E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ניצבים-וילך שבת סליחות - תשע"א
שונות
הכתב של לוחות השניות
הרב לוי יצחק ראסקין
דומ"צ בקהילת ליובאוויטש, לונדון

תמהתי מאד לראות בגליון האחרון (א'כא ע' 84 ואילך) דיון על מי כתב את הלוחות השניות. שאין זה טועה בדבר משנה אלא בדבר המפורש בתורת משה: "פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שברת" (פרשת תשא לד, א). ונשנו הדברים במשנה תורה (עקב י, א). וכן זכור כל אחד המשל בפירוש רש"י תשא שם.

ומה שבלקו"ש חי"ד ע' 31 נאמר שבלוחות הראשונות "היו בהם שתי מעלות: א) מעלת הלוחות עצמן מצד עצמם – מעשה אלקים המה"; מעלתם מצד "מכתב אלקים" החרות עליהם" – הרי הכוונה שבניגוד לזה, בלוחות השניות היה רק המעלה השני', לא הראשונה.

וכן מה שהרבי כותב בהע' 11 שם, שלפי טעות הכותב היינו שמשה כתבן ועל ידי נס היו המ"ם וסמ"ך שבהן נתלין - אין זו הכוונה כלל וכלל, כי אם לפרש הנאמר בתניא פנ"ג על בית הראשון, שהיו בו הלוחות שהיו "מעשה אלקים", שהקשו על זה דהלא "מעשה אלקים" היינו לוחות הראשונות והם הרי נשברו, וכפי שמציין שם לסה"ש תש"ג ע' 123 שהקשו כן. וכאן מוסיף הרבי לבאר, שהגם שגוף לוחות השניות לא היו מעשה אלקים, אך העובדא שהמ"ם וסמ"ך שבהן עמדו בנס, היינו ה"מעשה אלקים" שבהן, בנוסף על מה ש"המכתב מכתב אלקים הוא" הוא כפשוטו גם בלוחות השניות.

ומדי דברי אשתף עם הקוראים שתי הערות על פרק חמישי דאבות (הנלמד בשבת זה), מתוך רשימת ההשמטות ל'סדור רבנו הזקן עם ציונים מקורות והערות':

והמכתב – רש"י (פסחים נד, א ד"ה המכתב) כתב שני פירושים: א) צורת האותיות; ב) עט וחרט שנכתב בו חקיקת הלוחות. בפירש"י שבס' דרך החיים נאמר: "והכתב. הם אותיות; והמכתב הם התיבות", ואילו בפירוש רש"י לאבות שבש"ס כתב רק הפירוש הב', וכן הוא במחזור ויטרי (ח"ב ע' 541): "והמכתַב עט שבו נחרתו הלוחות, שקורין גרייפא. ואני קיבלתי והמַכתב". וראה סדור ר"ש סופר (ח"ב ע' 606 בחצאי-ריבוע) שלפירוש רש"י הא' יש לנקד 'מִכְתָּב', ולפירושו הב' יש לנקד 'מַכְתֵּב', וראה כן במלאכת שלמה כאן, ושם כתב שגירסת רוב המפרשים הוא 'מִכְתָּב'. רז"ה ניקד 'מַכְתֵּב', וכן הוא בסדור של"ה ד"ב המושפע ממנו, ואילו היעב"ץ (לוח ארש ח"ב סי' קמ) אישר הניקוד 'מִכְתָּב' [ועל הפירוש 'עט' מקשה, שהלא אף לוחות השניות כתובים באצבע אלקים (וכן הקשה המהר"ל בדרך החיים), ולכן מסיק שהפירוש הב' של רש"י הנ"ל לא יצא מפי רש"י]. ואולי העדיף רבינו נוסח 'מִכְתָּב' כי הוא לישנא דקרא (שמות לב, טז).

והלוחות – היינו לוחות הראשונות, אבל לוחות שניות פסלן משה עצמו (רש"י). ובאור התורה פ' תשא (ב'כא) מציין על כך לרבינו בחיי על הפסוק (תשא לד, א), שהקב"ה אמר למשה "הבא אתה הנייר שלך" [והוא מפורש יותר מלשון רש"י שם: "אתה קנה לך נייר אחר"].