E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
- תשע"א
פשוטו של מקרא
"עבדים" חסר
הרב גמליאל יוסף דריי
'כולל מנחם' שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר

בפרשת חיי שרה (כ"ד, ל"ה) אמר אליעזר אל בתואל ולבן "וה' ברך את אדוני מאד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים"

והנה המלה עבדים היא חסר, ומדוע אין רש"י מסביר מהו החסירות שיש כאן, וכמו שמסביר בהרבה מקומות?[1]

ויותר תמוה בזה שכל העבדים שכתובים בתורה הם מלאים[2] והבן חמש למקרא קשה לו למה כאן כתוב חסר?

וע"כ צריך לומר שיש פה איזה לימוד מזה שכתוב חסר ומהו אותו הלימוד?

והנה אין דרכו של רש"י לבאר כל המלא וחסר שבמקרא, וז"ל רבינו בלקו"ש ח"ל ע' 111, "נתבאר כמ"פ - וכ"כ במפרשי רש"י - שהשינויים ד"מלא" ו"חסר" כשלעצמם אינם ענין המעורר קושי בפשש"מ (שלכן עפ"י רוב אין רש"י מבאר הטעם לחסרות שבמקרא) ובמקום שרש"י מבאר טעמם ה"ז רק משום שעי"ז מתבאר דבר הקשה בפשוטו של מקרא..." עכ"ל.

[וכן הוא בגור ארי' בראשית א' י"ד וז"ל "ורש"י דקדק בכאן יותר על חסרון וא"ו מן שאר ווי"ן מלאים וחסרים הרבה... וכן הוא במשכיל לדוד שם שאין דרך של רש"י לבאר כל חסרים ומלאים שבמקרא, ורק כשקשה לו על א' מאותם חסרים אזי מתייחס אליו. וע"ש].

אמנם בנדו"ד קשה לומר שאין כל ענין להתייחס לאותו חסר, כי הרי בכל התורה כולה כתוב עבדים מלא[3] חוץ מאותו עבדים (חסר) - ועכצ"ל שיש איזה לימוד מזה

ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

[ואולי הי' אפשר לבאר ע"ד הצחות עכ"פ שאותם המילים שאמר אליעזר עבד אברהם אל בתואל ולבן, והוא הרי הי' העבד הכי חשוב של אברהם מתוך כל עבדיו, אז כתוב חסר כי אז באותו זמן הי' אברהם חסר את עבדו זקן ביתו ... וזה מה שרמז אליעזר אליהם כדי להראות איך שהי' חשוב כלפי אברהם ומ"מ שלח אותו אליהם כדי להתעסק עם שידוך בנו, וזה הי' אולי נותן עוד איזה רמז להם שמדובר כאן בענין רציני[4] ועד כדי כך שעכשיו חסר לאברהם[5] - אמנם ברור שצ"ע למה רש"י איננו מתייחס לזה והרי הנ"ל היא שאלה ופליאה אצל הבן ה' בפשש"מ!]


[1]) בראשית כ"ה כ"ג – ופסוק שלאח"ז כ"ד – בראשית ט"ז ה' – בראשית כ"ה ו' – בראשית א' כ"ח, ובעוד הרבה מקומות.

[2]) בראשית ב' י"ד – בראשית מ"ג י"ח – מ"ד ט' – מ"ד ט"ז. ועוד.

[3]) ועיין מש"כ המנחת שי "דין לחוד חסר יו"ד בלישנא, וכל עבדים דאורייתא מלא" עכ"ל.

[4]) ועיין ברש"י כ"ד ל"ו שלכן הראה להם שטר מתנה – וכן כל המשך הסיפור בפשש"מ הוא איך שרצה להראות להם שאברהם חשוב. וד"ל.

[5]) ואולי יש להוסיף [ע"ד הצחות] בספר שמות ג' י"ח כתוב "אלוקי העברים" עם שני יודי"ן, וברש"י ישן יו"ד יתרה רמז לי' מכות ע"כ. וכמו ששם ההוספה היא מזה שיש עוד יו"ד, אולי גם כאן יש לומר שחסר יו"ד כי אליעזר לקח אתו גם יו"ד (עשרה) אנשים והם האנשים שהיו איתו שמוזכרים רק שני פסוקים לפנ"ז. "ומים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר איתו" (פסוק ל"ב), ומובן שגם הם היו חלק מעבדי אברהם וי"ל שזהו מה שכתוב "ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו בידו, כי היו ביחד אִתּו עוד עשרה אנשים כנ"ל.