E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וירא - תשס"ז
גאולה ומשיח
הסרת סכין מעל השולחן בעת בהמ"ז לע"ל
הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
ר"מ בישיבה

ב' טעמים במנהג זה

בב"י או"ח סי' קפ כתב וז"ל: "כתב הרוקח בסימן שלב מכסין סכין בשעת ברכת המזון על שם לא תניף עליהם ברזל (דברים כז, ה) במכילתא (פרשה יא אות ח) אינו דין שיניף המקצר על המאריך ושולחן כמזבח בשילהי חגיגה (כז, א) עכ"ל. וכן כתב ה"ר דוד אבודרהם (עמ' שכ) וכן כתוב בשבלי הלקט (סי' קנה), וכתוב עוד בשבלי הלקט מפי החבר רבי שמחה שמעתי טעם אחר פעם אחת היה אחד מברך ברכת המזון וכשהגיע לברכת בונה ירושלים ונזכר חורבן הבית לקח הסכין ותקעו בבטנו ועל כן נהגו לסלקו בשעת ברכה ושני טעמים אלו כתובים בארחות חיים (הל' ברהמ"ז אות ח) ונוהגים בשבתות וימים טובים שלא לכסות הסכין ולפי טעם רבי שמחה אין לחלק בין שבת לחול ומכל מקום מנהגן של ישראל תורה היא" עכ"ל, (ועי' גם בשו"ע שם (סעי' ה') שכתב: "נוהגים לכסות הסכין בשעת בהמ"ז, ונהגו שלא לכסותו בשבת ויום טוב") היוצא מדבריו שישנם ב' טעמים בזה שנוהגים לכסות הסכין, טעם הראשון הוא משום דשלחן כמזבח ובמזבח אסור להניף ברזל, וטעם הב' הוא משום דכיון שמזכירים בבהמ"ז חורבן ביהמ"ק יש סכנה בדבר.

ויש לומר נפק"מ בין ב' טעמים אלו בנוגע לימות המשיח בב"א, דלפי טעם הב' שהוא משום סכנה משום חורבן ביהמ"ק, הרי פשוט דזה לא ינהג לימות המשיח כשיבנה ביהמ"ק על מכונו[1], משא"כ לפי טעם הא' שפיר ינהגו בזה דלא שנא.

והנה בב"י משמע דלפי טעם הא' הרי זה שייך רק בימות החול ולא בשבת, משא"כ לפי טעם הב' אין לחלק, והקשה הט"ז שם דגם לפי טעם הא' אין לחלק? וכתב דאפשר דכוונת הב"י דאפילו לטעם ר' שמחה אין לחלק בין שבת ויו"ט וכל שכן לטעם הראשון, כי לטעם הב' הי' אפשר קצת לומר דבשבת ויו"ט אין האדם מיצר כ"כ קמ"ל דגם לטעם זה אין לחלק, וכן פירש כוונתו בס' 'אדני פז' שם, דלא נימא דרק בחול חיישינן שיזכור החורבן וכו', כיון דנוהגין לומר קודם ברהמ"ז על נהרות בבל שהוא קינה על חורבן הבית ויש לחוש יותר לסכנה שיתחוב עצמו בסכין, משא"כ בשבת ויו"ט שאומרים מזמור בשוב ה' את שיבת ציון א"כ אין לחוש לסכנה קמ"ל דאפילו הכי אין לחלק דיש לחוש לסכנה ע"י שאמר בונה ברחמיו ירושלים וכו'.

אבל כבר כתבו דמלשון הב"י "ולפי טעם רבי שמחה אין לחלק בין שבת לחול" לא משמע כדבריהם, וראה בס' מטה יהודה (או"ח שם) שביאר כוונת הב"י דלפי טעם הא' דהקיצור אתי ממילא בידי שמים, שפיר יש לחלק בין שבת לחול דכדאי הוא זכות שבת ויו"ט להגן עליו מן הפורעניות, משא"כ לטעם הב' דהוו משום גזירה שמא יפגע בעצמו בידים, גם בשבת ויו"ט חיישינן כיון שהאדם הוא בעל בחירה, ולכן כתב הב"י דרק לפי טעם הב' אין לחלק.

ביאור הטעם מה"לבוש" והתורה תמימה

אבל עי' לבוש שם שהקשה ג"כ קושיא זו על הב"י, דמאי שנא שבת ויו"ט מבחול לפי טעם הראשון וכי בשבת ויו"ט אין השלחן נקרא מזבח כמו בחול? ותירץ וז"ל: "ואפ"ל שבארצותיו סב"ל כטעם הראשון והם נוהגים כן מפני שהם מפרשים שהטעם דלא תניף עליהם ברזל הכוונה היא דהא דמסלקין הסכין הוא סימן כדי שיהי' לנו לזכרון שלא היו מניפין ברזל על המזבח בשעת עשייתו בהבנותו ולא נטעה בזה כשנזכה לבנינו ב"ב, אבל בשבת ויו"ט שכבר ידוע שאין בנין ביהמ"ק דוחה שבת ויו"ט, לפיכך אין צריכים לעשות זכרון דלאו דלא תניף, וכמו שמן הטעם הזה מנהגינו בארצות אלו לומר מזמור לתודה בחול וא"א אותו בשבת כו', אבל בסכין לא ראיתי נוהגין כן בארצות אלו, שאין מחלקין בין חול ושבת ויו"ט, ואפשר דקיי"ל כטעם השני" עכ"ל. [ולפי הנ"ל יוצא דאלו דסב"ל כטעם הא' וכדמשמע שכן סבירא ליה להב"י, ינהגו כן גם בימות המשיח ואלו דסב"ל כטעם הב' לא ינהגו].

ועי' גם במגן אברהם שם שביאר טעמו של המחבר שכתב דנהגו שלא לכסותו בשבת ויו"ט וז"ל: "דהטעם משום ששלחן דומה למזבח ובמזבח כתיב לא תניף עליהם ברזל ובשבת אין בונין מזבח וליכא רמז למזבח," עכ"ל, ופירש במחצית השקל שם כוונתו דהדין דלא תניף עליהם ברזל איירי בשעת הבנין, ובשבת שאין בנין ביהמ"ק דוחה שבת לכן אין בו רמז ומותר עיי"ש, ויל"ע אם כוונתו ג"כ כהלבוש[2].

ולפי פירוש זה של הלבוש שהמנהג הוא משום שיהי' לנו לזכרון שלא להניף ברזל בשעת עשייתו בהבנותו לע"ל, י"ל גם לפי טעם זה דכל זה שייך רק עכשיו, אבל לע"ל שכבר יבנה ביהמ"ק וכו' שוב אין צורך לזכרון זה וממילא לא ינהגו במנהג זה.

ועי' גם בתורה תמימה פר' יתרו (פרק כ, אות קלב) שהביא דברי הרוקח הנ"ל דכיסוי הסכין בשעת ברהמ"ז משום דהשולחן כמזבח ונאמר בו לא תניף עליו ברזל, והביא דברי המג"א הנ"ל דלפי האי טעמא דהרוקח א"צ לכסות הסכין בשבת, משום דאין בנין ביהמ"ק בשבת. וכתב ע"ז התורה תמימה דא"כ גם בלילה א"צ לכסות שהרי אין בנין ביהמ"ק בלילה, ע"כ. וכתב לתרץ דיש להעיר עוד בדברי הרוקח והמג"א דלפי האי טעמא דשולחן כמזבח וכו', מדוע צריך לכסות הסכין דוקא בשעת ברהמ"ז הרי גם שלא בשעת ברהמ"ז יהיה אסור להניף עליו ברזל? וגם אם חשיב השולחן כמזבח לא יעלו עליו גם שאור ודבש כמו על המזבח? אלא ודאי ענין השינוי הוא "רק לרמז בעלמא", דכמו שבזמן שביהמ"ק היה קיים היה המזבח מכפר ע"י שהקרבן הוא ענין הודאה לה', ומצינו במזבח לשון אכילה כמו ותאכל המזבח כך כשהצדיקים אוכלים לשם ה' לחזק כוחותיהם לעבודתו יתברך, ומודים לה' באכילתן הם ג"כ מכפרים. אבל לא שייך לצרף פרטי דיני המזבח לשלחן האכילה, עכ"ד, וראה גם תו"ת פ' בהעלותך (פ"ט אות לז) בענין זה.

וכתב ע"ז בשו"ת 'עטרת פז' (ח"א כרך א - או"ח הערות סי' טו הערה א) דלפי דברי התו"ת יוצא דגם לטעמו של הרוקח ענין זה של הסרת הסכין מעל השולחן בשעת ברהמ"ז בא בעיקרו רק לרמז וזכר בעלמא לענינו של המזבח שהיה מכפר כשביהמ"ק היה קיים. וכעין אשר אמרו חז"ל (בחגיגה כז, ב) בזמן שביהמ"ק קיים מזבח מכפר על אדם, עכשיו שולחנו של אדם מכפר. ע"ש. וא"כ אפ"ל דהני מילי דבעינן רמז וזכרון, כל זמן שאין ביהמ"ק קיים והמזבח אינו עומד על תילו, אבל אה"נ כשיבנה ביהמ"ק בב"א שוב לא בעינן רמז בשולחנו של האדם, דהמזבח גופיה יכפר על האדם. וממילא לפ"ז יצא דגם לפי טעם זה לא יצטרכו להסיר הסכין מעל השולחן.

לפירוש אדה"ז

אבל בשו"ע אדה"ז שם (סעי' ו') כתב: "נוהגים לכסות הסכין בשעת ברכת המזון כי השלחן דומה למזבח ובמזבח נאמר לא תניף עליהם ברזל לפי שהברזל מקצר ימיו של אדם והמזבח מאריך ימיו של האדם ואינו בדין שיונף המקצר על המאריך וגם השולחן מאריך ימיו של אדם ומכפר עונותיו בהכנסת אורחים שגדול כחה של לגימה שמשרה שכינה וכו'" ומבואר בזה לא כפירוש הלבוש הנ"ל שהוא לזכרון שאין להניף ברזל כו', וכן לא כהתו"ת שהוא רק לזכר שהמזבח הי' מכפר וכו' דכן עכשיו השולחן מכפר, אלא דמכיון שהשולחן דומה למזבח שמאריך ימיו של אדם לכן אינו בדין שיונף המקצר על המאריך, ומשמע מזה שבאמת אינו נכון להניח עליו ברזל, ולא כהנ"ל, (וראה גם בפירוש השני של הלבוש שם) דלפי זה שפיר י"ל כמבואר לעיל, דלפי טעם זה שפיר ינהג גם לעתיד לבוא[3].

אבל יש להוסיף בזה עוד במ"ש אדה"ז שם אח"כ וז"ל: "נהגו במקומות הרבה שלא לכסותו בשבת ויום טוב כי בחול מכסין אותו מפני שהוא כחו של עשו ובשבת ויום טוב אין שטן ופגע רע" (מובא באליה רבה ולבוש שם בשם השל"ה), דלפי"ז י"ל דלע"ל יהיו כל ימות החול כשבת ויו"ט בזה"ז, דאין שטן ופגע רע, וא"כ שוב אפ"ל דלכו"ע לא ינהגו במנהג זה, ועי' עוד בט"ז ובערוך השלחן שם.

סכין שאינו של ברזל, או של ברזל העשוי למרוח בו

ובהך ענינא כדאי להביא בזה עוד חילוקי דינים די"ל בין טעם הא' להב':

א. כתב המג"א שם ד"לפי טעם הראשון דוקא בסכין של ברזל צריך לכסותו", אבל אם הסכין אינו של ברזל אי"צ דע"ז ליכא שום איסור במזבח, משא"כ לפי טעם הב' ה"ז שייך בכל סכין המחתך, וכבר נשאל בשו"ת בית אבי ח"ג סי' קמה אם צריכים להסיר מעל השלחן סכין "פלסטיק", וכתב שזה תלוי לפי ב' טעמים הנ"ל דלפי טעם הא' כיון שאינו של ברזל שרי, משא"כ לפי טעם הב' באופן שיכול לבוא עי"ז לידי סכנה אסור, עיי"ש.

ועי' גם בשו"ת אור המאיר להגר"מ שפירא ז"ל סי' עג דשקו"ט אם האיסור במזבח הוא רק בברזל בלבד אבל בשאר מיני מתכות כגון בכסף ליכא האי איסורא, והביא מ"ש הרמב"ן בפ' יתרו (כ, כא): "ואם בא לסתת אותן בכלי כסף או בשמיר שהזכירו רבותינו (סוטה מח, ב) הרי זה מותר", וכן הוא בתוספתא ב"ק פ"ז ה"ב עיי"ש בארוכה, ומסיק דזה תלוי בפלוגתא דרבי יהודא ורבי נחמי' בסוטה מח, ב ואכמ"ל, דאי נימא דבמזבח ליכא איסור אלא בברזל ולא בכסף וכו' נמצא דגם בדינא דסכין צריך להסירו דוקא אם הוא עשוי מברזל ולא מכסף, וראה בזה בס' טעמי המנהגים סי' קפד.

ב. בס' אז נדברו ח"ז סי' ב' ובחי"ד סי' לז נשאל אודות סכינים אלו של ברזל שהם קטנים ואינם חדים כ"כ ועשויין רק למרח בהם והדומה אם צריכים להסירם? ומסיק שם דלפי טעם הראשון יש להחמיר כיון שיש ע"ז שם סכין ומחתך קצת, ואינו דומה לכף ומזלג שאינו עשוי לחתיכה כלל, משא"כ לפי טעם הב' דליכא סכנה בדבר אי"צ להסירו ולהלכה נקטינן כטעם הא' וכמ"ש הב"י עיי"ש*.


1) וגם נוסח הברכות והתפלות ישתנו לע"ל כדאיתא בס' 'ימות המשיח בהלכה' סי' לא מס' בית אלקים שער היסודות פרק סא עיי"ש.

2) בס' ילקוט הגרשוני או"ח שם ועוד הקשו דכיון דאין בונין ביהמ"ק בלילה (כמ"ש הרמב"ם בהל' בית הבחירה פ"א הי"ב) א"כ לפי סברא זו צריך לומר גם שאין צריך להסיר הסכין בלילה כמו דאי"צ להסירו בשבת ויו"ט, אבל י"ל דלא פלוג בין יום לילה עיי"ש.

ואפשר לומר בזה באופן אחר, דכבר מצינו שקו"ט בענין זה אם רק בנין ביהמ"ק אין בונין בלילה משא"כ מזבח בונים גם בלילה או דלא שנא, דבשו"ת בית יצחק או"ח סי' ג' (אות ה') הביא בשם הג"ר שמחה בונם איגר (בנו של הגרע"א) לתרץ קושיית רש"י ותוס' בסוכה מא, א, (וראה גם רש"י ר"ה ל, א, בד"ה לא צריכא) בהא דקאמר שם בגמ' דאיבני בחמיסר בליליא, והקשו דהרי בלילה אינו נבנה דקיימא לן בשבועות (טו, ב) דאין בנין בית המקדש בלילה? ותירצו הני מילי - בנין הבנוי בידי אדם, אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים, שנאמר (שמות טו) מקדש ה' כוננו ידיך, ע"כ, וכתב הנ"ל לתרץ דהן אמת דאין בנין ביהמ"ק בלילה אבל בנין מזבח יכול להיות בלילה, דמזבח לא הוה כי אם כלי מקדש ולא מקדש גופיה, וא"ש דברי הגמ' בסוכה דאיבני בלילה דהכוונה להמזבח שיבנה בלילה ומקריבין במזבח אע"פ שאין בית, והבית יצחק הביא ראי' לזה מזבחים דף ס "דנים כלי מכלי ואין דנים כלי מבנין" ומבואר דמזבח הנחושת לא מקרי בנין ושקו"ט בזה עיי"ש, ועי' גם בערוך לנר שם שכ"כ, וכבר שקו"ט בזה בארוכה בהגרי"פ על הרס"ג ח"א עשה יג (סוד"ה והנה עיקר) וסב"ל דגם מזבח אין בונין בלילה, וכן כתב בס' מקדש דוד סי' א' עיי"ש, וראה בארוכה בס' תורת הקודש ח"א סי' טז וח"ב סי' יד ובס' קדושת הר עמ' ריא וש"נ ועוד.

וראה לקו"ש חכ"א פ' ויק"פ (עמ' 255) שהביא ג' אופנים בביאור גדרן של כלי המקדש והמשכן, אם הם חשובין מצ"ע ואינם בגדר הקמת המשכן, או דהוה חלק מעשיית והקמת המשכן וכו', וכתב שם בהערה 43 וז"ל: "ואולי י"ל גם נפק"מ בין הסברות הנ"ל בזמן הקמתו, דאין בונין את המקדש בלילה . . אם גם הכלים בדין זה: לאופן הב' אינם בדין זה, כיון שעשית הכלים עצמן אינה בגדר הקמת המשכן (וכ"ה בערוך לנר סוכה מא, א, בתוד"ה אי נמי, הר מורי' הל' בית הבחירה פ"א סק"ב וראה צפע"נ מהד"ת ג, ג, ובכ"מ) משא"כ לפי אופן הא' והג' דהוה חלק מעשיית והקמת המשכן (וראה פנים יפות ר"פ ויצא דכתב ע"ז דאין בנין ביהמ"ק בלילה "וכ"ש עשיית המזבח") וכו'" עכ"ל.

ולפי"ז פשוט דאי נימא דסב"ל להמג"א דבנין המזבח אפשר גם בלילה לא קשה כלל הקושיא בנוגע להסרת הסכין בלילה, כיון דבנין מזבח שפיר אפשר בלילה ואינו דומה לשבת ויו"ט, ועי' בשו"ת הר צבי חיו"ד קונטרס 'עבודת הבחירה בזה"ז' סי' ו' שהקשה קושיא זו מדיליה על המג"א ותירץ כנ"ל דבנין המזבח אפשר גם בלילה ואכמ"ל.

3) ומה שהקשה התו"ת דא"כ גם בלילה לא צריך? כבר נתבאר בזה בההערה דלעיל, וכן שאר קושיותיו דלמה ה"ז דוקא בעת ברכת המזון וכו' כבר נתבארו בזה בכ"מ באחרונים, וראה שו"ת 'באר עשק' סי' כז שביאר משום דברכת המזון הוא גמר העבודה הנעשית על השלחן וכו' ועוד בכ"מ.

*) כאן המקום להביע עוד הפעם תודה רבה ועצומה מקרב איש ולב עמוק, לידידי היקר הדגול והנעלה, איש חי רב פעלים, עוסק בצ"צ באמונה, האחד והמיוחד בהרבצת התורה הרה"ח ר' חיים רוזנבערג שי', מנהל האתר HebrewBooks.org, שלאחרונה העלה על גבי מחשב (External USB Hard Drive) אחד עשר אלף (11,000) ספרי שו"ת וביאורים (!), תוך יגיעה רבה ועצומה, יגיעת נפש ויגיעת בשר, יחד עם אפשרות חיפוש. ובזה זיכה את הרבים לאפשר להם למצוא דברי חפץ בהמון סוגיות שבתורה בספרים רבים שאין יד הכל ממשמשת בהם, וקיים למהדרין מן המהדרין את הציווי לעשות אזנים לתורה, ואשרי חלקו וגדול זכותו, וזכות הרבים מסייעתו, רבים שהם דורשי ה', חובבי תורה ועוסקים בתורה, ושכרו כפול מן השמים. גם בכתיבת הערה זו כמו בשאר ההערות נעזרתי במפעלו, ותודתי נתונה לו.

גאולה ומשיח
צער מביטול היצה"ר לעת"ל
הרב משה רבינוביץ
ברוקלין נ.י.

היום יום ג' מנחם אב: "משיחת אאמו"ר: יעמאלט ווען משיח וועט קומען בב"א וועט מען ערשט ביינקען נאך די גלות טעג. יעמאלט וועט ערשט פארדריסען פאר וואס מ'האט ניט געטאן אין עבודה. מען וועט ערשט דערהערען דעם גרויסען ווייטאג פון העדר העבודה. איצטער אין די ימי הגלות, איז די ימי העבודה צו מכין זיין זיך צו ביאת המשיח בב"א".

ולהעיר מדברי החידושי אגדות למהרש"א סוכה (נו, ב) שמפרש עפ"י נקודה זו פשט בגמרא.

מובא שם אודות נבואת זכרי' שלעתיד לבוא יתקיים "הספד" גדול. ונחלקו על סיבת ההספד. חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג וחד אמר על יצר הרע שנהרג.

והגמרא שואלת: "בשלמא למאן דאמר על משיח בן יוסף שנהרג היינו דכתיב והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד, אלא למאן דאמר על יצר הרע שנהרג האי הספידא בעי למעבד? שמחה בעי למעבד!".

ומתרצת: "אמאי בכו כדדרש רבי יהודה, לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים, צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה, הללו בוכין והללו בוכין. צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה. ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה, ואף הקב"ה תמה עמהם".

אבל עדיין נשארת השאלה - למה יבכו הצדיקים? הרי אין שמחה גדולה מהריגת היצה"ר?

רש"י על אתר מפרש שבוכים ע"ז שנזכרים בצערם שהיה להם לכבוש הרשע הזה בחייהם. היינו שהבכי' היא על הצער שבעבר.

המהרש"א כותב ע"ז שהוא פירוש דחוק. ומפרש (ע"ד הפתגם בהיום יום הנ"ל) שהבכי' הוא ע"ז שלעתיד לבוא אין יצר הרע לכבוש! היינו על הצער שבהוה.

וז"ל: "וי"ל ע"פ מ"ש וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד וגו' זה היצה"ר וכו' דהיינו שהוא טוב לצדיקים שע"י שינצחו אותו יזכו לעוה"ב. על כן מצטערין בהריגתו ובביטולו שלא יוכלו עוד לזכות על ידו".

גאולה ומשיח
נטילת לולב לע"ל בשבת לדעת הרמב"ם [גליון]
הרב שמואל זאיאנץ
ר"מ בישיבת תות"ל מאריסטאון

א. בגליונות הקודמים שקו"ט אודות דברי רבינו שלע"ל יתבטלו העניינים דגזירות ויש להעיר ע"ז מדברי הרמב"ם בהל' לולב שהעתיקו הרבנים הנ"ל: דהנה כתב הרמב"ם בהל' שופר וסוכה ולולב פ"ז הי"ג: "מצות לולב להנטל ביום הראשון של חג בלבד..ובמקדש לבדו נוטלין אותו בכל יום ויום משבעת ימי החג שנאמר ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים, חל יום השבת להיות בתוך ימי החג אינו ניטל בשבת גזרה שמא יוליכנו בידו ארבע אמות ברשות הרבים כמו שגזרו בשופר". ובהט"ו כתב :"משחרב בית המקדש התקינו שיהיה לולב ניטל בכל מקום כל שבעת ימי החג זכר למקדש..ותקנה זו עם כל התקנות שהתקין רבן יוחנן בן זכאי משחרב בית המקדש כשיבנה בית המקדש יחזרו הדברים לישנן".

והנה: בנוגע לתקנת ריב"ז ליטול כל שבעה פסק במפורש שכשיבנה המקדש "יחזור הדבר לישנו", אבל לענין מצות נטילת הלולב במקדש כל שבעה, לא אמר שכשיבנה המקדש "יחזור הדבר ליושנו" ויתבטל הגזירה "דשמא יוליכנו בידו", דנראה שהגזירה תמשך גם לאחרי שיבנה המקדש. וראה בס' 'אבני שהם' מה שדן בראיה עד"ז לסברא שרצה להעלות (אמנם נכון שיש להרמב"ם מקור להל' טו מתוספתא ר"ה פ"ב ה"ז, מ"מ יש לדייק שהשמטת מקור לגבי גזירת שמא יעבירנו משמעותה שהגזירה תמשך אף בזמן ההוא). וראה גם בחו"י סי' קכה שכתב בתו"ד: "...ואיך נסמוך על הב"ד שבאותו שעה וריב"ז התקין שיהיה יום הנף כלו אסור משום מהרה יבנה ביהמ"ק ויאמרו אשתקד וכו' והלא משיבוא משיח אין עוד ספק הלכה כ"ש טעות".

אבל נראה שאין מכאן הערה לדברי רבינו: א. שבנוגע לתקנות ריב"ז, פוסק הרמב"ם שההלכה היא שיתבטלו בוודאות "ויחזור הדבר ליושנן", משא"כ לענין ביטול הגזירות אין הלכה הפוסקת בוודאות שהגזירות יתבטלו, ועל דרך דברי הרב הנ"ל שכותב בסוף הדברים (מכמה מקומות שרבינו דיבר בסגנון שגזירה זו לא תתבטל) שאין רבינו "מכריע לכאן או לכאן" ושאפשר שלא יתבטלו הגזירות.

ב. ובפרט, שיתכן שאין וודאות מתי יהיה הזמן שיתבטלו וכדברי הרב הנ"ל בהמשך ההערה, שנראה מדברי הרמב"ם וביאורי רבינו בשיטתו שבתקופה הראשונה יש אפשרות שא' יהרוג חבירו בשוגג, וכן נראה שבזמן זה לא יתבטלו החששות והגזירות, ורק בתקופה הב' יתבטלו כל "הענינים דגזירות", לכן לא פסק הרמב"ם הלכה מפורשת אודות זמן זה.

ג. או לאידך גיסא: שאין צורך לבאר שיתבטלו כשיבוא זמן שלא שייך ויתבטלו "הענינים" דגזירות, דאז מובן בפשטות דממילא בטלים. ואלא שהתוספתא והרמב"ם הוצרכו לפסוק בנוגע לתקנות; שהו"א שתקנה של ריב"ז ששייך שימשך להבא לא תתבטל, לכן הוצרך הברייתא לחדש שגם הם יתבטלו (וראה בצפע"נ שם בטעם ההכרח שיתבטלו) וקמ"ל שתקנות הללו הם רק "זכר למקדש" וביבנה אין צורך לה"זכר".

ב. ועתה נביא עוד כמה הערות בכללות הדבר: איתא בכ"מ שאסרו כמה עניינים משום גזירה "מהרה יבנה המקדש" והאנשים יטעו לחשוב שיכולים לנהוג כמו שנהגו "אשתקד" ויעברו אאיסור תורה. והיינו גזירה מיוחדת מחשש איסור לאחרי זמן בנין המקדש. ראה: ביצה ה, ב: "רב אדא ורב שלמן, תרוייהו מבי כלוחית, אמרי: אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אסורה. מאי טעמא מהרה יבנה בית המקדש, ויאמרו: אשתקד מי לא אכלנו ביצה ביום טוב שני, השתא נמי ניכול. ולא ידעי דאשתקד שתי קדושות הן, והשתא קדושה אחת היא". וראה סוכה מא, ב, ומנחות דף סח, ב: "משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור; מאי טעמא? מהרה יבנה בית המקדש, ויאמרו: אשתקד מי לא אכלנו בהאיר מזרח".

והגם שיש חולקים בטעם האיסור בענינים הללו (רבא סובר טעם אחר באיסור ביצה שנולדה ביום ראשון דר"ה לאכלו ביום הב', וכן דברי רנב"י שר"י סובר שיום הנף אסור מה"ת), לא נרמז שטעם החולקים הוא משום שאין לגזור גזירה אזמן דלאחר בנין המקדש. ועוד: האם נאמר שדברי רבינו אינו לפי דברי הגמ' שסובר שטעם התקנה הוא משום "מהרה יבנה..ויאמרו אשתקד". (וראה גם תוס' פסחים קיד, ב שמחלקים בין הנידון שם לנידון בו גזרו "מהרה יבנה המקדש..אשתקד"). וראה גם דברי החו"י סי' קכה.

ואולי יש לומר: א. אם נאמר שדברי רבינו נתכוונו בעיקר אתקופה הב' מובן הנ"ל, ב. ואפי' את"ל שכוונת רבינו מיד בתחילת בנין המקדש (כפשטות המאמר דתשמ"ג) אולי יש לחלק בין גזירות "שמא יעבירנו" שישכחו כללות האיסור של הוצאה (או שלא ישימו לב שהם מוציאים לר"ה (ואין זה בכלל מתעסק ואכ"מ)) שאין מקום לגזירה כזו לאחר בנין המקדש), ובין גזירה שהאנשים יתרגלו לנהוג בדינים (איסור והיתר) כפי שנהגו לפני שנה ויכשלו באיסור (שבזה שייך לגזור). אבל צ"ע אם זה מתאים לדברי רבינו: "שיתבטלו כל הענינים דגזירות".

נעיר עוד מדברי התוס' גיטין (יח, א) הדן לפי ר"י הסובר שטעם שצריך לכתוב זמן בגט משום "שמא יחפה אבת אחותו" דלכאורה מאי נפק"מ בזה"ז שאין דנין דיני מיתות? ותי' ג' תירוצים. התי' הב' הוא: "מהרה יבנה המקדש". ולכאורה צ"ע, דאם מדובר אזנות שנעשה לפני בנין המקדש, א"כ קשה לומר שיענשו מיתה להמ"ד "התראת ספק לאו התראה" (כן העיר הדברות משה) ועוד: לפי דברי רבינו בשיחת ו' תשרי תשמ"א נראה לומר (דאפי' למ"ד שמה התראה), צריך להיות שייך העונש מיתה בזמן העבירה כדי שיחשב מזיד להתחייב מיתה, ומוכרח שמדובר דזנות לאחר שיבנה המקדש! ונמצא ששייך זנות (במזיד) לאחרי שיבנה המקדש. ואולי התי' האחרים אין סוברים סברא זו.

(ולפי הבנת החת"ס בתשובות אפשר שיש חיוב מיתה אעבירה שעשה לפני ביאת משיח בהתראה, אבל כנ"ל: רבינו פי' דלא כשיטתו (ותי' תמיהת הח"ס בזה עיי"ש) ולפי דבריו נהיה מוכרח לפרש דברי התוס' שקאי אעבירה שיעשה לאחרי בנין המקדש. ועוד: אין נראה שבזמן התוס' התרו אעשית עבירות בהתראת עונש).

ג. יש להעיר מכללות ופרטיות הסוגיא של "הלכתא למשיחא": דהנה איתא בסנהדרין (נא, ב) וזבחים (מה, א) שדן הגמ' בפסק הלכה של אמוראים במחלוקת אודות פרטי החיוב מיתת בת כהן שזינתה, וגדר פיגול בעבודת פנים, ומקשה הגמ': "הלכתא למשיחא" וברש"י שם "הלכתא למשיחא - הלכה זו כשיבאו ימות המשיח אצטריך לנו, שישובו ארבע מיתות בית דין למקומן" (וחילק שם בין "דרוש וקבל שכר" של תושבע"פ בדיני קדשים ובין קביעת "הלכתא"). ובתוס' וראשונים שם ד"ה הלכתא למשיחא ועוד (זבחים מה, א, שבת קלג, א) הקשו מכמה מקומות בש"ס שפסקו האמוראים הלכה בדבר שלכאורה נוהג רק בזמן ימות המשיח.

בראשונים מוצאים ג' חילוקים: א. שבכל המקומות הנ"ל יש נפק"מ בזה"ז, ב. שרק רב יוסף סובר שאין לקבוע הלכה בדבר שהוא"הלכתא למשיחא", משא"כ אביי חולק עליו, וסבר שגם על כגון זה שייך "דרוש וקבל שכר". ג. אין אומרים הלכתא למשיחא אלא כשיש שני דברים: כשההלכה היא רק לימות המשיח וגם שעושה איסור, שהמקרה שעליו באה ההלכה בא על ידי שעשה עבירה, כמו בדין הפגול או בדין מי שנתחייב מיתת בית דין, לפי ששני הדברים יחד הוא דבר שאינו מצוי ואין לפסוק הלכה בדבר שאינו מצוי כלל (תוס' בכמה מקומות מרבינו חיים כהן), או לפי שאפילו לימות המשיח אין צריך בפסק זה, כי יהיו כולם צדיקים, כמו שנאמר: ועמך כלם צדיקים (תו"י יומא יג, א).

והנה נתרכז בביאור הג': והנה יש מקום לפרש שכללות סברא זו מתאימה מאוד עם דברי רבינו דבביאת המשיח "יתבטלו הענינים דגזירות". והנה בפשטות העניין של גזירה למנוע שלא יבוא האדם למצב של מזיד ואפי' שוגג, (ועל דרך החסידות כותב אדמה"ז בלקו"ת (נז, ג): "...גזרו בו חכמים כמה גזרות וסייגים שלא תהיה יניקת החיצונים"), ולכן בזמן דימות המשיח אין לחשוש על זה כיון דיהיה מצב שלא יכשלו לעבור עבירה (לא רק במזיד, אלא) אפי' בשוגג. וזה מתאים מאוד עם דברי הראשונים הנ"ל שעבירה (לא רק זנות בת כהן, אלא גם) של פיגול שיכול להיעשות גם בשוגג, יהיה דבר "שאינו מצוי" או "כולם יהיו צדיקים" לעניין זה בפועל. (והנה החו"י סי' קכה העיר אתי' התו"י: "...ואני תמה על תירוץ זה שהרי שם ביומא מיירי בכה"ג שאירע בו פסול וטפי לא שכיח מדיני פיגול בזבחים שהרי אפשר להיות בשוגג כהא דתנן הכהנים שפגלו במקדש שוגגין", ונאמר ששיטת רבינו כהן הוא שיתבטל המצב של עבירה בשוגג על "דרך המצוי").

לקוטי שיחות
עדי בירור ועדי קיום
הרב יהודה ליב שפירא
ראש הישיבה - ישיבה גדולה, מיאמי רבתי

כ"ק אדמו"ר זי"ע כותב בלקו"ש (חי"ט עמ' 188) וזלה"ק (בתרגום מאידית): "בענין עדות - "על פי שני עדים גו' יקום דבר" (שופטים יט, טו) - מצינו שני סוגים:

א. "עדי בירור" - לדוגמא, עדות על הלואה, שענינם הוא רק לברר שהיתה ההלואה, אבל ההלואה כשלעצמה אינה תלויה בהעדים - גם אם ההלואה נתקיימה בלי עדות חל על הלוה החיוב לפרוע החוב. לפי"ז הפי' ב"(על פי שנים עדים גו') יקום דבר", הוא שה"דבר" נתברר (ווערט פעסטגעשטעלט) ע"י העדים. [ומוסיף בהערה: ראה קדושין סה, ב: לא איברו סהדי אלא לשקרי].

ב. "עדי קיום" - לדוגמא, עדי קידושין, שעדותם היא חלק מהקידושין, שהרי הדין הוא, שגם אם (בין האיש ובין האשה מודים ש)קידשה, אם לא היה שם עדות, ההלכה היא ש"אין חוששין לקידושיו", ז.א. שבלי עדי קידושין אין כאן קידושין. ובסוג זה של עדות פי' "יקום דבר" הוא - שעל ידם נעשה (ווערט אויפגעטאן) ה"דבר"". עכ"ל.

ולכאו' צ"ע קצת, דהרי הפסוק איירי בדיני ממונות, ולא בגיטין וקידושין, וכל דין עדות בגיטין וקידושין ילפינן בגזירה שוה "דבר דבר מממון" [כמפורש ברש"י (גיטין ב, ב ד"ה ואין) וז"ל: "ואין דבר ערוה ראוי להתירו בפחות משנים, דיליף דבר דבר מממון, כתיב הכא (תצא כד, א) כי מצא בה ערות דבר, וכתיב התם ע"פ שנים עדים יקום דבר, במס' סוטה (ג, ב)", עכ"ל], וא"כ איך אפ"ל שבהפסוק הזה מונח הפי' שע"י העדים נעשה הדבר, כשלכאו' אינו כן, ומה שמפסוק זה ילפינן ג"כ הדין דעדי גו"ק, שהם עדי קיום, אין הפי' שהפסוק מכוין גם לעדי גו"ק, כ"א שבגז"ש ילפינן מעדות ממון שבפסוק זה לענין שני (גו"ק) שלא נכתב בפסוק זה.

ואף שאולי הטעם מדוע מפרש בהשיחה שהתיבות "יקום דבר" כוונתם גם "שעל ידם נעשה הדבר" הוא כדי לתרץ הקושיא שבהערה 18: "מנ"ל דעדי קידושין הם עדי קיום - והרי עדי קידושין ילפינן ("דבר דבר") מממון, שהם עדי בירור?" [ומציין: ראה קצוה"ח ר"ס רמא, שו"ת חלקת יואב אבהע"ז ס"ו, ועוד] - שזה מתורץ ע"י שמפרשים שכבר בהפסוק שממנו ילפינן דין עדי גו"ק ("ע"פ שנים עדים יקום דבר") מונח הענין דעדי קיום, ע"פ הפי' הב' ד"יקום (דבר)".

אבל סו"ס קשה דהרי אין אומרים שהפסוק איירי בעדי גו"ק שממנו לומדים דיש עדות בגו"ק, ואיך אפש"ל שכוונת הפסוק הוא "יקום דבר - שעל ידם נעשה הדבר".

(אם לא שנאמר שאין כוונתו בהשיחה שזהו אכן פירוש בהפסוק, כ"א כעין "רמז" לדין עדי קיום הנלמד בגז"ש ממנו - אבל אי"ז פשטות משמעות לשון השיחה).

וי"ל בזה בהקדים מ"ש התוס' (גיטין ד, א ד"ה מודה) שהטעם מדוע גם ר"א הסובר שעדי מסירה כרתי, ואי"צ עדי חתימה על הגט כלל, מ"מ "מודה ר"מ במזויף מתוכו שהוא פסול", שאם אכן חתמו בו קרובים או פסולים, הגט פסול, כי "בדין מיפסיל, משום דלמא אתי למיסמך עילוייהו להשיאה או להוציא ממון על פיהם; אע"פ שהדבר אמת, אין לעשות אלא בעדות כשר, כדאמר בפ' ארבעה אחין (יבמות לא, ב) נינחי' גבי עדים, זימנין דחזו בכתבא ומסהדי, ורחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם".

וידוע מה שהקשו בזה, דמדוע כ"ה ש"אע"פ שהדבר אמת אין לעשות אלא בעדות כשר", והרי כל ענין העדות הוא לברר אם אמת הי' הדבר או לא, וא"כ אם באמת כן הי' הדבר מהו החסרון אם סומכין על עדות פסול?

ואף שהתוס' הביאו ראי' לזה, מ"מ כבר כתבו המפרשים שראי' זו צ"ע, שהרי שם איירי בדיני נפשות, שבזה צריכים גמר דין של הבי"ד, ואם העדות פסול אין כאן גמר דין, אבל בנדון אחר שצריכים רק לדעת איך הי' המעשה, מהי החסרון כשהעדים פסולים, אם לפועל המעשה אמת.

וי"ל בזה בהקדים - דהנה בכתובות (יח, ב) מובא הכלל הידוע בנוגע להגדת עדות, שלאחר שהגידו עדותן אין להם לשנות מה שאמרו מטעם "כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד". וברש"י שם (ד"ה "כיון") כ' וז"ל: "דגבי עדות חדא הגדה כתיבא אם לא יגיד וגו'". עכ"ל. וכ"ה בעוד כמה ראשונים שם, ובשאר המקומות בש"ס המסומנים על הגליון.

אמנם הריטב"א (הובא בשטמ"ק שם) כ' וז"ל: "יש שפירשו בתוס' דהא נפקא מדכתיב אם לא יגיד ונשא עונו, דאית לן למידרש כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, כדדרשינן גבי יבם אשר לא יבנה את בית אחיו, כיון שלא בנה שוב לא יבנה, וכיון דכן, ע"כ הכי בעי למימר: כיון שלא הגיד בתחילה בענין זה שבא לומר עכשיו, שוב אינו חוזר ומגיד, ואחרים פירשו וכו', אבל הנכון דנפקא לן האי פירוש דלא יגיד מדכתיב על פי שנים עדים יקום דבר, אלמא על מה שהעידו בב"ד מתקיים הדין לזכות או לחובה לאלתר, ואם יכולין לחזור ולהעיד היאך יקום דבר". עכ"ל.

ולכאורה כוונתו במ"ש "ואם יכולים לחזור ולהעיד היאך יקום דבר" הוא, אשר אם יכולים לחזור ולהעיד לעולם, יש לחוש אולי יחזרו ויעידו באופן אחר, ועי"ז יצטרך הדין להשתנות, וא"כ לעולם אין ברור איך יהי' הדין, ואיך שייך לומר ע"ז "יקום דבר".

אבל צ"ע בזה, כי אם זוהי כוונתו, למה לי' לתלות קושייתו בלשון הפסוק "יקום דבר", והרי קושיא זו היא מעצם דין עדות, כי באם יש לחשוש לזה, בטלה כל דין עדות, כי לעולם כשבאים להעיד יש לחוש שיחזרו בהם ממה שאמרו, ואין לפסוק שום דין על פי עדים. ומדלא הקשה מעצם דין עדות, משמע שפשיטא לי' שכשעדים באים להעיד אין שום מקום לחשוש שיחזרו בהם, ומקבלים מה שאומרים, ואח"כ פוסקים על פיהם. אבל א"כ צ"ע לאידך גיסא, מה קשה מלשון הפסוק "ע"פ שנים עדים יקום דבר", ש"ואם יכולין לחזור ולהעיד היאך יקום דבר", והרי כנ"ל אין סיבה לחשוש לזה, ובמילא יש לקיים הדבר ע"י העדים, (ובאם אח"כ יחזרו ויעידו באופן אחר, אה"נ שאז ישתנה הדין, אבל עכשיו אין חוששין שיהי' כן, ופסקינן בודאות ע"פ מה שאומרים עכשיו - ע"ד מ"ש תוס' (גיטין לג, א ד"ה "ואפקעינהו") למה כשמתרים את הנזיר שלא ישתה יין אי"ז התראת ספק מטעם שאולי ישאל על נזרו - כי עכשיו ה"ה נזיר, ואה"נ אם ישאל אח"כ על נזרו, ייפטר ממלקות, עיי"ש).

וי"ל בזה: דהנה בלי הפסוק "יקום דבר" יש ג"כ ענין עדות, כי זה דבר מובן בשכל, והא ראי' שגם בערכאות של עכו"ם, להבדיל, שאינם הולכים ע"פ דיני התורה, יש אצלם דין קבלת עדות, ופוסקים הדין ע"פ העדאת העדים, כי זהו דבר שכלי [אלא שאין אצלם כל ההגבלות שישנם ע"פ תורה, כמו אי קבלת אשה כעד, או קרוב וכיו"ב, כי אצלם זה מיוסד רק על השכל].

והנה גדר עדות כפי שהוא ע"פ שכל, אף שדנים ע"פ העדים, מ"מ באמת אין ידועים בבירור ובודאות שהמעשה היה כפי שאומרים העדים, כי סו"ס אפשר ששיקרו (גם אם חקרו ודרשו את העדים), וכל הענין מיוסד רק ע"ז שע"פ רוב כשב' בנ"א מעידים שכן הי', וחקרו ודרשו אותם, מסתמא אמת הוא.

משא"כ ע"פ תורה כשב' עדים כשרים מעידים שכן הי' המעשה, נקטינן שבודאי כן הי', ואף שע"פ שכל אי"ז ברור, מ"מ מצד הבי"ד אמרי' שאכן כן הי' המעשה ז.א. שכאילו גם אם בפועל לא הי' כן המעשה, גורמת דין העדות של התורה לנקוט שאכן כן הי' המעשה.

ובפרט ע"פ מ"ש הרמב"ם (הל' יסוה"ת פ"ז ה"ז, פ"ח ה"ב) וז"ל: "שנצטוינו לחתוך את הדין ע"פ שני עדים כשרים, ואע"פ שאפשר שהעידו בשקר וכו', שצונו לחתוך הדבר ע"פ שנים עדים, ואע"פ שאין אנו יודעים מה העידו אמת אם שקר...". עכ"ל. הרי שהבירור שנעשה ע"י העדים אי"ז בירור שכלי, כ"א לפי שכן גזרה התורה וא"כ נמצא שהעדים הם הגורמים לנו לומר שכן הי' המציאות.

וראה לקו"ש חכ"א (עמ' 62) וז"ל (בתרגום מאידית): "עדות אינו (רק) בירור (ע"פ שכל), כ"א זהו דין ועשית (גמר) דבר (וגזירת הכתוב - ראה צפע"נ לרמב"ם הל' יסוה"ת פ"ז) - "על פי שנים עדים..יקום דבר", וכפי שמבאר הרמב"ם ש"נצטוינו לחתוך את הדין ע"פ שני עדים כשרים ואע"פ שאפשר שהעידו שקר כו'", עכ"ל - הרי שהבירור של העדים, הוא בירור ודאית, מצד גזירת התורה, (וראה "הדרן על מס' בני"ך - נדפס גם בס' "הדרנים על הרמב"ם וש"ס" - סעי' יג ובהערה 15).

ועפ"ז י"ל שזהו כוונת הריטב"א במ"ש "מדכתיב ע"פ שנים עדים יקום דבר, אלמא על מה שהעידו בב"ד מתקיים הדין לזכות או לחובה לאלתר, ואם יכולים לחזור ולהעיד היאך יקום דבר" - היינו שהכתוב מגלה לנו שע"י העדים נפעל הדבר, ובמילא פשוט שאח"כ אין לחזור ולהעיד, כי לאחר שנפעל הדבר הרי מה שעשוי עשוי, ואין לשנותם, ואם יכולים לשנותו "היאך יקום דבר" - היינו שזוהי סתירה למה שאומרים שע"י עדים מתקיימים הדברים. [ולכאו' זהו הכוונה בההערה שבההדרן הנ"ל].

היינו: בשלמא אם עדות הי' רק ענין שכלי, פשוט שאם אותם העדים עצמם שהעידו שהמעשה היה באופן מסוים, הם עצמם אומרים אח"כ ששיקרו בעדותם, או שטעו בעדותם וכיו"ב, למה לא נקבל דבריהם, הרי כל ידיעתנו בהמעשה הוא רק ע"י מה שהם אמרו, ומסתמא אמת הוא (אבל שום דבר לא נתהווה על ידה), וא"כ פשוט שכשהם עצמם אומרים שאי"ז אמת, אין לנו שום סיבה לקבל העדות הראשונה.

[- ופשוט שצריכים לחקור ולדרוש האם מה שאומרים עכשיו אי"ז קנוניא או שקר, כמו שצריכים לחקור ולדרוש הפעם הא' שהעידו, אבל לאחרי החקו"ד, פשוט ע"פ שכל שכבר אין לנו שום סיבה לקבל עדותם הראשונה].

אבל הפסוק "יקום דבר", מגלה לנו שהגדת העדות פועלת ש(כאילו) באמת הי' המעשה כן, אף אם בגשמיות אי"ז ברור, מובן שלאחר שהגידו ופעלו המעשה, כבר יצא זה מידם ומבעלותם, ואין להם לשנותו.

ומטעם זה בערכאות של עכו"ם, להבדיל, ההולכים רק לאור השכל, ולא ע"פ דיני התורה, אין להם גדר של "כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד", ואם לאחר חקו"ד רואים שמה שאומרים עכשיו (לבטל דבריהם הא') אינו שקר או ע"י לחץ וכיו"ב, מבטלים הם עדותם הראשונה, כי רק מטעם "יקום דבר" שבתורה אין להעדים לחזור ממה שאמרו בתחלה.

וזוהי כוונת הריטב"א שהיות וכתוב "ע"פ שנים עדים יקום דבר" אמרי' "כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד".

הרי שמכ"ז נמצא שגם בעדי בירור ישנו ענין של קיום, שהעדים גורמים חלות הדבר - שזה כאילו העדים גורמים (בנוגע להפס"ד בפועל) שהמעשה אכן הי' כן; והוא ע"ד עדי קיום בגו"ק, שע"י העדים נעשה המעשה שבלעדם לא הי' נעשה, וכ"ה בעדי בירור, שע"י בעצם (כאילו) נעשה המעשה כן.

ועפ"ז כבר מובן דברי התוס' בגיטין "אע"פ שהדבר אמת אין לעשות אלא בעדות כשר", כי אם גדר עדות (גם עדי בירור) הי' רק בירור שכלי, אינו מובן מדוע אין לעשות אלא בעדות כשר, אבל היות שע"פ תורה ניתוסף לגדר עדות גם זה שזהו בירור ודאית (באופן שכאילו גם אם בפועל לא הי' המעשה כן, ה"ז כאילו אכן כן הי' המציאות בפועל) - הנה דבר זה אפשר להעשות רק ע"י עדים כשרים. ז.א. כשבי"ד מקבל עדות של עדים עושים כן מטעם דין התורה ולא מטעם ענין טבעי ושכלי, וגדר זה נעשה רק ע"י עדים כשרים, ועפ"ז מובן ג"כ הראי' שהביאו מיבמות, אף ששם איירי אודות דיני נפשות, שצריך גמר דין, ובעדים פסולים אאפ"ל גמר דין, משא"כ בדיני ממונות וכיו"ב אצ"ל גמר דין - הנה ע"פ הנ"ל אינו כן, כ"א גם בדיני ממונות וכיו"ב ישנו כעין גמר דין, שהעדים גורמים הדבר, כנ"ל, וכהלשון בלקו"ש חכ"א הנ"ל "זהו דין ועשיית (גמר) דבר", שמשתמש בהלשון "גמר דבר", בדוגמת הלשון "גמר דין" בדינים.

והנה ע"פ כהנ"ל כבר מובן איך כותב בלקו"ש חי"ט שבהתיבות "ע"פ שני עדים וגו' יקום דבר" מונח גם זה "שעל ידם נעשה ה"דבר" (ווערט אויפגעטאן דער "דבר")", אף שהפסוק איירי רק בדיני ממונות, ששם העדים הם "עדי בירור", ולא "עדי קיום" - כי עפהנ"ל גם "עדי בירור" יש בזה גדר של "קיום", שעל ידם נעשה הדבר.

ופשוט שעי"ז יתורץ ג"כ הקושיא שבהערה 18 שם "מנ"ל דעדי קידושין הם עדי קיום - והרי עדי קידושין ילפינן ("דבר דבר") מממון, שהם עדי בירור", כי גם עדי בירור יש בהם גדר "קיום", אלא שבעדי בירור מודגש ה"בירור" שבדבר, ובעדי קיום מודגש ה"קיום" שבדבר, כלומר: בעדי בירור אין אומרים שבלעדם מעיקרא לא חל הדבר, כ"א שכשמעידים בפועל, נעשה לנו הבירור הזה ודאי, שכאילו הם גרמו הדבר, ובעדי קיום, ה"קיום" שבזה נוגע תומ"י בהתחלה, בעת פעולת הדבר, היינו שאין הדבר חל מעיקרא בלי העדים; אבל עכ"פ מובן איך סו"ס אפ"ל גדר "קיום" בעדי קיום, אף שלומדים עדות זה מדיני ממונות, ובדיני ממונות מושג "עדות" אינו שייך ל"קיום", - כי גם בעדי בירור ישנו מושג כזה, וכנ"ל. (ואולי (גם) לזה נתכוין בהערה 18 הנ"ל - שע"פ מ"ש לפנ"ז בפירוש הב' של "יקום דבר", מתורץ הקושיא).

לקוטי שיחות
החילוק בין חג הפסח לחג הסוכות
הרב יעקב משה וואלבערג
ר"מ ביש"ג מנצ'סתר

א. בלקו"ש חכ"ב אמור שיחה ב' (עמ' 122 ואילך) מבואר דיש הבדל בין פסח לסוכות בגדר החג, דבפסח הפשט הוא דיום חמישה עשר בניסן הוא יום מיוחד שבו יצאו ממצרים וביום מיוחד זה צוה הקב"ה לאכול מצה וכו'.

אבל בחה"ס אין שום דבר מיוחד בחמשה עשר בתשרי מצ"ע ורק מכיון שהוא חג הסוכות היינו שצוה הקב"ה לישב בסוכה בשבעת ימים אלו זה עושה ימים אלו לימים מיוחדים.

ומבאר דיש הבדל בין השם חג המצות להשם חג הסוכות דהשם חג המצות פירוש שזהו חג (בגלל שבו יצאו ממצרים) שבו מחוייבים לאכול מצות. אבל חג הסוכות פירושו שזהו חג בגלל וגדרו שבו אוכלים בסוכה.

ועפ"ז מבאר דיוק בהפסוקים וגם הא דכתב אדה"ז בסידורו דמצוה מן המובחר לקיים מצות ד' מינים בסוכה מכיון שהחיוב דד' מינים הוא לא "ביום ט"ו בתשרי" אלא ב"ראשון לחה"ס". עיי"ש.

ב. ועפ"ז מבאר בפנימיות הענינים (סעיף ט') דיש מעלה בחג הסוכות לגבי הפסח בענין עליית העולם דבפסח מכיון שהזמן מצ"ע הוא זמן מיוחד היות והוא זמן יציאת מצרים אין היו"ט בזמן זה מעלה זמן הרגיל אבל בסוכות כיון שהזמן מצ"ע אין בו שום ענין מיוחד משו"ה ע"י היו"ט מעלה אפילו זמן כזה.

ובהמשך לזה (עמ' 330): " . . איז דער חילוק הנ"ל דריקט זיך אויס אין דעם אונטערשייד צווישן די צוויי מצוות גופא - אכילת מצה און ישיבה בסוכה: אכילת מצה איז ענינה אכילה של מצוה; עס איז ניט קיין אכילה וואס ער וואלט געטאן בלאה"כ, ניט משום מצוה.

משא"כ ביי דער מצוה פון ישיבה בסוכה, איז עס ניט ענינים מחודשים וואס ווערן געטאן לשם מצוה, אדרבה - "כעין תדורו" - ענינים וואס געהערן צום סדר החיים פון יעדן מענטשן ניט האבנדיק קיין שייכות צו אידישקייט און תורה ומצוות - און דאך איז ער מיט זיי מקיים א מצווה (פון ישיבה בסוכה)". ע"כ.

ולכאורה יש להעיר דהחילוק הנ"ל בין מצות אכילת מצה למצות ישיבת בסוכה דמצה הוא "אכילה של מצוה" ובסוכה אינו כן תלוי לכאורה באיזה זמן בסוכה.

דהנה בסוכה יש בו כמה מצוות יש המצוה ד"בסכות תשבו שבעת ימים" שהגדר על המצוה הוא תשבו כעין תדורו, ויש ג"כ המצוה דאכילה בסוכה לילה ראשון שלמידים מג"ש דחמשה עשר חמשה עשר דחייב לאכול בסוכה לילה ראשונה.

והנה לכאורה כמו דאכילת מצה הוא אכילה של מצוה בליל פסח כמו"כ אכילה בסוכה הוא אכילה של מצוה בליל סוכות.

ובאמת אי"ז קשה על המבואר בהשיחה דסו"ס בסוכה יש מצוה שזהו בבית תשבו כעין תדורו וא"כ שיעור הדברים כך הוא דבפסח יש מצוה רק של אכילה של מצוה אבל בסוכות נוסף על החיוב בלילה ראשונה ישנה ג"כ מצוה בשאר הימים דתשבו כעין תדורו שאי"ז אכילת מצוה, אבל מ"מ מקיים מצוה בזה שהתדורו הוא בסוכה. אבל לכאורה כ"ז דחוק קצת דבפשטות משמע דיש הבדל בין פסח לסוכה ולא דבסוכה יש ג"כ מצוה בנוסף להמצוה שיש בו ששוה לפסח, ועוד דיש אומרים שגם בפסח יש מצוה לאכול מצה ואין חיוב לאוכלו ורק אם אוכלו מקיים מצוה וא"כ לכאורה הוא ג"כ (קצת) ע"ד סוכה שאין האכילה אכילת מצוה אלא שאכילתו הוא אכילת רשות ורק מכיון שזה מצה מקיים מצוה.

ואולי י"ל דהכוונה בהשיחה הוא באמת גם ללילה הראשון דהנה בהחיוב לאכול בסוכה בלילה הראשונה נת' בראשונים (הובא בשו"ע אדה"ז סי' תרלט סעי' י"ז, י"ט) מהו הדין אם יורד גשם בלילה הראשונה האם עדיין יש חיוב לאכול בסוכה.

דיש ראשונים שסוברים שגם אם יורד גשם אין כאן פטור דמצטער וחייב לאכול כזית בתוך הסוכה, ויש חולקים וסוברים דאף דיש חיוב לאכול בסוכה בליל ראשון זהו דוקא אם האכילה אינו באופן דמצטער אבל באופן דבאכילה הוא מצטער ואי"ז בגדר דתשבו כעין תדורו אין חיוב אפילו בלילה הראשון.

ויסוד המח' הוא מהו הגדר דהחיוב דאם הפשט הוא דכמו דיש חיוב לאכול מצה בליל פסח כמו"כ יש חיוב אכילה בתוך הסוכה בליל סוכות א"כ לא שייכי בזה פטור דמצטער דאין החיוב נובע מדין דתשבו כעין תדורו אלא חיוב אכילה גרידא בתוך הסוכה.

אבל אם הפשט הוא דיש חיוב לקיים התשבו כעין תדורו בלילה זה באכילה א"כ פשוט דא"א לקיים זה כשיורד גשם כיון דסו"ס אי"ז כעין תדורו.

ועפי"ז י"ל דאף שבשו"ע אדה"ז פסק דהעיקר כסברא הראשונה דיש חיוב בלילה הראשונה לאכול כזית אחד אם יורד גשם אעפ"כ אולי י"ל דהביאור בהשיחה הוא לפי הדיעה השניה וצ"ע.

ואדאתינן להכי יש להעיר דהנה בשו"ע בסי' קסז סעי' יט פסק דמי שאינו אוכל אינו יכול לברך ברכת המוציא להוציא האכילה, ובסעי' כ' שם ממשיך: "ולא שרי לברך לאחרים אע"פ שאינו טועם אלא ברכת המוציא דמצה בליל ראשון של פסח וברכת היין דקידוש, בין של לילה בין של יום".

ובמשנ"ב שם סי' קצה מביא שה"ה בליל א' וב' דסוכות שהוא חייב לאכול כזית פת בסוכה יכול ג"כ להוציא אע"פ שאינו טועם בעצמו.

והנה בשו"ע אדה"ז שם (סעי' כג) מביא ג"כ הדוגמא דמצה ויין דקידוש אבל אינו מביא הא דליל א' דסוכות.

ואולי יש מקום לומר דמיתלי תלי בב' הדעות הנ"ל בגדר החיוב דאכילה בליל א' דסוכות דאם הפשט הוא דהוה חיוב אכילה א"כ פשיטא דכמו דבמצה אפשר להוציא ברכת המוציא אף אם אינו אוכל ה"ה בליל א' דסוכות, אבל אי נקטינן דהגדר דאכילה הוא תשבו כעין תדורו ורק שיש חיוב שיהי' תשבו כעין תדורו ע"י אכילה בליל א' דסוכה, א"כ אין האכילה חפצא של מצוה וא"כ א"א להוציאו אם אינו אוכל, וא"כ י"ל דאף דהעיקר כדיעה הראשונה בסי' תרלט אבל מ"מ מכיון שיש הדיעה השני' (ואפשר להקל כהדיעה השני' בליל ב' דסוכות כמבואר בשו"ע אדה"ז שם) משו"ה אולי אין להוציא ברכת המוציא בליל א' דסוכות אא"כ אוכל כמו שפשוט שא"א להוציא ברכת המוציא בשאר ימי הסוכות (אף דמקיים מצוה) אא"כ אוכל (וכ"ז צ"ב דהא יין דקידוש ג"כ אינו חפצא דמצוה אבל מכיון שזה נוגע להמצוה דקידוש אפשר להוציא ברכת היין אף אם אינו אוכל וא"כ איך יגרע ליל א' דסוכות מיין דקידוש וצ"ב).

לקוטי שיחות
אמירת פסוקי שופרות ביו"ט של ר"ה שחל בשבת
הרב יששכר דוד קלויזנר
נחלת הר חב"ד, אה"ק

בספר השיחות תשמ"ט ח"ב (עמ' 703) מביא כ"ק אדמו"ר זי"ע הקושיא הידועה (לקו"ת דרושי ר"ה נו, א ואילך), דאיך יתכן מציאות של ראש השנה "תמליכוני עליכם..במה בשופר" ביו"ט שחל להיות בשבת (במדינה) ללא תקיעת שופר - איך תהיה הכתרת הקב"ה למלך אם לא על ידי תקיעת שופר?

"ומבואר בזה בדרושי חסידות (הנ"ל) שבר"ה שחל בשבת נעשית הכתרת המלך מצד ענינו של יום השבת ללא צורך בפעולה דתקיעת שופר, כי הכתרת המלך היא עי"ז שמעוררים את הרצון למלוכה ע"י המשכת וגילוי התענוג, וכיון שביום השבת נמשך ונתגלה התענוג העליון מצד עצמו, אין צורך בפעולתם של ישראל ע"י תקיעת שופר, ובלשון חז"ל (ביצה יז, א) ששבת "מקדשא וקיימא" מצד עצמו, ודלא כיו"ט ש"ישראל אינהו דמקדשינהו לזמני" (ברכות מט, א) וכו'".

ושואל כ"ק אדמו"ר זי"ע, והרי ההכתרה נעשית ע"י עבודתם של ישראל - "אמרו לפני בר"ה מלכיות .. שתמליכוני עליכם", שע"י עבודתם פועלים הכתרת הקב"ה, וא"כ צריך להבין, איך יתכן שבר"ה שחל בשבת שאין תוקעין בשופר יחסר הענין שההכתרה צ"ל ע"י עבודתם של ישראל דוקא?

ומבאר שם, שגם זה שאין תוקעין בשופר הוא חלק מכללות העבודה דתקיעת שופר בנפש האדם, היינו שאין הכוונה שבר"ה שחל בשבת לא קיימת העבודה דתק"ש, כי אם שהעבודה היא באופן של שלילה, ובעבודה זו יש אפילו עילוי לגבי העבודה דתק"ש בפועל ממש וכו'. ע"ש באורך.

ובהערה 18 מוכיח שע"כ א"א לומר שבר"ה שחל בשבת לא קיימת העבודה דתק"ש: "שהרי גם בר"ה שחל בשבת אומרים פסוקי שופרות, היינו שגם בשבת ישנה העבודה דשופר", ע"ש.

ויש להבין, דכיון שבר"ה שחל בשבת הוא בטל כל כך עד שאינו מסוגל לקחת שופר ולתקוע ולבטא איזשהי תנועה מצידו, גם לא תנועה של הכתרה והתבטלות, יש את המלך הקב"ה ומלבדו מאומה אינו קיים, א"כ איך שייך שיאמר פסוקי שופרות וכו' שהיא תנועה של הכתרה והתבטלות ואם לא זקוקים להעבודה דתק"ש לכאו' לא זקוקים גם להעבודה דאמירת הפסוקים של שופרות וכו', והרי עצם ההתבטלות בנפש האדם היא היא העבודה כנ"ל, א"כ מדוע צריכים לאמירת הפסוקים? [ע"ש בס"ט שמבאר שאמירת הפסוקים הוא ענין השופר כפי שהוא בתורה] ועי' בשערי המועדים ר"ה סי' סב.

והנראה בזה לבאר ע"פ מ"ש הרמב"ם בהל' גירושין (פ"ב ה"כ): "מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר..ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בין ביד עכו"ם בין ביד ישראל? - שאין אומרין אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב בו מן התורה, כגון מי שהוכה עד שמכר או עד שנתן, אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה ותולה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר האסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה, לפיכך זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו, וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו". עכ"ל.

והנה כ"ק אדמו"ר זי"ע ב'היכל מנחם' ח"ב (עמ' סב) [במכתב מכ"א סיון תשכ"ח] מבאר בדעת הרמב"ם: "בתמצית הוא אומר כך: ישנם ענינים מסויימים בהלכה היהודית שקיומם דורש בחירה חופשית ללא כפייה, ואולם באותם מקומות שבהם ההלכה דורשת מעשה מסוים מותר לנקוט אמצעי כפייה עד שהצד המסרב יאמר 'רוצה אני', ועדיין מעשהו הוא בר תוקף ונחשב כאילו נעשה מרצון. ולכאורה יש כאן סתירה: אם מותר לכפות עשייה מדוע צריך שאותו אדם יצהיר על עצמו שהוא 'רוצה'? ואם לעשייה מתוך כפייה אין תוקף מה התועלת בכך שאותו אדם מכריז על עצמו מתוך כפייה 'רוצה אני'?

וכאן באה הנקודה העיקרית בהסברו של הרמב"ם: כל יהודי, יהא מצבו או מעמדו אשר יהיה, רוצה מעצם מהותו לעשות כל מה שהתורה מצוה עליו, ואולם לפעמים היצר גובר על השיקולים היותר נכונים שלו ומונע ממנו לעשות את מה שעליו לעשות ע"פ התורה, לפיכך כאשר בית דין כופה על יהודי לעשות משהו, אין זה מתוך מגמה ליצור אצלו רצון חדש, אלא מתוך הרצון לשחרר אותו מן הכפייה ששיתקה את רצונו, ובכך לאפשר לו לבטא את האני האמיתי שלו, בנסיבות אלו האמירה 'רוצה אני' היא הצהרה אמיתית", עכ"ל, וע"ש עוד באורך בזה. - ובלקוטי שיחות ח"ג (ע' 981 הערה 13) וח"ח (ע' 167 הערה 42).

ועד"ז יש לבאר גם בנדו"ד, היות שכל יהודי יהא מצבו או מעמדו אשר יהיה, רוצה מעצם מהותו לעשות כל מה שהתורה מצוה עליו כולל העבודה דתקיעת שופר בנפש האדם (ע"ש בהערה 17) שתוכנה המיוחד של עבודת האדם בר"ה שחל בשבת הוא ביטולו של אדם העומד לפני המלך, שאז הוא מאבד את כל מציאותו עד שאינו מסוגל אף לבטא תנועה של ביטול והשתחוואה, וביטול זה עמוק עוד יותר אפילו מאשר ההתבטלות המתבטאת בהכתרה ע"י הפעולה דתקיעת שופר, ולכן הוא מעורר אצל הקב"ה תענוג פנימי עמוק יותר למלוך על העולם וכו'.

אולם לפעמים היצר גובר על השיקולים היותר נכונים שלו ומונע ממנו לעשות את ההכתרה של הקב"ה בר"ה שחל להיות בשבת בהעבודה דתק"ש בנפש האדם כדבעי בכל לבו ונפשו, ואינו נרגש אפילו ביטולו כאדם העומד לפני המלך, לפיכך כאשר אומר הפסוקים של מלכיות ושופרות וכו' מקיים גם במצב כזה העבודה דתקיעת שופר בנפש האדם (של ר"ה שחל בשבת), הגם שהביטול של כאילו עומד לפני המלך אינו מורגש אצלו בגלוי, מ"מ אמירת הפסוקים דמלכיות ושופרות וכו' כאן אינו מתוך מגמה ליצור רצון חדש של העבודה דתק"ש בנפש האדם בכל לבו ונפשו, אלא שהוא מתוך הרצון לשחרר אותו מן הכפייה ששיתקה אותו מן הרצון האמיתי להכתיר את הקב"ה בר"ה שחל בשבת בהעבודה דתק"ש בנפש האדם ע"י ביטולו המוחלט כאילו עומד לפני המלך וכו', ובכך לאפשר לו לבטא את האני האמיתי שלו, שבנסיבות אלו אמירת הפסוקים דמלכיות ושופרות וכו' היא הצהרה אמיתית (ע"ד ה'רוצה אני' שברמב"ם הנ"ל), ולפי"ז יבואר היטב מדוע בר"ה שחל בשבת אמירת הפסוקים מעכב הכתרת הקב"ה למלך העולם ולא סגי בעבודת הביטול דתק"ש שבנפש האדם בלבד, וא"ש מאד.

לקוטי שיחות
דרכי הלימוד דתלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי
הרב בנימין אפרים ביטון
שליח כ"ק אדמו"ר - וונקובר ב.ק. קנדה

בלקו"ש בכ"מ (חי"ג ע' 32 ובהערות 21-23, חי"ח ע' 407 הערה 62) מבואר יסוד החילוק בדרכי הלימוד של תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי, דדרך הלימוד דתלמוד בבלי הוא בבחי' "עוקר הרים" - חריף ומקשה, ודרך הלימוד דתלמוד ירושלמי הוא בבחי' "סיני" - מתון ומסיק יעו"ש (וראה גם סה"מ תש"ח עמ' 123 בהערה שם).

ויש להעיר מהגהות היעב"ץ לב"מ (פה, א) ד"ה דלא נטרדי' שכתב בביאור הנהגת ר"ז שהתענה מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיני' כי היכי דלא נטרדי' ללמוד תלמוד ירושלמי וז"ל: "ונראה שלא התענה אלא על שכחת סדר למוד הבבלי ופלפולי המו"מ משום דאמוראי דבבל חריפי ומקשי, ודארץ ישראל מתוני ומסקי אליבא דהילכתא, אבל חלילה לחשוב שהי' מתכוין לשכח תלמודו מכל עיקר..כי השוכח דבר אחד ממשנתו במזיד מתחייב בנפשו (אבות פ"ג מ"ט) כו'".

ומענין לענין יש להעיר עוד עמ"ש היעב"ץ דר"ז התענה על שכחת "סדר למוד" הבבלי וכו' אבל לא היה מתכוין לשכוח תלמודו מכל עיקר דתנן באבות שם השוכח וכו' מתחייב בנפשו, מלקו"ש חל"ד עמ' 24 ואילך דשקו"ט בארוכה בטעם ההיתר של ר"ז ובסוף הערה 25 כתב וזלה"ק: "ועפ"ז מובן ג"כ שדוחק לומר שרצה לשכוח רק את "דרך הלימוד" של תלמוד בבלי (אבל לא שכח השקו"ט שכבר למד) - שה"ז היפך פשטות לשון הגמ' "גמרא בבלאה", ובלשון רש"י "גמרא שלנו". עכלה"ק. ולא באתי אלא להעיר.

לקוטי שיחות
בין אדם למקום או בין אדם לחבירו
הרב בנימין אפרים ביטון
שליח כ"ק אדמו"ר - וונקובר ב.ק. קנדה

תנן ביבמות (יג סע"א): "ב"ש מתירין הצרות לאחים [צרת ערוה להתייבם לאחיו. רש"י], וב"ה אוסרים". ולהלן בגמ' נחלקו ר"י ור"ל אם עשו ב"ש כדבריהם או לא עשו ב"ש כדבריהם (אלא כדברי ב"ה), וקאמר בגמ' להלן (יד, א) דבפלוגתא דרב ושמואל קמיפלגי, דרב אמר לא עשו ב"ש כדבריהם ושמואל אמר עשו ועשו - ומקשה הגמ' "אימת, אילימא קודם בת קול [בפ"ק דעירובין (יג, א) יצא ב"ק ואמרה הלכה כב"ה. רש"י] מ"ט דמ"ד לא עשו, ואלא לאחר ב"ק מ"ט דמ"ד עשו, ומשני בגמ' ב' תירוצים, "איבעית אימא קודם ב"ק ואב"א לאחר ב"ק, אב"א קודם ב"ק כו' ואב"א לאחר ב"ק מ"ד [רב] לא עשו דהא נפקא ב"ק, ומ"ד [שמואל] עשו רבי יהושע היא דאמר אין משגיחין בב"ק".

והנה בגליונות שעברו כתבנו לבאר יסוד פלוגתתם דרב ושמואל בכ"מ ע"פ מש"כ בלקו"ש חט"ז (עמ' 9 ואילך) דרב נוטה לפרש הענין כפי שהוא מצד "בין אדם למקום" - צד המעלה, ושמואל נוטה לפרש הענין כפי שהוא מצד "בין אדם לחבירו" - צד המטה.

ונראה לומר דרב ושמואל אזלי לשיטתייהו גם בפלוגתא הנ"ל, רב ס"ל דיש להתחשב עם הב"ק מלמעלה, אכן שמואל ס"ל ד"אין משגיחין בב"ק" הבאה מלמעלה, אלא עם פסק הבי"ד למטה.

ועיין בגמ' שם תירוץ הא' באו"א "אב"א קודם ב"ק וכגון דב"ה רובא, למ"ד לא עשו דהא ב"ה רובא, ומ"ד עשו כי אזלינן בתר רובא היכא דכי הדדי נינהו, הכא ב"ש מחדדי טפי" - ולפי תירוץ זה פליגי רב ושמואל בע"א, דרב ס"ל דרובא (דב"ה) מכריע, אכן שמואל ס"ל דחידוד שכלם (דב"ש) מכריע. ויש להעיר דלפי תירוץ זה אזלי רב ושמואל לשיטתייהו בע"א ואכמ"ל, ועוד חזון למועד אי"ה.

לקוטי שיחות
גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה
הת' יוסף קריימאן
תלמיד בישיבה

בלקוטי שיחות ח"ג עמ' 765 ואילך מביא כ"ק אדמו"ר משבת קכז, א: "אמר רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני השכינה דכתיב ויאמר א-ד-נ-י אם נא מצאתי חן בעינך אל נא תעבור וגו' [והניחו והלך לקבל האורחים. רש"י]", והביא עוד מתיקוני זהר שכתב: "זכאה איהו מאן דמקבל אורחין ברעו שלים כאילו מקבל אפי שכינתא".

והקשה שהתיקוני זהר, שכתב שקבלת אורחין הוי כאילו הקביל פני השכינה, דהיינו ששניהם שווים הם, הוא בסתירה לגמרא הנ"ל ד"גדולה הכנסת אורחין וכו'".

והמשיך וז"ל: "הגם מיר געפינען אפט חלוקי דעות אין דברי חז"ל - אין גמרא גופא און אזוי אויך צווישן גמרא און זוהר - אבער אין דעם ענין איז ניט שייך צו זאגן אז דער תקוני זוהר קריגט אויף דער גמרא, ווייל די גמרא לערנט דאך ארויס פון א פסוק, און א בפועל, א "מעשה רב" פון אברהם אבינו, אז הכנסת אורחים איז גרעסער, מוז מען דערפאר לערנען פשט אין תיקוני זוהר באופן כזה אז ס'זאל ניט זיין קיין סתירה צום פסק פון גמרא וואס איז באגרינדעט אויף א פסוק". עכלה"ק.

ולכאורה צריך ביאור בזה, ובהקדים דהנה בגמרא בבא מציעא (פו, ב) איתא: "חזיי' [אברהם] להקב"ה דקאי אבבא [אצל פתח אהלו] היינו דכתיב "אל נא תעבור מעל עבדך", כיון דחזא [הקב"ה] דקא אסר ושרי [שהי' אברהם קושר ומתיר מילתו] אמר [הקב"ה] לאו אורח ארעא למיקם הכא [אין דרך ארץ להישאר כאן]".

והק' בתוספות ד"ה חזייה להקב"ה וז"ל: "והיינו דכתיב אל נא תעבור מעל עבדך הכא משמע שהשכינה היה רוצה להסתלק מאברהם ובמפנין (שבת קכז, א) משמע שלפי שרצה אברהם לילך לקראת האורחים ולהכניסם אמר להקב"ה להמתין עד שיכניס אותן דדרשינן מיניה גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני השכינה וקאמר נמי התם בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, מדת בשר ודם אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבא אצלך ואילו בהקב"ה כתיב אל נא תעבור".

ויש לעיין, שהרי לפי הגמרא בב"מ והתוספות הנ"ל כפי הנראה אינו מוכח כלל מהפסוק "אל נא תעבור מעל עבדך" שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה, רק שאמר כן אברהם משום "שרצה השכינה להסתלק מאברהם".

ואם כן לכאורה צריך ביאור בטעם השיחה דאי אפשר שיהי' מחלוקת בין תיקוני זוהר והגמרא (שבת הנ"ל) "ווייל די גמרא לערנט דאך ארויס פון א פסוק..ס'זאל ניט זיין קיין סתירה צום פסק הגמרא וואס איז באגרינדעט אויף א פסוק" שהרי לפי הגמרא בב"מ ותוספות שם אינו מוכח מהפסוק ש"גדולה הכנסת אורחין..." א"כ למה אינו שייך לומר שחולקים התיקוני זוהר והגמרא?

והשאלה מתחזקת שהרי בלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 70 ואילך הביא כ"ק אדמו"ר דברי הרמב"ם (הל' אבל פי"ד ה"ב): "וגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה שנאמר וירא והנה שלשה אנשים", והקשה שם למה לא הביא הרמב"ם לימוד הגמרא מפסוק "אל נא תעבור" עיין שם.

ובהערה 29 שם כותב: "ואולי י"ל שהרמב"ם מפרש הכתוב אל נא תעבור כפי' התוספות (ד"ה חזיא) בגמ' (פו סע"ב) "שהשכינה הי' רוצה להסתלק מעל אברהם (ד"לאו אורח ארעא למיקם" - לשון הגמ' ב"מ שם). ולפ"ז אין משם ראי' לפי' ר"י ד"גדולה הכנסת אורחים כו'" וכמ"ש בתוס' שם", עכלה"ק.

הרי להדיא מדברי כ"ק אדמו"ר בהערה 29 הנ"ל, שאכן להגמרא בבבא מציעא אינו מוכח ש"גדולה הכנסת אורחין וכו'" מפסוק "אל נא תעבור", ולכאורה זה היפך מלקו"ש ח"ג הנ"ל?

ויתירה מזו, שהרי המהרש"א (בב"מ שם) כתב לתרץ קושיית התוס' וז"ל: "ונראה ליישב דהא פשיטא לי' לתלמודא דמה שאמר אברהם להקב"ה "אל נא תעבור" היינו משום שראה שרוצה השכינה להסתלק כדאמרינן הכא דאי משום שרצה אברהם לילך אל האורחים להכניסם הוה לי' להקדים האי קרא קודם "וירא וירץ לקראתם"..וההיא דרשה דבפרק מפנין לאו משום דאמר לי' אברהם להקב"ה "אל נא תעבור וגו'" אלא מהאי ענינא נדרש מדהלך מהקב"ה להכניס האורחים והמתין לו הקב"ה עד אחר כל מעשה המלאכים שאז אמר לי' הקב"ה "זעקת סדום וגו'" והיינו על כרחך משום דגדול הכנסת אורחים כו' ודו"ק".

ולפי דברי המהרש"א הנ"ל, לא מבעי להגמרא בב"מ הנ"ל שמפסוק "אל נא תעבור" אינו מוכח ש"גדולה הכנסת אורחים וכו'" אלא אפילו מהגמרא בשבת הנ"ל לא מוכח מהפסוק ש"גדולה הכנסת אורחים" כ"א "...מהאי ענינא נדרש מדהלך מהקב"ה להכניס האורחים...", ואילו מלקוטי שיחות ח"ג משמע שלכו"ע מוכרח מ"אל נא תעבור" ש"גדולה הכנסת אורחים".

כמובן, כל הנ"ל הוא בנוגע למ"ש בלקו"ש הנ"ל שלימוד ד"גדולה הכנסת אורחים וכו'" הוא "פון א פסוק""פסק הגמרא וואס איז באגרינדעט אויף א פסוק" ולא בנוגע למ"ש שלימוד הגמרא הוא ממעשה אברהם בפועל, או "מעשה רב פון אברהם אבינו".

ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

שיחות
מנהג קריאה בס"ת בליל שמח"ת
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר - אשדוד, אה"ק

בשיחת ליל שמחת תורה תשמ"ה ('התוועדיות תשמ"ה' כרך א' עמ' 366 ואילך) איתא: "מלבד גודל הענין דלימוד התורה ישנו גם הענין שצריכים להזהר ולשמור על כבודה של הספר תורה (ראה זהר חלק ג' עא, א) גודל החומר שבהוצאת ס"ת מארון הקודש ללא צורך..ואעפ"כ, מוציאים את כל ספרי התורה..ומטלטלים אותם..כדי לרקוד עמהם מסביב לבימה!

ובזה מתבטא המנהג דהקפות - לא לימוד בתורה, כי אם ריקוד עם ספרי התורה!

ומה שנהגו בכמה קהילות לקרוא בתורה גם בליל שמח"ת (דלא כמנהג חב"ד) הרי זה ענין בפ"ע, שכן, לאחרי הסיום דההקפות מכניסים את כל הס"ת לארון - הקודש ואח"כ פותחים שוב את ארון הקודש..היינו שזהו ענין ועבודה בפ"ע, ללא כל קשר ושייכות למנהג דהקפות שאינו קשור עם ענין של לימוד..שהשמחה דשמחת - תורה היא שמחה עצמית כו'".

ולכאורה צ"ב קצת סגנון ההנחה שהרי כ"ק אדמו"ר פתח בחומר הענין של כבוד הס"ת, ומסיים שמנהג דכמה ק"ק לקרוא בתורה בליל שמח"ת אין לו שייכות לענין ההקפות, ולא נזכר כלל השייכות שכן ישנם ביניהם.

דהנה, מנהג זה דהקריאה בליל שמח"ת (שנזכר ברמ"א סי' תרסט ס"א) אכן נקבע משום כבוד הס"ת - "אין לנו קריאה בתורה בערב זולת קריאה זו פעם אחת בשנה, ולאו משום דינא נקבעה לתכליתה ככל הקריאות, רק משום שהוציאו הס"ת להקיף הבימה חשו שלא יהי' הטלטול בכדי, לכן קבעו לליל זו קריאה" - שערי רחמים שער חי אות כה, ספר המטעמים דף לג בשם תוספות חיים, ועוד.

ומה שנאמר: "שזהו ענין ועבודה בפ"ע, ללא כל קשר ושייכות למנהג דהקפות שאינו קשור עם ענין של לימוד" הנה כנראה כוונת כ"ק שזהו פרט צדדי, ואף שזהו בגלל שהוציאו הס"ת, אבל אין לו שייכות לשמחת תורה עצמו [ואפילו לא לקריאת תורה רגילה (כנ"ל "ולאו..לתכליתה ככל הקריאות")] שענינה שמחה עצמית כו',

ולא באתי אלא להעיר כו'.

שיחות
אינו זז משם עד שמוחלין לו [גליון]
הרב אפרים פישל אסטער
ר"מ בישיבה

בגליון הקודם (עמ' 43) פרסם אחי הגדול הר' ב.צ.ח. שי' מכתי"ק של הרבי על מה שפי' בשיעורים בסה"ת "עבר על מ"ע ושב אינו זז משם עד שמוחלין לו" דהיינו שמוחלין לו מיד. וע"ז כ' הרבי: "!? הרי זה היפך מאינו זז.. עד". עכלה"ק.

ובפשטות, הכוונה היא דאין לפרש דבעבר על מ"ע ושב, ע"י תשובתו נפעל ממילא המחילה מיד בלי שיהוי זמן דאינו כן, אלא אפי' אחר ששב לא בא המחילה מיד.

ולכאו' צ"ב בפי' הדברים, שהרי אין לומר דאחר ששב עדיין צריך לעשות עוד דבר כדי לפעול המחילה, שהרי מובן מהל' "אינו זז משם עד שמוחלין לו" שאינו חסר שום פעולה מצדו, דעשיית תשובה ("ושב") מצדו מספיק, וא"כ צ"ב מ"ט יהא שהיית זמן בין עשיית התשובה להמחילה, מה עוד חסר שצריך לזמן זה?

ואולי י"ל בזה ע"פ המבואר בלקו"ש חי"ז (עמ' 194 ואילך) דתשובה וכפרה ב' ענינים המה. דענין התשובה הוא כמ"ש אדה"ז (באגה"ת פ"א) "עזיבת החטא בלבד", וטעם הדבר הוא דענין התשובה הוא על מכאן ולהבא שנעשה צדיק גמור; וענין הכפרה הוא בנוגע להעבר שנמחל ונתכפר החטא (והפגם) שעשה בעבר. ומוסיף עוד בלקו"ש שם (עמ' 198): "בפועל קומט דורך תשובה (אויך) די כפרה אויפן עבר, אבער עס איז ניט קיין חלק פון עצם התשובה ויתירה מזו י"ל: עס איז נאר וואס רצה הקב"ה אז בשעת דער מענטש וועט טאן תשובה וועט ער עם מכפר זיין. נאכמער ס'איז אפי' ניט קיין תוצאה הכרחית פון תשובה - ועאכו"כ אז ס'איז לגמרי ניט מעכב בתשובה". ועיי"ש עוד.

ועפ"ז מובן, דאם היתה תשובה וכפרה ענין א' דהכפרה הוא "תוצאה הכרחית" מתשובה, הרי מיד שעשה תשובה נמחל לו בלי שום שהיית זמן, אבל מכיון שבאמת תשובה וכפרה ב' ענינים, הרי י"ל דגם אחר שעשה תשובה שלימה (עזיבת החטא), ולא חסר שום פעולה מצד האדם בנוסף לתשובה, אעפ"כ הרי מכיון שהכפרה הבא מצד הקב"ה שיהיה "מרוצה וחביב לפניו ית' כקודם החטא" (אגה"ת רפ"ב) הוא ענין (ושלב) נוסף, לכן אינו בא ממילא מיד אלא אחר זמן מה.

[אלא דאעפ"כ לגבי "עבר על מ"ע ושב" בהכרח שיבוא הכפרה ע"י התשובה דאי לאו הכי מהו הפי' ב"אינו זז משם עד שמוחלין לו" דמשמע דבהכרח הוא כן? ומ"ש בהשיחה שאין הכפרה "תוצאה הכרחית" מתשובה, היינו מזה שמצינו עוד חטאים שלגבם גם אחר תשובה אינה בהכרח שיבא הכפרה. אולם לאידך גיסא, הרי מזה ראי' שגם לגבי עבר על מ"ע ושב שבהכרח יבא הכפרה, ענין הכפרה הוא ענין נוסף על התשובה הבאה מצד האדם].

אבל לכאו' צ"ע ממשנ"ת בהמשך השיחה שם (עמ' 198): "דער תכלית אין מבוקש (ומסובב) פון תשובה, אז דער אויבערשטער זאל אים מכפר זיין אויף זיינע עבירות, ביז ער זאל ווערן "מרוצה וחביב לפניו ית' כקודם החטא". און מצד דעם דארפן זיין (צוזאמען מיט "עזיבת החטא") אויך די אנדערע "גדרי התשובה" - חרטה על העבר, וידוי וכו'". הרי להדיא דלא די בעצם עשיית תשובה כדי לפעול הכפרה אלא צריך גם פעולות נוספות (מגדרי התשובה - עי' לעיל בהשיחה) כדי לפעול הכפרה. וא"כ לכאו' אין לומר כמשנת"ל דאחר שעושה האדם תשובה אי"צ לפעולה נוספת להכפרה ("אינו זז משם כו'").

אמנם י"ל דהיא הנותנת, דבמה שאמרו "עבר על מ"ע ושב" נכלל בעשיית התשובה לא רק עצם התשובה (עזיבת החטא) אלא גם שאר הדברים מגדרי התשובה (חרטה וידוי כו'), והיינו שב"שב" יש ב' הפרטים. וחלוקים ב' פרטים אלו זמ"ז, דלגבי עצם התשובה כבר נפעל בשלימות מיד, דאינו חסר כלום בעצם מצות התשובה שעל האדם, אמנם מה שביחד עם עצם התשובה עסק האדם גם בחרטה וידוי כו' שזה נוגע להכפרה על העבר, אין זה פועל פעולתה מיד על האדם, כיון שעיקר ענין הכפרה תלוי בהקב"ה, וזהו השהיית זמן להכפרה שמובן מהל' "אינו זז משם" כמו שמפרש הרבי בכתי"ק.

ועפכ"ז יש לפרש ל' הגמ' בחגיגה (שהביא הרב"צ שי' בגליון הקודם) "כל העושה דבר ומתחרט עליהן מוחלין לו מיד", די"ל דכאן קאמר שאם יעסוק בעיקר ובהדגשה בענין החרטה על העבר שקשור לענין הכפרה (כנ"ל מהשיחה), אז מתחיל הכפרה מיד בלי שהיית זמן. (אלא שגם זה הוא רק התחלת המחילה, וכמ"ש התוס' בשבועות יב כיון שכולל בזה גם עבירות חמורות). ולא איירי כאן במי ששב היינו שעיקר עסקו הוא בתשובה שהוא עזיבת החטא מכאן ולהבא משא"כ במחז"ל עבר על מ"ע ושב איירי במי שעוסק בעיקר בענין התשובה מכאן ולהבא ולא בהדגשה יתירה בענין חרטה על העבר, ולכן יש בהכפרה שהיית זמן.

נגלה
שליחות בכתיבת הגט - ביאור רבנו הזקן
הרב שלום דובער לוין
ספרן ראשי בספריית אגודת חסידי חב"ד

בכמה הזדמנויות נתבארה תועלת לימוד הגמרא בישיבה עם ביאור רבנו הזקן, כן היה כשלמדו בישיבות מסכת פסחים ומסכת שבת, הלכות גיטין אינן נמצאות אמנם בשו"ע רבנו הזקן, אך בתשובותיו יש ביאורים רבים לסוגיות במסכת גיטין.

יועתק בזה קטע משו"ת רבנו הזקן סי' לג, עם הערות וציונים בשוה"ג, להקל על המעיינים -

והוא ביאור לסוגיא שבגיטין ג, ב - ד, א שלומדים כעת בישיבות חב"ד, ועוד ממשיך אדה"ז לבאר בדרך זו סוגיות רבות במסכת גיטין: י, ב. כב, ב. כג, ב.סז, א. עב, א. פו, אועוד.

והנה[1] ר' יהודה ודאי דלא סבירא ליה כר' אלעזר דעדי מסירה כרתי[2], דאם כן אין צריך כלל עדי חתימה, דבקרא[3] לא כתיב אלא חד וכתב. ועל כרחך סבירא ליה כר' מאיר דעדי חתימה כרתי ועלייהו קאי וכתב דקרא, אלא דסבירא ליה דקאי נמי אכתיבה, דלא כר' מאיר דסבירא ליה דקאי אחתימת יד העדים לחוד שהן הן מקיימי דבר, ור' יהודה סבירא ליה דקאי אתרווייהו משום דהעדים הם מקיימי הכתב דספר כריתות ואם אין ספר כריתות אין עדים. והנה לר' מאיר ודאי דבעינן שליחות לעדי חתימה, דהא דאינהו כרתי בשליחות הבעל הוא בודאי, דהא הבעל הוא המגרש וכורת. ותדע שהרי אם כתב הגט בכתב ידו אינו צריך לעדי חתימה אפילו לר' מאיר, כדפרש"י[4] ותוס' ריש פ"ק[5]. ומ"ש הרא"ש פ"ב[6] דלר' מאיר לא בעינן שליחות לעדי חתימה, וכן משמע בתוס'[7]. היינו משום דאזלי לשיטתם דסבירא להו[8] דאף לר' מאיר בעינן עדי מסירה דוקא שאין דבר שבערוה כו', משום דסבירא ליה דעיקר הכריתות הוא בשעת המסירה לידה, דאם לא כן אין צריך עדים. אבל לפי דעת הרי"ף[9] ורמב"ם[10] ורשב"א[11] ורמב"ן[12] ור"ן[13] אפילו לר' אלעזר[14] סגי בעדי חתימה. ואף גם הר"א והרז"ה[15] החולקים, לא פליגי אלא לר' אלעזר ולא לר' מאיר. ואף גם לשיטת התוס' ורא"ש דגם לר' מאיר בעינן עדי מסירה, מכל מקום כיון דבלאו עדי חתימה לאו כלום הוא ואינהו נמי כרתי שפיר יש לומר דבעינן שליחות[16]. ולא דמי כלל לכתיבה לר' אלעזר, דמשם הביא הרא"ש ראיה לר' מאיר, משום דתרווייהו מוכתב נפקא להו כו', דשאני כתיבה לר' אלעזר דלא כרתה כלל כי אם עדי מסירה לחודייהו (ובהדיא אמרינן בגמ' (י,ב) דלר' מאיר בעינן בני כריתה לעדי חתימה, ואם כן יש לומר דהוא הדין דבעינן שליחות, דחדא מלתא היא, והא בהא תליא לפום ריהטא דלישנא דגמרא[17] גבי עבד, וכמ"ש בבית שמואל סי' קכג[18]. אלא שכתב כן לפי דעת התוס', וזה אינו[19]), (והא דנקט בגמרא דף י' דלאו בני כריתה, ולא נקט דלאו בני שליחות[20], יש לומר כמ"ש בפני יהושע סוף פ"ב[21] דמשום הכי אין הנכרי בתורת שליחות לגיטין משום דאינו בתורת גיטין, ולא משום דילפינן מתרומה מה אתם כו' ע"ש. ועוד דהא בלאו הכי נמי הוה מצי למימר בגמרא משום דלאו בני עדות נינהו כמ"ש התוס' שם[22]). והנה מדר' מאיר נשמע לדר' יהודה ואפילו לכתיבה, כמו דבעי לשמה ותלוש בכתיבה כמו לחתימה אע"ג דלא כתיב אלא חד וכתב, אלא משום דהעדים הם מקיימי דבר הספר כריתות, ומשום הכי סבירא ליה דוכתב דקרא קאי אתרווייהו יחד דוקא, ומשום הכי משוי להו לענין לשמה ותלוש, ומשום הכי נמי יש להשוותם יחד גם כן לענין שליחות מהאי טעמא. ולא דמי כלל לדין כתיבה לר' אלעזר, דסבירא ליה דוכתב דקרא קאי אכתיבה לחודה, ומשום הכי לא בעינן רק לשמה ותלוש, ולא שליחות[23]. ואתי שפיר סוגיא דזבחים[24] אליבא דהלכתא, דקיי"ל כר' אלעזר בגיטין[25], וכן סוגיא דסוף פ"ב[26], וכן סוף פרק התקבל[27] דכולהו אמוראי מכשרי[28]. ויש עוד להאריך בזה הרבה אלא שאין הזמן גרמא."


1) בא לבאר (לדעת ר"י בעל התוס'), שלר' מאיר דסבר עדי חתימה כרתי, החתימה היא בשליחות הבעל. לר' יהודה דסבר שכתיבה וחתימה צ"ל בתלוש, הכתיבה והחתימה הן בשליחות הבעל. ואילו לר' אלעזר דעדי מסירה כרתי, הכתיבה אינה בשליחות הבעל. וקיי"ל כר' אלעזר.

2) לומר שוכתב לה קאי על כתיבה ועל חתימה, אבל עדי מסירה כרתי.

3) תצא כד, ג.

4) ג, ב ד"ה כתב בכתב ידו (ידי הבעל) וד"ה ואם נשאת הולד כשר (לא פסיל אלא מדרבנן). פו, א במשנה ד"ה ואם ניסת (דכתב ידו כמאה עדים דמי).

5) ג, ב ד"ה שלשה (דכיון שהבעל עצמו כתב אין לך חתימה גדולה מזו).

6) סי' כה (דלא בעינן שליחות לר' מאיר בחתימה כמו לרבי אלעזר בכתיבה).

7) כב, ב ד"ה והא לאו: "דלא שייך למיפסל משום דלא בני כריתות נינהו במידי דלא בעי שליחות ולא לשם עדות, דבמידי דשליחות הוא דאמרינן לקמן כו', או חתימה לר' מאיר שהיא לשם עדות פריך כו', והא לאו בני כריתות נינהו" (הרי שחתימה לר' מאיר צ"ל בני כריתות מטעם עדות, ולא מטעם שליחות).

8) תוס' ד, א ד"ה דקיימא לן ("דרגיל ר"ת לומר דאפילו לר' מאיר בעי עדים בשעת נתינת הגט, דאין דבר שבערוה פחות משנים"), ורא"ש פ"ט סי' ז ("ואף לר' מאיר דאמר עדי חתימה כרתי לעולם אינה ניתרת לשוק אם לא שנמסר בפני עדים").

9) מז, א-ב ("והלכתא כר' אלעזר בגטין. ומהא נמי שמעינן דלא בעינן עדי מסירה היכא דאיכא עדי חתימה").

10) הל' גירושין פ"א הט"ז ("חתמו בו שנים ועבר ונתנו לה בינו לבינה, או שנמצאו עדי מסירה פסולין, הרי זה כשר").

11) פו, ב ד"ה רבי אלעזר אומר (שמביא דברי הרי"ף דלעיל, ודעת רבנו אפרים דלקמן החולק עליו, ומסיק כהרי"ף).

12) בס' מלחמות (מו, א) ובס' הזכות (מז, ב).

13) (מז, ב) ד"ה והיינו דקתני.

14) ומכ"ש לר' מאיר סגי בעדי חתימה, וא"כ ודאי בעינן שליחות, וכדלעיל.

15) הרז"ה בס' המאור (מו, א) מביא דברי רבנו אפרים, החולק על הרי"ף, וסברי דכי היכי דלר' מאיר לא סגי בלא עדי חתימה כך לר' אלעזר לא סגי בלא עדי מסירה.

16) אף שנתבאר לעיל שלדעתם א"צ שליחות לר' מאיר, מ"מ לשיטתם יש מקום לומר שצריך שליחות לר' מאיר.

17) כג, רע"ב ("אין העבד נעשה שליח לקבל גט לאשה מיד בעלה לפי שאינו בתורת גיטין וקדושין").

18) ס"ק ה (ותוס' בסוגיא זו כתבו דשליחות ובני כריתות חד מלתא הוא).

19) כדלעיל, משמעות התוס', שגם לר' מאיר אין צריך שליחות בחתימה, אף דאמרינן (י, ב) שלר' מאיר נכרים פסולים דלאו בני כריתות נינהו.

20) שמכאן הוכיח הרא"ש (פ"ב סי' י): "והא דאמרינן בפ"ק (י, ב) כו' משמע דלרבי מאיר יש לפסול מטעם דלאו בני כריתה ואע"ג דלא בעינן שליחות לר' מאיר בחתימה".

21) כג, ב ד"ה תוספות בד"ה מה אתם.

22) י, ב ד"ה והא לאו.

23) מטעם שנתבאר לעיל, דהא דבעינן שליחות לעדי חתימה לר' מאיר, כיון דאינהו כרתי בשליחות הבעל, דהא הבעל הוא המגרש וכורת. משא"כ בכתיבה לר' אלעזר.

24) ב, ב (שמשם הוכיח התוס' בגיטין כב, ב ד"ה והא, שאין צריך שליחות בכתיבת הגט, רק לשמה).

25) גיטין פו, ב (וכבר נתבאר, שלר' אלעזר א"צ שליחות בכתיבת הגט).

26) כב, ב (שחש"ו שכתבו הגט וגדול עומד על גביהם כשר, אף דלאו בני שליחות נינהו, וכמבואר בתוס' שם ד"ה והא).

27) סז, א.

28) באומר אמרו לסופר שיכתוב ולעדים שיחתומו; אף שסתם משנה (עא, ב): "עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו" (והיינו כיון שמשנה זו קאי אליבא דרבי יהודה שצריך שליחות בכתיבה ובחתימה, ומילי לא מימסרי לשליח. ואילו אנן קיי"ל כר' אלעזר בגיטין, שא"צ שליחות בכתיבת הגט).

נגלה
אין עדים מצויין לקיימו
הרב אליהו נתן הכהן סילבערבערג
ראש מתיבתא ליובאוויטש ד'שיקאגא

א. איתא במתניתין בריש מכילתין דהמביא גט ממדה"י צ"ל בפנ"כ ובפנ"ח. ובטעם דין זה מבואר בגמ' דפליגי רבה ורבא, דלרבה הר"ז משום דחיישינן שמא נכתבה שלא לשמה, ולרבא הר"ז משום דאם יבוא הבעל ויערער על הגט שהוא מזויף לא יהיו עדים מצויין לקיימו.

ובהמשך המשנה מבואר דלא נאמר דין זה במקרה של המביא גט בארץ ישראל. ובטעמא דמילתא כתב רש"י ד"מסתמא כשר דהא בקיאין לשמה ועדים מצויין תמיד לקיימו וכו'".

וכבר דייקו במפרשים דבשלמא הא דכתב רש"י דמסתמא כשר מחמת זה דבקיאין לשמה מובן היטב, דאכן זה הוה סיבה מדוע מסתמא כשר. אבל מהו פירוש הדברים דזה שעדים מצויין לקיימו הוה סיבה לזה שמסתמא כשר? הרי זה שהעדים מצויין הוא רק סיבה שלא נחשוש שכשיערער הבעל בעתיד יהי' בעי' עם הקיום, אבל איך זה מוסיף בה'סתמא' של הכשרות עכשיו?

אמנם לכאורה יש מקום לבאר הדבר כך: הנה דבר שאפשר להפריכו בקלות באמת אין לו תוקף גם קודם שמפריכים אותו, כמובן. ועד"ז י"ל בנוגע לשטר, דבאם אין דרך לקיימו כאשר יבוא הבעל ויערער, נמצא דגם קודם הערעור אין לזה תוקף כ"כ, דהא יודעים דדבר זה 'עומד' רק עד שיבוא המערער ויערער עליו. משא"כ אם יש עדים מצויין לקיימו אז אין אנו צריכים לחשוש מעיקרא על ערעור בעתיד, דסומכים ע"ז שבאם אכן יהי' ערעור נסלקו אז ע"י קיום (או עכ"פ נעסוק אתו אז).

[ויש להבהיר: בהמשך הגמרא מבואר שמדאורייתא בכלל אין חשש זיוף על שטר, וכל הצורך לקיום שטרות הוא רק מדרבנן. אלא דבזה גופא ידוע שיש ב' דרכים: שמדרבנן חיישינן לזיוף על כל שטר, או שהוא רק כשיש עליו ערעור בפועל (ובכלל לומדים שזה שנוי בפלוגתא בין הראשונים, ואכהמ"ל בזה כלל). אמנם דברי דלעיל נאמרו גם לפי אופן השני דהחשש זיוף היא רק כשיש טענה לפועל, דאע"פ שהחשש מתעורר רק ע"י טענה, מ"מ - י"ל - במקרה שיודעים מעיקרא שאם אכן יהי' טענה לא יהי' דרך לסלקו, אז כבר מעיקרא יש חלישות בכח שטר זו כמשנ"ת].

ועפ"ז נמצא לכאורה חידוש גדול בדעת רש"י, והוא דגם לדעת רבא, זה שהחכמים חייבו לומר בפנ"כ אינו מחמת חשש שבעתיד - דשמא יבא הבעל ויערער וימצא פסול אז - אלא דהוה מחמת חשש וחלישות שיש בהגט עכשיו (אלא דמה שמוליד החשש על הגט עכשיו הוא האפשרות שהבעל יבוא ויערער והרי לא יהיו עדים מצויין לקיימו) כמשנ"ת.

ואשר לפ"ז אולי יש מקום להוסיף ע"ז עוד ולומר, דאם אכן בעת נתינת הגט לא קיים שום חשש על הגט, אזי אע"פ דבעתיד כן יוולד מצב שיהי' בעי' של ערעור הבעל ואין עדים מצויין לקיימו, הרי גם לרבא לא נאמר במקרה כזה התקנה דאמירת בפנ"כ, דכל עיקר התקנה נאמרה במקרה שכבר עכשיו בעת נתינת הגט קיימת בעי' וחסרון זה שאין עדים מצויין לקיימו אשר זה מחליש כחו של השטר כעת כמשנ"ת.

ונראה דאם כנים הדברים יתבאר לפ"ז בטוב טעם כמה פרטים בדעת רש"י בהמשך הסוגיות, וכמשי"ת.

ב. הנה בהתחלת הסוגיא בגמרא מבואר דלדעת רבא הרי היכא ד'אתיוהו בי תרי' א"צ לומר בפנ"כ. ומפרש רש"י הטעם לזה "שהרי שנים הם ואם יערער בעל הרי הם מצויין לקיימו". והקשו ע"ז התוספות "וקשה דאטו בכיפא תלו להו שיהו מזומנין לקיימו כשיבוא הבעל ויערער וכו'", ולכן פירשו הענין באו"א עיי"ש.

ונמצא לכאו', דלרש"י באם מצויין מכירי החתימות בשעת הנתינה כבר ליתא להתקנה דאמירת בפנ"כ אף שלאחרי זה כבר לא יהיו עדים מצויין לקיימו, משא"כ להתוס' צריכים שיהיו עדים מצויין לקיימו באופן שיהיו מזומנים - גם אחר הנתינה - כל זמן שיערער הבעל.

ויש להעיר דלכאורה לשיטתייהו אזלי גם בפירוש הגמרא לקמן (ו, א), דהגמרא אומרת שם דבני מחוזא כיון דניידי מצריך רבא שיאמרו בפנ"כ אפי' כשמביאים גט באותה שכונה, ופירש"י "דניידי - שאין מכירין החתימות שביניהם". משא"כ התוס' פירשו "שהולכין להם מכירי החתימות קודם שתוודע הליכתן וכו'". ונמצא לכאו', דלרש"י מעולם לא היו מכירי החתימות, משא"כ לתוס' כן היו, אלא שהולכים להם.

ולכאורה מתאימים הדברים מאוד לשיטתייהו, דלרש"י באם מעיקרא הי' זמן שהיו מכירי החתימות מצויין אז כבר ליתא לתקנתא דאמירת בפנ"כ, ושוב לא הי' רבא מצריך לאמרו גם בבני מחוזא, ולכן הוצרך לפרש דבכלל אין מכירין החתימות כו'. משא"כ לדעת התוספות דצריכים שיהיו עדים מצויין לקיימו גם אח"כ א"צ לומר שבכלל לא מכירים החתימות, דמספיק זה שהמכירים הולכים להם בכדי להצריך אמירת בפנ"כ.

ועכ"פ יוצא לכאורה מב' מקורות אלו דלדעת רש"י בשיטת רבא אינו נוגע מה שבעתיד יתכן שיהי' ערעור בלי האפשרות של קיום, דמה שנוגע הוא באם עכשיו קיים חיסרון וחשש זה בהגט או לא. ולכאו' הרי הדברים מתאימים מאוד למשנ"ת לעיל בדברי רש"י על המשנה.

ועוד אחת: הגמרא לקמן (ג, א) מקשה בין לרבה ובין לרבא (בנפרד) דלכאורה מה היתה הקולא בזה שהאמינו חכמים לחד (השליח) לומר בפנ"כ, הרי אדרבא יצא מזה חומרא להאשה "דאתי בעל מערער ופסיל ליה"!? ומפרש רש"י (על הקושיא שלשיטת רבה, אבל מזה שלא פירש הקושיא על רבא באופן אחר מדייקים שכן מפרש גם אותה קושיא) דהפסול הוה משום "דאוקי חד לבהדי חד".

ומקשים העולם, דבשלמא בשיטת רבה אפשר להבין הקס"ד של הגמרא דהתקנה של אמירת בפנ"כ הועילה לסלק החשש דשלא לשמה בשעת נתינת הגט עכ"פ, אע"פ דאח"כ כשיבוא הבעל ויערער תתבטל עדותו של השליח ויפסל הגט. אבל לשיטת רבא מה היתת הקס"ד שלאחרי אמירת השליח יכול הבעל לפסול את הגט ע"י ערעורו, הרי א"כ מה הועילו חכמים בתקנתם, הלא כל התקנה היתה לסלק הבעי' שיוולד ע"י ערעור הבעל?

אמנם לדברינו לעיל בביאור שיטת רש"י בדעת רבא יתורץ לכאורה גם קושיא זו; דהקס"ד היתה שאמירת השליח יסלק החשש של ערעור הבעל כו' עכ"פ בעת נתינת הגט, ואע"פ דאם אכן יערער יפסול הגט (לפי קס"ד זו), מ"מ לזה מהני אמירת השליח שכבר לא נחוש לזה לפני הערעור בפועל ושוב בעת נתינת הגט הי' גט כשר בלי חששות.

(והנה ע"פ הנ"ל בביאור דברי רש"י בהא ד'אתיוהו בי תרי', אולי יש לתרץ גם קושיית הראשונים על שיטתו בזה מהא דמבואר בגמרא לקמן (ה, א) דהא דשנים שהביאו גט אין צריכים לומר בפנ"כ (לדעת רבא) הוה מחמת הסברא ד"מה אילו יאמרו בפנינו גירשה מי לא מהימני", דלכאורה איך זה קשור עם הסברא שכתב (רש"י) כאן ד"שנים הם ואם יערער בעל הרי הם מצויין לקיימו"?

וע"פ דברינו לעיל אואפ"ל, דהסברא דמה אילו יאמרו כו' משמש כיסוד לשיטתו דבאם בשעת הנתינה עצמה ליכא שום חששא על הגט שוב אין מקום לתקנת בפנ"כ (גם אליבא דרבא);

דכמו שבאם היו אומרים בפנינו גירשה הר"ז פשיטא דאין אנו חוששים ומצריכים שום בירור (וכדו') אחר הגירושין מחמת חששות שאולי יוולדו בעתיד, עד"ז כאן - באתיוהו בי תרי - היות דבשעת נתינת הגט הי' להגט (גם) התוקף דעדים מצויין, כבר אין דואגים וחוששים לזה שמאוחר יותר יתכן להיות מצב של ערעור בלי עדים שמצויין לקיימו וכמשנ"ת).

נגלה
בענין אי אמירת בפ"נ ובפ"נ בשליח לקבלה
הרב לוי קפלן
ר"מ בישיבת חב"ד באלטימור

במשנה בריש מסכתין: "המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפ"נ ובפ"נ". ופרש"י: "צריך השליח המביאו..ושליח זה הבעל עשאו שליח להולכה". וכ' הר"ן (ב, ב): "ונ"ל שכ"כ משום דאי הוי שליח לקבלה כיון שהאשה נתגרשה בקבלתו אינו צ"ל בפ"נ ובפ"נ והיינו נמי דפרכינן בפ' המביא תניין (כד, א) עלה דמתני' דתנן האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שתהא צריכה לומר בפ"נ ובפ"נ, אשה מכי מטיא גיטא לידה איגרשה לה דאלמא דכל שנתגרשה כבר אינה צריכה קיום הגט וטעמא דמלתא דכיון דמדינא לא צריך אלא מפני חשש שמא יבוא הבעל ויערער אין לחוש לערעורו אלא כשהוא נותנו לשליח להולכה לפי שבשעה שהגט יוצא מתח"י אינו גומר ומגרש עדיין ולפיכך חוששין שמא ימלך ויערער אבל כל שהוא נותנו לידה או ליד שליח לקבלה הרי בשעה שהגט יוצא מתח"י גומר ומגרש...". ע"כ.

ומפשטות דברי הר"ן משמע דהטעם דאין שייך אמירת בפ"נ ובפ"נ באשה המביאה גיטה וה"ה בשליח לקבלה הוא משום דעכשיו ממש היא מתגרשת ובודאי גומר ומגרש ולא יבוא ויערער, משא"כ בשליח להולכה מכיון דעדיין לא נתגרשה חיישינן שמא יבוא ויערער.

אולם מהסוגיא בדף כד לא משמע כן דהא על קושיית הגמ' אשה מכי מטיא גיטא לידה איגרשה לה מתרץ הגמ' "באומר לא תתגרשי בו אלא בפני ב"ד פלוני", ומקשה "סוף סוף כי מטיא התם איגרשה בה". ולסברת הר"ן לכאורה אי"מ קושיית הגמ' דהרי עדיין לא נתגרשה עד דכי מטיא התם וא"כ בשעה שהגט יצא מתח"י לא גמר וגירש ויש לחוש שמא ימלך הבעל ויערער ותצטרך האשה לומר בפ"נ ובפ"נ. אבל עיין ברש"י שכ' בד"ה סוף סוף כי מטיא להתם איגרשה לה: "ע"י קבלה ראשונה דתנאה בעלמא הוה דלא תתגרש עד אותו מקום והרי נתקיים התנאי ולאו שליח היא". ולפי"ז האשה נתגרשה למפרע (ע"י קיום התנאי) משעת קבלה ראשונה ולכן גמר הבעל וגירש ולא יבוא ויערער.

אבל עדיין קשה המשך הגמ' שתירץ דאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית התם וכי מטית התם הוי שליח לקבלה וקבלי את גיטך ומקשה הגמ' "והא לא חזרה שליחות אצל הבעל" ופירש"י: "דשליח לא מקרי אלא המשתלח מזה לזה שראוי לחזור אצל שולחו ולומר עשיתי שליחותך לחברך וזו אינה ראוייה לחזור שהרי לא נשתלחה אלא לעצמה ואח"כ נעשית היא בעל המעשה ובטל השליחות קודם שתחזור".

ומפשטות ל' הגמ' דהוי שליח להולכה עד דמטית התם וכי מטית התם הוי שליח לקבלה משמע שהשליחות להולכה פסקה בשעה שמטית התם ונעשית שליח לקבלה ורק אז האשה נתגרשה ולא קודם לכן וכן משמע ברש"י - על תירוץ הגמ' דכי מטית התם שוי שליח לקבלה - שכ' "דהשתא לא פסק שליחותה מינה" היינו שבתירוץ הקודם פסק שליחותה מינה ורק אז נתגרשה. והשתא לפי דברי הר"ן שהבעל גומר ומגרש משום דהאשה עומדת עכשיו להתגרש אי"מ קושיית הגמ' "והא לא חזרה שליחות אצל הבעל" דלמאי נפק"מ אם היא נשארה שליח להולכה או לא, אכתי שפיר צריכה האשה לומר בפ"נ ובפ"נ דשמא ימלך הבעל ויערער כיון דלא נתגרשה מיד כשנתן הגט בידה.

ולכן נראה לפרש דברי הר"ן דהנה במעשה הגירושין יש פעולת הבעל המגרש והנפעל דגירושין ע"י קבלת האשה ולכאורה עיקר החשש שמא ימלך הבעל אינו תלוי בזה שהאשה מתגרשת עכשיו או לא דהרי הנפעל דקבלת האשה אינו בידו, אלא העיקר הוא פעולת הבעל המגרש, היינו אם הגט הוא עדיין ברשותו או לא (ובפרט דהדין הוא שהאשה מתגרשת בע"כ וא"כ עיקר הגירושין תלוי בו). דבשליח להולכה מכיון דהגט עדיין ברשותו דשלוחו של אדם כמותו אנו חוששין לערעור הבעל אבל אם יצאה הגט מרשותו ע"י נתינתה להאשה או לשליח לקבלה אז בודאי גומר בלבו ומגרש ואין שום חשש שיערער אפי' אם לא נתגרשה בפועל דגמירת דעת של הבעל תלוי בפעולתו כמגרש ולא בהנפעל דגירושין. וזוהי כוונת הר"ן בראייתו מקושיית הגמ' אשה מכי מטיא גיטא לידה איגרשה לה היינו דמכיון כשיגיע הגט לידה תהיה מגורשת א"כ בשעה שיוצא מרשותו או בלשון הר"ן "שיוצא מתח"י" גמר פעולת הגירוש מצדו, וגומר בלבו ומגרש.

ועפ"ז יתבאר קושיית הגמ' "והא לא חזרה שליחות אצל הבעל" דאע"פ שלא תתגרש עד דמטית התם מ"מ לא יערער הבעל דכיון שאין חזרה לשליחות ונתגלה למפרע דהאשה לא היתה שליח להולכה והבעל ידע זה דהרי הוא זה שאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית התם וכי מטית התם הוי שליח לקבלה וקבלי את גיטך, א"כ כשנתן הגט בידה ידע שעי"ז יוצא הגט מרשותו וגמר וגירש.

והנפק"מ בין ב' אופנים אלו בדברי הר"ן הוא, דהנה איתא בשו"ע אה"ע סי' קמ ס"ה יכולה (האשה) לעשות שליח להובאה שתאמר לו הבא לי גיטי ודינו כדין שליח להולכה של בעל שאינו גט עד שיגיע לידה. ומקורו בפ' התקבל (סה, א) במתני'. ועיי"ש בר"ן שהקשה דממ"נ לא תהיה מגורשת דאם הסכים הבעל שיהיה שליח הוי שליח להולכה ואם לא הסכים שיהיה שליח היכי מיגרשה דהאשה לא קיבלה הגט מידו או מיד שלוחו? ותי' דאפשר דכיון ששלוחו של אדם כמותו ה"ה כאילו קבלתו אלא שהיא מתנה שאינה רוצה שתתגרש עד כשיגיע הגט לידה. ונראה פי' דבריו דמצד הגדר של השליח שהוא כמותה הוי כמי שנתן הגט לידה אבל לענין תוכן השליחות גופא הוי כשליח להולכה של האשה ומתגרשת רק כשמגיע הגט לידה וברור מהמשך דבריו דס"ל דטעם דין זה הוא משום דאשה יכולה למנות שליח להולכה ודלא כהראשונים שסוברים שאין האשה יכולה למנות שליח להולכה ודין זה הוא רק אם נתרצה הבעל משום דאז השליח נעשה שליח להולכה של הבעל.

ועפ"ז אם הסיבה לאי אמירת בפ"נ ובפ"נ הוא משום שמתגרשת עכשיו, בשליח להולכה של האשה לכאורה יצטרך לומר בפ"נ ובפ"נ, משא"כ אם זה תלוי אם הגט הוא ברשות הבעל א"כ בשליח להולכה של האשה שיוצא הגט מרשותו א"צ לומר בפ"נ ובפ"נ דגומר ומגרש.

ואם כנים הדברים יומתק דיוק לשון רש"י שכ' "ושליח זה הבעל עשאו שליח להולכה". ולא כ' סתם ששליח זה הוא שליח הולכה משום דבאמת בשליח להולכה דהאשה א"צ לומר בפ"נ ובפ"נ.

ובזה יש לתרץ קושיית הפנ"י (ט, א) על פירש"י דידן דתנן התם "שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים למוליך ולמביא" ובעי שליח המביא גט ממדה"י לומר בפ"נ ובפ"נ, ומקשה דלפי מאי דקיי"ל כרבנן דזכות הוא לעבד שיוצא מתחת רבו א"כ השליח שזוכה בשביל העבד הוי כמו שליח לקבלה לשיטת רש"י (יג, א) ד"ה הגומר "שמשעה ראשונה זכה לו השליח לעבד להיות משוחרר" ואמאי צ"ל בפ"נ ובפ"נ?

ולפי הנ"ל א"ש דהנה זה שזכין לאדם שלא בפניו פי' דלאחר שנעשה זכות להאדם ובנדו"ד שנעשה השליח שליח להולכה וקיבל השטר שחרור מהאדון הוי כמו שליח לקבלה דאנן סהדי דניחא ליה דניהוי האי שלוחו להכי. וא"כ בשעה שנתן האדון הגט ביד השליח להולכה עדיין היה הגט ברשות האדון והשליח הוי שליח להולכה ורק רגע לאחמ"כ כשיש כבר הזכות נעשה שליח לקבלה ונשתחרר העבד. ומכיון שתקנו חכמים שכל שליח להולכה כיון שעדיין ברשותו הוא צ"ל בפ"נ ובפ"נ ה"ה בעבד. משא"כ אם התקנה הוא לא מצד השליח אלא מצד הגירושין, הרי העבד נשתחרר רגע לאחמ"כ ובודאי גמר לשחרר ומדוע צ"ל בפ"נ ובפ"נ.

נגלה
יש בו זמן ואין בו אלא ע"א
הת' דוב בער דאלווען
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' (גיטין ג, ב): "ג' גיטין פסולין ואם ניסת הולד כשר, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, יש עליו עדים ואין בו זמן, יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי אלו שלשה גיטין פסולין ואם ניסת הולד כשר".

וכתבו התוס' בד"ה יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד וז"ל: "למ"ד כתב ידו ועד שנינו תנא כתב בכתב ידו ואין עליו עדים לאשמעינן דאפ"ה הולד כשר וסיפא דאין בו אלא עד אחד אצטריך דאפ"ה לא תנשא לכתחילה", עכ"ל.

פירוש הדברים, דלמ"ד דהדין האחרון "יש בו זמן ואין בו אלא ע"א" מדבר שהיה הגט כתוב בכתב ידו ובנוסף לזה ע"א, א"כ הפסול כאן ובמקרה הראשון "כתב בכתב ידו ואין עליו עדים" הוא אותו הפסול (דהוי כאין בו זמן, שיכול לכתוב כל זמן שירצה) והצורך בשניהם הוא דברישא בא לאשמועינן דהולד כשר, ובסיפא דלא תנשא לכתחילה.

אמנם צ"ל דלפ"ז היתה המשנה צריכה לכתוב ב' מקרים אלו זא"ז כיון דשניהם מדברים באותו הדין (שצריך ב' עדים), ואח"כ (או קודם לכן) המקרה הב' דיש בו עדים ואין בו זמן, שהוא מלמד שצריכים זמן.

ובתוד"ה יש בו זמן כתב וז"ל: "נראה ה"ה דאין בו זמן אלא אשמעינן דאע"ג דיש בו זמן לא תנשא לכתחילה", עכ"ל. ונ"ל כוונתו, דלכאורה מאי אשמעינן כשכתב "יש בו זמן" הרי הפסול כאן הוא מחמת שאין בו אלא עד אחד, וכיון שלכאו' באה המשנה ללמדנו שהגט פסול הרי ודאי שהגט פסול גם אם לא היה בו זמן, ואין לומר דאם לא היה בו זמן היה פסול אפי' בדיעבד, דזמן אינו פוסל הגט כ"א מדרבנן, ובפרט למ"ד כתב ידו וע"א שנינו שכתב ידו הוי כב' עדים, והרי לשיטת התוס' הפסול בכתב ידו ואין עליו עדים הוא משום דהוי כאין בו זמן - אלא מפרשים התוס', דאין כוונתו לומר שדוקא ביש בו זמן הולד כשר, כ"א שאפי' ביש בו זמן לכתחילה לא תנשא.

וצלה"ב מה הוסיף בזה שכתב יש בו זמן, והרי סיבת הפסול הוא מחמת שאין עדים, וא"כ כמו שאין בו זמן לא יזיק כמו"כ יש בו זמן לא יועיל לעניננו שהפסול הוא מחמת שאין עליו ב' עדים.

וי"ל דב' הקושיות מתורצות זו בזו: דב' המקרים הראשונים באים לאשמעינן שהולד כשר, דאע"פ שאין עדים, והוי כאין בו זמן הולד כשר, ואע"פ שאין בו זמן הולד כשר (וצ"ע לשיטת התוס' מפני מה דין הב' לא בא קודם דין הא', שהוא הרי שורש הפסול גם בדין הא', ואוי"ל בדוחק גדול דכיון שיש עליו עדים אפשר לשאול אותם וא"כ דין הב' קיל טפי מדין הא' ולכן הקדים החמור דהוא חידוש יותר דהולד כשר), ואח"כ דין הג' לא בא לאשמעינן דין נוסף (למ"ד כתב ידו וע"א) כ"א להביא צירוף דב' המקרים הקודמים, ולאשמיענן דאפי' כשיש קולא דב' המקרים, דיש בו זמן (דאין בו זמן הוא שורש הפסול כנ"ל) וגם יש עד א' שמעיד ע"כ ולכאו' הבעל לא יוכל לכתוב כל זמן שירצה, אפ"ה לכתחילה לא תנשא.

נגלה
ביאור ברש"י עפ"י דברי הרוגוצ'ובי
הת' נחום טננבוים
תות"ל 770

א. ברש"י (ריש גיטין) ד"ה המביא גט ממדינת הים כותב: "כל חו"ל קרי ליה מדינת הים בר מבבל כדאמר לקמן (ו, א)".

ובמפרשים ביארו שרש"י מפרש מדוע המשנה נוקטת הלשון "מדינת הים" ולא סתם חו"ל כיון שבזה באה למעט את בבל, שדינה כא"י, אמנם בתוס' ביארו (ד"ה ממדינת הים) שמדינת הים הכוונה למקום רחוק, ובא למעט רקם וחגר שאליבא דת"ק לא צריך לומר בפ"נ אף שזה חו"ל.

ומפשטות לשון רש"י שכ' כל חו"ל קרי ליה מדינת הים משמע שלא למד כתוס'.

ולכאורה יש להבין:

א. מה שכתב רש"י בסתמא דהמשנה ממעטת בבל ובבל דינה כא"י אינו מובן דהא לקמן (דף ו') היא מחלוקת מפורשת ושמואל ס"ל דבבל כחו"ל (ומש"כ באחרונים שגם שמואל מודה שבתוך בבל אין צ"ל בפ"נ ודינה כא"י, ורק משם לא"י דינה כחו"ל לא מוזכר בפירוש ברש"י).

ב. עוד יש לעיין, דבגמ' שם איתא: "איתמר נמי אר"א אמר ר"ה עשינו עצמנו בבבל כא"י לגיטין מכי אתא רב לבבל" ופי' רש"י "אבל מעיקרא לא", היינו שאף להשיטה דבבל כא"י, הר"ז רק לאחרי שבא רב לבבל, א"כ יש להבין האיך כ' כאן רש"י שמדינת הים שכ' במשנה אינה כוללת את בבל הא המשנה נשנית קודם שבא רב לבבל.

ג. כמו"כ יש להבין דבעצם ביאור תוס' מוכרח הוא, שהרי שיטת ת"ק היא שאף רקם וחגר - שהם מחו"ל - דינם כא"י, וכמבואר בגמ' (ד, א), דס"ל דסמוכות אין צ"ל בפ"נ, וא"כ מדוע רש"י היה צריך לפרש שמדה"י בא לאפוקי מבבל [ויותר מזה, מלשונו משמע שכל חו"ל דינה כמדה"י (וכמ"ש לעיל) וא"כ האיך מתאים עם פשט הגמ' שלת"ק אף רקם וחגר אינם כמדה"י].

ב. והנה על הקושיא (דלעיל) שבגמ' משמע שבבל כא"י רק לאחרי שרב בא לבבל, (וא"כ האיך כתב רש"י שהמשנה אינה כוללת בבל כמדה"י) כעי"ז הקשו התוס' על רש"י שם (תוד"ה מכי אתא) שבגמ' הקשו על שיטה זו - שבבל כא"י מכי אתא רב לבבל - ממתני' שעכו הוא הגבול הצפוני דא"י, ובבל הרי לצפונה דא"י. ולפרש"י (שבבל כא"י, רק מכי אתי רב לבבל) מה יש להקשות מהמשנה שנשנית קודם שבא רב לבבל.

והנה בצפע"נ (הל' גירושין פ"ג ה"י) כתב ליישב קושיית התוס', דבעצם התקנה דבפ"נ "היה כך דבא"י תקנו דלא צריך ואז אף אם ישתנה הדבר ג"כ א"צ, ובחו"ל תקנו דצריך ואז אף אם ישתנה הדבר ג"כ צריך ובבל לא היה בכלל התקנה אך היכא דצריך צריך והיכא דלא צריך ל"צ".

ובביאור דבריו י"ל דתקנת בפ"נ לא היתה שבכל מקום שיש חשש (דלשמה או שאין מצויים לקיימו) צריך לומר בפ"נ, וממילא זה ישתנה מזמן לזמן שלעיתים מקום זה יש חשש ומקום אחר אין חשש ולפעמים להיפך אלא התקנה היתה שבא"י לא צריך לומר בפ"נ [וזה מה שכתוב במשנה בפירוש דהמביא גט בא"י אינו צריך שיאמר בפ"נ], ובחו"ל צריך לומר, וממילא גם אם תשתנה המציאות ובמקום מסויים בחו"ל לא יהיה כל חשש, עדיין תשאר תקנת חכמים שצריך לומר בפ"נ בחו"ל (וכן להיפך בא"י) ורק בבבל לא תיקנו כלום ומחד אינה נכללת בתקנה דחו"ל שצריך לומר בפ"נ ומאידך גם לא בתקנה דא"י שאין צריך לומר, וממילא שם יהיה תלוי במציאות אם יש מקום לחשש או לא.

וזו הכוונה במחלוקת אי בבל כא"י או כחו"ל דהיינו האם המציאות עכשיו (דזמן הגמ') מצריכה שיאמרו בפ"נ או לא, אבל לא נחלקו אי בבל בעצם חו"ל או א"י דודאי בבל אינה כחו"ל ואינה כא"י ועפ"ז מובן מה שהקשו מהמשנה שמפורש שעכו כחו"ל וכ"ש בבל שהיא צפונית וכיון שכך אף אם יש מקום לומר שנשתנה המציאות מכי אתא רב לבבל (הרבה אחר כתיבת המשנה) מ"מ אם לבבל יש דין חו"ל הרי אף שנשתנה המצב, מ"מ לעולם צ"ל בפ"נ וע"ז תי' הגמ' "לבר מבבל" שלבבל אין דין חו"ל (אך גם לא דין א"י) והמחלוקת היא אם יש סיבה וטעם לומר בבבל בפ"נ.

ג. ולפי"ז יש לומר שרש"י למד שהמשנה דנה בעיקר התקנה דהיינו איזה מקום לעולם חייבים לומר בפ"נ, ואיזה מקום לעולם לא חייבים ולא רק בחיובים זמניים והמחלוקת בין ת"ק לר"ג, אי רקם וחגר צ"ל בפ"נ הכוונה האם זה נכלל בתקנה שנתקנה על חו"ל או בתקנה שנתקנה על א"י (אע"פ שסברות המחלוקת תלויות בחשש דלשמה וכו' מ"מ המחלוקת עצמה היא אם דין רקם וחגר כא"י ממש או כחו"ל ממש).

ומעתה יוסרו מאליהם הקושיות דלעיל (אות א') דכוונת רש"י שכל חו"ל קרי ליה מדינת הים כוונתו כפשוטו שכל מה שהוא חוץ לארץ היינו שאין דינו (לענין זה) כא"י ה"ה כמדינת הים ולבר מבבל דאע"ג שהוא חו"ל היינו שאינו א"י מ"מ אינו מדה"י וכדמפורש בדף ו שנחלקו אי יש לומר בפ"נ או לא הרי שאינה לא כמדה"י ולא כא"י.

וא"כ מובן א. שרש"י כ' בפשטות שבבל אינה מדה"י אף שלקמן נחלקו בזה, כי לקמן נחלקו ורק אם בזמן ההוא יש לומר בפ"נ או לא, אך לכ"ע אינה כמדה"י.

ב. ומובן בפשטות שאף שרק "מכי אתא רב לבבל" אין צריך לומר בפ"נ, מ"מ ודאי גם בזמן המשנה לא היתה בבל חלק ממדה"י.

ג. ומובן גם מה שרש"י לא ביאר כתוס' שמדה"י בא לאפוקי רקם וחגר כיון שאין זה אמת לפרש"י דרקם וחגר לא יצאו מתורת מדה"י אלא שהם ממש חלק מא"י (ובמילא וגם אם תשתנה המציאות לא יצטרכו לומר בפ"נ) רק בנוגע לבבל שייך לומר שהמשנה באה לאפוקי שאינה בגדר דמדה"י אע"ג שאינה נכללת בא"י.

ואף שבסברות החילוק יש להאריך הרבה מ"מ הרי לנו פשט נחמד בפרש"י מיוסד על דברי הרוגוצובי.

נגלה
עדים החתומים על השטרנעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד
הת' יוסף יצחק קליין
תלמיד בישיבה

הגמ' בגיטין (ג, א) מקשה על דברי רבא "ליבעי תרי..אבל הכא דאיתחזק איסורא וכו'" ומתרצת הגמ' "בדין הוא דבקיום שטרות נמי לא ליבעי כדר"ל דאמר ר"ל עדים החתומין על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד (דלא חציף איניש לזיופי. רש"י) ורבנן הוא דאצרוך והכא משום עיגונא אקילו בה רבנן". ע"כ.

וצלה"ב מהו הגדר של נחקרה עדותן בב"ד ומהו פעולתו כאן בדיוק, וכן צ"ב הסבר רש"י "דלא חציף איניש לזיופי".

בש"ך (חו"מ סי' מו סק"י) מסביר דהא דאמרי' דמה"ת א"צ קיום למדים מזה שעדים החתומין על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד וזהו טעמו, משא"כ הקצוה"ח [שם סק"ה] חולק ע"ז וכותב שהטעם לכך שמה"ת א"צ קיום אינו מפני שנחקרה עדותן בב"ד שא"כ קשה שלא שבקת חיי לכל ברי' (שכ"א יוציא שטר על חבירו עם עדים ויאמר שאי"צ קיום מפני שנחקרה עדותן בב"ד), רק "הטעם הוא מפני שלא חציף איניש לזיופי ובמילא ליכא שום חשש של מזויף ולהכי אי"צ קיום" ומוסיף עוד שגם אליבא דהרמב"ם (הל' עדות פ"ג ה"ד) שסובר שמדרשה "דמפיהם ולא מפי כתבם" אין חתימת עדים בשטר מועלת כ"א מדרבנן א"כ ודאי סובר ג"כ שכל הטעם אמאי אי"צ קיום מה"ת אינו מטעם שנחקרה עדותן בב"ד[29].

והנפק"מ בדבריהם יהיה במקרה של שטר הכתוב בכת"י ששם א"א לומר עדים החתומין על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד; אליבא דהש"ך שכל הטעם שאי"צ קיום היה מטעם שנחקרה עדותן בב"ד א"כ כאן שא"א לומר כן צריך קיום מה"ת, משא"כ אליבא דקצוה"ח שכל הטעם היה מסברא שלא חציף איניש לזיופי א"כ גם כאן עדיין הסברא עומדת במקומה. אמנם לכאורה צלה"ב לשיטת הש"ך שהטעם הוא מפני שנחקרה עדותן בב"ד איך יכולין לומר בכלל שנחקרה עדותן בב"ד והרי איכא חשש דמזויף ואיך אפשר לומר לשיטתו דאע"פ שיתכן שחציף איניש לזיופי מ"מ עדים החתומים נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד?

ב. וצ"ב מהו שיטת רש"י בענין זה, ולכאורה יש לפרש זה בב' אופנים; דבפשטות כשכתב רש"י לא חציף איניש לזיופי פירושו שמטעם זה אמרי' שא"צ קיום שאין לחוש למזויף שזה לא שכיח, וראי' לזה מהא דאמרי' עדים החתומין על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד, ובאם היה חשש מזויף לא היו אומרים כן.

ובאמת מובא באחרונים שיש לבאר שגם הריטב"א כאן בהסוגיא סובר כן, והוא שהקשה הריטב"א כאן ע"ז שמביאים דברי ר"ל כאן להוכיח שמה"ת א"צ קיום מפני שעדים החתומין על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד והקשה הריטב"א שלכאורה צלה"ב מה הקשר כאן בדברי הגמ', הרי ר"ל לא איירי כלל בשטר שאינו מקויים שהוא טוען מזויף רק איירי בנוגע להגדת העדים עצמם שלאחר קיום השטר אינם יכולים לחזור לומר מבודין היינו וכיוצא בזה, וא"כ מה הראי' מר"ל הכא, ומתרץ הריטב"א (בתירוץ הא') שמסתימת לשון ר"ל שם משמע שקאי גם על שטר שאינו מקויים דסתמא קאמר עדים החתומים על השטר וא"כ מזה ראי' שמה"ת א"צ קיום, שאם צריך אכתי יש לחשוש - ולפי"ז יוצא שלשיטתו עצם הטעם אמאי לא צריך קיום מה"ת הוא משום דלא חציף איניש לזיופי וזה שנעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד הוא רק ראי' והוכחה לזה.

אמנם אולי יש לפרש דברי רש"י באו"א ע"ד דברי הש"ך אבל ביתר ביאור, והוא שבאמת שיטת רש"י הוא שהטעם שמה"ת א"צ קיום הוא מפני שנחקרה עדותן בב"ד, וזה שכתב רש"י דלא חציף איניש לזיופי פי' דאף אם תרצה להקשות דהיכי אמרינן דהטעם שא"צ קיום הוא מפני שנחקרה עדותן בב"ד והא איכא החשש של מזויף (וכהקושיא הנ"ל) ע"ז תירץ רש"י לומר שבאמת אין סברא לחשוש למזויף היות שלא שכיח דלא חציף איניש לזיופי, דהיינו שבאמת הטעם למה א"צ קיום הוא מפני שכבר נחקרה עדותן בב"ד, ואין מקום לחשוש לזיוף לפי שלא חציף איניש. וכעין מ"ש הפנ"י בנוגע להקושיא דאיך מביאים ראי' כאן מדברי ר"ל הא ר"ל לא איירי בטענת מזויף כלל רק בהא דאמרי' כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, ומתרץ שבאמת כאן בהגמ' אין שום סברא כלל לחוש למזויף ולא דנין כלל בזה שזה הוי דבר שלא שכיח והחשש כאן הוא לטענה אחרת שיוכל לפוסלו, כגון שהיה שום תנאי ולא נתקיים או שהיה פקדון בידו וכיוצא בזה, וע"ז מביאים דברי ר"ל שנחקרה עדותן וכו' ע"ש.

וא"כ כמו"כ יש לפרש כאן אליבא דרש"י שאין אנו דנין כלל בנוגע למזויף שזה לא שכיח וזהו מה שרש"י בא לומר דלא חציף איניש לזיופי, ורק חוששין על טענה אחרת, והטעם שא"צ קיום הוי מטעם שנחקרה עדותן בב"ד.

ג. ולפי"ז נבין גם דברי הגמ' לקמן ד"מידק דייק ולא אתי לאורועי נפשי'", ולכאורה צ"ב מה סברא היא זו דבשלמא לעיל בדברי רבה ששם השקו"ט בנוגע לטענת הבעל שלא נכתב הגט לשמה א"כ שפיר מתרצי' "מידק דייק", פי' דבודק שפיר לידע שברצון מגרשה ולא יבוא ויערער עוד וא"כ עכשיו אין לחשוש שבודאי דק שפיר דלא אתי לאורועי נפשי', אבל כאן בדברי רבא שהחשש הוא שיטעון מזויף, היינו שלטענת הבעל השליח לא קיבל הגט מיד הבעל מאחר והיה מזויף או שהוא בעצמו זייפו שרוצה לקלקלה, א"כ מה שייך תו לומר שמידק דייק הא הוא עצמו זייפו ואפי' אם קבלה מאחר עדיין אינו יודע מזה לדייק בהכי, וכדהקשה הפנ"י?

ולפי הנ"ל מובן שכאן לא דנין כלל בנוגע למזויף שחשש זה לא שכיח כלל, רק חשש אחר וע"ז שפיר מתרצת הגמ' שמידק דייק (וכן כתב הפנ"י לתרץ על קושיתו).

אבל אם נפרש דברי הגמ' כבתחילה שהטעם למה א"צ קיום מה"ת הוא מפני דלא חציף איניש לזיופי, א"כ בפשטות אנו דנין על החשש של מזויף ורק מטעם דלא חציף לא חיישינן בפועל, א"כ זה שהגמ' אומרת אח"כ ורבנן הוא דאצרוך בפשטות הוא על אותו החשש ששקו"ט עד עתה, וא"כ קשה מה מתרצת הגמ' מידק דייק. ואולי אפשר לתרץ שזה שכתב רש"י לעיל בלשמה שדק שפיר לידע "שלא יבא ויערער עוד", פי' על כל דבר דהיינו בכל דבר שיוכל הבעל לבוא ויערער שפסול ויגרום עי"ז ריעותא להשליח, ע"ז מדייק השליח בתחילה ובזה נכלל גם מזויף.

ד. אבל עדיין קצת קשה לבאר כן בדברי רש"י, שמזה שכתב "נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד - דלא חציף איניש לזיופי" משמע שהטעם שיכולין לומר נחקרה עדותן בב"ד הוא רק מצד הסברא של לא חציף איניש ובלא"ה לא היו אומר כן, וא"כ משמע מזה לכאורה שהטעם על מה שא"צ קיום בפועל הוא מפני שליכא חשש דמזויף מאותו הסברא וכאופן הא' הנ"ל.

ולכן נראה לפרש דברי רש"י באו"א קצת מכפי הנ"ל והוא שזה שמה"ת לא צריך קיום טעמו הוי בצירוף שני הטעמים יחד, דהיינו שמוכרחים לומר הסברא של לא חציף איניש לזיופי וגם זה שנחקרה עדותן בב"ד ודוקא בצירוף שניהם אמרי' שא"צ קיום, אבל בחדא בלא חברתה לא סגי. והטעם הוא שכשאמרי' הסברא דלא חציף איניש לזיופי, היינו שיש חזקה שאינו מזויף - עדיין הרי הוא עומד בפנינו וטוען מזויף וא"כ צריכים אנו ראי' ברורה להוציא מידו וזה שסתמא לא חציף איניש לזיופי אינו ראי' ברורה, ולכן צריכים להטעם שנחקרה עדותן בב"ד וא"כ יש כאן ראיה ברורה - עדות, ולאידך בהטעם שנחקרה עדותן בב"ד לחוד ג"כ לא סגי דמה יועיל לעניננו הרי זהו מה שאנו דנין כאן שיתכן שאי"ז כלל כ"א חספא בעלמא, ולכן זקוקים לשניהם יחד כדי להסביר מדוע א"צ קיום מה"ת.

ובמילא מובן ג"כ עוד דבר, שלכאורה אם נאמר שרק מטעם דלא חציף איניש לזיופי אמרי' שא"צ קיום, קשה מפני מה אנו צריכים כלל לזה שנחקרה עדותן בב"ד? אבל לפי הנ"ל מובן שאין הפי' שרק מפני הטעם של מזויף א"צ קיום רק בצירוף שניהם ביחד אמרי' כן.

ולפי"ז אפשר ג"כ לפרש דברי הש"ך הנ"ל, דזה שפליג עם הקצוה"ח ולא רצה לבאר שמטעם דלא חציף גרידא א"צ קיום אינו לפי שסובר שהטעם הוא רק מפני שנחקרה עדותן בב"ד, אלא בצירוף של שניהם ביחד, ולכן סובר שבהמקרה של כתב בכת"י צריך קיום מה"ת לפי שלא שייך לומר שנחקרה עדותן בב"ד, פי' היות וצריכים שניהם ביחד וחדא בלא חברתה לא סגי, א"כ במקרה זה שאין לנו אלא הסברא של לא חציף איניש לזיופי בלי שנחקרה עדותן בב"ד יצטרך קיום מה"ת. ולפי"ז מתורץ ג"כ קושיא הנ"ל על הש"ך דאיך אמרי' לשיטתו שזה שנחקרה עדותן בב"ד פועל שא"צ קיום הא עדיין יש חשש של זיוף ואיך הדין דנחקרה עדותן פורך חשש זה ולפי הנ"ל מובן בפשטות.


1) אבל ידועה שאלת הרמב"ן על דברי הרמב"ם אלו שם בש"ך ועוד מהגמ' הכא שלא משמע כדבריו ועי' בחי' החת"ס כאן ובחי' ר"ח הלוי שם מה שרוצים לחלק בין שטר קנין ושטר ראי' ולפי דבריהם לכאורה אי"ז ראי' שיתכן שגם כאן סובר הרמב"ם שזהו הטעם למה אי"צ קיום מה"ת שאיירי בשטרי קנין ע"ש.

נגלה
שיטות רבה ורבא בדינא דבפ"נ [גליון]
הרב אפרים פיקרסקי
תושב השכונה

בהמשך למ"ש הרב יל"ש בגליון הקודם (עמ' 27 ואילך) בביאור פלוגתת רבה ורבא שתלוי האם דנין על ההוה או על העתיד וביאר זה לפי שיטת רש"י ודעמי' "שהחשש (של שלא לשמה) הוא אצלנו עכשיו", אבל זה לא יתאים לשיטת התוס' ודעימי' שהחשש בלשמה הוא שמא יבוא הבעל ויערער, עיי"ש שביאר בטוטו"ד.

הנה ברצותי להוסיף שאולי נוכל לומר ע"ד ומעין זה גם לפי שיטת התוס' שהחשש בלשמה הוא שמא יבוא הבעל ויערער.

דהנה בין ב' החששות של ערעור הבעל, אם יערער שנכתב שלא לשמה או אם יערער שהוא מזויף, הנה יש בזה מה שאין בזה. מצד א' הערעור שהוא מזויף הוא יותר טוב מהערעור שנכתב שלא לשמה, מב' צדדים, מצד הטוען ומצד הנטען. מצד הטוען כשמערער שנכתב שלא לשמה הרי מפחית את עצמו שאינו בקי בתורת לשמה ועשה מעשה שלא כהוגן ששלח גט שלא כדין, ולאידך כשטוען מזויף הרי אינו אשם בזה כלל. ומצד הנטען מובן שכשטוען מזויף היינו שהאשה כתבה הגט מדעת עצמה (שרצתה להתגרש וכו'), יש סעד וטעם לטענתו, משא"כ בלשמה, הרי אין זה באשמת האשה כלל. הרי הסברא נותנת שאם הבעל ירצה לערער שיותר טוב בשבילו שיטעון מזויף משיטעון שלא לשמה.

אבל לאידך מאחר שאנו תופסים שזה רק ערעור אבל באמת הגט הוא כשר, הנה מובן שמצד זה, טענת שלא לשמה היא טענה יותר טובה מטענת מזויף, כי אם הוא יטעון מזויף הרי הוא מפחד שיכולים לקיים את הגט ולברר שהוא שקרן גמור, משא"כ בטענת שלא לשמה, הרי יהיה מאוד קשה לברר שהגט נכתב לשמה, אם לא שימצאו העדים עצמם וגם הסופר וכו' שהיו בעת כתיבת הגט (וגם אז אולי יוכל להשתמט ולומר שטעה וחשב שזה נכתב שלא לשמה וכיו"ב).

הרי שיוצא לנו מזה, שכשמביטים ע"ז מהו טענה היותר טובה עכשיו ובהווה, הנה בודאי טענת מזויף היא טענה יותר מתקבלת ויותר נוחה עבור הבעל. אבל אם מביטים על העתיד הנה טענת מזויף אפשר לבטל ביותר קלות מטענת שלא לשמה.

ולכן אפשר לומר דכמו שבנוגע לתורה עצמה יש סברא שמביטים על ההווה ויש סברא שמביטים על העתיד, מזה נשתלשל בנפש האדם ג"כ האם יותר טוב לחשוב עם ההווה, ז"א הטענה העכשוית ובזה הרי טענת ערעור היא יותר טובה, או אם להתחשב מה יהי' בעתיד, הרי טענת שלא לשמה היא טענה יותר טובה.

אלא שלפי"ז יצא להיפך ממ"ש הרב שי', שלפ"ד רבה מתחשב עם הווה ורבא עם העתיד, ולפי ביאור זה יצא שרבה מתחשב עם העתיד ורבא עם ההווה.

חסידות
בשורת העקדה ומיתת שרה
הרב אלי' מטוסוב
חבר מערכת "אוצר החסידים"

בד"ה אחרי מות תרמ"ט (סה"מ תרמ"ט עמ' רמח), ז"ל: "ענין השבירה בכלים דתוהו, יובן עד"מ כשמגידים לאדם בשורה טובה ונפלאה פתאום, יתפעל בנפשו מאד עד שיוכל להיות שיצא מדעתו או ימות ולכה"פ יתעלף, וכידוע בשרה שפרחה נשמתה בהגידו לה מבשורת יצחק כו', וע"כ לא יגידו לאדם בשורה נפלאה פתאום כ"א מעט מעט כו'".

ובהערת הרבי שם: "מבשורת יצחק ואינו מפרט האם מבשורה המצערת שנעקד (ב"ר פנ"ח, ה. וראה פדר"א פל"ב) - שגם מזה ראי' להמבואר בפנים - או (כדמשמע קצת מההמשך) מרוב שמחה (כפירוש ריב"א עה"ת - ומביא דוגמא מכתובות סב, ב - או כמבואר בס' הישר)". ע"כ.

הערה זו נכתבה בשולי העמוד של המאמר (ונדפסה הערה זו גם בלקו"ש ח"ה עמ' 102), ועל כן היא בקיצור מאד. אך כרגיל בהערות אלו שהם נכתבו בקצרה וכוללים ענינים רבים. כאשר נפרט פרטי הענין בעז"ה.

לשון המדרש, ולשון הריב"א

בבראשית רבה (פנ"ח, ה) עה"פ "ויבוא אברהם לספוד לשרה: מהיכן בא מהר המורי' ומתה שרה מאותו צער לפיכך נסמכה עקדה לויהיו חיי שרה". ע"כ. ומפורש במדרש שמתה מן הצער. ועד"ז הוא באריכות יותר בפדר"א פל"ב. ותנחומא ס"פ וירא ועוד מדרשים.

אך בפי' ריב"א עה"ת ז"ל: "ולבכותה - פירש"י פרחה רוחה ומתה, וא"ת וכי היתה שרה מצטערת במה שבחר השם בבנה להיות לעולה, לכך יש לפרש פרחה רוחה מרוב שמחה ודומה לו בכתובות פרק אע"פ גבי אשתו של ר' חנינא דאמר דל עינה חזיתיה סוי לבה פרח רוחה והיינו מרוב שמחה כדמשמע התם. ע"כ. [ולכאו' כוונתו מהשמחה שיצחק נשאר חי וע"ד הגמ' בכתובות, ועי' במה שנביא להלן].

מקורות לפי' הריב"א

בגמ' כתובות שם דס"ב איתא על רבי חנני' בן חכינאי שהלך מביתו ללמוד תורה בבי רב תרי סרי שני, וכשחזר לביתו וראתהו אשתו, סוי לבה (ראה לבה, נדמה ללבה פתאום שזהו בעלה) פרח רוחה, ואח"כ ביקש ר' חנני' רחמי עלה וחיה. ולאח"ז איתא שם בגמ' על רבי חמא בר ביסא כשחזר ג"כ מלימודו לבתר תרי סרי שנה אמר לא איעבד כדעביד בר חכינאי שנכנס לביתו פתאום וע"כ עייל לבי מדרשא ושלח לביתי' כו'.

[ומגמ' זו ג"כ מקור למ"ש בסה"מ תרמ"ט שם, שבהגדת בשורה טובה פתאום יכול להיות שימות ולכה"פ יתעלף וע"כ לא יגידו לאדם בשורה נפלאה פתאום כ"א מעט מעט כו'].

ועיג"כ ברמב"ן פ' ויגש (מה, כו) עה"פ ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי גו' ויפג לבו: "שנתבטל לבו ופסקה נשימתו כי פסקה תנועת הלב והי' כמת, וזה הענין ידוע בבוא השמחה פתאום והוזכר בספרי הרפואות כי לא יסבלו זה הזקנים וחלושי הכח שיתעלפו רבים מהם בבוא להם שמחה בפתע פתאום, כי יהי' הלב נרחב ונפתח פתאום, והחום התולדי יוצא ומתפזר בחיצוני הגוף, ויאפס הלב בהתקררו". וע"ש בביאור המשך הכתוב.

וקרוב ללשון זה כ' ברבינו בחיי ויגש שם, ומוסיף מהגמ' בכתובות (המובא בריב"א דלעיל): "וכענין שדרשו רז"ל במס' כתובות הות יתבא דביתהו וקא נהלה קמחא דל עינה חזיתיה סוי לבה פרח רוחה כו' כי ברוב השמחה שבא לה פתאום בראותה את בעלה ויפג לבה ופרחה נשמתה".

בהערה על המאמר כאן מביא גם מס' הישר, ולא הספקתי לראותו כעת להציע דבריו לפני הקוראים.

שני האופנים בספרי דא"ח

והנה בספרי דא"ח נמצא במקומות רבים המשל משרה שפרחה נשמתה מבשורת העקידה (לגבי ענינים שונים), ולפעמים מפורש שזה הי' מתוך צער (כאופן הא'), ולפעמים מפורש שזה הי' מרוב שמחה (כאופן הב').

וע"כ מדייק בהערה כאן בדיוק הלשון בס' תרמ"ט, שלא נכנס כאן לפרטי הענין אם פרחה נשמתה מרוב צער או מרוב שמחה, רק נקט באופן כללי: "וכידוע בשרה שפרחה נשמתה בהגידו לה מבשורת יצחק כו'". כי משני האופנים יש ראי' להמבואר בהמאמר על בשורת פתאום שגורמים שבירת הכלים.

[ודוק בל' המאמר כאן שבסוף נקט הלשון בשורה נפלאה: "ועל כן לא יגידו לאדם בשורה נפלאה פתאום", שלשון זה כולל הן בשורה של צער והן בשורה של שמחה].

ועי' ג"כ מפורש יותר בסה"מ תרס"ה עמ' קא (ושם ג"כ הוא משל לענין שבה"כ): "ויובן עד"מ בבשורה פתאומית יכול לבוא לידי כלות הנפש ועכ"פ לידי התעלפות הן בבשורה טובה ונפלאה ביותר והן בבשורה הפכיות וכמו בשרה כשנתבשרה מעקידת יצחק פרחה נשמתה כו'". ובהמשך המאמר שם מבאר פרטי החילוקים בפעולות הנפש בהתפשטות בבשורה טובה כו' וכיווץ בבשורת צער כו' ע"ש. [תודתי לרי"ל שי' אלטיין שהעיר לי על מקור זה בסה"מ תרס"ה].

פי' אדמו"ר הצ"צ בהמאמר

מתחילה יש לציין אשר שורות אלו בד"ה אחרי תרמ"ט, מקורם לכאו' מתוך ד"ה לרוקע הארץ בסה"מ תקס"ב ח"א עמ' קצח, וז"ל: "בהיות כי ידוע שעיקר סיבת השבירה הי' מפני שהכלים היו קטנים כו', ויובן ביאור זה עד"מ כשמגידים לאדם בשורה טובה ונפלאה פתאום הנה יכול לצאת מדעתו או ימות ולכה"פ יתעלף כידוע בענין שרה שפרחה נשמתה בהגידו לה מבשורת יצחק, ע"כ לא יגידו לאדם הבשורה הנפלאה כ"א מעט מעט כידוע".

[המאמר בתקס"ב שם הוא הנחת כ"ק אדהאמ"צ ממאמר אדה"ז. ובתקס"ב ח"ב עמ' תלז נד' ג"כ הנחת הר"מ בן אדה"ז ממאמר זה, ושם לא הביא כלל הדוגמא מבשורת העקידה, רק כ': "ופי' למשל אדם שמבשרים לו פתאום איזה בשורה טובה עד מאד אשר אין הכלי שלו יכול לקבל, יכול להיות שימות תיכף מן רוב השמחה שלא יכול הכלי שלו לקבל כו'"].

וכן נמצא תוכן המאמר דתקס"ב בס' דרך מצותיך להצ"צ (קסב, א), וז"ל שם: "והענין הוא עד"מ אדם שמבשרים לו פתאום איזה בשורה טובה עד מאד אשר אין הכלי שלו יכול לקבל יכול להיות שימות תיכף מן רוב השמחה שלא יכול הכלי שלו לקבל ולהכיל (וכידוע בענין שרה שפרחה נשמתה כשהגידו לה מבשורת יצחק שלא נשחט בהעקידה כו' ע"כ לא יגידו לאדם הבשורה הנפלאה כ"א מעט מעט").

פירוש אדמו"ר מהרש"ב, והערת הרבי

ומדברי הצ"צ בדרמ"צ כאן ניכר בעליל שהוא מפרש ענין המאמר בבשורת יצחק, שזהו ע"ד בשורה טובה "שלא נשחט בהעקידה", ולא הזכיר כלל על בשורה של צער.

אולם לפי פירוש הרבי בהערה קצרה זו, וכן ניכר לפי הסה"מ תרס"ה (שהבאנו לעיל), הרי מה שנקט במאמר ד"ה לרוקע הארץ לשון סתמי "בשורת יצחק" (ולא נקט כל' הצ"צ: "בשורת יצחק שלא נשחט בהעקידה"), זהו כי משל זה יכול להתפרש הן לפי המדרשים שפרחה נשמתה מצער העקידה והן לפי הריב"א שזהו מהבשורה שלא נשחט.

ונציין כעת עוד מקומות בספרי דא"ח, שנתפרש בהם שני האופנים (לצורך משלים שונים), שמתה מרוב צער או מרוב שמחה.

אופן א': מיתת שרה מרוב צער

בתו"ח שמות ח"א (כח, ב): "ואעפ"י שאנו רואים שמהתפעלות תענוג שבנפש נמשך התפעלות תענוג שבגוף כמו מבשורה טובה שיחי' רוחו ממש וכמו ותחי רוח יעקב (ויגש מה, כז) ולהיפך בשורה רעה כמו בשרה שפרחה נפשה מרוב צער כו', וכן מפחד רוחני דנפש יתפעל בפחד זה בלב גשמי כמו בחברי דניאל שנפחדו משום דמזלייהו חזי כו'". [המאמר שם אינו מגוכי"ק, ונדפס ממעתיק שהעתיק מגוכי"ק. אבל ניכר שהל' מדוייק].

אופן ב': פרחה נשמתה מרוב שמחה

א. בס' מאמרי אדה"ז עה"ת ח"ב עמ' תרפו (ד"ה ביום השמע"צ): "כמ"כ ישמחו ישראל בקרבתם לפני ה' אחר הריחוק כו' כמו אדם שראה אוהבו האמיתי כמו בנו שנפל באיזה סכנה גדולה עד שנתייאש ממנו, אח"כ כשניצול מן הסכנה וראה אותו חי תפול השמחה פתאום בלבבו עד שתצא נפשו, כמו שפרחה נשמת שרה בהתוודע לה פתאום שיצחק חי כו'". [ענין זה הובא ג"כ בד"ה ביוהשמע"צ בסה"מ תו"מ תשכ"ב].

ב. ובתו"ח תולדות קנ, א: "בחי' תענוג דמקיף דאו"ח בבחי' הגבורות היינו כאשר לא יכול לקבל העונג הנפלא במוחו ולבו ועולה בבחי' או"ח בביטול מן הכלי לגמרי, כמו שיבשרו לו בשורה טובה ונפלאה בפתע פתאום שידחק מוחו ולבו ויפג רוחו עד שתצא נפשו כבשורת שרה מיצחק וכבשורת הצלת יוסף ליעקב, וכן בכלות הנפש בתענוג השכל עמוק ביותר שערב לנפשו עד שתצא נפשו".

ג. תו"ח וישלח קפז, ג: "כמו מן הניסים שנעשו בהצלת נפש בנו שנאבד והי' מתייאש ממנו כבשורה הטובה ליעקב מיוסף דכתי' ויפג לבו כו' שמזה וכה"ג יתכווץ כלי המוח והלב להכיל השמחה ע"כ יבא לכלל בכיה מצד דחיקת המוח והלב כנ"ל אבל יש שמחה ותענוג שיתיישבו דוקא בכלי המוח והלב ויבא לכלל התפשטות והרחבה לעשות הרחבת הכלים דוקא".

ואח"ז שם (קפז, ג): "אך כאשר הכלי קצר מהכיל רוב האור של התפעלות התענוג ושמחה הנפלאה שלמעלה מכלי המוח והלב (כמו מבשורה טובה שבא מהיפוך הצער והיגון לשמחה כנ"ל וכמו בשורה טובה דשרה מיצחק שפרחה נשמתה וכה"ג) אז נהפוך הוא ממש שבחינת הכלים דנר"נ שבמוח ולב ואברים מתכווצים ביותר והעיקר בכלי המוח שהוא הכולל כולם וכן בכלי הלב שאז ידחק המוח ויצא ממנו מותרות שהן הדמעות שנק' בכיה של שמחה כנ"ל".

ד. בתו"ח שמות ח"א קה, ג: "אך הנה אנו רואים בחוש שיש התפעלות יתירה לפרקים ביתר מכפי המדה כו', והוא כמו שאנו רואי' שיבא בחי' התפעלות שמחה גדולה בלב האדם פתאום כשמבשרים אותו בשורה טובה ונפלאה ביותר שמגעת בעצמיות נפשו ממש, כמו שבישרו לשרה מיצחק וליעקב מיוסף וכה"ג שבשורה כזו מגיע בעצמיות הנפש ממש וכמו ותחי רוח יעקב כו'".

ושם קה, ד: "שזהו שמחת הנפש בעצמה ומהותה ממש עד כלותה כו' כשמחת הנפש בשרה מבשורת יצחק עד שפרחה נשמתה כו' וכמו ותחי רוח יעקב ממש מבשורת יוסף", שמזה יבא התפעלות השמחה ביתר מכפי המדה המוגבל במוח ולב אשר לא יכילנו כלי המוח וכלי הלב כלל".

ה. מאמרי אדהאמ"צ דברים ח"ד עמ' א'עדר: "שמפני רשפי אש שלהבת אור השמחה שבלבבו יוכל לבוא לידי כלות הנפש ממש מגודל השמחה כו' וכן בצער יתמרמר כ"כ עד כלות הנפש, ונמצא דבר זה על הרוב כמו בבשורה טובה ונפלאה שבאה מן היפך דוקא כמו כאשר בנו אהובו כנפשו שהי' בסכנה גדולה כסכנת מות עד שנתייאש ממנו, אח"כ כשניצול מן המות ומבשרין אותו שהוא חי תפול השמחה פתאום בלבבו בלתי מוגבלת בנפשו עד שלא יכול שאת ויוכל לבא לידי כלות הנפש, וכמו בבשורת יוסף לאביו שהוא חי דכתיב ויפג לבו כו' ותחי רוח כו' אך עדיין הי' מתיישב בנפשו הדבר, אבל בבשורת יצחק לשרה הרי פרחה נשמתה, וכך כל בשורה טובה שבאה מן ההיפך תתגבר ביותר כו'". [מאמר זה מקביל לד"ה ביום השמע"צ הנ"ל, וניכר מהל' כאן שהוא ג"כ מדבר על השמחה בבשורת יצחק].

ו. במאמרי אדהאמ"צ דרושי חתונה ח"ב עמ' תקפג: "אך הנה ידוע בענין מהות השמחה שהיא שמחת הנפש יש בה ב' מדריגות, א' שמחת הנפש מצד עצמה שאין לה חיבור עם הגוף כלל כו' והוא בבחי' יחידה כו', כמו ע"י בשורה טובה ונפלאה ביותר כבשורה דיוסף ליעקב ויצחק לשרה וכשמחת לבו בחתונת בנו וכה"ג, והב' שמחת הנפש שמתחבר בגוף במוח ולב ונק' שמחה גופני' עד שמרקד ומפזז כו'".

[ושם בעמ' תקפו מזכיר לענין זה רק הדוגמא מבשורת יוסף. ובעמ' תקצד שם: "וזהו שנק' כלה כלתה נפשי שהיא באה לכלות הנפש, כמו עד"מ שרה שפרחה נשמתה מבשורת יצחק וכה"ג"].

ז. מאמרי אדהאמ"צ קונטרסים עמ' תקסח: "ויכול להיות בחי' כלות הנפש לגמרי אם לא יוכל שאת בנפשו עוצם התענוג אם היא בשורה נפלאה ביותר כמו שרה שפרחה נשמתה לגמרי מבשורת יצחק מפני שהגידו לה פתאום כו', וכן כל תענוג הבא פתאום יש בו בחי' רצוא ושוב כו'".

ח. שערי אורה יג, א: "וראי' מבשורה טובה שבאה בהפלגה פתאום ללב כבשורה דיצחק לשרה פרחה נשמתה וכן בבשורה דיוסף ליעקב נאמר ותחי רוח יעקב כו' לפי שפנימית הלב נוגע בעצם הנפש ממש שלמעלה מכלי המוח כו' ונקרא תעלומת הלב (שהוא בחלל הימני ששם רוח החיים כו')".

ט. סה"מ תרנ"א עמ' עד: "וזה בא ע"פ הרוב בבשורה טובה ונפלאה שבאה מן ההיפך דוקא, וכמו כאשר בנו אהובו כנפשו שהי' בסכנה גדולה ח"ו עד שנתיאש ממנו ואח"כ מבשרין לו שניצול וה"ה חי תפול השמחה פתאום בלבבו בלתי מוגבלת בנפש כו' לבוא לכלות הנפש ממש, וכמו בבשורת יוסף לאביו שהוא חי כתי' ויפל לבו כו' ופי' בל"א אויסגיוועבט, וע' בפי' הראב"ע ז"ל, והיינו שהחיות מסתלק קצת ואינו מיושב ממש בהכלי, אך עדיין הי' מתיישב בנפשו אך בבשורת יצחק לשרה הרי פרחה נשמתה ממש מרוב השמחה". ע"כ.

ביאור בלשון רש"י בפי' עה"ת

ובפירש"י ר"פ חיי"ש ז"ל: "ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי שע"י בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה ממנה ומתה". ע"כ.

ובשפ"ח ומפרשי רש"י הקשו על ל' רש"י "וכמעט שלא נשחט", דכמעט שנשחט הוה לי' למינקט.

[לכאו' הן לשון "וכמעט שנשחט" והן לשון "וכמעט שלא נשחט" הוא אותו מכוון, וקושיית המפ' היא רק על מה שנקט רש"י ל' זה.]

ואפשר שלפי כל הנ"ל שפרחה נשמתה הוא מבשורת השמחה (כפי' הריב"א וספרי המאמרים), אולי יש לתרץ לשון רש"י, שמבטא דבר זה בל' שלילה "וכמעט שלא נשחט" לרמז שהמיתה היתה מהבשורה הפתאומית שלא נשחט.

ובשפ"ח ועוד פי' שכוונת רש"י "כמעט שאמר לה המגיד שלא נשחט", שפרחה נשמתה עוד לפני ששמעה שרה שלא נשחט. משא"כ אם נפרש כנ"ל, הנה שרה כן שמעה שלא נשחט ופרחה נשמתה מהבשורה שלא נשחט.

פי' הס' עבודת ישראל

דרך אחרת מכל הנ"ל נקט בס' "עבודת ישראל" עה"ת להמגיד מקאזניץ (ס' זה בכלל הובא כמה פעמים באור התורה להצ"צ).

וז"ל "ותמת שרה בקרית ארבע איתא שבישר השטן את שרה שנעקד יצחק בנה וכמעט שנשחט ופרחה נשמתה. וצריך הענין ביאור, הלא הצדיקים כל רצונם וחיותם לעשות רצון קונם ומוסרים נפשם ומאודם ויוצאי חלציהם בעבור כבודו ית"ש, ואיך יתכן לומר על שרה אמנו הצדקת אשר היה אברהם אבינו טפל לה בנביאות שכשמעה מעקידת יצחק פרחה נשמתה מחרדה ובהלה כדרך פשוטי בני אדם אשר כל חיותם לגדל זרע ולהרבות הון ובפירוד הבנים או הממון כמעט ימותו, אמנם לא כן שרה אמנו חלילה לה, רק נוכל לומר, כי בשמעה מעשה העקידה שעוקד אברהם את יצחק בנה לעולה לה' והבינה בקדושתה שנעשה על ידי זה יחוד גדול וקדוש, והמקום ההוא היה רחוק ממנה ללכת שמה להתדבק עם אב ובנו בקדושת היחוד, לכן על כל פנים מרחוק מסרה נפשה באהבה ובטהרה להפרד מעולם הזה בעת רצון ושעה קדושה כזאת, והקב"ה הסכים על ידה ויצאה נפשה בקדושה בשעה זאת". ע"כ.

ועי' ג"כ בפי' משכיל לדוד ר"פ חיי"ש: "ואפשר להבין ג"כ מה שכתב פרחה נשמתה שמדעתה עשתה איזה יחוד להפריח נשמתה ולבקש היכן הוא מקום העקידה לראות אם האמת כדבריו של שטן, כדרך יחוד של נפילת אפים שכתב האר"י ז"ל, וכיון שיצתה נשמתה שוב לא חזרה אל גופה ונשארה מתה".

ולפי פירושו אין כאן בשורת צער מהעקידה או בשורת שמחה ממה שלא נשחט, רק ענין של כלות הנפש ע"ד נדב ואביהוא המבואר באוה"ח ר"פ אחרי.

והמאמר הנ"ל בס' תרמ"ט שהובא לעיל בתחילת דברינו הוא ג"כ עה"פ אחרי מות כו', ושם מביא ג"כ מיתת נשיקין ותלתא סבא שמתו בהאידרא. וראה ג"כ בלקו"ש חל"א בשי' פורים ע"ד המעשה דרבה ור' זירא. ובלקו"ש חל"ב בהשיחה לפ' אחרי, שמביא מכ"מ בענין מיתת בני אהרן בנשיקה וכלות הנפש.

חסידות
בין אדם למקום או בין אדם לחבירו
הרב בנימין אפרים ביטון
שליח כ"ק אדמו"ר - וונקובר ב.ק. קנדה

תנן ביבמות (יג סע"א): "ב"ש מתירין הצרות לאחים [צרת ערוה להתייבם לאחיו. רש"י], וב"ה אוסרים". ולהלן בגמ' נחלקו ר"י ור"ל אם עשו ב"ש כדבריהם או לא עשו ב"ש כדבריהם (אלא כדברי ב"ה), וקאמר בגמ' להלן (יד, א) דבפלוגתא דרב ושמואל קמיפלגי, דרב אמר לא עשו ב"ש כדבריהם ושמואל אמר עשו ועשו - ומקשה הגמ' "אימת, אילימא קודם בת קול [בפ"ק דעירובין (יג, א) יצא ב"ק ואמרה הלכה כב"ה. רש"י] מ"ט דמ"ד לא עשו, ואלא לאחר ב"ק מ"ט דמ"ד עשו", ומשני בגמ' ב' תירוצים: "איבעית אימא קודם ב"ק ואב"א לאחר ב"ק, אב"א קודם ב"ק כו' ואב"א לאחר ב"ק מ"ד [רב] לא עשו דהא נפקא ב"ק, ומ"ד [שמואל] עשו רבי יהושע היא דאמר אין משגיחין בב"ק".

והנה בגליונות שעברו כתבנו לבאר יסוד פלוגתתם דרב ושמואל בכ"מ ע"פ מש"כ בלקו"ש חט"ז (עמ' 9 ואילך) דרב נוטה לפרש הענין כפי שהוא מצד "בין אדם למקום" - צד המעלה, ושמואל נוטה לפרש הענין כפי שהוא מצד "בין אדם לחבירו" - צד המטה.

ונראה לומר דרב ושמואל אזלי לשיטתייהו גם בפלוגתא הנ"ל, רב ס"ל דיש להתחשב עם הב"ק מלמעלה, אכן שמואל ס"ל ד"אין משגיחין בב"ק" הבאה מלמעלה, אלא עם פסק הבי"ד למטה.

ועיין בגמ' שם תירוץ הא' באו"א "אב"א קודם ב"ק וכגון דב"ה רובא, למ"ד לא עשו דהא ב"ה רובא, ומ"ד עשו כי אזלינן בתר רובא היכא דכי הדדי נינהו, הכא ב"ש מחדדי טפי" - ולפי תירוץ זה פליגי רב ושמואל בע"א, דרב ס"ל דרובא (דב"ה) מכריע, אכן שמואל ס"ל דחידוד שכלם (דב"ש) מכריע. ויש להעיר דלפי תירוץ זה אזלי רב ושמואל לשיטתייהו בע"א ואכמ"ל, ועוד חזון למועד אי"ה.

חסידות
הערה ב'מ"מ הגהות והערות קצרות לסש"ב' [גליון]
הרב פנחס קארף
משפיע בישיבה

בגליון תתקכה (עמ' 53 ואילך) מביא הר' ד.פ. קושיית הר' י.י.ל.א. על מה שפיענחו הציון של הרבי לסש"ב פ"ב ד"ה בחכמה עשית: "שער רוה"ק ג, א", שהכוונה היא להמבואר שם שבחי' החכ' היא החיות של עולם האצי', ומקשה ע"ז שהרי שם איירי רק באצילות, וגם שענין זה מבואר בכ"מ בכתבי האריז"ל עיי"ש.

ולכן מפרש באופן אחר, ובהקדים לפרש בתניא המילים "מחכמתו ית'" שזה לא קאי על השתלשלות העולמות כ"א על "שורש כל הנפש רוח ונשמה" וע"ז בא הציון לשער רוה"ק, והכוונה למה שמבואר שם בהמשך שבחי' החכמה מתלבשת בדם האדם עיי"ש.

וע"ז מקשה עליו ר' ד.פ. כמה קושיות, הן על עצם הפירוש בתניא, ומהם: שהרי בתחילת הפרק מביא פסוק אחר להוכיח שהנשמה נמשכה מחכ', ולמה מביא כאן פסוק אחר, וגם על פירושו בהציון כמה שאלות עיי"ש בדבריו.

ובגליון הקודם (עמ' 47) בא הר' א.א. שי' להגן עליו ומקשה קושיות על ר' ד.פ. ומכריח שב' הפירושים בתניא הן של ר' ד.פ. ש"מחכמתו ית'" קאי על השתלשלות העולמות, והן של ר' י.י.ל.א. ש"מחכמתו ית'" קאי על הנשמה שניהם נכונים עיי"ש בדבריו. וגם ביאר הציון באופן שלו, ואני אודה ולא אבוש שלא הבנתי דבריו, לכן אענה גם אני חלקי בזה, כי הפירוש בתניא הוא פשוט ש"מחכמתו ית'" קאי על השתלשלות העולמות ולא על הנשמה כי על הנשמה הוזכר בתחילת הפרק פסוק אחר (כקושית הר' ד.פ.) והציון הוא כפי שפיענחו שקאי על מה שכ' שם שחכמה הוא חיות האצילות (ומה שמקשה הר' א.א. שזהו פירוש הפשוט הוא תמוה כי פירוש הפשוט כי הקב"ה ברא הכל בחכמה ובשכל אבל לא שהעולמות נמשכים מחכמתו ית'), ומה שמפרש הר' א.א. שהכוונה היא שבדבר הנעשה עצמו יש בו תכונת החכמה איפוא הוזכר בתניא ענין זה? וגם בהנוגע להשמיט שבדמו ובחיותו יש ענין החכמה, איפוא הוזכר בתניא ענין זה?

ומה שמקשים ע"ז שהרי שם מדובר רק ע"ד אצילות ולא על כל העולמות אבי"ע, אפשר לומר כי העיקר מה שמציינים לשם הוא ע"ד הפירוש בהפסוק כולם בחכמה עשית, שהעולמות נמשכים מחכמה עילאה (ולא כפי' הפשוט שהעולם נברא בחכמה ושכל) ובזה אין חילוק אם הוא נמשך רק באצילות או שהוא נמשך לכל העולמות אבי"ע, כי העיקר כאן בענין הפי' ש"בחכמה עשית" הכוונה שנמשך האור מחכמה עילאה.

ואפשר שלכן לא כתיב "ראה" כי כאן הוא המקור לפירוש הזה, ומה שמקשים ששם נזכר שהענין כבר נתבאר, אבל אפשר להיות שזהו לא בהספרים הנדפסים, וכאן הוא המקור הראשון מהמקומות הנדפסים.

ואולי לכן גם לא הועתק המילה "כולם", כי המראה מקום הוא רק להפירוש "בחכמה עשית" אבל המילה "כולם" לא מפורש שם כמו שמפורש כאן בתניא.

חסידות
הגדרת המוחין והמדות דנה"א בתניא פ"ג [גליון]
הרב פנחס קארף
משפיע בישיבה

בגליון הקודם ע' 44 מקשה הר' מ.מ. בתניא פרק ג' למה בחב"ד שבנפש אינו מתאר מהו החב"ד, משא"כ באהוי"ר?

ומתרץ שבאמת החב"ד הוא לאו דוקא בעניני אלקות עיי"ש בדבריו.

אבל לכאו' אינו כן שהרי תיכף אח"ז בתניא כו': "וביאור הענין כי הנה השכל שבנפש המשכלת..והן הם אב ואם המולידות אהבת ה' ויראתו ופחדו" הרי מדובר בשכל כזה שמוליד אהוי"ר וכן אח"כ הוא ממשיך: "כי הנה השכל שבנפש המשכלת כשמתבונן ומעמיק מאד בגדולת ה'" הרי מדובר בהשכלת אלקות. אף שיכולים לדחות ראי' זו כי הנ"ל בא רק להסביר מה שכ' בסוף "וחב"ד נקראו אבות ומקור למדות, כי המדות הן תולדות חב"ד".

חסידות
הגדרת המוחין והמדות דנה"א בתניא פ"ג [גליון]
הרב יעקב יוסף קופרמן
ר"מ בישיבת תות"ל - קרית גת, אה"ק

בגליון הקודם (עמ' 44) העיר הר' מ.מ. על הלשון בתניא פ"ג בנוגע לעשר הכחות שבנה"א "וכן בנפש האדם שנחלקת לשתים שכל ומדות השכל כולל חכמה בינה ודעת, והמדות הן אהבת ה' ופחדו ויראתו ולפארו כו'" לכאו' צריך ביאור מדוע כשמדבר על החב"ד שבנפש כותב סתם שהם חב"ד ולא שהחכמה היא להחכים בגדולת השם והבינה להבין בגדולת השם וכו'" משא"כ כשמגדיר את המדות אינו כותב סתם אהבה יראה ותפארת אלא "אהבת ה' ופחדו ויראתו ולפארו"?

ומזה מדייק הרב הנ"ל שאכן זהו שינוי מהותי שגדר דחב"ד שבנפש אינו להשכיל באלקות אלא בעצם ענין היכולת להשכיל, אלא שבדרך ממילא ההשכלה היא באלקות כי זהו ענין המוחין דנה"א משא"כ גדר המדות בנפש האלקית אכן אינו אלא הרגש דאהוי"ר וכו' כלפי הקב"ה ומלבד זאת אין בהם ענין כלשהו אלא שסיים שם ב"וצ"ע ההסברה בזה".

ולענ"ד נראה לומר דאדרבה מכאן יש לדייק ההיפך שבנוגע לשכל בנפ"א לא פירט שכל ההשכלה היא באלקות משום שבעצם כללות ענין השכל כמו שהוא לאמיתתו הוא דוקא באלקות ולא בענינים גשמיים וכמבואר בכ"מ בחסידות שהשכל בנה"ב אינו שכל אמיתי משא"כ מדות שנמצאים גם בנה"ב ואדרבה המידות הם עיקר ענינה של הנה"ב (משא"כ בנה"א שעיקרה שכל), ולכן כשבאים להגדיר מהו ענין המדות בנה"א מן הראוי לומר בפירוש שענין המדות כמו שהוא בנפש האלקית הוא "אהבת ה' ופחדו ויראתו ולפארו".

משא"כ בשכל דנה"א שבדוקא לא פירט אלא כתב סתם חב"ד, כי בזה מודגש שלא נאמר שיש בעצם שכל אמיתי גם בנה"ב ורק שהשכל כמו שהוא בנה"א כל ענינו הוא ההשכלה באלקות, אלא באמת כל עיקר ענין השכל בכלל הוא באמת רק בנה"א כיון שכל ההשכלות שם הם כמובן רק בעניני אלוקות ולא בענינים גשמיים, משא"כ המדות ששייכות גם בענינים גשמיים הוצרך לומר שהמדות כמו שהם בנה"א הם רק בנוגע להקב"ה וכנ"ל.

וזהו גם הביאור בתניא פ"ו שכשבא לפרט את העשר כחות כמו שהם בלעו"ז מזכיר תחלה את השבע מדות רעות ואח"כ את ה"שכל המולידן הנחלק לשלש שהן חב"ד מקור המדות כי המדות הן לפי ערך השכל, כי הנה"ב עיקרה מדות שהגדר דמידות היינו איך הוא מרגיש את הדבר וכו' אלא שהיא משתמשת בשכל, משא"כ נה"א עיקרו שכל כי גדר השכל הוא לחקור מהו האמת וכו' ויש להאריך בזה ותן לחכם ויחכם עוד.

חסידות
הגדרת המוחין והמדות דנה"א בתניא פ"ג [גליון]
הרב שמואל פעווזנער
'כולל מנחם' שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר

בגליון הקודם מקשה הר' מ.מ. מדוע בתניא פ"ג כשכותב אדה"ז חב"ד שבנה"א אינו מפרט את הפעולה ביחס לאלוקות להחכים באלוקות התבוננות באלוקות כו', ובמדות כותב אהבת ה' ופחדו ויראתו וכו', ובאמת קשה הרבה יותר שרבנו הזקן ממשיך ומבאר את פעולת החו"ב פעמיים, פעם אחת מה הן חכמה ובינה בכלל, ואחר כך איך זה ביחס לאלוקות, ובפעם הראשונה כשמתאר לידת המדות אינו כותב מדות סתם כמו חו"ב סתם, אלא כותב אהבת ה' ויראתו ופחדו.

ולכאורה נראה לומר שזה פשוט שכל ענין בנה"א הוא לאלוקות, החכמה חכמת אלוקות וכן הבינה והמדות, ואדה"ז לא בא בפרק זה לבאר תפקיד כל כח בנה"א, אלא ענין פרק ג' הוא לתאר את הנה"א, בפרט זה שנר"נ בנה"א כלולות כ"א מי' כחות, ובא בהמשך לפ"א שם שמביא שיש ב' נשמות, ומתאר את נה"ב שבישראל, ובפ"ב מביא את מקור נה"א ושיש בה בחי' נר"נ, ובפ"ג שנר"נ כלולה מי"ס, ובפ"ד ג' לבושים, וכ"ז תיאור הנה"א.

והנה בפ"ג מדגיש אדה"ז מאד את החלוקה והחילוק בין מוחין למדות ובלשונו, א. "הנחלקות לשתיים שכל ומדות" ב. "וכך בנפש האדם שנחלקת לשתיים" ג. "וחב"ד נקראו אמות ומקור למדות..המדות הן תולדות חב"ד" ד. "יסוד האש הוא בלב ומקור המים והליחות מהמוח".

ואכן בפרק ט' ששם מפרט אדה"ז תפקיד הפרטי דנה"א מובא: "תלת מוחין שבראש יהיו ממולאים מחב"ד שבנפש האלקית שהיא חכמת ה' ובינתו להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר ואין סוף". עכ"ל.

אלא שלפ"ז צריך ביאור מדוע גם באהוי"ר לא מביא סתם אהבה יראה וכו' ואנו נדע בפשטות שזה לה'.

ואוי"ל שאדה"ז מלבד מה שמבאר מהו תוכן הי' ספירות, רוצה לברר גדר בי' הספירות, שאף שנאמרים כענין אחד, עשרה שבאים זה אחר זה, מ"מ יש בהם חלוקה לשתים, ועם כל זה יש בהם המשכיות שמצטרפים לענין אחד, ובזה מביא החלוקה הגמורה בין מוחין למדות, ואפ"ל שבזה מרמז מש"כ על המדות ושבעת ימי הבנין (וכפי שהעיר עד"ז בהערה) שרק המדות הם בנין העולמות, וכמו שמביא במאמר איתא במדרש תהלים (י"ב תמוז תרנ"ג. נדפס בסה"מ תש"ח) שהמדות שהם לזולת הם בנין עולמות בי"ע משא"כ המוחין קדמו לעולם ויש גם במדות מה שבאים במורגש והן ביטוי של האדם משא"כ מוחין הם ענין בפ"ע שהאדם מבינם, ואולי ג"ז מרומז במש"כ חכמה בינה ודעת, ומידות הן אהבת ה' יראתו ופחדו ולפארו כו' שזהו כבר האדם לא כמו המוחין שהם קודמים לרגש האדם, וכמו בעולמות שהמדות הן העולמות והמוחין קדמה להם.

וזהו החלוקה והחילוק בין המוחין למדות, אך המוחין הם מקדימים למדות ויוצרים אותם, ואדה"ז מבאר בהמשך הפרק איך חו"ב יוצרים אהוי"ר ואיך דעת הוא קיום המדות וחיותן ולכן הם נחשבים כענין אחד של עשר שיש בהם קישור והמשכיות מאחד לשני וקיום כ"א תלוי בשני.

חסידות
קידוש ידים ורגלים בכיור ביוהכ"פ [גליון]
הרב לוי יצחק ראסקין
דומ"צ בקהלת ליובאוויטש, לונדון

בגליון הקודם (עמ' 62) העירו על הכתוב בס' עטרת ראש (עמ' 60) שהכהן גדול קידש ידיו ורגליו מן הכיור, שהרי מפורש במשנה שהי' מקדשם מקיתון של זהב, והוא מיישב בטוב טעם, שי"ל שהמים שבקיתון נלקחו מן הכיור, ע"ש בארוכה.

ובדבריו נתיישב אצלי גםמה שמפרש רש"י (יומא יט, א ד"ה ועשרה; שם לא, ב ד"ה וקידש) שהכהן גדול קידש ידיו ורגליו מן הכיור.

רמב"ם
'ספרי זוטא' כמקור חשוב לדברי הרמב"ם
הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע - בודאפשט, הונגריה

איתרע מזלנו וה'ספרי זוטא', מדרש הלכה תנאי לספר במדבר, אבד מאתנו ולא הגיעו אלינו אלא קטעים בודדים מכתבי-יד ופיסקאות שנשקעו בדברי רבותינו הראשונים. החיד"א כותב[1]: "אך ספרי זוטא הן לא ראינו הספר בעצמו". בשנת תרע"ז פירסם הרב חיים שאול הורביץ את ה'ספרי זוטא' בהוצאה מתוקנת ב'קובץ מעשי התנאים' חלק ג, עמ' 227-336 (נספח להוצאה חדשה של ה'ספרי' לבמדבר). הרב יעקב זאב יאסקאוויטץ הוציא לאור מדרש זה (לודז, תרפ"ט?) ע"פ מהדורת הורוביץ, בתוספת ביאורים והערות חשובות בשם 'אמבוהא דספרי'[2].

רק קטע אחד מה'ספרי זוטא' - מסוף פר' מטות עד אמצע פר' מסעי (עמ' 330-334 במהדורתו) - נדפס ע"פ כתב-יד מהגניזה, ולאחרי שנדפס הספר פירסם י"נ אפשטיין[3] מכת"י פירקוביץ-לנינגרד רובה של פרשת חקת[4]. כל שאר ההבאות נלקטו מ'ילקוט שמעוני', 'מדרש הגדול', 'במדבר רבה' ומכתבי הראשונים. בעל ה'ילקוט' והראשונים, ברוב רובן של הפיסקאות, מציינים את מקורם כשמביאים דברים בשם 'ספרי זוטא', אבל בעל 'מדרש הגדול' שמרבה להעתיק מ'ספרי זוטא' אינו מציין את מקורו, כמנהגו, ועלינו להתייחס בזהירות יתירה למובאות בספר זה[5]. ר' מנחם י' כהנא[6] חיפש ורשם את ה"קטעים ששולבו במהד' הורוביץ ומקורם אינו חיבור זה אלא חיבורים אחרים...", והוסיף לציין "גם קטעים מספרי זוטא במדבר שלא שולבו במהד' הורוביץ"[7].

אין ספק שהרמב"ם השתמש ב'ספרי זוטא', הרי ב'ספר המצות' שלו הוא מעתיק בלשונם עשרה קטעים שונים מה'ספרי זוטא', בנושאים דלקמן[8]: תכלת ולבן בציצית מצוה אחת[9]; שמירת המקדש[10]; שילוח טמאים מהמחנה[11]; חיוב הוידוי[12]; גידול שער בנזיר[13]; ערי מקלט בא"י[14]; גלותו של מכה נפש בשגגה[15]; כהנים בעבודת לוים[16]; מנחת סוטה בלי שמן ולבונה[17]; חיוב מיתה אחרי עמידה בדין[18].

לאחרי שאנו יודעים[19] שהרמב"ם השתמש בס"ז, יכולים אנו לשער שסמך על הס"ז בעוד מקומות. הגדיל לעשות בזה הרי"ז יאסקאוויטץ בהערותיו שגילה הרבה מקורות חדשים לדברי הרמב"ם, וכפי שכותב ב'פתח דבר' לביאורו: "...וביחוד רבינו הנשר הגדול הרמב"ם ז"ל אשר השתמש בו הרבה הרבה, ורובי פסקיו התמוהים אשר אין להם שחר נגלה מקורם בהספרי זוטא וכשחר נכון מוצאם, כפי שהראיתי לדעת בביאורי ת"ל". מצער העובדה שרוב המקורות החדשים שלו הועתקו מספרו ל'מקורות וציונים' שברמב"ם פרנקל ואין שמו נקרא עליהם[20].

תיקונים וטעויות בציונים ל'ספרי זוטא'

הל' נזירות פ"א ה"א: "ומצות עשה שיגדל הנזיר שער ראשו שנאמר גדל פרע שער ראשו. ואם גילח בימי נזרו עובר בלא תעשה שנאמר תער לא יעבור על ראשו". ה'כסף משנה' לא ציין מקור לכל זה, אלא כתב: "דברים פשוטים הם". והנה ב'מדרש הגדול'[21] - ומשם ב'ספרי זוטא' - נאמר: "גדל פרע. מצות עשה", אלא שהורוביץ עמ' 241 בהערותיו מציין ע"ז: "ונראה דאינו מן הס"ז רק לשון הרמב"ם נזירות פ"א ה"א". ומה דמספקא ליה להורוביץ פשיטא ליה למהדיר ה'מדרש הגדול' שבהערותיו עמ' פ הוא ציין בפשטות: "מצות עשה. רמב"ם הל' נזירות...". אמנם נעלם מהם שהרמב"ם בעצמו ב'ספר המצות' עשה צב מצטט דבר זה מתוך ה'ספרי זוטא': "ולשון מכילתא . . גדל פרע מצות עשה ומנין בלא תעשה ת"ל תער לא יעבור על ראשו", וכשהרמב"ם כותב 'מכילתא' בכגון דא הכוונה הרי ל'ספרי זוטא', ויוצא לנו מכל זה שלא רק ש"גדל פרע. מצות עשה" הוא קטע מקורי מס"ז, אלא שיש לנו ברמב"ם המשך לשון הס"ז שאינו נמצא בשום מקור אחר, והרי זה מקור נפלא לדברי הרמב"ם כאן. והפלא על רמב"ם פרנקל שב'מקורות וציונים' ציינו בין המקורות: "סה"מ עש' צב בשם מכילתא", ולא הבחינו שהכוונה לס"ז, למרות שבד"כ הם מעירים על כגון דא[22], וכנראה שדברי הורוביץ הטעה אותם.

הל' נזירות פ"ה הי"ב: "העביר על ראשו סם שמשיר את התער..אינו לוקה אבל בטל מצות עשה, שנאמר גדל פרע שער ראשו". ה'כסף משנה' לא ציין את מקורו, אבל ב'מקורות וציונים' ובס' 'מראי מקומות' ציינו את מקורו מדברי הס"ז עמ' 239 שהביא הרמב"ם עצמו ב'ספר המצות' עשה צב[23]. והפלא שב'מילואים לספר מראי מקומות' הוסיפו לציין: "מכילתא - הובא בספר המצות עשין צב", והרי אין זה אלא הס"ז שכבר צוין בספר.

טעות דומה לזה נמצא בהל' רוצח פ"ח ה"א: "ואין ערי המקלט נוהגות אלא בארץ ישראל", ובס' 'מראי מקומות' וב'מקורות וציונים' צוין כאן לנכון: "ספרי זוטא מסעי לה, כט". ולפלא שבס' 'מילואים לספר מראי מקומות' תיקנו וכתבו: "ספרי מסעי לה, כט (כגירסת הרמב"ם בספר המצות עשין קעו)", ולא ידעו שהכוונה אינו אלא ל'ספרי זוטא' שכבר צוין בספר.

הל' מתנות עניים פ"ז ה"ו: "ואחד מעשרה בנכסיו בינוני", בס' 'מראי מקומות' כאן מציין: "ספרי זוטא נשא ה, י (הובא בתוס' תענית ט, א ד"ה עשר)". ציין לשם גם הגר"א בהגהותיו. אמנם ב'ספרי זוטא' לבמדבר שלפנינו לא נעתק כלום בקשר לזה, והתוס' שם מביאים את דברי הספרי עה"פ עשר תעשר, שזה בספר דברים יד, כב. ב'אמבוהא דספרי' עמ' 102 הערה כא העיר: "אבל בספרי שלפנינו בפ' ראה בקרא דעשר דעשר לא נמצא כלל ד"ז". ומאיפה גילו מערכת הספר 'מראי מקומות' את ה'ספרי זוטא'?

הל' טומאת צרעת פט"ז ה"י: "התבוננו מה אירע למרים...", ובס' 'מראי מקומות' וב'מקורות וציונים' לרמב"ם פרנקל מציינים כמקור את דברי הס"ז עמ' 276. אמנם כבר העיר רש"ל עמ' 142 שדברי ה'מדרש הגדול' כאן אין מקורם בס"ז, אלא במדרש ל"ב מדות (משנת ר' אליעזר) עמ' 174 (ויש לתקנו ע"פ גירסת ה'מדרש הגדול' כאן), שהוא מהספרים שהרמב"ם השתמש בהם כמוכח בכמה מקומות.

דומה לזה בהל' סוטה פ"א הט"ו: "ותאסר על בעלה לעולם", צויין בס' 'מראי מקומות' כאן מקורו: "ספרי זוטא נשא ה, יג". וזה צוין כבר בהערות הורוביץ עמ' 234 הערה 2 (ובטעות נאמר שם שזה רמב"ם ה"ט), ונעתק (עם הטעות!) בהערות ל'מדרש הגדול' עמ' נב הערה 15. אמנם יפה העיר ב'מקורות וציונים' לרמב"ם פרנקל: "מדרש הגדול פר' נשא ונר' שהעתיק לשון רבינו", וכבר העיר על כך רש"ל עמ' 12. כלומר אין כאן קטע מרמב"ם שמקורו ב'ספרי זוטא', אלא קטע מ'מדרש הגדול' שמקורו ברמב"ם.


בדין) יתקיים בחותמיו

הרב משה בנימין פערלשטיין

מנהל מתיבתא ליובאוויטש ד'שיקאגא

ברמב"ם הל' גירושין פ"ז הכ"ד כתב: "במה דברים אמורים בשהתנה עליה הבעל תנאי זה אבל אם לא התנה עליה אלא נתן לה גיטה והרי הגט יוצא מתחת ידה אינה צריכה לומר כלום והרי היא בחזקת מגורשת הואיל וגט שבידה כתוב כהלכתו והעדים חתומים עליו, ואע"פ שאין אנו מכירין כתב העדים ולא נתקיים אין חוששין לה שמא זייפה אותו שהרי אינה מקלקלת על עצמה, ועוד שהעדים החתומים על הגט הרי הן כמי שנחקרה עדותן בבית דין עד שיהא שם מערער, לפיכך נעמיד הגט בחזקתו ותנשא ואין חוששין שמא ימצא מזוייף כמו שנעמיד הגט בחזקת כשר כשיביא אותו השליח עד שיערער הבעל או עד שיביא ראיה שהוא מזוייף או בטל. שאם תבוא לחוש לדברים אלו וכיוצא בהן כך היה לנו לחוש לגט שיתן אותו הבעל בפנינו שמא בטלו ואחר כך נתנו, או שמא עדים פסולין חתמו בו והרי הוא כמזוייף מתוכו, או שמא שלא לשמה נכתב, וכשם שאין חוששין לזה וכיוצא בו אלא נעמידו על חזקתו עד שיודע שהוא בטל כך לא נחוש לא לשליח ולא לאשה עצמה שהגט יוצא מתחת ידה, שאין דיני האיסורין כדיני הממונות" עכ"ל.

בדברי הרמב"ם אלו כבר דשו רבים, ומהם ביארו מקצת דבריו מכאן ומהן מכאן. ועדיין דבריו צריכין עיון, כדהלן:

א. יש לעיין אריכות הלשון שאי"ז כסגנונו בספר היד. ובפרט שבהל' עבדים כתב הרמב"ם בקיצור וז"ל שם פ"ו ה"ז: "כשם שהאשה עצמה מביאה גיטה ואינה צריכה לקיימו הואיל והגט יוצא מתחת ידה כך העבד ששטר שחרור יוצא מתחת ידו אינו צריך לקיימו". ע"כ. הרי הרמב"ם קיצר כל דבריו בהל' גירושין וכתב "ואינה צריכה לקיימו הואיל והגט יוצא מתחת ידה".

ב. הראב"ד השיג על הרמב"ם שם בהל' עבדים וכתב: "א"א זה הדרך הולך על דרך לא טוב לפי דעתנו כי הוא מפרש מה שאומר בגמרא אשה מכי מטי גיטא לידה איגרשא לה שאינה צריכה לקיימו ואין זה הדרך נכון בעינינו וכי היכן מצינו שטר שקרא עליו ערער שיגבה בו בלא קיום ואם יאמר שאינו צריך קיום עד שיערער עליו מנא ליה דמתניתין לאו ה"ק דילמא ה"נ קאמר צריכה שתאמר בפני נכתב ובפני נחתם שלא תבא לידי ערער ולא תוכל לקיימו ואמאי אקשיה ליה מכי מטי גיטא לידה איגרשא לה והמתרגם הזה כמו כן איך סתם דבריו ואמר שאינן צריכין קיום בודאי אם יערער בעל ואדון צריכין קיום והשכל מורה שאף אם לא יערער אין להתיר אשת איש ואיסור עבד בלא קיום הגט אלא ודאי צריך לפרש בו דרך אחרת". עכ"ל. והקשו למה חיכה הראב"ד ולא הקשה על הרמב"ם בהל' גירושין ששם הוא עיקר ההלכה.

ג. הרמב"ם בהתחלת ההלכה בא לפתור השאלה למה אין חוששין למזויף, בזה שכתב: "ואע"פ שאין אנו מכירין כתב העדים ולא נתקיים אין חוששין לה שמא זייפה אותו". והטעם ע"ז הוא: "שהרי אינה מקלקלת על עצמה, ועוד שהעדים החתומים על הגט הרי הן כמי שנחקרה עדותן בבית דין עד שיהא שם מערער". וא"כ מה זה שכתב לפני זה וגם בהל' עבדים: "והרי היא בחזקת מגורשת הואיל וגט שבידה כתוב כהלכתו והעדים חתומים עליו".

ד. גם צ"ע בשינוי לשונו דמתחלה כתב: "אין חוששין לה שמא זייפה אותו". ולבסוף כתב: "ואין חוששין שמא ימצא מזוייף".

ה. גם צ"ע הרי כבר פתר שאלתו במה שכתב: "שהרי אינה מקלקלת על עצמה, ועוד שהעדים החתומים על הגט הרי הן כמי שנחקרה עדותן בבית דין עד שיהא שם מערער". א"כ מה הוא המשך דבריו בזה: "לפיכך נעמיד הגט בחזקתו ותנשא ואין חוששין שמא ימצא מזוייף כמו שנעמיד הגט בחזקת כשר כשיביא אותו השליח עד שיערער הבעל או עד שיביא ראיה שהוא מזוייף או בטל", הי' לו להפסיק קודם מילים אלו.

ו. ולא עוד אלא שממשיך עוה"פ לפתור השאלה שכבר פתר וכותב: "שאם תבוא לחוש לדברים אלו וכיוצא בהן כך היה לנו לחוש לגט שיתן אותו הבעל בפנינו שמא בטלו ואחר כך נתנו, או שמא עדים פסולין חתמו בו והרי הוא כמזוייף מתוכו, או שמא שלא לשמה נכתב, וכשם שאין חוששין לזה וכיוצא בו אלא נעמידו על חזקתו עד שיודע שהוא בטל כך לא נחוש לא לשליח ולא לאשה עצמה שהגט יוצא מתחת ידה", מה צורך בזה, וגם זה אינו הקו של תשובתו הראשונה ששם הדגיש ראיות שאינה מזוייף משום "שאינה מקלקלת" וגם משום "עדים החתומים".

ז. ומסיים הרמב"ם "שאין דיני האיסורין כדיני הממונות" על איזה מהדברים שכתב קאי. על פתרון הראשון או השני. גם לא הסביר מהו החילוק. בכל ההלכה מאריך וכאן שכנראה היא יסוד דבריו הוא מקצר.

ח. והנה בהל' עבדים פ"ז ה"ב מצינו אולי קצת ביאור לזה, שכתב שם: "עבד שהביא גט וכתוב בו עצמך ונכסי קנויין לך עצמו קנה והרי הוא בן חורין אבל הנכסים לא קנה עד שיתקיים הגט בחותמיו כשאר השטרות, וכן אם היה כתוב בו כל נכסי קנויין לך קנה עצמו ולא קנה הנכסים עד שיתקיים הגט בחותמיו שחולקים הדבור ואומרים עצמו קנה מפני שהוא נאמן להביא גט שחרורו ואינו צריך לקיימו אבל הנכסים שאין אדם קונה אותם אלא בראיה ברורה לא יקנה אותם עד שיתקיים השטר". ע"כ. (ועיין בחידושי ר' נחום שרצה לפרש דברי הרמב"ם כאן לפמ"ש שם, וע"ש בארוכה) וא"כ למה לא הסביר הרמב"ם כאן דבממון בעינן "ראי' ברורה".

ט. גם יש לעיין בדבריו שם שכתב בביאור צד האיסור "מפני שהוא נאמן להביא גט שחרורו ואינו צריך לקיימו", גם כאן לכאורה לא ביאר מהו הנאמנות להביא גט שחרורו, ולמה יש נאמנות זו. ואפשר לומר שסמך על מה שכתב לעיל מיני' בפ"ו: "ששטר שחרור יוצא מתחת ידו אינו צריך לקיימו" מ"מ ערבך ערבא צריך שהרי הוא גופא אינה מבואר. וא"כ היכן מצינו ביאור על צד האיסור. ובשלמא על צד הממון מצינו אבל על צד האיסור לא מצינו.

ואין לומר דסמך על מה שכתב בהל' גירושין דהרי שם לכאורה לא ביאר בענין זה כלום, ואדרבה משמע בביאור הנ"ל, שסמך בהל' גירושין על מה שכתב בהל' עבדים.

י. גם יש להוסיף תמיהה בהראב"ד שבהל' גירושין פי"ב ה"ב כתב הרמב"ם: "הוציאה גט מתחת ידה ואמרה גירשני בעלי בזה הרי זו נאמנת ותנשא בו אף על פי שאינו מקויים כמו שביארנו". והראב"ד השיג ע"ז: "א"א אומר אני שיתקיים בחותמיו אע"פ שלא יצא עליו ערער". ע"כ. הרי דגם כאן השיג הראב"ד על דברי הרמב"ם ולמה לא השיג בעיקר ההלכה שהיא בפ"ז.

וראיתי בקובץ רשימות שיעורים שדן במקצת דברי הרמב"ם ופירש יפה כפל לשון הרמב"ם שהבאנו בקושיא ד', ופירש דמתחלה דבר הרמב"ם אודות זיוף של האשה, ומשו"ה כתב "אין חוששין לה שמא זייפה אותו". ולבסוף דבר אודות זיוף הבעל וכדומה וע"ז כתב הרמב"ם "ואין חוששין שמא ימצא מזוייף". ובהכי מיושב עכ"פ קצת מה שהקשינו באות ה' ואות ו'. רק דעדיין אינו מיושב שאר הקושיות.

ולכאורה מוכרח לומר דיסוד דברי הרמב"ם הם מ"ש בקיצור בפ"ו מהל' עבדים: "כשם שהאשה עצמה מביאה גיטה ואינה צריכה לקיימו הואיל והגט יוצא מתחת ידה כך העבד ששטר שחרור יוצא מתחת ידו אינו צריך לקיימו". וזהו גם מ"ש בפ"ז: "מפני שהוא נאמן להביא גט שחרורו ואינו צריך לקיימו". והיינו דהרמב"ם למד דאשה או עבד שיש להם גט יוצא מתחת ידם, הרי הגט מעיד על כשרותו ואינו צריך קיום.

וזהו גם מ"ש בפ"ז מהל' גירושין: "והרי היא בחזקת מגורשת הואיל וגט שבידה כתוב כהלכתו והעדים חתומים עליו" דהואיל והגט יוצא מתחת ידה הרי הגט מעיד שהיא מגורשת. וסובר הרמב"ם שזהו דין מיוחד בגט ושחרור מאחר שהם הכורתים בין הבעל והאשה, או הרב והעבד, שהם עצמן פועלים הכריתות, ממילא הם מעידים גם על גירושה ושחרורו.

וזהו גם כוונת הרמב"ם במ"ש "שאין דיני האיסורין כדיני הממונות", ר"ל שבדיני האיסורין השטר היינו הגט והשחרור הם מציאות של גירושין היינו הם הכורתים וממילא כשהם ביד האשה והעבד הם נאמנים מצד שבידם החפצא של הכריתות. משא"כ בממון ענין השטר "שאין אדם קונה אותם אלא בראיה ברורה לא יקנה אותם עד שיתקיים השטר", היינו שהוא לראי' וא"כ בעינן קיום. ואפילו שטר מכר אינו דומה לזה, שהגט הוא חפצא של כריתות, וכלשון הקרא ספר כריתות, ולשון חז"ל דבר הכורת. משא"כ שטר מכר, על ידו רק נעשה קנין, אבל אין הוא עצמו חפצא של קנין.

והנה אריכות לשון הרמב"ם היא אולי ליישב טענת הראב"ד במה שאמר: "והשכל מורה שאף אם לא יערער אין להתיר אשת איש ואיסור עבד בלא קיום הגט". היינו דאחר כל הנ"ל מ"מ למה אין אנו חוששים לזיוף מאחר שיש לפנינו איסור תורה. היינו שאין זה טענה מצד דין קיום שטרות כ"א מצד חומר איסור אשת איש. היינו דמ"מ איך נתירנה לינשא. מאחר שהשכל מורה ליחוש לה עד שיקיים השטר.

וע"ז השיב הרמב"ם שיש ב' חששות, א' מצדה והשני מצדו. היינו דאם באנו לחוש מצד חומר א"א, יש לנו לחוש שהיא זייפה וגם יש לנו לחוש שהוא זייף. וחשש שני זה הוא מיוחד אצל גיטין שיש לחוש שהבעל ירצה לקלקלה. דבשאר דוכתי יש רק חשש שבעל השטר יזייף השטר דהיינו המלוה וכדומה, וכאן יש לחוש שלא רק האשה תזייף אלא גם הבעל שאין השטר בידו יזייף השטר.

ובנוגע חשש שהאשה תזייף כתב: "אין חוששין לה שמא זייפה אותו שהרי אינה מקלקלת על עצמה, ועוד שהעדים החתומים על הגט הרי הן כמי שנחקרה עדותן בבית דין עד שיהא שם מערער", והיינו דאפילו השכל אינו מורה ע"ז מטעמים הנ"ל. או משום שאינה מקלקלת או משום נחקרה עדותן. ואח"כ דן הרמב"ם בחשש הב' והוא דאולי "ימצא מזוייף", היינו דאפילו נאמר שעכשיו ה"ה נחקרו אבל אולי לחשוש לחשש רחוק מאחר שדנין בא"א. דילמא הוא זייף השטר שאין כאן החזקה של "אינה מקלקלת". וכאן אין סברא של מינקט נקיט בידי' דלקמן בגמרא.

וע"ז השיב הרמב"ם דאם באת לחשוש לזה: "כך היה לנו לחוש לגט שיתן אותו הבעל בפנינו שמא בטלו ואחר כך נתנו, או שמא עדים פסולין חתמו בו והרי הוא כמזוייף מתוכו, או שמא שלא לשמה נכתב". היינו דחששות כזה לא מצינו שחששו לה, משום דסגי בזה "שהגט יוצא מתחת ידה", ולזה סיים שאין דיני האיסורין כדיני ממונות, כמ"ש לעיל.

(וכן מצינו ברמב"ן (ב, א) דהביא חשש זו ותירוץ מעין מ"ש הרמב"ם, וז"ל: "ואי קשיא לך נהי נמי דספרי לא טעו דילמא איהו אחתמיה בקרובים או בפסולין או בלילה ולקלקולה נתכוון, א"כ אפילו בנותן גט מידו לידה בארץ ישראל ליחוש ואין לדבר סוף אלא כולי האי לא חיישינן דכיון דלא ידעינן אנן אמאי ניקו ונערער").

ולפ"ז מ"ש הרמב"ם בהל' עבדים פ"ו אינה קיצור ממ"ש בהל' גירושין כ"א זהו עיקר הנקודה שלו דהיא נאמנת "הואיל והגט יוצא מתחת ידה".

ולפ"ז אולי יש לפרש השגת הראב"ד דכתב עיקר השגתו במקום שמבואר תוכן דברי הרמב"ם. דבהל' גירושין אינה מבוארת מהו תוכנו, ומש"ה המתין עד הל' עבדים להשיגו.

רק דעדיין צ"ב מה שהשיג הראב"ד על הרמב"ם בפי"ב ה"ב במ"ש: "הוציאה גט מתחת ידה ואמרה גירשני בעלי בזה הרי זו נאמנת ותנשא בו אף על פי שאינו מקויים כמו שביארנו". וכתב: "א"א אומר אני שיתקיים בחותמיו אע"פ שלא יצא עליו ערער". ע"כ.

דלמה השיג כאן ולא לעיל בפ"ז. וצ"ע.

1) 'שם הגדולים' ח"ב אות ס מס' 63.

2) בדבריו הוא מעתיק הרבה מהערותיו של רח"ש הורוביץ, והם מצויינים: "הגהות לספ"ז ד"ל".

3) בחוברת הראשונה של 'תרביץ', ירושלים תר"צ, עמ' 57-77.

4) העתקה חדשה ומדויקת של קטעי גניזה אלו נדפס לאחרונה בספרו של פרופ' מנחם י' כהנא: 'קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה', ירושלים תשס"ה.

5) ראה לדוגמא 'אמבוהא דספרי' עמ' 129 הערה מו ציין מקור לדברי הרמב"ם הל' סוטה פ"ד ה"ט: "וכתב הכהן הא למדת שאם כתבה ישראל או כהן קטן פסולה", מדברי הס"ז שם. אמנם ב'מקורות וציונים' שם כתבו: "כהן קטן. מדרש הגדול ואולי העתיק לשון רבינו". עוד דוגמא. הל' תעניות פ"ב ה"א: "אלו הן הצרות של הצבור שמתענין ומתריעין עליהן...", וציין ע"ז ר"י קאפח ברמב"ם מהדורתו כאן: "כל ההלכה בספרי זוטא בהעלתך סי' ט על אלו מתענין ומתריעין", וכן ציין לזה בס' 'מראי מקומות'. אמנם לפי דברי רש"ל: 'ספרי זוטא (מדרשה של לוד)', ניו יארק תשכ"ח, עמ' 12 קטע זה כתבו ה'מדרש הגדול' ע"פ הרמב"ם, ואין זה מדברי הס"ז. נראה שגם הורוביץ הרגיש בזה קצת, כי בהערתו לקטע זה בעמ' 262 הוא כתב: "הסיום הוא כלשון הרמב"ם תעניות פ"ב ה"א". וראה עוד בדברי הרב ש"י זוין בספרו 'סופרים וספרים - פסקים פירושים חידושים' עמ' 285.

6) בספרו 'ספרי זוטא דברים', ירושלים תשס"ג, עמ' 42-43. אציין: ה'ספרי זוטא' לדברים שכהנא פירסם שם, שלא כמו הספרי זוטא לבמדבר, הוא מדרש תנאי חדש שלא היה ידוע אף לגדולי הראשונים.

7) שם הערה 18 ועמ' 38 הערה 11.

8) "...אבל הרמב"ם אף פעם אחת לא מזכיר בשם 'ספרי זוטא', וזה מכריח לומר שלפניו היה הספרי זוטא נכלל עם הספרי ולא היה נפרד בשם ספרי זוטא" (רמ"מ כשר ב'הרמב"ם והמכילתא דרשב"י' עמ' רכה). ואם קבלה היא נקבל.

9) שורש יא: "לשון מפורש במכילתא דר' ישמעאל"; עשה יד: "לפי שאמרו בספרי" [ר"י קאפח שם הערה 68 מציין: "פרשת שלח בשנוים קלים", ואיני יודע למה כוונתו]; הל' ציצית פ"א ה"ה: "אמרו חכמים הראשונים".

10) עשה כב: "ובמכילתא אמרו..... ושם אמרו"; ל"ת סז: "ולשון המכילתא"; הל' בית הבחירה פ"ח ה"א-ב. ראה הערת הורוביץ עמ' 292 על הגירסאות השונות שבדברי הס"ז.

11) עשה לא: "ולשון מכילתא"; ל"ת עז: "ובמכילתא".

12) עשה עג: "ולשון המכילתא"; הל' תשובה פ"א ה"א.

13) עשה צב: "ולשון המכילתא"; הל' נזירות פ"א ה"א. ראה עוד לקמן.

14) עשה קעו: "ולשון ספרי"; עשה קפב; הל' רוצח פ"ח ה"א. ראה עוד לקמן.

15) עשה רכה: "ולשון ספרי", ע"פ י"נ אפשטיין: "מכילתא וספרי בספרי הרמב"ם", 'תרביץ' שנה ו חוברת ג עמ' 127, צוין בהערות ל'מדרש הגדול' במדבר עמ' תקפד בהערה.

16) עשה רכה: "ולשון ספרי".

17) ל"ת קה: "ובמכילתא".

18) ל"ת רצב: "ולשון המכילתא . .... ובמכילתא"; הל' רוצח פ"א ה"ה. וציין לס"ז זה ב'אמבוהא דספרי' עמ' 530-533 הערות כא-כב ומשם ב'מקורות וציונים' פרנקל. ולפלא שציון זה נשמט מס' 'מראי מקומות'.

19) ראה גם הערתו של כ"ק אדמו"ר זי"עהרבי מליובאוויטש ב"מילואים לספר מראי מקומות" עמ' ג הערה 1.

20) ראה לדוגמא 'מקורות וציונים' הל' פרה אדומה פ"א הי"ב שמקורו ב'אמבוהא דספרי' עמ' 413 הערה עו; לעיל הערה 18. אבל לא מיצו את כל המקורות החדשים שאצלו, ויש להוסיף עוד, לדוגמא ראה שם עמ' 507 הערה כב מקור מפורש מהס"ז להל' נדרים פי"ב הי"ט; שם עמ' 539 הערה מט מקור להל' רוצח פ"ב ה"ב (עבדיו).

21) במדבר ו, ה.

22) ראה לדוגמא הערתם ל'כסף משנה' הל' תשובה פ"א ה"א והל' בית הבחירה פ"ח ה"א, 'מקורות וציונים' הל' נזירות פ"ה הי"ב, הל' רוצח פ"א ה"ה, פ"ח ה"א, ועוד.

23) זה גם המקור לדברי הרמב"ם בהלכה יד שם: "ואם עשה כן אינו לוקה", וראה ב'כסף משנה' שם. וכבר העיר על כך ב'אמבוהא דספרי' עמ' 147-148. אמנם לא מצאתי ציון זה לא ב'מקורות וציונים' ולא בס' 'מראי מקומות'.

הלכה ומנהג
מנין בברכת אירוסין ובברכת נישואין
הרב מרדכי פרקש
שליח כ"ק אדמו"ר - בעלוויו, וואשינגטאן

א. בגמ' כתובות (ז, ב): "גופא אמר רב נחמן אמר לי הונא בר נתן תנא מנין לברכת חתנים בעשרה שנאמר "ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה", ורבי אבוה אמר מהכא "במקהלות ברכו אלהים ה' ממקור ישראל"". וברש"י מפרש דעל ברכת מקור צריך קהל והיינו עשרה וכו'.

ובהמשך הגמ': "ת"ר מברכין ברכת חתנים בבית חתנים [כשנכנסה לחופת נישואין, רש"י], ר' יהודה אומר אף בבית האירוסין מברכין אותה [כשמקדשה מברכין כל ברכת חתנים] תניא אידך מברכין ברכת חתנים בבית חתנים וברכת אירוסין בבית האירוסין". והגמ' מביא נוסח הברכות עיי"ש.

בנוגע לברכת נישואין דהיינו השבע ברכות מפורש בגמ' דצריך להיות בעשרה, אבל בברכת אירוסין דהיינו הקידושין, מצינו מחלוקת ראשונים.

הרא"ש (שם סי' יב) כותב: "כתב רב אחאי [שאילתות פר' חיי שרה הט"ז] דברכת אירוסין בי', והר' שמואל הנגיד נחלק עליו ואמר שאין צריך י' אלא לברכת חתנים בלבד, שלא הוזכר י' אלא בברכת חתנים, ועוד הרי קידושין בפני ב' ואתה מצריך עשרה"?!. והרא"ש כותב "ולי נראה כדברי רב אחאי" ודוחה ראיות ר' שמואל הנגיד, עיי"ש. וכ"ה בר"ן (כתובות, שם) גם הטור (אבהע"ז סי' לד) הביא ב' הדעות והסכמת אביו הרא"ש לדעת רב אחאי, ובבית יוסף מעתיק דברי הרא"ש הנ"ל.

הב"ח מביא שגם דברי התוס' (כתובות שם, ד"ה שנאמר) הוא כדעת רב אחאי שצריך עשרה בברכת אירוסין, אבל הרמב"ם (הל' אישות פ"ג הכ"ג) לא הזכיר דצריך עשרה בברכת אירוסין ומדסתם משמע לכאו' דלא סבירא ליה.

ב. בשולחן ערוך, הנה בברכת אירוסין כותב המחבר (סי' לד ס"ד): "ברכת אירוסין צריכי עשרה לכתחילה".

ובברכת נישואין כותב (סי' סב ס"ד): "אין מברכים ברכת חתנים אלא בעשרה גדולים ובני חורין וחתן מן המנין" וכ"ה לשון הרמב"ם הל' אישות פ"י ה"ה.

והיינו דלברכת אירוסין אין עשרה מעכב בדיעבד, משא"כ בברכת נישואין כשאין עשרה א"א לברך כלל, וע"ש במפרשי השו"ע (חלקת מחוקק סי' סב סק"ג, ובית שמואל סק"ד) איך להתנהג בעיר דאין שם עשרה, אם לדחות הנישואין או שיינשאו בלי ברכות, עיי"ש. אבל דעת כולם שא"א לברך הברכות מבלי מנין עשרה.

וצ"ב מנין לו להמחבר לחלק בברכת אירוסין בין לכתחילה ובדיעבד, הרי בראשונים שהזכירו דצריך עשרה לא מוזכר הלשון "לכתחילה", רק סתמו דצריך עשרה להגיד הברכה, ומנא לן לחלק, ומאי שנא מברכת נישואין דלא מחלקים בין לכתחילה ובדיעבד ולעולם בעינן עשרה דוקא?

ג. ואוי"ל דהמחבר אזיל לשיטתו בפירוש גדר ברכת אירוסין דהנה נחלקו ראשונים בזה, י"א שהיא ברכת המצוות כדרך שמברכים על כל המצוות (רמב"ם הל' אישות פ"ג הכ"ג), וי"א שאין זו ברכת המצוות אלא ברכת הודאה ושבח להקב"ה שקדשנו והבדילנו מן העמים בענין אישות וצונו לקדש אשה המותרת לנו ולא את העריות (רא"ש כתובות פ"א סי' י"ב והר"ן בריש המסכתא שם, ועיי"ש).

כמו"כ נחלקו ראשונים באם קידש ולא בירך ברכת אירוסין, דלהרמב"ם (שם): "לא יברך אחר הקידושין שזו ברכה לבטלה, מה שנעשה כבר נעשה", אבל הרא"ש (כתובות פ"א סי' יז) מביא דעת רב ניסים גאון ש"הורה אם לא בירך ברכת אירוסין יברך בשעת נשואין עם ז' ברכות" ומסיים הרא"ש דכן מסתבר, עיי"ש.

ולכאו' המחלוקות תלויים זב"ז, להרמב"ם דברכת אירוסין הוא בגדר ברכת המצות, ס"ל דצריכים להיות עובר לעשייתן דוקא וככלל בברכות אלו, אבל הרא"ש דס"ל דהוא ברכת השבח א"כ לדעתו אפשר לברכו אף אחר מעשה הקידושין כיון שמשבח הוא על כללות החופה והקידושין, וזה עדיין נמשך כל משך הזמן ולכן כשעושה חופה יברך אז גם את ברכת הקידושין [ולהעיר מהמבואר באחרונים אודות "פעולה נמשכת" בקידושין, ואכ"מ].

והנה דעת המחבר בשו"ע הוא כדעת הרמב"ם שכתב (סי' לד ס"ג): "אם לא בירך ברכת אירוסין בשעה שקידש לא יברך אותה בשעת נישואין", הרי דס"ל להמחבר דברכת אירוסין הוא בגדר ברכת המצות וכנ"ל.

ד. לפי"ז י"ל דלמד המחבר דהמחלוקת בין רב אחאי גאון לר' שמואל הנגיד אם בעינן עשרה הוא רק אם ננקוט דברכת אירוסין הוא ברכת השבח דאז שייך סברא שנצטרך להודות בעשרה דוקא דהוה שבח מעליא וכיו"ב, אבל אם סוברים אנו שהוא בגדר ברכת המצות, מדוע נצטרך שיקיים המצוה דוקא בעשרה, דהיכן מצינו שמצוה מתקיימת דוקא בעשרה ואפי' בדיעבד.

ולכן המחבר שסובר כנ"ל, דברכת אירוסין הוא ברכת המצוה ע"כ ס"ל דגם הדעה שסוברת שצריך עשרה הוא רק שיאמר לכתחילה בעשרה (ואולי הוא גם מטעם שנוסח הברכה הוא נוסח של שבח והשווהו לברכת השבח), אבל בדיעבד אינו מעכב, ודוקא ברכת חתנים דהוה ברכת השבח (ראה ב"י ריש סי' סב בשם ראשונים וגם מהר"ן שלומד כן בדעת הרמב"ם) יש לנו פסוקים המחייבים עשרה גם בדיעבד, ומדוייק בלשון הבית שמואל (סי' סב סק"ד) שכותב "וברכת אירוסין לכולי עלמא א"צ עשרה אלא לכתחילה כמ"ש סס"י" לד וכן משמע בלבוש שם, ונראה שלמדו שאכן המחלוקת בין רב אחאי לר' שמואל הנגיד הוא רק לענין לכתחילה, אבל בדיעבד אכן לא נצטרך עשרה בברכת אירוסין.

ה. ויש לבאר עוד החילוק לענין דיעבד בין ברכת אירוסין לברכת נישואין, דחלוקים בגדרם, דברכת אירוסין הוא חובה פרטית של החתן עצמו, ומפורש הוא בדברי הנודע ביהודה (שו"ת אבהע"ז תנינא סי' א, הביאו הפתחי תשובה סי' לד סק"א ורעק"א בהגהותיו לשו"ע שם) שכותב: "וידע מעלתו שגם בנישואי חרש אני מסופק בברכות כי ברכת אירוסין על החתן לברך, והרמב"ם בתשובה כתב [לכאו' כוונתו לתשובת ר"א בן הרמב"ם המובא בריש ספר מעשה רוקח ח"א] שאם אחר מברך הוי ברכה לבטלה, רק החתן בעצמו יברך, והנה מנהג ישראל אינו כן והמסדר קידושין מברך, וכתב הב"ש [סי' לד סק"א] שהוא מטעם שלא לבייש את עם הארץ שאינו יודע לברך, ועכ"פ עיקר הברכה להוציא את החתן, וכיון שהוא חרש שאינו שומע אינו יוצא בברכה זו, ואיך יברך המסדר", עיי"ש. (להלכה יש דיעות חולקות עי' תבואות שור סי' א סקכ"ט, רעק"א בהגהותיו יו"ד סי' א על הט"ז סקי"ז, ואכ"מ).

מבואר מדברי הנו"ב שברכת אירוסין הוא חיוב גברא על המקדש, וחלות ברכה זו נפעלת ע"י הקידושין ומדוייק בלשון השו"ע (סי' לד ס"א): "כל המקדש אשה בין ע"י עצמו בין ע"י שליח מברך אקב"ו על העריות" וכו'. שהחתן עצמו צריך לברך על שאסר לנו וכו', ומה שצריך עשרה לכתחילה, הוא רק שיאמר הברכות לפניהם אבל אין לנועדים קשר לחיוב הברכה, ולכן ג"כ העשרה אינו מעכב בדיעבד.

ו. ולפ"ז יש לבאר ג"כ דאפי' לדעת הרא"ש שסובר דברכת אירוסין הוא ברכת השבח, וכן הוא דעת הרמ"א שחולק על המחבר, וכותב (סי' לד ס"ג): "אפי' קידש אשה מזמן ארוך מברכין ברכת אירוסין תחת החופה" והיינו כשלא בירך בשעת קידושין יוכל לברך גם אח"כ, וכפי המבואר לעיל הרי זה מתאים אם לומדים דברכת אירוסין הוא "ברכת השבח", (ובכל זאת מסכים עם המחבר (ס"ד) דבעינן עשרה רק לכתחילה.) ולא כמו ברכת השבח של ברכת חתנים דלכו"ע עשרה מעכב אף בדיעבד.

אבל לפי המבואר לעיל מובן החילוק, דאף ששניהם הם ברכות השבח עכ"ז חלוקים בגדרם, דברכת אירוסין הוא חובת חתן וברכת נישואין חובת הקהל. וכשהוא חובת חתן העשרה הוא רק לכתחלה, דחיוב הברכה חל גם מבלעדי הקהל. משא"כ בברכת חתנים חלות הברכה הוא ע"י הנועדים שנאספו להשמחה ואז יש מצוה שישמעו או שישמיעו שבע הברכות המבטאים "שבח להשי"ת ותפלה בעד החתן והכלה וישראל" (לשון תשובת הרמב"ם שם) וכ"כ בשו"ת אגרות משה (אבהע"ז ח"א סי' פז) אודות סדור קידושין לחרש וחרשת, ומביא דברי הנו"ב הנ"ל ושקו"ט בדבריו, ומסכים ג"כ שלא יברכו ברכת אירוסין, אבל לגבי ברכות נישואין כותב: "אבל ברכות נישואין צריך לברך גם בחרש וחרשת, כי ברכות נישואין מעולם לא ניתקנו דוקא על החתן והכלה אלא על כל המסובין בעת הסעודה והנמצאים בשעת הנישואין". וכ"ה בשו"ת הר צבי (או"ח ח"א סי' מד) שמביא דעת הנו"ב וכותב: "שבע ברכות נשואים היא מצוה על הנועדים ולא להוציא ידי חובתו של מי שהוא והמצוה היא שאחד יברך בעשרה", עיי"ש.

וכיון שכל הברכה הוא מחמת הנאספים, א"כ כשלומדים מהפסוק "במקהלות ברכו אלקים" שצריך להיות קהל של עשרה, מובן שזה מעכב גם בדיעבד, דמבלי העשרה אין כאן חיוב כלל וכנ"ל.

וג"כ מדוייק הוא בלשון השו"ע (סי' סב ס"א): "צריך לברך ברכת חתנים בבית החתן קודם נישואין", וכ"ה לשון הרמב"ם (הל' אישות פ"י ה"ג), ולא כתב כן בנוגע לברכת אירוסין, אף שלשון הגמ' הוא "בית אירוסין", כי בברכת חתנים החובה אכן על הנאספים בבית החתן ולא על החתן עצמו ודוקא כשיש מנין של נאספים אז חל חובת הברכה, ובפחות ליכא חיוב כלל.

הלכה ומנהג
חצי קדיש במנחה אחר קרה"ת
הרב צבי הירש רימלער
כולל 'צמח צדק' ירושלים תובב"א

בשוע"ר הל' שבת סי' רצ"ב סעי' ד' כותב וז"ל: "אין אומרים קדיש אחר קריאת התורה במנחה, שאין כאן במה להפסיק בין קדיש זה לקדיש שאומר קודם תפלה בלחש..ואסור לומר ב' קדישים זה אחר זה בלא הפסק..שלעולם אין אנו מתחילין תפלה בלא קדיש לפניה חוץ מתפלת השחר מפני סמיכת גאולה לתפלה", עכלה"ק.

ובשער הכולל פכ"ט סק"ד (נדפס גם בהוספות לשוע"ר עמ' [872] 48) כ' וז"ל: "אין אומרים קדיש כו': ובסידור כתב ואחר קריאת התורה מתפללין ואומרים ח"ק קודם התפלה. הלשון אינו מסודר, דהכי הול"ל ולאחר קה"ת אומרים ח"ק ומתפללין. אמנם הנה ידוע בבירור שלמעשה הנהיג אדמו"ר בשבת במנחה תיכף אחר הקריאה בס"ת, כשהש"ץ הולך להתיבה להתחיל קדיש מגביהין הס"ת, והש"ץ בבואו אל התיבה מתחיל מיד קדיש. ובסיום הקדיש עומדין כל הציבור תיכף להתפלל..והמנהג הזה נתפשט אצל כל המתפללים בזה הסידור, עד שזה כעשרים שנה שנדפסו הכתבים שנשארו מהגאון ר' נחמי' מדובראוונא (שהי' חתן בנו של אדמו"ר) ושם בשו"ת דברי נחמי' חאו"ח סימן יט נמצא מה שנתעורר הגאון הנ"ל לעיין בזה המנהג וז"ל: "צ"ע מאין הרגלים שנוהגין כו', דפשטות הלשון שבמג"א ושו"ע מוח"ז רבינו (הוא אדמו"ר הזקן) ז"ל סימן [רצב] דאין אומרים קדיש אחר קה"ת במנחה שאין כאן במה להפסיק כו', משמע דקדיש זה בטל לגמרי, והקדיש שקודם התפלה נשאר במקומו ממש כמו בשאר פעמים שאומרים אותו סמוך לתפלה..." עיי"ש בדברי נחמי' שהתחיל בצ"ע ונשאר בתמי'. ולא יתכן להאמין על גדול כמוהו שלא מצא במה ליישב את מנהג אדמו"ר. ומאחר שלא נמצא בין הכתבים שלו הישובים לא הי' להם להדפיס את הצ"ע שישאר כמתלונן על אדמו"ר..וא"א לומר שהקדיש שלאחר הקריאה בטל שהרי בפע"ח שער הקדישים נקרא איש"ר דאגדתא..לכן בשבת במנחה יש להסמיך התפלה להקריאה בכל מה דאפשר. העולה מזה שבדקדוק גדול כתב אדמו"ר ואחר קה"ת מתפללין תיכף בלי שום הפסק, והח"ק שעל הקריאה אומרים קודם התפלה". עכ"ל שעה"כ, ויעוש"ה.

והנה דיוקי' דהדברי נחמי' - "דפשטות הלשון שבמג"א ושוע"ר - (דאין אומרים קדיש אחר קה"ת במנחה שאין כאן במה להפסיק כו') - משמע דקדיש זה בטל לגמרי והקדיש שקודם התפלה נשאר במקומו" - לא יישב השער הכולל כלל, רק הוכיח מלשון הלבוש (שהובא במג"א) שהקדיש שלפני התפלה קאי אקריאה; וזה אינו ענין לתוכן דברי המג"א - וכפי שיתבאר בסמוך בעז"ה.

דהנה לשון המג"א (סי' רצ"ב סק"ב) הוא: "ואין אומרים קדיש על התורה, שאין כאן במה להפסיק בין קדיש זה לקדיש שקודם שמו"ע. ואפילו במנחה בתענית שמפטירין, אין כאן הפסק, דהפטרה שייכא אל הקריאה. וכן כתב ב"ליקוטי פרדס" שהקדיש שלפני שמו"ע קאי אקריאה, ואע"פ שמפסיקין בין הקריאה לקדיש עד שיגלול ס"ת לא חשיב הפסק, דסיומא אריכתא היא. עכ"ל (הלקו"פ), וכן משמע בלבוש". עכ"ל המג"א.

והנה מ"ש המג"א בשם הלקו"פ שהקדיש שלפני שמו"ע קאי אקריאה, לכאורה אינו בהתאם לסגנון התחלתו שכתב "ואין אומרים קדיש על התורה, שאין כאן במה להפסיק כו'" (דבלקוטי פרדס אכן באמת הלשון "אין החזן אומר קדיש מיד לאחר סיום קה"ת, (אלא ממהר לגלול התורה ובא לפני התיבה ואומר הקדיש, וסיומא אריכתא דקריאת התורה היא עד הנה")) והדברי נחמי' (שם) הרגיש בזה ורצה ליישב דמה שהביא המג"א שהקדיש שלפני התפלה קאי אקריאה "היינו משום דבלא זה א"א לומר קדיש בלי פסוקים קודם, אבל מ"מ עיקר התקנה בשביל התפלה";

- ודבריו לא זכיתי להבין, דהרי מפשטות הלשון "הקדיש שלפני התפלה קאי אקריאה" משמע להיפך - שעיקר תקנתה בשביל הקריאה; ובהכרח צ"ל שכוונת המג"א בהביאו הנ"ל הוא להביא ראי' למ"ש "שאין כאן במה להפסיק בין קדיש זה לקדיש שקודם שמו"ע", וכמובן מהמשך הלשון שהביא בשם הלקוטי פרדס - "שאע"פ שמפסיקין בין הקריאה לקדיש עד שיגלול ס"ת לא חשיב הפסק", ורק לזה הביא המג"א בשמו "שהקדיש שלפני שמו"ע קאי אקריאה", לראי' שאין הפסק בין הקריאה להקדיש שקודם שמו"ע, אבל באמת המג"א לא ס"ל שהקדיש קאי אקריאה מטעם שיתבאר בעזה"י, ולכן כתב סתם ש"אין אומרים קדיש על התורה כו'".

והנה אחר שהביא המג"א דברי הלקוטי פרדס, סיים - "וכן משמע בלבוש". ובשעה"כ הקשה ע"ז דנהפוך הוא, שבלבוש כתוב בפירוש שהקדיש שלפני התפלה קאי אקריאה, ובלקוטי פרדס לא נמצא הלשון הזה רק הלשון דסיומא אריכתא היא. וכ' שלכן - מחמת קושי' זו - השמיט רבינו הזקן הלקוטי פרדס שהביא המג"א שהקדיש שלפני התפלה קאי אקריאה.

ולפי משנת"ל דאין כוונת המג"א אלא להביא ראי' שאין כאן במה להפסיק, אתי שפיר:

א. שדוקא הלקוטי פרדס שכתב בפירוש שאין הפסק בגלילה וסיומא אריכתא היא, הביא המג"א לכל לראש, והלבוש שלא נמצא בו הלשון הזה כלל רק שהקדיש שלפני התפלה קאי אקריאה, כתב המג"א שכן משמע - ממש"כ דהקדיש קאי אקריאה - שאין כאן הפסק בין הקריאה להקדיש.

ב. כיון שרבינו לא הביא אלא הפסק של המג"א (אין אומרים קדיש..שאין במה להפסיק כו') - ולא הראיות שלו - (מהלקו"פ והלבוש) - ממילא מובן מדוע השמיטו.

והנה נת' שמלשון המג"א "אין אומרים קדיש על התורה כו'" מוכח דלא ס"ל שהקדיש קאי אקריאה, וביותר מוכח ממה ששינה מלשון הלבוש שכתב (סי' רצב סעי' א') וז"ל: "...בשבת במנחה שאין מפסיקין..בין הקריאה בס"ת וקדיש שלפני העמוד, אין צריך לומר קדיש על הס"ת כי הקדיש שלפני העמוד עלה קאי", עכ"ל. הרי מזה, דאי סובר המג"א שהקדיש קאי אקריאה, לא הול"ל "אין אומרים קדיש וכו'" אלא יותר נכון "אין צריך לומר קדיש וכו'" כיון שהקדיש עלה קאי, כפשטות לשון הלבוש; הרי מוכח דלא סבירא כן להמג"א, ומטעם שיתבאר בסמוך בעז"ה.

דהנה לשיטת הלקו"פ והלבוש שהקדיש שלפני העמוד קאי אקריאה, הטעם למה אין אומרים אותו על הבימה מיד אחר הקריאה כמו בשחרית, כתב הלבוש בסי' תצב שהוא "כדי שידעו העם שהגיע החזן לפני העמוד ויתחילו להתפלל שמו"ע מיד אחר הקדיש, משא"כ בשחרית, שכשיגיע החזן לפני העמוד מתחיל בקול- אשרי וגו' - וידעו העם שהגיע החזן לפני העמוד ושיאמרו מכאן ואילך סדר קדושה". עכ"ל. והיינו, שאין הקדיש לצורך התפלה עצמה, אלא לצורך הקריאה, ובאמת מקומו על הבימה מיד אחר הקריאה, ורק כדי שידעו שהגיע החזן לפני העמוד ויתחילו להתפלל, תיקנו לאומרו לפני העמוד.

אך המג"א (סי' רצב סק"ב) בקשר למה שכתב שלא להפסיק בין הקדיש לתפלת י"ח, הביא בשם סידור מהר"ר הירץ: "שלעולם לא יתחילו י"ח בלא קדיש שלפניו". עכ"ל המג"א. ושם בסידור הובא הטעם: "לפי שאין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש ולא בלא כלום..כי אין לעמוד בפתע פתאום להתפלל". ע"כ.

הרי שהקדיש הוא צורך התפלה ממש ולכן צריך לאומרו לפניו ולא משום דבר אחר, ולכן מטעם זה אין לומר שהקדיש קאי אקריאה ושאמירתו לפני העמוד הוא רק כדי שידעו שיתחילו להתפלל. וכיון שאין אומרים אלא הקדיש שלפני התפלה, מטעם שנת"ל (שאין במה להפסיק כו') הרי נמצא שאין כאן קדיש על הקריאה. ואכן בסידור הנ"ל כתב: "ולפי שאין הפסקה במנחה בשבת..אלא מיד לאחר קריאת התורה מתפללין ואומרים קדיש קודם התפלה, על כן אין אומרים קדיש לאחר קריאת התורה. עכ"ל רוקח". עכ"ל סידור הנ"ל.

ואחר שהוכחנו וביררנו שיטת המג"א, מובן שכן הוא שיטת רבינו הזקן שהביאו כלשונו, וגם מ"ש רבינו בסידור (נדפס בהוספות לשוע"ר עמ' [834] 10): "ואחר קריאת התורה מתפללין שמו"ע ואומרים חצי קדיש קודם שמונה עשרה" - הרי הוא ממש כלשון המובא לעיל בסידור הר' הירץ בשם הרוקח: "...מיד לאחר קריאת התורה מתפללין ואומרים קדיש קודם התפלה..." וא"כ ברור כוונת רבינו בזה, שהוא לומד כהמשך הלשון שם: "על כן אין אומרים קדיש לאחר קריאת התורה"!

והנה לפי הנ"ל אולי נזכה להבין הטעם למה שהנהיג רבינו הזקן שהש"ץ מתחיל הקדיש עוד לפני הכנסת הס"ת להיכל. והוא, שאם שהלשון שמביא בהלכה בנוגע לאי אמירת קדיש אחר הקריאה הוא "שאין כאן במה להפסיק כו' שאף שנוהגים לומר יהללו..אינו חשוב הפסק"; הרי הלשון שהובא בסי' הר' הירץ בשם הרוקח (שכפי הנראה, ממנו הביא רבינו בסידור כנ"ל) הוא, "שאין הפסקה..אלא מיד לאחר קריאת התורה מתפללין, ואומרים קדיש קודם התפלה"; שמלשון זה משמע שאין הפסקה כלל בין הקריאה לתפלה, וא"כ יוצא שמיד אחר הקריאה, מתחיל לומר הקדיש לתפילה, ועכ"פ עוד לפני הכנסת הס"ת להיכל. ונמצא שעכ"פ רמז רבינו' הזקן מנהג זה בהביאו מלשון הנ"ל בסידורו. והכל ניחא בעז"ה ית' ויתעלה[1].

ובהמשך להנ"ל כתב די"ל כוונת רבינו במ"ש בסידור ואחר קה"ת מתפללין וכו' הוא שאם מתפללין אחר קה"ת אז אומרים ח"ק קודם שמו"ע, אבל אם אין מתפללין אחר הקריאה אז צ"ל הח"ק תיכף אחר הקריאה. ולפי משנת"ל, ר"ל עוד יותר; שאם מתפללין אחר קה"ת אז אין אומרים ח"ק אחר הקריאה אלא קודם שמו"ע, אבל אם אין מתפללין אחר הקריאה אז צריכים לומר ח"ק אחר הקריאה!

ובקונטרס הסידור (להנ"ל; נדפס בסוף שער הכולל הוצאת תשנ"א) אות לא כתב, שמצא בסידור דפוס זיטאמיר שהשמיטו התיבות "מתפללין שמונה עשרה", וכתב שם בזה הלשון: "ואחר קריאת התורה אומרים חצי קדיש קודם שמונה עשרה". ומסיק: "ואתי שפיר מאד, וצריך בירור אם כן הוא בסידור הישן או שתיקן זה מדעת עצמו".

ולפי משנת"ל, אדרבה, הלשון "ואחר קריאת התורה מתפללין וכו'" אתי שפיר מאד, שדוקא לכן אין אומרים קדיש אחר הקריאה, אלא קודם שמו"ע (כנ"ל); וכפי שנתברר ונתבאר יסודו מסידור הר' הירץ (בשם הרוקח) - ומתאים לשיטת רבינו בשלחנו; ואילו הלשון דדפוס זיטאמיר צ"ע, דטפי הול"ל "ואחר קריאת התורה אומרים חצי קדיש ומתפללין שמונה עשרה" (וכפי שהקשה בשעה"כ) ולא באופן שאין לו הכרע: "ואחר קה"ת אומרים חצי קדיש", או "אומרים חצי קדיש קודם שמונה עשרה"; ואפשר דכוונתו שמיד אחר הקריאה מתחיל לומר הקדיש שקודם שמו"ע, כנ"ל במנהג רבינו.


1) ובבדי השלחן להגרא"ח נאה ז"ל (ח"ג סי' צא סוסק"ד) כתב שבמקרה שלא קראו בתורה עד אחר התפלה, שצריכין לומר ח"ק אחר הקריאה קודם הגבהה, דהח"ק שקודם התפלה קאי גם אקריאה, אבל בלא זה צריכין לומר קדיש על הקריאה עצמה; עכ"ל. ומובן שכן הוא - שבמקרה כזה צריכין לומר ח"ק אחר הקריאה קודם הגבהה - גם לפי מסקנתנו, אך מטעם שאין כאן מניעה מחמת הקדיש שקודם התפלה - ב' קדישים זא"ז - ולא מפני שקאי אקריאה כמשנת"ל בפנים בארוכה.

פשוטו של מקרא
ולא תאמר אני העשרתי את אברהם
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

בפירש"י פרשת לך לך ד"ה ולא תאמר וגו' (יד, כג): "שהקב"ה הבטחני לעשרני, שנאמר ואברכך וגו'".

שמעתי שואלים לפי זה למה אמר אברהם בפרשת לך לך (יב, יג) "...למען ייטב לי בעבורך וגו'", ופירש רש"י שם "יתנו לי מתנות".

וראיתי בחומש שי למורא שמביא בשם גור ארי' על הפסוק "ולא תאמר אני העשרתי את אברם", וז"ל:

"ואם תאמר, הרי קבל מתנות מפרעה ולא אמר שהקב"ה הבטיחו לעשרו, כי על כרחו זהו מהעושר שהבטיחו הקב"ה, ואם כן למה לא רצה לקבל ממלך סדום.

ויש לומר שכאן מפני שנתן לו מלך סדום רק מפני שנשבה ומכח הפסד שהגיע לו, אין זה בכלל "ואברכך", שברכה היא רק דבר שבא מכח ברכה, ולא מכח צרה, אבל פרעה שנתן לו לכבודו, זוהי הברכה שהבטיחו הקב"ה שיהי' מכובד עד שיתנו הכל אליו מתנות והוא בכלל "ואברכך".

ואף על פי שגם פרעה נתן לו בשביל המכות שבאו עליו, זה לא נחשב קללה כי הי' בשביל כפרתו אבל באלו המלכים שנשבו במלחמה לא נקרא דבר זה ברכה אם הי' מקבל מהם", עכ"ל.

וראיתי גם בספר ליקוטי יהושע תירוץ בנוגע לשאלה הנ"ל, וז"ל:

"... וראיתי בשם ספר שם משמואל שכל ענין הלכתו של אברהם למצרים הי' בשביל ישראל שעתידים היו להיות במצרים ואברהם הלך לפניהם לסלול להם הדרך ולהכין להם המקום שח"ו לא תהא להם נפילה בגלות ולא ישתקעו בטומאה, וכיון שהי' צריך להתקיים בהם גם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ע"כ צריך הי' גם אברהם לנצל את מצרים ולקחת מהם מתנות, ומעשה אבות סימן לבנים". עכ"ל.

וצ"ע למה אין רש"י מפרש כלום בענין זה.

טענת אברהם "הן לי לא נתתה זרע"

הנ"ל

בפרשת לך לך יש שני פסוקים שתוכנם אחד לכאורה ונכתבים בזה אחר זה ואין רש"י מפרש כלום בנוגע לזה.

בפסוק (טו, ב) כתיב: "ויאמר אברם..מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר".

ובפסוק (שם, ג) כתיב: "ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן בית, יורש אותי".

וראיתי בחומש אוצר הראשונים שמביא תירוץ של רבינו חננאל וז"ל:

"ומה שאמר שני אמירות בלא עניי' בנתיים ויאמר ה' אלקים מה תתן לי ואנכי הולך ערירי וגו' ויאמר אברם הן לי לא נתת זרע וגו', כי הראשון הוא מחשבה כמו ויאמר עשו בלבו אמרתי אני בלבי, כלומר חשב בלבו מה יהי' השכר ואנכי הולך ערירי", עכ"ל.

ולכאורה צריך עיון על תירוצו שהרי כאן לא נאמר "בלבו" ועוד שנאמר "ה' אלקים".

ובשם תוס' השלם מביא שם, וז"ל: "כל מקום שנאמר ויאמר ויאמר שני פעמים אינו אלא לדרשה, אף כאן נאמר ויאמר אברם ה' אלוקים מה תתן לי ובן משק ביתי רוח הקודש לא רצה לעזוב אותו כי שאל שלא כהוגן להיות לו זרע כדי לעיין בדרכי ביתו ולשמור כל אשר לו, והי' קובל לפני הקב"ה על אשר אליעזר הי' בן משק ביתו ומפרנס אותו, וכי לא הי' אדם חשוב אליעזר ונאמן לשמור ולהתעסק בכל אשר לו, והלא הי' צדיק גמור, ועל כן לא ענה אותו רוח הקודש לפי ששאל שלא כהוגן, אבל עתה ששאל זרע כדי לירש את אשר לו כדכתיב והנה בן ביתי יורש אותי, הוא קובל על אליעזר שהי' עבדו יורשו, אז שרתה עליו רוח הקודש וענתה לו, כדכתיב והנה דבר ה' לאמר לא יירשך זה וגו', כי בפעם הזאת שואל כהוגן", עכ"ל.

ומביא שם עוד תירוצים אחרים, אבל אינם לפי פשוטו של מקרא.

וצ"ע למה אין רש"י מפרש כלום בנוגע לזה.

פשוטו של מקרא
פי' הפשוט בצירוף "ה' אלקים"
הרב יעקב יוסף קופרמן
ר"מ בישיבת תות"ל - קרית גת, אה"ק

עה"פ (בראשית ב, ה) "כי לא המטיר ה' אלקים על הארץ וכו'" מפרש רש"י בד"ה ה' אלקים: "ה' הוא שמו, אלקים שהוא שליט ושופט על כל העולם וכן פירוש זה בכל מקום לפי פשוטו ה' שהוא אלקים".

ולכאו' יל"ע מדוע לא פירש רש"י את הפי' הנ"ל כשנזכר ה' אלקים בפסוק שלפנ"ז שבו נאמר לראשונה את הצירוף הזה של ב' השמות ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים" ומדוע המתין לבארו רק בפעם השניה בפסוק שמופיע הצירוף בה' ואלקים?

ונ"ל בפשטות ע"פ מה שכבר באר רש"י בפסוק הראשון בבראשית בד"ה ברא אלקים "ולא אמר ברא ה' שבתחלה עלה במחשבה לבראותו במדת הדין וראה שאין העולם מתקיים והקדים מדת רחמים ושתפה למדת הדין והיינו דכתיב "ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים".

ועפ"ז י"ל דלכן לא ביאר רש"י את הענין בה' הוא שמו וכו' על הפסוק הראשון שבו מופיע הצירוף הזה משום דבפסוק זה מבואר הענין דשיתוף מדת הרחמים שהיה בנוגע לכל הבריאה ולכן כאן כשמדובר על כללות ענין הבריאה "עשות . . ארץ ושמים" יש לפרש התיבות ה' ואלקים כפי שכבר ביאר רש"י דזה מורה על השיתוף של מדת הרחמים שהי' בבריאה.

ודוקא בפסוק השני שאין המדובר על כללות ענין הבריאה אלא על הענין דמטר שהוא ענין פרטי ומסויים (לפ"ע), מתעוררת השאלה מה הפי' כאן בה' אלקים? ולכן פירש שה' הוא שמו, ואלקים זה הענין שהוא שליט ושופט.

אלא שלאחרי שנתבאר הביאור הנ"ל בנוגע להמטיר "ה' אלקים" הרי שזהו (כפי שכתב רש"י) הביאור בכל מקום לפי פשוטו "ה' שהוא אלקים" וזה יתכן לומר גם בפסוק של ביום עשות ה' אלקים, שנוסף על הענין דשיתף מדת הרחמים, יש גם פי' הפשוט "ה' שהוא אלקים", אבל מלכתחילה עדיין לא הי' איזה הכרח לפרש כן כיון שישנו הפירוש דשיתף מדת הרחמים שלכן המתין רש"י לבארו עד פעם השני' שבה נזכר הענין דה' אלקים.

פשוטו של מקרא
השלכת אברהם והרן לכבשן
הרב חיים מרדכי פעווזנער
פרפניון, צרפת

עה"פ (נח יא, כח) "וימת הרן על פני תרח אביו", מפרש רש"י (בפירוש השני) וז"ל: "ומדרש אגדה יש אומרים שעל ידי אביו מת, שקבל תרח על אברם בנו לפני נמרוד על שכתת את צלמיו והשליכו לכבשן האש, והרן יושב ואומר בלבו אם אברם נוצח, אני משלו, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. וכשניצל אברם אמרו לו להרן משל מי אתה, אמר להם הרן משל אברם אני. השליכוהו לכבשן האש ונשרף, וזהו אור כשדים, עכ"ל.

ונשאלת השאלה "קלאץ קשיא": הרי אם היה הרן ניצל, היה פעולת אברהם להשפיע על בני דורו גורמת להרבה יותר ללכת אחריו ולמה לא ניצל על כל פנים בזכות אמונתו זו, כדי להפיץ עי"ז יותר האמונה בהשי"ת?

ואולי י"ל ע"פ מה שמצאתי בזהר הקדוש (ח"א עז, ב) וזה לשונו: "...כיון דרמו אברהם לנורא דכשדאי אתגלי עלי' קב"ה ושזבי', והוה הרן אחוי קאי תמן. אמרו כשדאי בגין זכותי' דהרן אשתזיב (אברהם) מיד נפק שלהובא דאשא ואוקדיה להרן", ע"כ. [והא גופא טעמא בעי: למה היו הכשדים חושבים שניצל בזכות הרן?]

ואולי זאת היא כוונת רש"י, ודוחק.

דא"ג, בתחילת הענין שם בזוהר אומר שהרן הי' הראשון שמת בחיי אביו, וז"ל (שם) : "...אלא עד ההוא יומא לא הוה ב"נ דמית בחיי אביו כו'", ע"כ.

וצלה"ב: הלא בפר' בראשית מסופר אודות מיתת חנוך כשהי' בן שסה (365). שנולד לאביו בהיותו בן קסב (162) ואביו חי תתקסב (962) שנה, הרי יוצא שחנוך מת כשאביו הי' בן תקלז (537). הרי חי אחר מיתת בנו תכה (525) שנה. א"כ הרן אינו הראשון שמת בחיי אביו?

ואולי חנוך אינו נחשב שהרי מת לפני זמנו, כמפורש בכתוב. וצריך עיון.*


*) ואולי הזוהר ס"ל דכיון שעלה לשמים ונהיה מלאך דחנוך הוא מט"ט לא נחשב שמת. המערכת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא