' שהיא נשמת יחידה אין שום אדם זוכה בו בחייו אפילו צדיקים גמורים זולת משה רבינו בלבד ולא זולתו אבל הצדיקים גמורים ודאי זוכין לנשמת יחידה לאחר מיתתן ונמצא כל זה הענין בספרי הקבלה ובספר הזוהר.

"נמצינו למידין שאגדה זאת מפורשת היטב כפתור ופרח, שלזה הענין נתכוון רשב"י בעצמו שהוא בעל אגדה זו, דהני החמשה ברכי נפשי שאמר דוד ע"ה הם כנגד חמשה חלקי מיני נשמות הנזכרים, והמה מסודרים לפנינו כסדר נכון, ששלש ראשונות הם בזמן עיבור ולידה ויניקה כמבואר. ובזה יבא ג"כ היטב מה שנזכר באגדה זו שאמר שירה על מה שעשה לה דדים במקום בינה והיינו כמו שזכרנו זאת הנשמה השלישית שנקראת נשמה שבאה בזמן היניקה היא באה ממדת בינה ממש. אמנם לחלק הרביעי שהיא חלק הנשמה הנקראת חיה והיא באה ממדת חכמה וכבר זכרנו שאין זוכה בה אלא אדם צדיק אשר בארץ שזוכה בה ע"י מעשיו הטובים בשעה שנכנס בו היצ"ט, ולפי"ז שפיר קאמר שראה דוד במפלתן של רשעים ומייתי עלה קרא דיתמו חטאים כו', והיינו ממש כמו שזכרנו שענין מפלתן של רשעים היינו ודאי מפלת היצה"ר כמבואר להדיא באגדה הקודמת מי כתיב יתמו חוטאים יתמו חטאים כתיב, ובודאי כשהאדם זוכה לנשמת חיה ע"י מעשיו ומגביר היצר טוב על יצר הרע אין לך מפלה של רשעים גדולה מזו כמ"ש דוד ולבי חלל בקרבי ודרשו רבותינו כנגד יצה"ר, והיינו נמי סיפא דקרא ורשעים עוד אינם. אמנם על חלק נשמת יחידה שכבר זכרנו שהיא באה לאחר מיתה היינו דקאמר כיון שנסתכל ביום המיתה אמר שירה, כן נראה לי". עכ"ל, ודפח"ח.

"וכל קרבי את שם קדשו"

כדאי להביא פירוש האבן עזרא בזה, ובלשונו:

"לדוד ברכי נפשי את ה' - היא הנשמה העליונה וכל קרבי יקרא הגוף שהוא הבשר ומלת ברכי משרתת אחרת, וכן הוא ברכי נפשי את ה' וברכי כל קרבי את שם קדשו. והנה הזכיר שם העצם שהוא הכבוד עם הנפש שהוא הכבוד, כי הנשמה הוא כבוד הגוף כי אין הגוף נחשב למאומה רק בעבור הנשמה על כן הזכיר בגלוי שם העצם עם הנפש והשם עם הגוף כי כן כתוב וכל קרבי שהם מן הגוף את שם קדשו, ולא הזכיר עם הקרבי' שם העצם בגלוי רק בהעלם". ע"כ.

ומתאימים דבריו למבואר במאמרי חסידות עה"פ אהללה ה' בחיי אזמרה לאלקי בעודי (קמו, ב) דבחיי קאי על הנשמה, ובעודי (לשון עוד וטפל) קאי על הגוף. ולפי ביאורו יומתק מדוע על הנשמה כ' שם הוי' (שם העצם) ועל הגוף כ' שם אלקים.

"ברכי נפשי"

איתא במסכת סופרים (ריש פרק יט) דבתפילת יום כיפור יש לומר מזמור ברכי נפשי, וכ' בשו"ת הרמ"ע מפאנו (סימן כה) דהכוונה על מזמור דידן (ולא על מזמור הבא), משום דכתיב בו הסולח לכל עווניכי וכו' עי"ש. ומחדש שם, דנראה ממסכת סופרים דמזמור זה אמרו הלוים בבית המקדש ביום כפור, וצע"ק, דלכאורה אין הכרח לומר כן במסכת סופרים עי"ש.

"ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו"

בפירוש רוקח על סדר התפילה בנשמת כל חי כ': "בדוד אמר ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו. פירוש ברכי נפשי את ה' לפי שיצאה נפשי ממנו אברכנו. את ה', לרבות כינוייו ולרבות שכינתו י-ה. וכל קרבי את שם קדשו, זהו כשהאדם אומר בקול רם בחוזק כל קרביו מתנפחין בקולו ונפתחין, זהו כל קרבי. וכל שירותיו של הקב"ה תיקנו בבקר קודם אכילה כדי שישיר בטהרה כשקרביו ריקנין, לכך אמרו חכמים יפנה ואחר כך יתפלל. ואין מוסרין שם הקדוש כי אם בתענית לעת ערב, והכהן הגדול מזכיר השם ביום הכפורים ככתבו ביום צום.

את שם, לרבות מרכבה וסודות עליונים ותחתונים. ברכי נפשי תשע תיבות, וכן בקדוש קדוש קדוש תשע תיבות, וכן בימלוך, נגד הקב"ה על תשע רקיעים, כי שבע רקיעים הם, ודמות על ראשי החיות רקיע ח', וערפל תחת רגליו ט', כמניין גאה". ע"כ.

והנה הא דחידש דיש לומר בקול משום וכל קרבי וכו', נראה דמקורו מרבו רבי יהודה חסיד בספרו 'ספר חסידים' סימן תתכ, ושם איתא: "כתיב ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו כשיברך להקב"ה צריך לברכו בקול רם כי בקול רם כל הקרבים מתנועעים ונמשכים אחר הקול".

וכן הא דחידש דיפנה קודם התפילה משום וכל קרבי וגו', הנה הא דיש לפנות קודם בתפילה הוא מאמר ר' יוחנן בברכות (יד סע"ב) "כל הרוצה לקבל עול מלכות שמים שלימה יפנה ויטול ידיו ויקרא קרי"ש ויתפלל", והובא בשו"ע סימן ב'. ונראה דחידושו של הרוקח הוא בטעם הדבר, שאין זה קבלת מלכות שמים שלימה משום שצריך לקבל מלכות שמים בכל אבריו וקרביו, ואם לא נפנה הרי הוא מלא צואה ואין זה קבלת מלכות שמים ראויה.

ונראה דגם חידוש זה לקח מרבו שם סימן תתכא, עי"ש.

ויותר מפורש נמצא זה בסימן נז, וז"ל: "ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו אפילו קרביים של בני אדם ובני מעיים צריכין לברך את ה' לפיכך צריך לבדוק עצמו יפה כשהוא בא להתפלל ואין נאה להביא בטן מלא צואה לפני הקב"ה לברכו, וצריך לנענע כל גופו בשעת תפילה דכתיב כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך". ע"כ.

וכמו כן ממש נמצא בריש 'ספר היראה' לרבנו יונה, וז"ל: "ויבדוק עצמו יפה יפה, כי אחרי אשר קרביו ובני מעיו צריכין לברך את הבורא תמיד שנאמר: "ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו", אין נאה להביא בטן מלא צואה לפני הקב"ה רבונו של עולם לברכו (וכן הובא בקיצור שלחן ערוך סימן ב). וכנראה העתיק רבנו יונה דברי רבנו יהודה חסיד.

אך בפירוש עין יעקב שם כ' הטעם דר' יוחנן, משום דאם לא נפנה אפשר שיצטרך לעשות הפסק באמצע קרי"ש ואין זה מלכות שמים שלימה, וכן כ' אדה"ז בשו"ע מהדורא בתרא סימן ב, ולכאורה הנפ"מ תהי' אם ברור לו שלא יצטרך ליפנות בשעת התפילה וכיו"ב.

ונראה לי דהמהדירים שו"ע אדה"ז שגו בזה שציינו לרבנו ירוחם, כי כנ"ל אין שיטת אדה"ז כרבנו ירוחם. וגם היה להם לציין ל'ספר חסידים' שקדום בזמן. ואכמ"ל בזה.

ועיין תורה אור סוף דרוש ד"ה ויהי בשלח בביאור מאמר ר' יוחנן עפ"י חסידות, וז"ל: "פירוש שמתחילה יפנה ויסיר הצואה מקרבו שהוא בחינת הרע שבקרבו ואח"כ יקבל עליו עול מלכות שמים".

ובספר 'פתח עינים' להגאון החיד"א מביא הפירוש עפ"י דרש, עפ"י מה דאמרינן בסנהדרין (דף לט, א) "אמר ליה ההוא אמגושא לאמימר מפלגך לעילאי דהורמיז, מפלגך לתתאי דאהורמיז, א"ל אם כן היכי שביק ליה אהורמיז להורמיז לעבורי מיא בארעיה" (מים סרוחים . . שכל מה שאדם מכניס דרך פיו מוציא דרך הנקבים התחתונים. רש"י). ונמצא שעל ידי שנפנה לפני התפילה מוכיח בזה מלכות שמים.

ובחיד"א שם מסיים: "אמנם רבנו האר"י זצ"ל גילה סודו תורת אמת היתה בפיהו כמ"ש בשער הכוונות". ולא זכיתי עדיין לדעת הסוד.

עוד כ' בספר חסידים (סימן תתיט) ללמוד מפסוק דידן דלא יהרהר בשעת קרי"ש, וז"ל: "כתיב ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו וכי קרבים מברכים אלא כשהוא מברך לא יהרהר בדבר אחר וכ"ש בדבר עבירה לא יהרהר". ע"כ.

בזהר (ויקהל דף קצט, ב) מפרש הכתוב, דיש לאדם לברך להקב"ה כל זמן שחי וקרביו בקרבו. והכי איתא התם:

"וכד אסתכל דוד מלכא בדינין אלין דבר נש אקדים ואמר (תהלים קד) ברכי נפשי את ה' עד לא תפוק מן עלמא בעוד דאנת אשתכחת עם גופא, וכל קרבי את שם קדשו אינון שייפא גופא דמשתתפי כחדא ברוחא, השתא דתשתכחון עמה אקדימו לברכא שמא קדישא עד לא ימטי זמנא דלא תיכלון לברכא ולאתבא בתיובתא ועל דא אמר ברכי נפשי את ה' הללוי-ה, אתו אינון חברייא ונשקו רישיה". ע"כ.

(ב) "ברכי נפשי את ה'"

הזכיר הראשון שהיא חייבת לברכו בעבור כבודו והשני בעבור שהטיב לו כאשר הזכיר אל תשכחי כל גמוליו שגמלך או הזכיר פעמיים זמן אחר זמן ורגע אחר רגע – אבן עזרא, וכ"כ הרד"ק (כפירוש ראשון).

והעיקרים (מאמר שני פרק כ"ג) האריך בזה וכדאי להביא דבריו וז"ל:

"ואל ב' מיני השבח הללו רמז דוד במזמור ברכי נפשי את ה' (תהלים ק"ג א'), כי אמר ב' פעמים ברכי נפשי את ה' כנגד שני מיני השבח שאמרנו, כנגד השבח אשר מצד עצמו אמר ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו, רוצה לומר ברכי נפשי את ה' בקצור השבח הראוי לו כפי מעלת טבעו ובבחינת שם קדשו, שזהו בבחינת עצמו שאין רשאי לאדם להאריך בו, ואף לבטא בשפתיו לא יוכל אם לא יובנו התארים ההם שוללים, ולזה לא האריך בו ולא פירש בו דבר אבל אמר וכל קרבי את שם קדשו, כלומר השבח הראוי לו כפי מעלת שם קדשו מה שאין הפה יכולה לדבר.

"וכנגד השבח הב' אשר בבחינת פעולותיו והטוב המקובל ממנו והדרכים שהוא מנהיג בהם בריותיו, אמר פעם שנית ברכי נפשי את ה', ובאר שזה השבח הוא מצד פעולותיו, ולזה סיים ואל תשכחי כל גמוליו, והאריך בזה לספר הטובות המקובלות ממנו ואמר הסולח לכל עונכי וגו' הגואל וגו', ויתר הטובות שספר במזמור ההוא, ובכללם זכר יודיע דרכיו למשה, לרמוז אל המדות שהוא מנהיג בהם הבריות, שהי"ג מדות שנאמרו למשה הם תארים מצד הפעולות הנמשכות מהשם להנהיג בהן בריותיו, כמו שנזכר בפרק שלפני זה, והם מדות רחמים.

"וכן נמצא משה רבנו עליו השלום יתאר ה' בשני מיני התארים הללו שאמרנו וישבחהו בהן על הדרך שכתבנו, ועל התארים אשר מצד עצמו אמר שהוא ירא מלהללו בהם, אבל בתארים אשר מצד פעולותיו הרחיב הדבור בהן והאריך לדבר בצד ההוא. ובעבור זה אמר שני פעמים מי כמוך באלים כנגד ב' מיני השבח הללו, ועל הראשון אמר נורא תהלות, ועל השני אמר עושה פלא. והאריך במין השני ואמר נטית ימינך וגו', נהלת בעזך וגו'.

"וכדי שלא יובן שאותן התארים שהאדם מותר לדבר בהם ולהללו מצד פעולותיו הם נאמרים עליו על הדרך שיאמרו על האדם, אמר בתחלת דבריו אשירה לה', כלומר כל השבחים שאזכיר הם על צד הדבור השיריי שכלו דמיונים בלתי אמתיים ועל זה הצד הוא שאתאר את השם בתארים כדי לשכך את האוזן, על כן אמר ה' איש מלחמה, וברוב גאונך, וברוח אפיך, תשלח חרונך, ימינך ה' תרעץ אויב" ע"כ.

שונות
שמחה גם בת"ב
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר - אשדוד, אה"ק

באגרת כ"ק אדמו"ר מיום י"ז שבט תשט"ז ('אגרות קודש' כרך יב ע' רצז, מובא כאן בתרגום חופשי): "ידועה האמירה החסידית עבדו את ה' בשמחה, אפילו תשעה באב - יהפך במהרה לששון ולשמחה - על התענית ואמירת הקינות להיות מתוך רגש של שמחה, שכן ישנו אושר גדול ואפשרות לקיים את ציוויו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, ובהתאם להנפסק ע"י הרמב"ם סוף הל' לולב המשתמט מן השמחה, ראוי להפרע ממנו וכו' והעושה כן עבודה גדולה היא כו' עיין שם".

המקור ל'אמרה חסידית ידועה' זו אין אנו יודעים, אך מ"מ מצינו זכר לדבר, בשו"ת דברי ישראל (וועלץ) או"ח סימן קנה שדן אודות מנהג זריקת הקוצים ("בערלעך") שהיה נהוג בכמה ק"ק (וציין לכמה ספרי שו"ת ועוד ספרים שהתרעמו על כך) והאריך בזה, ובין הדברים כתב:

"כל מנהגי ישראל תורה היא ואפילו מנהג גרוע נובע ממקור טהור. . ויש לומר עפמ"ש ב'ייטב פנים' (והובא בס' 'שיח השדה' פ' דברים אות קצה) כי כל המצות צריכים לעשות בשמחה, ואפי' לקונן על גלות השכינה צריך להיות בשמחה על שזוכה להרגיש צער השכינה כביכול . . באמת צריך להיות בשמחה אפילו בשעה שמקונן על שזוכה להרגיש צער השכינה כביכול כנ"ל, לכך הנהיגו לזרוק קוצים וכיו"ב שעי"ז יהי' מתעוררים קצת שלא לבא לידי עצבות בעת אמירת הקינות, ולפיכך אין לבטל זריקת הקוצים שנהגו התינוקות כי לא לחנם נהגו כן בשנים קדמוניות". ע"כ.

שונות
חדש ניסן: יהודה - יהודי ומסירות נפש
הרב צבי רייזמן
מח"ס 'רץ כצבי' - ל.א. קילופרניה

בספר בני יששכר (מאמרי חדש ניסן מאמר א' אות ד') מובא, שחודש ניסן מיוחס לשבט יהודה, וכלשונו: "והנה בראשית אומר לך להיות החודש הזה הוא מלך לחדשים, החדש הזה לכם ראש חדשים, על כן הוא ראש השנה למלכים, ועל פי סדר הרגלים החדש הזה מישך שייך ליהודה, ממנו הוא חוטר המלכות. ובפשטות משמעות הדברים היא, שחודש ניסן מכוון כנגד שבט יהודה בגלל היותו ראשון לחודשי השנה וכביכול "מלך" עליהם, ולכן הוא מכוון כנגד שבט יהודה שממנו חוטר המלכות, וגם במילת "לכם" - אותיות "מלך" - נרמז עניינו של החודש המתאים ליהודה שהוא מלך. אך לא מסתבר שענין ההשוואה בין חודש ניסן לשבט יהודה יסודו בהשוואה בין חודש שהוא "מלך" לחודשים ושבט שהוא מלך על השבטים, ובהשוואה של שני מילים מורכבות מאותם האותיות בחילופי אותיות".

ויש להבין מהו עומק הדברים הטמון ביסוד היות חודש ניסן מכוון כנגד שבט יהודה.

ביאור הדברים טמון בהתבוננות במשמעות השם "יהודה"; שהרי שמו של עם ישראל - העם היהודי, נקבע על שמו של יהודה, כדברי תרגום אונקלוס עה"פ "יהודה אתה יודוך אחיך" (בראשית מט, ח) - "יהודה את אודיתא ולא בהיתתא בך ידון אחיך". כלומר דבזכות שהודה ולא בוש במעשה תמר זכה לברכה "אתה יודוך אחיך". ובמה בא לידי ביטוי שהאחים יודו ליהודה - הנה מפורש בתרגום יונתן: "יהודה אנת אודיתא על עובדא דתמר, בגין כך לך יהודון אחד ויתקרון יהודאין על שמך". והיינו שכלל ישראל נקרא על שמו "יהודים".

וכן מובא במדרש (ב"ר צח, יא), שבשעה שהחל יעקב אבינו לברך את בניו, הוכיח את שלושת בניו הגדולים, ראובן שמעון ולוי: "כיון שראו אותו שהוא מקנטרן, התחילו מסתלקין לזויות, כיון שראה שהן מסתלקין לזויות התחיל קורא לכל אחד ואחד, יהודה אתה יודוך אחיך - אמר רשב"י יהיו כל אחיך נקראין על שמך, אין אדם אומר ראובני אנא שמעוני אנא, אלא יהודי אנא. א"ר יהודה בר סימון, משל לאדם שהיו לו י"ב בנים, והיה שם אחד, והיה חביב עליו יותר מכולם, ונתן לו חלק בפני עצמו וחלק עם אחיו".

ויש לבאר מהי באמת הזכות המיוחדת של יהודה מכל שאר השבטים, שבגינה זכה שכל עם ישראל נקרא על שמו.

ב

גם במגילת אסתר (ב, ה) מצינו שמרדכי נקרא "יהודי", כלשון הכתוב: "איש יהודי היה בשושן הבירה", ומפרש רש"י: "על שגלה עם גלות יהודה, כל אותן שגלו עם מלכי יהודה היו קרויים יהודים בין הגויים, ואפילו משבט אחר הם". ובמבט ראשון מבואר בדבריו, שהשם "יהודי" נקבע על המציאות שצאצאיו של שבט יהודה גלו באחרונה, ומהם מורכב עם ישראל. אך נראה כי עומק נוסף טמון בדבריו, כדלהלן.

חז"ל דרשו על פסק זה במסכת מגילה (יג, א) - "אמר רבי יוחנן לעולם [מרדכי] מבנימין קאתי, ואמרי קרי ליה יהודי על שם שכפר בעבודת כוכבים, שכל הכופר בעבודת כוכבים נקרא יהודי, כדכתיב (דניאל ג, יב) איתי גוברין יהודאין". ובמדרש רבה דרשו: "לפי שיחד שמו של הקב"ה כנגד כל באי עולם, לפיכך נקרא יהודי לומר יחידי". ומבואר שחז"ל הסמיכו את השם "יהודי" לאדם המאמין בהשי"ת במסירות נפש מוחלטת ומוכן לעמוד יחידי מול כל הדעות הכוזבות ולכפור לגמרי בעבודת כוכבים, גם כאשר כפירה זו עלולה לעלות לו בנפשו, וכפי שהיה עם חנניא מישאל ועזריה בספר דניאל (פרק ג'), שעל שמם קרה להם הנביא "איתי גוברין יהודאין".

במסכת ברכות (כ, א) הוסיפו חז"ל בגודל ענין חשיבות מסירות נפש, ומביאה הגמרא שרב פפא שאל את אביי מדוע לראשונים היו מתרחשים נסים, ואילו לנו לא. והוסיף רב פפא ואמר לאביי, שאם נאמר שהסיבה היא בגלל שהראשונים למדו יותר תורה, הרי אדרבה, בדורו של רב יהודה למדו רק סדר נזיקין, ואילו אנו לומדים כל ששה סדרי משנה, וכשהיה רב יהודה עוסק בלימוד במסכת עוקצין אמר "הויות דרב ושמואל קא חזינא הכא", כלומר שהיה מתקשה בלימודו, ואילו בדורנו מפרשים את מסכת עוקצין בי"ג פנים - אך לעומת זאת, כאשר היתה עצירת גשמים הרי מיד כשהיה רב יהודה שולף את נעלו כדי להתפלל היה יורד גשם, ואילו אנחנו "קא מצערינן נפשין ומצוח קא צוחינן ולית דמגשח בן" [אנו מצערים עצמנו, צועקים וצווחים בתפלה, אולם איננו נענים]. והשיב לו אביי: "קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם, אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם". כלומר, הסיבה לכך שלראשונים היו מתרחשים נסים היא מכיון שהם מוסרים את נפשם על קידוש ה'.

ומביאה הגמ' דוגמא עד לאיזו דרגא הגיעה מסירות נפשם של הראשונים: "כי הא דרב אדא בר אהבה חזייה לההיא כותית דהות לבישא כרבלתא בשוקא [במהרש"א מביא לפרש בשם הערוך, שהוא בגד אדום כגון כרבלתא דתרנגולא, שאין דרך בנות ישראל להתכסות בו שהוא פריצות ומביא לדבר עבירה] סברא דבת ישראל היא, קם קרעיה מינה. אקלאי מילתא דכותית היא, שיימוה בארבעה מאה זוזי [כלומר, לאחר שנתגלה היא כותית קנסו אותו לשלם ד' מאות זוז]. אמר לה מה שמך, אמרה לי מתון, אמר לה מתון מתון ארבעה מאה זוזי שויא"].

ולמדים אנו מכך, שכדי לזכות לנס נדרשת מסירות נפש, מסירות כנה ואמיתית. ולכן הראשונים שהיו מוסרים נפשם על כבוד שמים הנה מהשמים היו משיבים להם באותו מטבע והיו עושים להם נסים. וכפי שגם מצינו אצל חנניה מישאל ועזריה. יתר על כן, הנס אינו בא בהכרה בעת שהאדם מוסר את נפשו, אלא שאצל אדם המוכן למסור נפשו לקיום מצות הבורא, אדם שמוכן לקדש את שמו של הקב"ה בכל זמן ועידן, ראוי הוא שייעשה לו נס, גם בהזדמנויות אחרות.

ג

את חשיבות ענין מסירות הנפש מזכירים אנו בכל יום בתפילת שחרית: "ויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה את אברהם". ומפירות הזכות הזו של מסירות נפשו של אברהם לעקוד את יצחק בנו, ומסירות נפשו של יצחק להשחט על גבי המזבח לקיום ציוויו של הקב"ה - נהנה עם ישראל במשך כל הדורות.

והיה מבאר הגרי"ד סולובייצ'יק לפי זה, מדוע לא נשארה כל קדושה בהר סיני, ואילו בהר המוריה נשארה הקדושה מאז מעשה העקידה עד היום, ושם גם נבנה בית המקדש, וכי לא היה מתאים שבית המקדש יבנה בהר סיני, המקום שבו ניתנה התורה. וביאר הגרי"ד, שההבדל היסודי בין שני המקומות הוא, שבהר סיני הקב"ה נתן את התורה, אך עם ישראל לא מסר נפשו לכך ולא עשה מצד עצמו פעולה. האתערותא היתה מלעילא אך ללא אתערותא דלתתא. מה שאין כן בהר המוריה, שם היתה מסירות נפש עצומה מצדם של אברהם אבינו ויצחק אבינו - במקום שכזה נשארת הקדושה קבועה ועומדת. כאשר המהלך הוא של איתערותא דלתתא, והאדם הוא המוכן למסירות נפש - הקב"ה מצדו משפיע שפע נסים וברכה.

ולפי זה מוטעם ומבואר מדוע בית המקדש היה גם בחלקו של יהודה שכאמור קידש את שמו של הקב"ה בפרהסיא, משום שכאשר אדם עושה מצד עצמו פעולות למען שמו ית' ולכבודו מתוך מסירות נפש - זה מטבע שבעבורו זוכים להשראת השכינה והקדושה.

ומעתה נוכל להוסיף ביאור מדוע עם ישראל נקראים "יהודים" על שמו של יהודה. וזאת משום שהודאתו של יהודה במעשה תמר, שכמו שהבאנו בתחילת המאמר שבזכות ההודאה נקראים ה"יהודים" על שמו של יהודה - היתה במסירות נפש שאין דומה לה, שהודה במעשהו ולא בוש, בתעצומות נפש כבירים. וענין זה הוא מהות העם היהודי - מסירות נפש על קדושת שמו יתברך.

נמצא שבדברי רש"י "איש יהודי היה בשושן הבירה" - "על שגלה עם גלות יהודה, כל אותן שגלו עם מלכי יהודה היו קרוים יהודים בין הגוים, ואפילו משבט אחר הם", טמון עומק נפלא.

ואין זה רק שהשם "יהודי" נקבע על המציאות שצאצאיו של שבט יהודה גלו באחרונה, ומהם מורכב עם ישראל - אלא כל מהותו של עם ישראל קבועה בשם "יהודי", המורה על תכונת מסירות הנפש על קידוש השם, תכונה שמלווה את עם ישראל והיא סוד קיומו לאורך כל שנות הגלות המרה.

ד

מבואר בדברי חז"ל (ילקוט שמעוני פרשת ויחי סוף רמז קנט) - "אמר יעקב, יהודה בני, גלוי וידוע לפני הקב"ה שאתה הצלת את יוסף מן המיתה, שאילולא אתה הרגוהו שמעון ולוי, ועכשיו תזכה שיודו לך אחיך שהצלת את יוסף מן המיתה ולא נטרדו אחיך לגיהנום, אף בעולם הבא תזכה שיקראו כולם על שמך יהודים".

ויש להבין, מדוע הברכה והתמורה שנתן יעקב אבינו ליהודה בעד הצלת יוסף ממיתה - שלכאורה היה זה מעשה גשמי - היתה בשכר רוחני, "אף בעולם הבא תזכה שיקראו על שמך יהודים". מה פשר הדבר.

ונראה הביאור, דהנה על הפסוק "מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו" (בראשית לז, כו) כתב בעל הטורים: "ב' במסורת, דין, ואידך, מה בצע בדמי (תהלים ל, י)". עכ"ל. ומובא בשם תלמידי החוזה מלובלין לפרש, שיהודה באמרו "מה בצע" התכוין לרמוז לפסוק בתהלים - מה בצע בדמי ברדתי אל שחת "היודך עפר היגיד אמיתך", כלומר, מה נרויח בכך שנהרוג את יוסף מבלי שיתקן את חטאו וישוב בתשובה, וכי אז יוכל לעשות תשובה, הרי כבר אז לא יהיה חי ולכן לא כדאי להמיתו. שהרי כל עוד נמצא האדם בחיים בעולם הזה, יכול הוא לפעול ולתקן, להתפלל ולהודות להקב"ה, ומה תכלית איפוא בהריגתו.

נמצא שהצלתו של יוסף על ידי יהודה, לא היתה הצלה גשמית גרידא. ויתכן שלשם כך, לא היה יהודה מוסר את נפשו להגן עליו ולהצילו. אלא הצלתו היתה הצלה רוחנית, כדי שיוסף יוכל לתקן את חטאו, ויוכל להמשיך לקדש את שמו של הקב"ה בעולם, כפי שאכן היה, וכדברי חז"ל: "יוסף שקדש שם שמים בסתר הוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה - עדות ביהוסף שמו" (סוטה לו, ב). ומבואר בזה, שיוסף קיבל שכר על מסירות הנפש שלו שקידש את שם שמים בסתר - שהוסיפו לו אות ה', אות משמו של הקב"ה, ונקרא "יהוסף".

ומעתה הדברים עולם בקנה אחד עם המבואר לעיל שהשם "יהודה" מהותו תכונת מסירות הנפש של יהודה, ומוטעם מדוע הברכה והתמורה שנתן יעקב אבינו ליהודה בעד הצלת הצלת יוסף ממיתה, היתה בשכר רוחני, "אף בעולם הבא תזכה שיקראו על שמך יהודים". שכן כל מהות הצלת יוסף היתה מסירות נפש להצלתו הרוחנית, וביותר, גם מהותו של יוסף היא מסירות הנפש שלו שקידש את שם שמים בסתר. לפיכך מובן שהשכר המתאים על מסירות הנפש של יהודה הוא שכר רוחני.

ועל כך אכן התברך בברכה - "גור אריה יהודה", וחז"ל (ב"ר צח, יב) דרשו: "מלמד שנתן לו גבורתו ארי וחוצפה של גוריו, מטרף בני עלית - מטרפו של יוסף עלית ונתעלית". ולכאורה הדברים סותרים מיניה וביה, מחד גיסא "אריה" שפירושו כח חזק ותקיף, ומאידך "גור" שמשמעותו גור קטן ושקט. וביאור הענין, שביהודה היו משולבות שתי התכונות הללו: מחד, על מנת להציל את אחיו היה מוכן יהודה להלחם בשיא כוחו כאריה בגבורתו, כתכונה הטבועה בו - עזות יהודית של מסירות נפש, ומאידך, מלחמתו עם אחיו היתה כגורים הנלחמים זה בזה, בהשקט ובנחת, ולפיכך התברך בברכה הכפולה, "גור אריה".

ה

ואכן בחינת מסירות הנפש טבועה היתה במיוחד בזרעו של יהודה לאורך כל הדורות, מאז ולעולם.

מבואר בסוגיית הגמ' (סוטה לו, ב) - "יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקב"ה". ומפרטת הגמרא את קידוש השם שמים של יהודה: "יהודה מאי היא, דתניא היה רבי מאיר אומר, כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זה, זה אומר אני יורד תחלה לים וזה אומר אני יורד תחלה לים, קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה, שנאמר "שם בנימין צעיר רודם", אל תיקרי רודם אלא רד ים, והיו שרי יהודה רוגמים אותם, שנאמר "שרי יהודה רגמתם", לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזין [שכן] לגבורה, שנאמר (דברים לג, יב) ובין כתפיו שכן [כלומר, זכה בנימין ובית המקדש היה בחלקו]. אמר לו רבי יהודה, לא כך היה מעשה, אלא זה אומר אין אני יורד תחלה כו', לפיכך זכה לעשות ממשלה בישראל".

הנה כל נס קריעת ים סוף, אירע איפוא, רק בשל מסירות נפשו של נחשון בן עמינדב. משום שכדי שעם ישראל יזכה לנס זה, נדרשה מסירות נפש, שאותה הוכיח נחשון בן עמינדב בקפיצתו לים. וכמו שנתבאר, שכדי לזכות לנס נדרשת מסירות נפש, כדרשת חז"ל על הפסוק בתהלים (ס, ו) "נתת ליראיך נס להתנוסס - נסיון אחר נסיון, נסיון בעולם הזה בשביל לגדלם בעולם הבא" (בר"ר נה, א, ילקו"ש תהלים שם).

ובזה מופלא ומבואר שייכות חודש ניסן לשבט יהודה - שהרי חודש ניסן הוא כידוע חודש המסוגל לנסים והוא קרוי בלשון נס, וכפי שכתב בספר "בני יששכר" (מאמרי חודש ניסן, מאמר א' אות ז), וז"ל: "נקרא ניסן, חודש של נסים נגלים מוגבהים למעלה מן הטבע והשכל, חודש אשר הוא מוכן לנסים מששת ימי בראשית, ליל שימורים הוא לה' להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לה' שמורים לכל בני ישראל לגאלנו בגאולה העתידה במהרה בימינו - שפיר נקרא ניסן על שם נס".

והנס המרכזי בעת יציאת עם ישראל ממצרים שהיה כאמור בחודש ניסן, התאפשר רק הודות למסירות נפשו של שבט יהודה. ומעתה ברור מאוד שחודש ניסן מכוון כנגד שבטו של יהודה, שבזכות מסירות נפשו זכו בני ישראל לנס.

ו

ונראה להוסיף בהטעמת הדברים, שכל יסודו של חג הפסח - מתחילת גאולת מצרים ועד לסופה - הוא ענין מסירות הנפש: תחלת הגאולה היתה על ידי מסירות נפש עצומה של בני ישראל, שלמרות היותם עבדים משועבדים למצרים, לא הססו למסור נפשם לקיים מצות הבורא "ויקחו להם איש שה לבית אבות", כדבריו של משה רבינו להקב"ה - "רבון העולם, הדבר הזה היאך אני יכול לעשות, אי אתה יודע שהצאן אלהיהן של מצרים הן, שנאמר "הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו", אמר לו הקב"ה, חייך אין ישראל יוצאין מכאן עד שישחטו אלהי מצרים לעיניהם, שאודיע להם שאין אלהי העכו"ם כלום" (שמו"ר טז, ג). והיינו, שעל אף שבדרך הטבע, בוודאי היו המצרים הורגים אותם על מעשה זה המסמל את הריגת אלוהי המצרים - עבודה זרה, בכל זאת היו בני ישראל מוכנים למסירות נפש זו.

וכמו שמביא הטור (או"ח סי' תל) בטעם שבת הגדול "לפי שנעשה בו נס גדול, שפסח מצרים מקחו בעשור, כדכתיב "בעשור לחודש הזה ויקחו להם שה לבית אבות שה לבית", ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום חמישי כדאיתא בסדר עולם, ונמצא שעשירי בחודש היה שבת, ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשר אותו בכרעי מטתו, ושאלום המצריים למה זה להם, והשיבו לשחטו לשם פסח במצות ה' עלינו, והיו שיניהם קהות על ששוחטין את אלהיהן ולא היו רשאין לומר להם דבר, ועל שם אותו הנס קורין אותו שבת הגדול".

וכשם שמסירות נפש זו היתה הניצן הראשון לגאולת עם ישראל, לכן גם השלב האחרון של גאולת בני ישראל ממצרים מצוין במסירות נפש, כאשר כבר הגיעו לים סוף והחלו לראות את מצרים רודפים אחריהם, שוב היתה זו מסירות הנפש מצד נחשון בן עמינדב שקפץ אל תוך הים, ובכך התאפשר השלב האחרון של גאולת בני ישראל ממצרים - קריעת ים סוף. והשילוב הנפלא של מסירות הנפש בתחלת הגאולה עם מסירות הנפש בשלב האחרון של הגאולה מראה שכל מהות חג הפסח הוא ענין זה של מסירות נפש.

והדברים משלימים את המבואר לעיל, שענין מסירות הנפש טבוע בתכונת כל איש יהודי, ועצמות השם "יהודי" רומז על תכונת מסירות הנפש וקידוש ה' המושרשים ביהודים. לפי שעם ישראל, ראשיתו ואחריתו הכל מסובב במסירות נפש למען קדושת שמו יתברך, בזה ייחודו, וזה ייחוסו.

ז

להשלמת היריעה רק נוסיף, שענין מסירות הנפש - מלבד זאת שהוא תוכן המועדים שהם זכר ליציאת מצרים - היינו גם תוכן ימי הפורים והחנוכה, שהם מועדים מתקנת חכמים.

ומה יפו בענין זה דברי השפת אמת (פורים תרס"ג) שדייק וביאר את ההדגשה שנקראו עם ישראל במגילת אסתר - בשם "יהודים": "כי זה השם לעולם בישראל, אפילו בדורות השפלים, שכופרים בע"ז ומודים אל האמת, וזה בחינת יהודה שנקראו בני ישראל על שמו, כדאיתא במדרש ויחי, וזה שכתוב (צפניה ג, יב) והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ה'. וזהו שם יהודה, הד' רומז על דלות ושפלות, וחל עליו כל השם על ידי שחסה בשם ה', וזה הרבותא "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון" שדרשו על התורה והמילה ותפילין (מגילה טז. ב), שהגם שהיו במדינה הפחותה, זכו להרגיש אותן האורות של התורה והמילה והתפילין והמועדות, ששורש שלהם לישראל בכח האבות, ושם יהודים למטה משמות יעקב וישראל, ואעפ"כ זכו לאותן האורות".

הרי לנו בדברי השפת אמת את יסוד הדברים שהתבארו: השם "יהודים" מורה על תכונות מסירות הנפש וקידוש שם שמים המלוות את עם ישראל לאורך כל הדורות. והודות לכך, יכולים היהודים, גם במדרגה נמוכה של "דלות ושפלות" להחזיק מעמד בכל מצב שהוא, ולהתאזר בגבורה ובעוז לשמור על גחלת היהדות, ועל ידי כך מתאפשר נס הקיום של עם ישראל לאורך כל המשך הדורות גם בשנות הגלות האפלות.

ובזה נועצים אנו את סוף הדברים בתחילתם, במה שהבאנו בראשית המאמר את דברי רש"י עה"פ "איש יהודי היה בשושן הבירה – על שגלה עם גלות יהודה, כל אותן שגלו עם מלכי יהודה היו קרויים יהודים בין הגוים, ואפילו משבט אחר הם". ונתבאר שכוונתו למהותו של עם ישראל שנקבעה בשם "יהודי", המורה על תכונת מסירות הנפש על קידוש השם, תכונה שמלווה את עם ישראל והיא סוד קיומו לאורך כל שנות הגלות המרה.

ואכן נס פורים התחיל בשל מסירות נפשו וקידוש ה' של מרדכי שסרב בכל תוקף להשתחוות להמן, וכפי שמדוייק שנקרא שמו של מרדכי "היהודי" כדברי חז"ל: "ואמאי קרי ליה יהודי על שם שכפר בעבודת כוכבים, שכל הכופר בעבודת כוכבים נקרא יהודי, כדכתיב (דניאל ג, יב) איתי גוברין" (מגילה יג, א). ועל ידי כך נפתח פתח זכות והצלה על עם ישראל שנענשו על שנהנו מסעודתו של אותו רשע (מגילה שם), והפרידו בכך את הייחודיות של עם ישראל המובדל משאר אומות העולם באכילתו ושתייתו. ומרדכי הצדיק, בזכות מסירות נפשו על יהדותו, פתח את הפתח לנס פורים.

ואף את תוכנם של ימי החנוכה מפרש בדרך זו בספר שם משמואל (מקץ תרע"ג, ד"ה ונראה) - שהיוונים טמאו את השמנים שבהיכל, לפי שהשמן רומז למוח החכמה, והואיל ועם ישראל בבית שני פגם אז בברית (שנשאו נשים נכריות), ע"כ היתה להם שליטה בנמשל לחכמה, ויכלו לטמאות את השמנים שבהיכל. מאידך, בזכות מסירות הנפש של בני החשמונאים, זכו לנס, וכפי שכותב שם: "ונראה דבמסירות הנפש על התורה ועל המצוה שהיתה להם אז, כמבואר ביוסיפון, תיקנו פגם המוח, כי מסירות הנפש היא עוד למעלה מהמוח, וע"כ בא להם הנס בשמן שהוא חכמה להראות להם שנרצו מעשיהם ותיקנו פגם זה". הנה כי כן, מסירות הנפש של החשמונאים גרמה לתיקון כל הפגמים - ובעד כך זכו שנעשו להם נסים.

הרי כל הדברים שנתבארו עולם בקנה אחד: מסירות נפש וקידוש ה', ודברים אלו הם זכות הקיום של עם ישראל בכל מרוצת הדורות, וכל הנסים שהיו לעם ישראל סובבים סביב ענין זה, למן הגאולה הראשונה - גאולת מצרים, ועד לנס חנוכה ופורים. והכל מתוקף מהות ה"יהודים" הקרויים על שמו של יהודה, שטבע את מטבע מסירות הנפש למען שמו של הקב"ה, ככל האמור לעיל.

שונות
סיבוב השמש סביב כדור הארץ
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, ניו יורק

בגליון האחרון של ה'כפר חב"ד' נדפס תרגום ממכתב כ"ק אדמו"ר מל"ד בעומר ה'תשכ"ד (לעיתון ג'ואיש פרעס), אשר בו דן בסוגיית סיבוב השמש סביב כדור הארץ, וההתאמה בין שיטת התורה לשיטת המדע בזה. ובין הדברים כותב (לענין הקפת כדור הארץ ע"י האוסטרונאוטים): "אין לכך שום נגיעה לשאלה האם השמש נעה סביב הארץ או להיפך, אלא לעובדה שאף אחד אינו מערער עליה, והיא שהארץ נעה על צירה, וזה מה שיוצר יום ולילה".

ולפענ"ד צ"ע אם תרגום זה נכון הוא, כי לומר שסיבוב הארץ על צירה הוא שיוצר יום ולילה, הרי זה בסתירה מוחלטת לדברי הרמב"ם שכל היקום כולו (הגלגל היומי) הוא שמסתובב סביב הארץ ויוצר יום ולילה.

ועוד זאת, הרי אחת ההוכחות לזה שע"פ תורה בהכרח לומר שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ, היא מהכתוב "שמש בגבעון דום", דקאי על הסיבוב היומי (ולא על הסיבוב השנתי ממערב למזרח היוצר את התקופות). [ושמעתי שפעם הציעו כמה מדענים פשרה לרבינו זי"ע (כמו מה שמשמע בתרגום מכתב זה) לומר שהסיבוב היומי הוא סיבוב הארץ על צירה, והסיבוב השנתי הוא סיבוב השמש סביב הארץ, ודחה זאת].

שונות
מאמר נעשה אדם - תרס"ג
הת' שמואל רייטמאן
תלמיד בישיבה

לאחרונה יצא לאור ספר המאמרים תורת שמואל - תר"ם, ועל המאמר ד"ה נעשה אדם - ו' אדר תר"ם מציין המהדיר שמאמר נעשה אדם - תרס"ג, מיוסד על מאמר זה. ובשולי הגליון מציין שעל הנחה אחת כתוב: "מאמר ששמעתי על בר מצוה של ב"ד".

וברצוני להאיר מיהו הכותב תיבות אלו ("מאמר ששמעתי על בר מצוה של ב"ד" [לפני זמן לא רב פרסמו את המאמר הנ"ל, הנחות כ"ק אדמו"ר הריי"ץ, ושם כתוב "בר מצוה של שמואל ב"ר אשר"]), ואיך הגיע הנחה זה לדפוס. וכפי ששמעתי מסבי הרה"ח ר' ב"צ בנימין אלטהויז שיחי', דבשנת תשכ"ג קיבל 'ביכל' דא"ח מהסבא שלו החסיד הידוע ר' בנימין ע"ה אלטהויז מעיר ניקולייב, וב'ביכל' ישנם שני מאמרים - הנחות מאמרי כ"ק אדמו"ר נ"ע בקופיר כתב יד ר"ש (דער שרייבער) - א. נעשה אדם תרס"ג. ב. קדש ישראל תרס"ג. ושניהם לא היו ברשימות המאמרים של הרבי זי"ע. הוא כתב מכתב אל כ"ק אדמו"ר וכ"ק ענה "כמדומני שנמצא ב'ביכל' קאזרנאווסקי". וכשיצא לאור ספר המאמרים תרס"ג והמאמרים הנ"ל לא הופיעו בו, שלח את המאמרים לכ"ק אדמו"ר, וכ"ק אדמו"ר ציווה להדפיסם תיכף ומיד.

על ראש המאמר נעשה אדם כתב החסיד ר' בנימין שהמאמר נאמר על הב"מ של ב"ד - שמואל ב"ר אשר שו"ב גראסמאן מניקלייב. ר' אשר נסע אל הרבי נ"ע שהיה אז בסברינקה, והרבי נ"ע אמר את המאמר לכבוד הבר מצוה.

דבר נוסף שנכתב בראש המאמר ע"י ר' בנימין, ולא בא לדפוס, הוא שחתנו של ר' אשר - איסר ינאוסקי - אחיו של ר' מאיר שלמה ע"ה - סבו של כ"ק אדמו"ר, היה ג"כ בב"מ. עד כאן דברים בשם אמרם.

שונות
הורים מעולם האמת לנישואי צאצאיהם [גליון]
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר - אשדוד, אה"ק

באחד הגליונות דשנת תשס"א כתבתי בענין השתתפות קרובים מעולם האמת בשמחת צאצאיהם.

ויש להוסיף: דהנה בענין ברכת "שהכל ברא לכבודו" פירש רש"י (כתובות ח, ב) שזהו לכבוד אסיפת העם בחתונה. וכתב בשו"ת חלקת יעקב סימן פג - ע"ד הדרוש - כי הברכה היא לכבוד קרוביהם של החתן והכלה שבעולם האמת - "שבשעה שחתן וכלה עומדים תחת החופה, ניתן רשות להוריהם שהם בעלמא דקשוט לקחת חלק בהשמחה של בניהם, וזה כוונת רש"י לאסיפת העם "הנאספים", רצ"ל [=רצונו לומר] שנאספין בעולם ולוקחין חבל בהשמחה".

הגדה של פסח
סיפור יצי"מ והדין שצ"ל בדרך שאלה ותשובה
הרב עזרא בנימין שוחט
ראש ישיבת "אור אלחנן" חב"ד, ל.א.

בהגדת כ"ק אדמו"ר באמצע קטע "מצוה עלינו לספר ביצי"מ": "ואף שמצוה מן התורה להזכיר יצי"מ בכל יום ביום ובלילה . . יש לחלק ביניהם, וגם מדאורייתא: א) דבכ"י יוצא גם בזכירה בלב ובעיון בעלמא . . משא"כ בליל פסח שנאמר והגדת לבנך. ה"ה בדבור דוקא . . - ב) בכ"י די בזכירה בעלמא וכל' המשנה. וברמב"ם: מצוה להזכיר יצי"מ, משא"כ בפסח שצ"ל סיפור . . - ג) י"מ שבפסח נוסף שצ"ל בדרך תשובה לבן או לאחר . . - ד) ספור יצי"מ דפסח נימנה במנין המצוות וכנ"ל . . - ה) זכירה דכ"י אינה לימוה"מ לדעת בן זומא . . - ו) בליל פסח המצוה היא במשך כל הלילה (או עד חצות לראב"ע) אף שכבר סיפר בתחלת הלילה, משא"כ בכ"י - דאם הזכיר פ"א לא מצינו מצוה (וגם מדרבנן) להזכיר עוד". ע"כ דברי כ"ק אדמו"ר - בלי השקו"ט ומ"מ שבסוגריים.

והנה בשאלה זו - מאי שנא ליל פסח מהמצוה להזכיר יצי"מ כ"י - אמר הגר"ח (בחי' עהש"ס) די"ל ג' חילוקים: א) בליל פסח צ"ל בדרך שאלה ותשובה כדכתיב "כי ישאלך בנך". ב) צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. ג) מצוה לספר טעמי המצוות של אותו הלילה, וכדאמר ר"ג כל שלא אמר ג' דברים אלו לא יצא י"ח ואלו הן פסח מצה ומרור וכו'. ומוסיף הגר"ח דהדברים מפורשים בדברי הרמב"ם בהל' חומ"צ (פ"ז) דבה"א כ': מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים...: ובה"ג כ' הדין דצ"ל בדרך שו"ת, ואפי' "אין לו בן אשתו שואלתו . . הי' לבדו שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה". ובה"ד "וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח...". ובה"ה כ' "כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו . . פסח מצה ומרור". ואחרי כ"ז מסיים הרמב"ם "ודברים האלו כולן הן הנקראין הגדה". הרי להדיא דג' דברים אלו הם הגדר דסיפור יצי"מ בליל פסח שבהם חלוקים מכל השנה.

ולכאורה, אם הדברים ברורים ומפורשים כ"כ, מ"ט לא הביא כ"ק אדמו"ר חילוקים אלו דמתחיל בגנות ולספר טעמי המצוות של הלילה (כמו שהביא החילוק דצ"ל בדרך תשובה לבן)?

והנראה פשוט בזה, דהדנים שצ"ל בדרך שו"ת, להתחיל בגנות ולספר טעמי המצוות, אינם דינים נפרדים שמחוייב בהם בליל פסח, שנאמר דבהם חלוקים ליל פסח מהזכירה דכ"י, אלא דינים הם שנאמרו בסיפור יצי"מ. דהנה כדי לקיים זכירת יצי"מ דכ"י פשוט דסגי בזכירה בעלמא ואי"צ לפרש במה תהא הזכירה. אמנם כדי לקיים מצות סיפור יצי"מ (שאינה זכירה בעלמא אליבא דהרבה ראשונים) נאמר בזה דצורת הסיפור היא בדרך שו"ת, מתחיל בגנות וסיפור טעמי המצוות. ולאו דינים נפרדים המה. ופשוט. וזהו גם הפירוש בדברי הרמב"ם הנ"ל שכ' "ודברים האלו כולן הן הנקראין הגדה", כלומר זהו הגדרת סיפור יצי"מ שאומרים בההגדה.

ועפ"ז י"ל דמה שהגר"ח כ' דינים אלו בהחילוק בין ליל זה להמצוה דכ"י , הנה יעויין היטב בדבריו שכותב לחלק בין זכירת יצי"מ דכ"י לסיפור יצי"מ בליל זה. והיינו דהא פשיטא לי' דהחילוק בין המצוה דכ"י לליל זה הוא דהא מצותו בזכירה והא מצותו בסיפור, אלא שבא הגר"ח לבאר הא גופא, איזה דינים נאמרו בסיפור דליתא בזכירה, ולכן הביא הדינם דדרך שו"ת ומתחיל בגנות ולספר טעמי המצוות, דבזה מבואר דאין סיפור חלוק מזכירה רק בכמות אלא דינים מחודשים נאמרו בצורת הסיפור.

אמנם כ"ק אדמו"ר בההגדה הרי מפרש דבא לבאר במה חלוק המצוה בליל זה ממצות הזכירה דכ"י, ובחילוק הב' כ' דהכא מצותו בסיפור וכ"י הוא בזכירה בעלמא, א"כ אין מקום לומר דמלבד החידוש בליל זה דהחיוב הוא לספר ביצי"מ, חלוק מכ"י בהדינים דמתחיל בגנות וכו', שהרי דינים אלו אינם אלא פרטי דינים שנאמרו בפי' סיפור יצי"מ כנ"ל, וכבר כ' קודם שחלוק מכל השנה שצ"ל סיפור.

אלא שעפ"ז צ"ב במה שמנה כ"ק אדמו"ר בהחילוקים הא שצ"ל בדרך תשובה לבן, דע"פ הנ"ל אינו אלא דין שנאמר בהגדר דסיפור יצי"מ.

ומתבאר מהא דמנה אותו בלבד, דדין מחודש הוא שנאמר בליל זה (ואינו פרט בגדר סיפור). וכן מדויק בל' כ"ק אדמו"ר שכ' "י"מ שבפסח נוסף שצ"ל בדרך תשובה" (ולעיל בשאר החילוקים לא כ' "שבפסח נוסף..."), וי"ל שמדגיש שהדין שצ"ל תשובה הוא דין נוסף ומחודש בליל זה ולא רק צורת הסיפור (כמ"ש הגר"ח).

ונראה ביסוד הדברים דהנה בפסחים קטז, א תנן "מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו ואם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה . . (כל נוסח מה נשתנה) ולפי דעתו של בן אביו מלמדו מתחיל בגנות ומסיים בשבח".

והנה הזכיר בהמשנה "אביו מלמדו" פעמיים. ולכ' י"ל ב' פירושים בזה: א) אביו מלמדו ב' דברים. בתחלת המשנה אומר דאביו מלמדו איך לשאול מה נשתנה; ובסוף המשנה אומר דאביו מלמדו התשובה דהיינו אמירת ההגדה. ב) אביו מלמדו רק התשובה - ההגדה. ובתחילת המשנה אומר (בקיצור) שאם אין דעת בבן לשאול (השאלות שבאו להלן בהמשנה) בכל זאת אביו מלמדו התשובה, (ועפ"ז ההמשך בהמשנה "מה נשתנה..." הוא רק פירוש הנאמר לעיל "וכאן הבן שואל אביו"); ובסוף המשנה מפרט איך ללמדו "ולפי דעתו של בן אביו מלמדו (התשובה)". אבל לא נאמר בהמשנה חיוב על האב ללמד בנו לשאול.

ובשו"ע אדה"ז מבואר להדיא כאופן הא' דכ' בסתע"ג ס"מ "ואם אין דעת בבן לשאול הרי אביו חייב ללמדו לשאול מה נשתנה כו'". הרי להדיא דמפרש אדה"ז (תחילת) המשנה דיש חיוב על האב ללמד בנו לשאול מה נשתנה. ולהלן בסמ"ב כ' "ולפי דעתו של בן אביו מלמדו התשובה. והוא הנאמר בסוף המשנה.

אמנם ברמב"ם בהל' חו"מ (פ"ז) הביא הדין דאביו מלמדו רק בנוגע לההגדה - התשובה. דז"ל בה"ב "מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך ולפי דעתו של בן אביו מלמדו". ומבואר להדיא דליכא חיוב על האב ללמד בנו לשאול אלא מלמדו ההגדה "אפי' לא שאלו". ועי' בה"ג שכ' הדין שצריך לשאול מה נשתנה ולא הזכיר ד"אביו מלמדו". ומבואר דמפרש הרמב"ם המשנה כאופן הב' ד(גם) "אביו מלמדו" בתחילת המשנה היינו התשובה.

(ולהעיר דבפשטות המשך דברי המשנה משמע לכ' יותר כפי' אדה"ז, אמנם לפי' הרמב"ם מדוייק (יותר) מה שבתחילת המשנה הל' היא "אביו מלמדו" ובסוף המשנה מוסיף "ולפי דעתו של בן אביו מלמדו", כיון דלפירושו מש"נ בסוף המשנה הוא פירוש ה"אביו מלמדו" בתחילת המשנה.

אמנם נראה לומר דאדה"ז בלשונו הזהב ביארו, ואדרבא, לשיטתו דינא קמ"ל מתני' בזה. דיעויין בלשונו בס"מ שכ' "צריך למזוג מיד קודם התחלחת אמירת ההגדה כדי שישאלו התינוקות למה שותין כוס שני . . ועי"כ יתעוררו לשאול ג"כ שאר השאלות מה נשתנה וכו' לקיים מה שנאמר כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדות והחוקים והמשפטים וגו' ואמרת לבנך עבדים היינו וכו'".

ויש לדייק: מדוע העתיק אדה"ז (כמעט) כל הפסוק ולא הסתפק במש"נ "כי ישאלך בנך"? וראה לעיל בסי' זה סי"ד בסופה: "שאמירת ההגדה מצותה לאומרה דרך תשובה על שאלות ששאלוהו שנאמר כי ישאלך בנך וגו'" דכאן לא העתיק אדה"ז כבס"מ.

וי"ל דהעתיק אדה"ז ל' הפסוק "מה העדות..." לאשמועינן דאף דאביו מלמדו הן השאלה והן התשובה, מ"מ, חלוקין הן ביסוד דינם. דהחיוב ללמדו התשובה יסוד דינו הוא - בל' המשנה "ולפי דעתו של בן". אמנם החיוב ללמדו לשאול יסוד דינו הוא לשאול על מצוות הלילה - בל' הפסוק "העדות והחוקים ומשפטים". ולכן העתיקו אדה"ז בס"מ שכ' החיוב ללמדו לשאול. ומדוייק מה דבתחילת המשנה בדין "אביו מלמדו (לשאול) מה נשתנה" לא אמר "לפי דעתו של בן" (כבסוף המשנה).

ובאמת יסוד דברי אדה"ז הוא בתוס' (פסחים קטו, ב ד"ה כדי), דבגמ' התם אתא "למה עוקרין את השולחן אמרי דבי ר' ינאי כדי שיכירו תינוקות וישאלו. אביי הוה יתיב קמי' דרבה חזא דקא מדלי תכא מקמיה אמר להו עדיין לא קא אכלינן אתו קא מעקרי תכא מיקמן א"ל רבה פטרתן מלומר מה נשתנה". ובתוס' "כלומר ומתוך כך יבא לישאל בשאר דברים אבל במה ששואל למה אנו עוקרין השולחן לא יפטר ממה נשתנה וההיא דאביי לא פי' הגמ' אלא תחילת שאלתו". ומבואר להדיא מדבריהם דלא סגי מה שהבן שואל לפי דעתו (למה עוקרין השולחן וכיו"ב), אלא צריך לשאול מה נשתנה בחיובי ומצוות הלילה הזה. ועי' שם בארוכה בהראשונים שחולקין ע"ז. ובדברי הרמב"ם מבואר דלא כתוס'. ואכמ"ל).

ונראה דנחלקו בגדר הדין שההגדה צ"ל בדרך שאלה ותשובה. דהרמב"ם ס"ל דבהפסוק "כי ישאלך בנך" לא נאמר דין מיוחד שצ"ל שאלת הבן, אלא הוא פרט בהחיוב דסיפור יצי"מ, דצורת הסיפור צ"ל בדר"ך שו"ת, ל"ש אם יש לו בן או לא. דע"י שמספר הדברים בדרך שו"ת מתבארים הדברים יותר. אלא שביש לו בן בקל אפשר לספר בדרך שו"ת ובאין לו בן עכ"פ צריך לאומרו בדרך שו"ת בינו לבין עצמו, דכך היא צורת החיוב לספר ביצי"מ. ולכן לא כ' הרמב"ם דחייב האב ללמד בנו (דוקא) לשאול, דכנ"ל אינו דין מיחד בנוגע להבן.

משא"כ אדה"ז ס"ל ד"כי ישאלך בנך" הוא חיוב מיחד שצ"ל שאלת הבן, ולכן "אביו חייב ללמדו לשאול מה נשתנה". והוא דין נוסף בסיפור יצי"מ (ולא רק צורת הסיפור כהרמב"ם).

ויש לבאר עפ"ז עוד ב' דברים בדברי הרמב"ם ואדה"ז לשיטתם:

א) הרמב"ם (בפ"ז) כ' קודם (בה"ב) הדין דמלמדו ההגדה - התשובה. ורק אח"כ בה"ג כ' הדין שצריך לשאול. ובפשטות צ"ע דהו"ל להקדים דין השאלה שבא קודם ורק אח"כ לכתוב הדין ללמד התשובה. וכן באמת כתבו אדה"ז כנ"ל דבס"מ כ' החיוב ללמדו לשאול ובסמ"ב כ' החיוב ללמדו התשובה.

וע"פ מש"נ י"ל דלאדה"ז דחיוב מיחד הוא ללמד לבנו הן השאלה והן התשובה, א"כ פשוט דקודם מלמדו השאלה (ס"מ) ואח"כ (ובהמשך לזה) מלמדו התשובה (סמ"ב). אמנם להרמב"ם ב' דינם נפרדים נאמרו כאן. דבה"ב כ' הדין "להודיע לבנים" שהוא לקיים מש"נ "והגדת לבנך", דבפסוק זה נאמר שלא יהא אמירת ההגדה לעצמו אלא לבנו. ובה"ג כ' הדין שצ"ל בדרך שו"ת והוא דין בצורת הסיפור, וכנ"ל. (ויומתק עפ"ז מה שלא הביא הרמב"ם בה"ג הפסוק "כי ישאלך בנך" כדי שלא נטעה לומר שנאמרה בזה חיוב מיוחד שצ"ל שאלת הבן).

ב) בפ"ח ה"ב כ' הרמב"ם "ומוזגין הכוס השני וכאן הבן שואל ואומר הקורא מה נשתנה". ומבואר מדברי הרמב"ם דמלבד מה שהבן שואל צריך הקורא ג"כ לשאול מה נשתנה. אמנם אדה"ז בס"מ (הנ"ל) כ' "ב' ת"ח . . שואל א' מהם את חבירו מה נשתנה . . ואין השני צ"ל מה נשתנה". הרי דפסק אדה"ז דלא כהרמב"ם בזה.

וע"פ מש"נ מובן דלשיטתם הוא, דלהרמב"ם כיון דהדין שצ"ל בדרך שו"ת הוא צורת הסיפור, לא יצא י"ח במה שבנו (קטן) שואלו אלא דין הוא על קורא ההגדה עצמו לאומרו בדרך שו"ת; משא"כ לאדה"ז דהוא דין מיוחד שצ"ל שאלת הבן אין הקורא עצמו צריך לומר מה נשתנה.

והשתא מובן, דדברי הגר"ח שכולל דרך שו"ת בפירוש גדר סיפור נאמרו בשיטת הרמב"ם, דס"ל דדרך שו"ת הוא דין שנאמרה בצורת הסיפור דיצי"מ.

אולם רבינו בההגדה שמנה אותו לחילוק לבד ביאר הדברים כמש"נ שיטת אדה"ז דדרך שו"ת הוא דין מיוחד בפני עצמו. ואולי יש להוסיף עפ"ז עוד בדיוק ל' רבינו שכ' "בפסח נוסף שצ"ל בדרך תשובה לבן או לאחר (ולא כ' שצ"ל "בדרך שאלה ותשובה"), כיון דלאדה"ז יסוד הדין הוא שצ"ל שאלת הבן כנ"ל.

והנה בדין זה שצ"ל תשובה לבן כ' רבינו "אבל ברי"ף, רשב"א, רמב"ם, שו"ע רבינו ועוד ל"מ כן". והנה בשלמא מה דלהרי"ף והרשב"א ל"מ שצ"ל בדרך תשובה לבן מובן ע"פ מש"כ רבינו לעיל דלדידהו כבר יצא י"ח ע"י מה שהזכיר בקידוש זכר ליצי"מ, אמנם לכ' יפלא, מהו כוונת רבינו דברמב"ם ושו"ע רבינו ל"מ כן? הרי הועתק (ונתבאר) לעיל דבריהם בארוכה דמבואר דסיפור יצי"מ צ"ל בדרך שו"ת?

(ועיג"כ בלקו"ש חי"ב ע' 43 שמבאר ל' הרמב"ם ואדה"ז "חייב אדם להראות א"ע כאילו יצא..." דכיון דמצות סיפור יצי"מ צ"ל בדרך תשובה לבן או לאחר לכן גם החיוב שצ"ל רואה א"ע כאילו הוא יצא כו' צ"ל לאחר דוקא - להראות. ועיג"כ בלקו"ש חי"ז ע' 78 ואילך (ובההערות שם) ד"הא לחמא עניא" לא נכלל בההגדה ממש אף שבא אחר "מגיד" כיון שלא בא בדרך תשובה לשאלת מה נשתנה. עכ"פ מבואר מכ"ז דס"ל להרמב"ם ואדה"ז דסיפור יצי"מ צ"ל בדרך שו"ת).

והנראה בזה, דמפרש רבינו דברי הרמב"ם ואדה"ז דהחיוב לומר ההגדה בדרך שו"ת אינה מפאת קיום עצם מצות סיפור יצי"מ הנאמר בקרא ד"זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים", והיינו דנאמר דהא דכתוב "כי ישאלך בנך" אינו אלא ביאור איך לקיים מצות סיפור יצי"מ בשלימות, אלא הוא קיום נוסף הנאמר בקרא "כי ישאלך בנך" "והגדת לבנך". ולא מיבעי לדעת אדה"ז שנת' דס"ל ד"כי ישאלך בנך" הוא חיוב מיחד שצ"ל שאלת הבן מובן די"ל דהוא קיום נוסף למצות סיפור יצי"מ, אלא אף לדעת הרמב"ם שנת"ל דהחיוב לומר בדרך שו"ת הוא פרט במצות סיפור יצי"מ, אין זה אלא צורת קיומו, אבל עצם קיומו אינו קיום דסיפור יצ"מ, אלא קיום ד"כי ישאלך בנך. ונמצא דב' קיומים איכא באמירת ההגדה. ומדויקים הדברים מאד בדברי הרמב"ם ואדה"ז כדלקמן.

המשך יבא בעז"ה.

הגדה של פסח
מקורות לדברי רבותנו
הרב חיים אליעזר אשכנזי
מונטרעאל, קנדה

א. בהגדת הרבי סימן מוציא מצה ד"ה ויאכלם: "וצ"ע שהרי כתב השל"ה שעפ"י כתהאריז"ל יטבול במלח כו'".

ואודה למי שיגלה את מקור הדברים בשל"ה.

ב. בשלחן ערוך רבינו סי' תפ ס"א ביחס להלל הגדול בליל פסח: "(ויש אומרים דהיינו מהללוי' הללו את שם ה' עד על נהרות בבל, וכן נהגו עכשיו)".

לא מצאתי מנהג זה בפוסקים, ואודה למי שיש בידו מקור לזה.

אגב, יש שם חידוש, דרבינו כתב שמתחילים מהללוי' הללו את שם ה', שהוא פסוק א בפרק קלה, ואילו בגמ' קיח, א: "רב אחא בר יעקב אמר מכי יעקב בחר לו", שהוא פסוק ד. ובתוס' קיז, א כתבו דרב אחא בדוקא אמר כן, כמ"ש שם בגמ' דפרק זה מתחיל מפסוק ג שלנו (וראה במהרש"א שהקשה דסוכ"ס אינו מובן מדוע הזכיר רב אחא את פסוק ד).

וכנראה שרבינו נקט כן עפ"י ספרי התהלים שלנו, שאינם סוברים כמו הגמ' דפרק קלה מתחיל מפסוק ג. וא"כ ע"כ צריך להתחיל מהללו את שם ה' שהוא פסוק ראשון, וכמ"ש תוס' הנ"ל דאין להתחיל הלל מאמצע הפרק. וראה הגהות יעבץ על התוס' הנ"ל.

הגדה של פסח
מרירות החזרת
הרב משה רבינוביץ
ברוקלין, ניו יורק

בשו"ע אדה"ז או"ח סי' תעג סעיף ל' כתב: "מצוה לחזר אחר חזרת . . ואף על פי שהחזרת אין בה מרירות . . ומצוה לחזור אחריה אף שהיא מתוקה...".

וצלה"ב איך ליישב זאת עם מ"ש שם בסימן תעה סעיף כה "אבל אם בלע מרור ולא לעסו עד שירגיש טעם מרירותו בפיו לא יצא שהתורה הקפידה למרר פיו של אוכל זכר לוימררו את חייהם". ועד"ז בכמה מקומות בהל' השייכות לסדר שצריכים לטעום טעם המרירות ולהזהר שלא יבטלו טעם המרירות.

הגדה של פסח
מרירות החזרת
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר - אשדוד, אה"ק

טעמי אכילת המרור הם: א. בפשטות, כנוסח ההגדה "על שום שמררו המצרים חיי אבותינו במצרים", וראה רש"י עה"פ (בא יב, ח, ד"ה על מרורים): וציום לאכול מרור זכר לוימררו את חייהם, וראה בלבוש (תעג, ה) "טעם המרור, זכר לוימררו את חייהם".

ב. ומבאר כ"ק אדמו"ר (שיחת אחרון של פסח תשי"ב - תורת מנחם כרך ה' עמ' 142) "הטעם שבזמן הגלות אין חיוב מן התורה על אכילת מרור, הוא, לפי שהגלות עצמו הוא ענין של מרור, שלכן אין צריך להדגיש יותר את ענין הגלות על ידי אכילת מרור (דבר שיכול להביא לרגש של יאוש כו')". ומוסף על כך בשיחת יום ב' דחג הפסח תשט"ו ('שיחות קודש' תשט"ו עמ' קצד)*.

שזהו בדומה לאחד הטעמים (אלף המגן למטה אפרים סי' תרד תרה ס"ק לח, בשם נה"ש) בבקשת וקבלת לעקאח (-עוגת דבש) בערב יום הכיפורים - שאם נתחייב, ח"ו, לקבל צדקה במשך השנה יפטר מזה ע"י קבלה זו בערב יום הכיפורים.

ועד"ז שאם נגזר על יהודי להרגיש מרירות, והדין דבלע מרור לא יצא - יצא י"ח באכילת המרור דפסח.

ג. האבן עזרא מביא עה"פ (בא יב, ח) אמר אחד מחכמי ספרד, ידוע כי הליחה תגבר בארץ מצרים בעבור מימי היאור ובעבור שלא ירד שם גשם כי האויר הוא לח תמיד. על כן מנהגם היה לאכול בכל שלחנם מיני מרורים רבים מעשבים וחרדל ואפילו לא יהיה למצרי אלא פת לבדה לעולם המרורים יהיו על שלחנו לטבול בו הפת כי הם רפואה לאויר.

האב"ע עצמו כנראה לא שש לקבל טעם מחודש "טכני" זה, וכתב: ואנו נסמוך על דברי קדמונינו ז"ל שפירשו לנו כי המרורים זכר לוימררו את חייהם].

ד. הדגשת החירות: האור החיים הק' משווה אכילת המרור לאי שבירת העצם וכדומה שכולם הם להדגיש היותם בני חורין ומלכים וכו' ובלשונו: "לפי מה שראינו שאמר ה' שצריך צלי אש ושיהיה שלם וכו' זה יגיד שדעת עליון היא להראות בחינת הגדולה והחירות ואין רשות אחרים עליהם ולפי זה גם המרורים שיצו ה' הוא לצד [-לסיבה] כי כן דרך אוכלי צלי לאכול עמו דבר חד כי בזה יערב לחיך האוכל ויאכל בכל אות נפשו גם בזה יוכר גודל העריבות כשיקדים לפיו מרורים כו'".

[אם כי יש להעיר שלאידך מפורסמים דברי המאירי (נזיר כג, א) שהפסח נאכל על השובע דוקא כדי להדגיש שהאכילה היא רק לשם מצוה (ואולי שאני פסח מצרים וכו')].

והנה אדה"ז בשו"ע שלו (סי' תעג ס"ל) כתב (לגבי החסה): "ואע"פ שהחזרת אין בה מרירות - מכל מקום כהוא שוהה בקרקע מתקשה הקלח שלה ונעשה מר מאוד, ומפני כך היא נקראת מרור. ומצוה לחזור אחריה אף כשהיא מתוקה, לפי שמצוות מרור היא זכר למה שמררו המצרים את חיי אבותינו בעבודת פרך, והם נשתעבדו בהם בתחילה בפרך ע"י פיוסים ונתנו להם שכר, ולבסוף מררו חייהם בעבודה קשה. לכן יש לאכול החזרת שתחילתה מתוקה ורכה וסופה קשה ומר, דהיינו כשהקלח שלה מתקשה כעץ ונעשה מר כלענה".

[ובדברי אדה"ז מסולקת לכאורה תמיהת הרידב"ז בפירושו על הירושלמי (ברכות פ"י הל"א) שתמה על שו"ת חכם צבי סקי"ט שמכשיר את הירך הנקרא סאלאטה למצוות מרור משום שיש לו סימן המוזכר בפסחים לט, א, דתחילתו רך וסופו קשה, והלא לסאלאטה אין בו טעם מרירות כלל, ומאחר שנתבטל טעם מרירותו לא יצא בו יד"ח - עיי"ש שמיישב "ואולי בהאמבורג ובערי אשכנז שהזכיר הח"צ ז"ל יש בו טעם מרור וצ"ע", ולפי דברי אדה"ז בגלל שבשהותה בקרקע (ולאו דוקא בהרגשת האוכל) מתקשה הקלח ונעשה מר, הרי די בכך, ויוצאין יד"ח אף כשהיא מתוקה].

והנה לפי מנהג חב"ד (ס' המנהגים, רשימות חוברת ה' עמ' 18, ועוד) שנוטלים למרור חזרת, חזרת (סאלאט [-חסה]) ותמכא (חריין [-חזרת]) שניהם - הן ל"מרור" והן ל"כורך", יוצאים י"ח כל הטעמים הן לאור החיים שמדבר על משהו חריף (כחרדל) וזהו החרין, והן לאכילתם שצריכים מרור, ופשוט, וראה עוד אוצר מנהגי חב"ד עמ' קלד-קלו.


*) וראה לקו"ש חל"ב חגה"פ סעי' ד ואילך. המערכת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח