E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ צו - שבת הגדול - תשס"א
חסידות
הדוגמא מהמדידה דמצוות סוכה
הרב נחמן שאנאוויטש
תושב השכונה

בהמשך תרס"ו פרשה נח ע' נב מבאר ההפרש בין הרצון דמע"ב להרצון דהמצוות דהרצון דמע"ב הוא בחי' הרצון הפשוט שלפנה"צ, וכמו שהוא בעצמותו הוא רצון השייך לעולמות - והו"ע ההשערה בכח איך יהיה אופן ציור העולמות, ומשם נמשך אח"כ בחי' המדידה בפועל לאחר הצמצום באופן המשכת בבחי' מעומ"ט וקדימה ואיחור וכו'.

משא"כ הרצון דמצוות הוא בחי' פנימיות ועצמות אוא"ס שלמעלה מהרצון דעולמות, ואינו נמדד בהמדידה דמעומ"ט, וע"י המצוות ממשיכים הגילוי דאוא"ס למטה כמו שהוא למעלה ממש.

ומקשה בזה שם, דלכאו' במצוות עצמם יש להם מדידה בהרצה"ע דמצוות, ומביא כמה דוגמאות לזה ובין השאר מביא הדוגמא מסוכה שצריך להיות לא פחות מז' טפחים ומשהו, דזוהי שיטת רש"י בסוכה ד, א ד"ה אם יש בה.

והנה במהרש"א שם הקשה על רש"י וז"ל "צ"ע דהוסיף כאן ולקמן גבי עמוד בשיעור סוכה משהו על ז' טפחים, ובכמה דוכתין במכילתין נראה דלא הוי שיעור הסוכה אלא ז' טפחים מצומצמים, והטעם דגברא באמתא יתיב ושלחנו טפח, כדאיתא בירושלמי וכמ"ש הראש ע"ש". עכ"ל. וכן פסק הרמב"ם פרק ד מהלכות סוכה ה"א "ורחבה אין פחות מז' טפחים על ז' טפחים", וכן בטור ובש"ע סימן תרלד סעי' א, וכן פסק אדמו"ר הזקן בשולחנו סימן תרלא ה"י.

וי"ל דזה שבהמשך שם נקט דוקא שיטת רש"י דסוכה דצריך להיות לא פחות מז' טפחים ומשהו - הוא להדגיש עד היכן היא המדידה דבמצוות - דרואים בגלוי שאפי' המשהו נוגע. ואף להלכה שיעור הסוכה הוא ז"ט על ז"ט בלא משהו, הנה דוקא מכאן שמעינן דאם חסר אפי' משהו משיעור הז"ט - תפסל הסוכה, ובזה מודגש יותר המדידה המוגבלת שבמצוות.

חסידות
לפשר ה'הג"ה' מהתניא שב"הערה לתיקון חצות"
הרב אהרן ברקוביץ
ירושלים עיה"ק

ב"הערה לתיקון חצות" שבסידור אדמו"ר הזקן, בתחילתה, נאמר בזה"ל:

..ע"פ מה ששמעתי ממורי ע"ה בענין יראה פנימית וחיצונית, דיראה פנימית ירא בושת ד"מ כמו שיש בושה לפני אדם גדול בדורו וצדיק כו' שהבושה היא מפנימיותו ולא מחיצוניותו, וזו היא יראה עילאה להתבושש מאור א"ס ב"ה המלובש בחכמה עילאה כ"ח מ"ה דכולא קמיה כלא כלא ממש חשיבא, וע"י ביטול זה החכמה תחיה וכו' וכמ"ש בפל"ט בהג"ה, ומזה נמשכה ג"כ הבושה וכו' וזהו י' של שם הוי"ה ב"ה. ויראה חיצונית היא ד"מ כמו היראה ופחד ממלך גדול ונורא, שבחינת גדולת מלכותו היא מבחי' חיצוניותו שהיא התפשטות מלכותו.. וזהו ה' אחרונה של שם הוי"ה ב"ה וכו'. עכ"ל.

על הציון להג"ה בפ' ל"ט [שבתניא] מעיר כ"ק אדמו"ר (בסידור תו"א צט, א): טה"ד? מ? עכ"ל.

שהרי בהג"ה בפל"ט אין לכאורה שום דבר השייך לכאן, ולכן משער הרבי שהכוונה להג"ה בפרק מ', ששם נאמר: ..וה' תתאה היא יראה תתאה עול מלכות שמים ופחד ה' כפחד המלך ד"מ שהיא יראה חיצונית ונגלית, משא"כ יראה עילאה ירא בושת היא מהנסתרות לה' אלקינו והיא בחכמה עילאה יו"ד של שם הוי"ה ב"ה כמ"ש בר"מ. עכ"ל.

והשערה זו צ"ע לכאו', שהרי אם הכוונה להג"ה זו בפ"מ, מדוע ציין רבינו הזקן להג"ה זו באמצע המשפט, והרי כל הענין שלפניו ושלאחריו – הן ענין היראה פנימית והן ענין היראה הפנימית – נאמר בתניא שם, ולמה לא ציין להג"ה זו בתחילת הענין או בסופו?

ותו, ענין זה שבהג"ה בפ"מ אינו חידוש שנתחדש בס' התניא, וכפי שמצויין שם גופא לרעיא מהימנא.

וצ"ע מדוע לא פירש רבינו בפשטות, שהכוונה להג"ה בפ' ל"ה שבה מבואר ענין התלבשות אור א"ס ב"ה בספירת החכמה דוקא משום ביטולה, וזה הענין המבואר באותו משפט שבו מציין רבינו הזקן כאן להג"ה בתניא.

והג"ה זו היא מהחידושים הגדולים שבס' התניא, וניתן לומר בוודאות שהיא ההג"ה המצוטטת ביותר במאמרי הדא"ח (וזכר לדבר במאמר הראשון שבסידור, בד"ה הקל קול יעקב קרוב לתחילתו, שמציין להג"ה זו בקשר למלים "ה' בחכמה" וענין התייחדות החכמה עם המאציל ב"ה, אע"פ שבהג"ה עצמה לא מופיעות מלים אלו כלל).

ולכאו' גם קרוב יותר לומר שבגלל טה"ד נתחלף מפל"ה לפל"ט, מאשר מפ"מ לפל"ט.

העיון במדור "מ"מ שנזכר והובא סש"ב" בספרי דא"ח – שנערך ע"י רבינו זצ"ל ונדפס ב'ספר המפתחות' (תשכ"ו) עמ' יז ואילך – מגלה שני דברים:

[א] ההג"ה בפ' ל"ה היא היחידה שנתייחד לה ערך בפ"ע (לעובדה זו יש גם פן נוסף, דהיינו, שמפרק ל"ה לא הובא באותם ספרי דא"ח, אלא רק ההג"ה שבו!).

[ב] תיקון הטעות מ'פל"ט' ל'פ"מ' נרשם שם 'ע"פ כ"ק אד"ש' – דהיינו מוהריי"צ, וללא 'סימן שאלה' או סימן אחר המורה על ספק.

חסידות
"ויסודן" – לשון נקיבה
הרב אהרן ברקוביץ
ירושלים עיה"ק

בקונטרס 'מ"מ, הגהות והערות קצרות לסש"ב' מרבינו, בסוף 'חינוך קטן' (עמ' שמב-שמג), כותב הרבי שתיבת "ויסודן" היא בל' נקיבה, וא"כ קאי על "אהבה ויראה" ולא על "דברים המעוררים" [שאז הי' צ"ל "ויסודם" במ"ם ולא בנו"ן].

ואם אכן זהו הפירוש, שהנו"ן מורה על ל' נקיבה, אזי איני מבין מנלן הכי. והרי כמה משפטים לעיל מיניה נאמר "שכרן של צדיקים" בנו"ן, ושם הוא בוודאי ל' זכר. ודוגמאות כאלו יש עוד למכביר.

חסידות
נתינת כסף גזול לצדקה [גליון]
הרב שמואל זאיאנץ
ר"מ בישיבת תות"ל - מאריסטאון

בגליון הקודם [תתיד] העיר הרב יעקב משה שי' וואלבערג בדברי אדמה"ז בתניא פל"ז, דשם מבואר איך שע"י עשיית המצות ממשיכים גילוי אוא"ס להתלבש בגשמיות עוה"ז (שהיה תחלה תחת ממשלת נוגה וחיותה ממנה), שהם כל הדברים "הטהורים ומותרים שנעשית בהם המצוה מעשיית כגון קלף התפילין ... וכמרז"ל לא הוכשר למלאכת שמים אלא טהורים ומותרים בפיך. וכן אתרוג שאינו ערלה, ומעות הצדקה שאינן גזל וכיו"ב, ועכשיו שמקיים בהם מצות ד' ... החיות עולה ומתבטל ונכלל באוא"ס ב"ה..." ובהג"ה על "אתרוג שאינו ערלה" כתב ש"הערלה היא מג' קליפות הטמאות לגמרי שאין להם עליה לעולם כמ"ש בע"ח וכן כל מצוה הבאה בעבירה ח"ו".

והעיר הרב הנ"ל דמבואר מזה דאם נותן צדקה מכסף גזול (דאין החיות עולה לקדושה) - דלכאו' אין מקיים מצות צדקה בדומה לב' דוגמאות האחרות: א) כתיבת ס"ת על קלף בהמה טמאה. ב) לקיחת אתרוג דערלה דבזה אין בזה קיום תפילין ואתרוג כו'. וע"ז הקשה מההלכה ברמב"ם דמי שגזל חצי שקל ושקלו יצא (פ"ג שקלים, י).

והביא העונג יו"ט שהקשה למה לא הוי מהב"ע, ותי' לחלק בין מצוה שהוא תשלום חוב ומינכר דעשה מצוה ששילם חובו, שבזה יוצא ואין בו משום מצהב"ע, בין דבר שלא מינכר שעושה מצוה דבזה נאמר דמהב"ע לא יי"ח. ולכן אפשר לומר דבצדקה דאינו חוב עליו שפיר אמרי' דהוה מהב"ע.

אבל נשאר בצ"ע דפשטות דברי אדמה"ז שדימה לאתרוג של ערלה, דמעות גזל הוו חפצא דקליפה מצד המעות עצמן ולא משום מהב"ע, דהרי לא הזכיר הענין מהב"ע אלא בהג"ה בהמשך לאתרוג שאינו ערלה, אבל אינו מבאר דמעות הצדקה שהוא דווקא כשאינן גזל הוא משום מהב"ע. ו"בקיצור: כיון דמעות גזל הוי מגקה"ט - איך שייך לצאת בו מחצה"ש, היינו דכסף נעשה כסף של הקדש ועי"ז קונים בו קרבנות". ע"כ.

א) בנוגע לחילוק ע"פ סברת העונג י"ט - נראה לכאו' דעיקר סברתו הוא דאם "ניכר מצותו דלא אפשר לאמר דכמאן דלא עביד דמי כמו מילה, לא מיפסל מצותו משום עבירה שעשה עם קיום המצוה", דנראה דבצדקה יש לדמות יותר למילה (מלולב), כיון דלא אפשר לומר דכמאן דלא עביד דמי כיון דהחיה נפש העני א"כ לפי סברתו של העני"ט נראה דאכן יי"ח צדקה גם בגזל.

ב) הנה באמת אם יש לדייק מאדמה"ז מהא דלא כתב מהב"ע במשל דמעות שאינן גזל, דמזה משמע דאין הפסול משום מהב"ע, לכאו' אין הוכחה מזה לכאן או לכאן, דנראה לכאו' שאדמה"ז מביא דוגמאות לדברים גשמיים בעוה"ז שקודם היו בממשלת נוגה, ועכשיו יכולים דברים אלו לעלות וללהתבטל ולהיכלל באוא"ס, ומביא ג' דוגמאות די"ל בדא"פ: א - דבר שהוא עצמו נכלל באופן דהוא עצמו נעשה קדושה עצמה "תשמישי קדושה" כסת"ם. ב - דבר שאינו תשמיש קדושה ממש אלא שנעשה חפצא דמצוה, "תשמישי מצוה". ג - דבר שאינו נעשה אפי' בדרגא כזו, שאין החפצא נעשה "חפצא" דמצוה במושג כזה, כדוגמת "מעות צדקה" שלכאורה אין היא בדרגא חפצא דמצוה (שנאמר דאין לנהוג בה מנהג "בזיון") ובכל ענינים אלו כשמקיים בהם מצות ד' הרי החיות שבהם עולה ומתבטל ונכלל1.

ובמילא אין להוכיח מכאן לומר דמצות צדקה בגזל הוא חפצא דקליפה מצד המעות עצמן ולא משום מהב"ע, דהרי גם במהב"ע נראה יותר לומר דאדמה"ז מדמה לאתרוג ערלה בזה דנעשה פסול בגוף החפצא בו עושה המצוה2, ולכן אין יכול דבר זה לעלות ליבטל וליכלל באוא"ס (אלא שסת"ם מטמאים, ואתרוג מערלה החפצא מגקה"ט בעצם ואין להעלותה אבל במעות הרי הגזל בזה, היינו החיות שבמעשה דיבור ומחשבה בזה (ע"ד חיות דבר שיש בו צד איסור, שרש או ענף "איסור" דאורייתא ודרבנן נשפע ונמשך מגקה"ט כמבואר בפ"ז)3.

ג) לעצם השאלה - הנה יש לעיין כן בכל דבר הגזול ונתייאש ונשתנה רשותה, דיכולים לקיים בו מצוה (אדמה"ז תרמ"ט ס"ו) דלכאו' חפץ הגזול הוא "חפצא דקליפה" מגקה"ט מצד עצמה, וא"כ איך שייך לקיים בו מצות לולב וכיוצא?

ואולי אפשר לומר דאין "חפץ" המעות עצמה מגקה"ט בעצמותה אלא שעל ידי מעשה עבירה, הרי החיות שבמדו"מ שבה היא מגקה"ט, ולכן זה פוסל ה(חפץ) מצוה כל זמן ששם "גזילה" על החפץ, אבל בזמן שאין חיוב "להחזיר הגזילה עצמה" אלא דמים בלבד, אין גקה"ט דמדו"מ מתייחס לחפץ עצמה ולכן יכולה החפץ לעלות ולהיבטל ולהיכלל בקיום מצות לולב לאחרי שנשתנה לרשות אחר כו'.

ד) ובנוגע לדוגמא דקיום מצות שקלים בשקל שנגנב - נראה לומר ע"ד ביאור הערה"ש סי' פו סי"א דמדובר לאחר יאוש, ולכן בצירוף עם שינוי הרשות אין על החפץ ומעות יחס לחיות הגזל ולכן יכול להתקיים על ידו מצות מחצה"ש ולקנות בו קרבנות כו' (אלא שהגונב או הגוזל צריך לשוב ולשלם כפל כו').

ויש להוסיף: דבדין הרמב"ם במחצה"ש יש להקשות מכל קרבן גזול (והרי מחצה"ש שהיא קרבן וממנו קונים הקרבנות): דהקרבן פסולה כשהיא מן הגזל או מטעם מהב"ע או מטעם "קרבנו ולא הגזול" (ב"ק ס"ו ס"ז).

ונראה דהביאור הוא משום דהרמב"ם לשיטתו פוסק בהל' איסורי מזבח פ"ה ה"ז דהגונב או הגוזל והקריב קרבן דפסול והקב"ה שונאו, ד"אם נתייאשו הבעלים הקרבן כשר" (אע"פ דפסק בהל' גזילה פ"ב ה"א, וגניבה פ"ב ה"ו דיאוש כדי לא קנה, ביאר שם המהר"י קרוקוס כמה אופנים וא' מהם, שיש כאן יאוש ושינוי רשות ושינוי השם).

ועד"ז יהיה הביאור לרמב"ם לענין פסול דמהב"ע. וראה המפרשים שתי' על הרמב"ם בפסק הלכה באיסורי מזבח4 מקושיית דלהיוי5 מצהב"ע.

ה) יש להוסיף להעיר בהא דגזול פסול לקרבן והחפץ קשור בג' קה"ט (דאינו רק פסול כשהגברא גזל אלא החפץ עצמו אינו יכול לעלות כו') מרש"י בויקרא א, טז שבעוף "שניזון מן הגזל נאמר והשליך את המעים שאכלו מן הגזל". (ועד"ז במד"ר על הפסוק). והגם דאין העוף מצווה כו' מ"מ יש בזה "חפצא" דגזל ואינו ראוי לקרבן.


1) אולי אפשר לומר ד"נכלל" קאי בעיקר ובהדגשה על תשמיש קדושה, "מתבטל" קאי בעיקר אס"ת ותשמיש מצוה, ו"עולה" אמעות צדקה.

2) דישנו שקו"ט במהב"ע אם הפסול הוא משום שהגברא מקיים המצוה ע"י עבירה, או דהחפצא בו נעשית המצוה נעשית בה עבירה, ונראה יותר מביאור דאדמה"ז כאן באופן הב'.

3) הנה היו יכולים לומר שאין לדייק מכאן אם הגברא קיים או לא קיים מצות ה' דאולי אפשר דגם אם הגברא קיים מצות ה' אין "דברים" אלו עולים ומתבטלים ונכללים באוא"ס (אכן בנוגע ל"מותרים בפיך", ואתרוג ערלה ברור שגם הגברא אין מקיים המצוה. וכן במהב"ע אין הגברא מקיים מצוה. אבל אולי מצות צדקה במעות גזל - אף שאין המעות מתעלות מ"מ מה שהחיה נפש העני מקיים בו הגברא מצות צדקה. אבל אינו נראה לכאו' בדברי אדמה"ז וכוונתו, דנראה יותר ההיפך, דבעניינים הנ"ל אין להתחיל לקיים מצות ה' ורצונו בדברים שהם היפך רצון ה', אלא שבדברים שהם תחת נוגה, הנה אז כשמקיים מצות ד' נתוסף גם שהגשמי מתעלה כו'.

4) המפרשים המצויינים ברמב"ם מהדורת פרענקעל: נובי"ת או"ח קל"ג, קל"ד, דו"ח רעק"א לקוטים גיטין נ"ה, חוט המשולש קכג-ד, קכ"ז-ב, ח"ס סוכה ד"ה מתוך, שו"ת כת"ס או"ח קכ"ז, ערול"נ סוכה ל, ישוע"י תרמ"ט סק"ה, בי"M או"ח סי' ע"ה אות ב', שדי חמד כללים אות מ"ם כלל ע"ז אות ב', אחיעזר ח"ג סי' ע"א א"ד, מעשה למלך, דברי משפט סי' שנ"ד, דברי מלכיאל ח"ג סי' ל'.

5) ועדיין יל"ע: גם אם נאמר דהוי צדקה ואינו מעות גזל משום דהוי יאוש ושינוי רשות ובאין כאחד, האם בזה נאמר שההוא קיים נדרו דצדקה כיון דהעני קיבל כסף על ידו או נאמר שלא קיים נדרו כיון שלא נתן מממונו כיון שלא היתה שלו. ונראה שתלוי גם בגדר יאוש ושינוי רשות אם עי"ז נעשה שלו לענין זה או לא (לא עיינתי).

ויש להוסיף בכללות הענין: דהנה הצ"צ בתניא כאן ציין לתו"א בשלח ס"א ב' דשם כותב אדמה"ז "...בחי' תשובה ... דהיינו בחינת נשיאת הנפש למקורה ושרשה ... בחי' מסירת הנפש מה שהיה נהנה וניזון בנפשו החיונית מכל אכילה ושתיה ... ובכל דחיה ודחיה שישראל מדחה את תאוות גופו ומקרב לבו לעבודת ד' הרי"ז בבחי' מסי"נ כי מ"ל קטלא כולא מ"ל קטלא פלגא, וכן ע"י הצדקה ממעות שאינן גזל כו' כדכתיב וצדקה תרומם גוי...", דלכאו' בזה נראה דמדובר בבחינת "מסירות נפש" שעל ידי המצוה אבל עדיין זה נחשב לשם צדקה, או דילמא גם כאן כפשטות הכוונה בתניא שאין שאין זה מצוה כלל. ואולי אפשר שגם אם נאמר ש"יצא ידי מצוה" ע"י יאוש ושינוי רשות וכיוצא, מ"מ לגבי ענין מסירות נפש שבמצוה הרי בוודאי שבזה אין כאן ענין זה כיון שלא נותן ממונו ויגעתו שהיה יכול לקנות חיי נפשו.

ויש להוסיף דאף דרבינו מבאר בכ"מ דענין הצדקה שהעיקר הוא מה שהעני מקבל, עד שאפי' אם נפל סלע והעני מצאו יש בו מצות הצדקה, ורבינו מוסיף דגם אם האובד הסלע מתחרט אעפ"כ יש בו משום צדקה, מ"מ מובן החילוק בין מעות שלו ומעות גזולות (דאף אם נתייאש הנגזל והיה שינוי רשות כו') - עד שיש לומר דקיום הצדקה מצדו הוא רק אם זה ממון שלו.

חסידות
נתינת כסף גזול לצדקה [גליון]
הת' חיים מרדכי פעווזנער
תלמיד בישיבה

במה שכתב הרב יעקב משה שי' וואלבערג, בגליון תתיד בנוגע למ"ש הרמב"ם, בהל' שקלים (פ"ג ה"י) "וכן הגוזל או הגונב חצי שקל ושקלו - יצא".

והא פסק אדמה"ז בתניא (פרק לז) שהמשכת גילוי אוא"ס להתלבש בדבר הגשמי, הוא רק "בדבר שהי' תחילה תחת ממשלת קליפת נוגה ומקבל חיותה ממנה שהם כל דברים הטהורים ומותרים שנעשה בהם המצוה מעשית, כגוף קלף התפילין ומזוזה וס"ת, וכמרז"ל לא הוכשר למלאכת שמיים אלא טהורים ומותרים בפיך, וכן אתרוג שאינו ערלה ומעות צדקה שאינן גזל וכיו"ב כו'", הרי ברור שלא יכולים לצאת י"ח מצווה בגזל, ואיך פסק הרמב"ם שכן יוצאים?

ואולי י"ל בזה, ע"פ הידוע בכ"מ שבכל מצוה יש שני גדרים: - יש חיוב גברא, שעל האדם מוטל לקיים המצוה; ויש חיוב חפצא שהמצוה צריכה להיעשות (ולא נוגע כ"כ מיהו המקים, וכה"ג). ועי' בתניא פ"י, ד"ה וישלח תער"ה, ועוד.

ועפ"ז אואפ"ל בדא"פ דמ"ש בתניא שהצדקה צריך להיות ממעות שאינן גזל, קאי על ה"חפצא", ומה שפסק הרמב"ם שיוצא י"ח מצות שקלים ע"י גזל - קאי על ה"גברא".

וההסברה בזה: דהנה תכלית המצות הוא להמשיך בגדרי התחתונים ובעולם הזה אלקות, שהעולם כמו שהוא מצד עצמו הוא גשמי וחומרי וכל מעשה עוה"ז קשים ורעים וכו' (כמבואר בתניא סוף פ"ו), וע"י המצות ממשיך בדבר הגשמי אור השכינה שהוא אור א"ס שיאיר ויגלה בדבר הגשמי תכלית כוונת בריאתו.

ומאידך, יש צורך שכל נשמה תקיים כל המצוות (ואשר בגלל זה היא באה בגלגולים וכו'), אשר בירור זה הוא לנשמה, שעי"ז תתעלה למעלה יותר מכפי שהיתה קודם ירידתה.

ובזה יובן שהא דפסק הרמב"ם שיוצאים י"ח בגזל, הרי זה מצד הנשמה, שאז לא נוגע כ"כ אופן עשייתה, והעיקר הוא העשי', ומכיון שהוא קיים מצוות מחצית השקל - אף שהוא גזול - אבל קיימה בפועל, יצא.

ובתניא מדובר בנוגע לההמשכה שנעשית ע"י המצוה, וכמו שהאדמה"ז כותב בתחילת הענין, וזה לשונו: "ממשיכים גילוי אור א"ס ב"ה מלמעלה למטה להתלבש בגשמיות עוה"ז בדבר שהי' תחלה תחת ממשלת קליפת נוגה וכו'", והמשכה זו יכולה לרדת רק אם המצוה נעשית בדבר מותר, ונראה פשוט.

חסידות
ההמשכה שע"י חסד וההמשכה שע"י תורה [גליון]
הרב משה נתן הלוי פישער
"כולל מנחם" שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר

בגליון תתיד הקשה הרשד"ב ווינבערג על מש"כ בד"ה כי תשא תשל"א בס"ה ש"ההמשכה דתורה... אינה כההמשכה שע"י חסד", ומביא בהמאמר ממארז"ל הנ"ל "רבה דעסק בתורה חי מ' שנין אביי דעסיק בתורה ובגמ"ח חי ס' שנין". - דאם ההמשכה דחסד הוא יותר מההמשכה שע"י תורה הי' צ"ל שאם רבה שרק עסק בתורה חי מ' שנים הי' אביי שעסק בתורה ובגמ"ח צריך לחיות עכ"פ כפול מזה פ' שנים, ומזה שנתוספו לו בזכות התורה רק עוד כ' שנים, מוכח, לכאורה שאדרבה פעולת התורה היא רק חצי מפעולת החסד, עכת"ד.

ואין זו קושיא כלל שהרי המדובר שם (בר"ה דף יח, א וביבמות קה, א) הוא דאביי ורבה דאתי מבית עלי, שיש עליהם קללה שלא יאריכו ימים, וכפרתם הוא רק ע"י תורה וגמ"ח, כמבואר שם. והנה זה פשוט דמי שנולד לבית עלי אינו צריך למות ביום שנולד.. אלא כמש"כ בשמוא' א' (ב, לג) "וכל מרבית ביתך ימותו אנשים", היינו שימותו בצעירותם, ובסנהדרין דף יד, א בד"ה הכתיב פירש"י שהכוונה הוא, "כשבאין לכלל אנשים בן שמונה עשרה שנה" (וכהסיפור בגמ' ר"ה ויבמות על המשפחה מבית עלי שהיו מתים כשהיו בני י"ח).

ובחדא"ג מהרש"א ביבמות שם כתב דבלי זכות תורה וגמ"ח היו צריכים לחיות כ' שנה, דאז מתחילים דיני שמים, ובזכות התורה נתוספים עוד כ' שנה (ולכן רבה שעסק בתורה חי מ'), ובזכות גמ"ח עוד כ' (ולכן אביי שעסק בשתיהם חי ס').

ועפ"ז מובן שלא רואים שם שפעולת גמ"ח הוא חצי מפעולת התורה, אלא דשוים הם (אלא שצע"ק לתווך דברי המהרש"א (שאמורים לחיות עד כ' שנה) עם פירש"י (שמתים בני י"ח)).

אמנם עדיין צ"ב מהו הוכחת כ"ק אדמו"ר משם דההמשכה שע"י חסד גדולה יותר מההמשכה שע"י תורה, הרי לכאו' שם רואים דשוים הם?

ויש לבאר עפמש"כ שם בתד"ה רבה ואביי, שגם רבה עסק בגמ"ח אלא שאביי עסק טפי מיני', ועפ"ז נמצא שמה שנתוסף לרבה כ' שנים אין זה רק בזכות תורה אלא בצירוף של גמ"ח, ולאביי שעסק יותר בגמ"ח נתוספו לו רק בזכות זה עוד כ' שנים (חוץ מהכ' שנים שנתוספו לו ג"כ בזכות תורה וגמ"ח), ומוכח שפיר דההמשכה שע"י חסד היא גדולה יותר מההמשכה שע"י תורה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח