E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ כי תשא - פרשת פרה - תשס"א
הלכה ומנהג
אם לבישתו היינו הנחתו
הרב שלום דובער לוין
ספרן ראשי בספריית אגודת חסידי חב"ד

יש לעיין בדין אם א' יוצא בשבת והוציא בשוגג מטפחת ונזכר, אם מותר להלבישה ולעשות הנחה בהיתר, או נאמר דביטולו לגופו (שלכן מותר להוציא מלבושיו הלבושים עליו) הוי הנחה, כדאמרינן (שבת קב) אם היתה שבת והוציאה בפיו חייב ופי' תוס' דבליעתו היינו הנחתו, וא"כ אסור להלבישה.

והנה התוס' בעירובין (כ' ע"א ד"ה לא) אומר הטעם משום דמבטלי אגב גופו, וא"כ ה"ה גבי מלבוש דמבטלי אגב גופו, או אולי היינו דווקא גבי מאכל שישארו שם לעולם (כמ"ש תוד"ה אגוז שבת ה' ע"ב, גבי כתיבתה היינו הנחתה, כיון שהניחם במקום שישארו שם לעולם) משא"כ מלבושים.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות