E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ר"ח כסלו - ש"פ חיי שרה - תשס"ג
שונות
חתונת כ"ק אדמו"ר הרש"ב
הרב חיים דלפין
ברוקלין, ניו יורק

ידוע ומפורסם שכ"ק אדמו"ר מהר"ש לא השתתף בחתונת בנו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב. ובספר 'נישואי הנשיאים' (ע' 71) כתוב: "מפני סיבות שונות ובעיקר מסיבת חולשת בריאותו, נבצר מאבי החתן, המהר"ש, להשתתף בחתונת בנו". והתעניינתי אצל הרב הרצל שי' המחבר דנישואי הנשיאים, ואמר לי שדבריו מיוסדים על דברי ספר התולדות אדמו"ר מוהרש"ב (עמ' 18). ושאלתי במקומה עומדת על דברי ספר התולדות. והיות שדברי ימי ישראל ובפרט של נשיאינו צריכים להיות מדוייקים, ובפרט שהיום כל ה-Historians בקולדז'ס וכו'.. לוקחים מספרינו ובונים ע"ז שיטות וכו'.. וברור שצריכים להזהר ולדייק עוד יותר, וד"ל.

ובעמ' 15 - "ידוע שמהר"ש רצה שהחתונה תהא דוקא בליובאוויטש . . טעם נוסף . . שכעת הגילוי הוא מבחינת 'מוחין דאימא' ולא 'מוחין דאבא', ולכן לא השתתף האב".

וצ"ע, מי אמר שעיקר הטעם שלא השתתף הי' מפני חולשת בריאותו? הא אדמו"ר מהר"ש נסע מחוץ לליובאוויטש, ואמר ל"ב מאמרים עם גאנצן שטורם, כבר שבוע לפני החתונה! ועיקר שאלתי, אם המחבר ד'נישואי הנשיאים' יש לו ראי' או מ"מ שעיקר הטעם הוא חלישות הבריאות דאדמו"ר מהר"ש, א"כ הי' צריך להביא הראי' או מ"מ? ולפענ"ד זה אינו הטעם העיקרי. ורק עפ"י מעשה כלי ראשון, ודברי אדמו"ר מהוריי"ץ בעצמו בהקריאה והקדושה אפשר להוכיח האמת.

בספר 'המשפיע' - על חיי הרה"ג הרה"ח ר' זלמן הבלין - עמ' קכח מעשה #20 כתוב: "זה שמעתי בתרס"ב בחורף ברייודנא, שמעתי מר' אברהם אשכנזי ז"ל שהי' מ"ץ ברייודנא והוא הי' זקן מופלג קרוב לתשעים, וספר לי שהי' בן בית אצל אדמו"ר הצ"צ, ולמד ביחד עם אדמו"ר מהר"ש, ובעת שבנו של הצ"צ הרה"צ ר' יוסף [נשא את אשתו] התחיל חותנו הגה"צ ר' יעקב ישראל [לדחוק בו] שיהי' רבי באוורוטש, הצ"צ נ"ע לא הסכים ע"ז ולא רצה מאד...

"וסיפר לי (היינו ר' זלמן הבלין מעיד בעצמו) הר"ר אברהם הנ"ל בזה הלשון, ולא יכולתי לעצור . . ושאלתי את הרבי מה הרעש כ"כ אם יהי' רבי, וכי הוא לא יכול להיות רבי כמו כל הרביים בפולניה, וגם הוא עוד ידבר חסידות. והשיב לו הצ"צ, אם הי' מדבר חסידות אז הי' טוב אבל הוא לא ידבר מפני שהם אינם יכולים לקבל...". מזה רואים ברור שהצ"צ התנגד מאוד שבנו ר' יוסף יצחק יהי' רבי באופן דפולין.

וכן נראה ממש"כ ב'הקריאה והקדושה' גליון 1 מספר 3 ערב ר"ח כסלו תש"א עמוד ד' וזה לשונו: "י"ח כסלו: הילולא דהוד כ"ק אדמו"ר . . יוסף יצחק בן הצ"צ . . כשהי' בן שלשים ושש שנה, בשנת תרי"ט, הכריחו כ"ק חותנו . . ר' יעקב ישראל מטשערקאס לקבל עליו הנשיאות בהנהגת ובהצרכת מקושריו היושבים בוואהלין, וישב מושבו בעיר אוורוטש...".

רואים ברור בדברי אדמו"ר מוהריי"צ, שהמעשה דר' זלמן הבלין אמת. [וידוע שהרבי הריי"ץ ביחד עם הרבי נשיא דורנו כתבו והגיהו את 'הקריאה והקדושה', ובפרט הימי יארצייט'ס וכו'. על פי' הרה"ח ר' מיכאל שי' זליגסאן שהרבי הורה לו פעם לגבי ענין בהקדמה להיום יום, לברר איך כתוב בהקריאה והקדושה].

ועפ"ז יותר נראה לומר, שאדמו"ר מהר"ש לא השתתף בהחתונה היות שידע ההתנגדות מאביו הצ"צ לחותנו של אדמו"ר הרש"ב! ואעפ"י שהצ"צ עשה השידוך, אין זה סתירה, וצ"ל, ואולי י"ל שזה מה שאדמו"ר מהר"ש אמר "שעכשיו זמן דמוחין דאימא ולא אבא", שהפי' הוא אימא - אדמו"ר ריי"ץ, הוורושטער מוחין, דאבא - הצ"צ, וד"ל.

ואולי י"ל בדרך אפשר, שלכן המהר"ש אמר לאדמו"ר רש"ב לא ללבוש שטריימל בעת החתונה באוורוטש, ורק בליובאוויטש, וכנראה שכן עשה. ולפי הנ"ל י"ל, שה"שטריימל" באוורוטש זה "פוילישע שטריימל", ובזה לא רצה. משא"כ "שטריימל בליובאוויטש" זה ליובאוויטשער שרטיימל, היינו באופן דחב"ד וכו'. ולזה לא הי' לו התנגדות ואדרבה.

ומענין לענין באותו ענין: ב'הקריאה והקדושה' הנ"ל קורא להוורוטשער: "הנשיא הרביעי דנשיאי חסידי טשערנאביל". ושאלתי כמה חסידי סקווריא מה מקובל אצלם, וענו, שההמשך לר' יעקב ישראל הוא ההורנסטופלר, ואין לנו אלא דברי רבותינו נשיאינו!

כתבתי כ"ז בעיקר לשאול הקוראים לבירור בכל הנ"ל, ובפרט אם יש עוד מקומות הנדפסים או בכי"ק על היחס דהוורוטשער לחב"ד, בבקשה לפרסם.

דרך אגב ראה ב'מגדל עז' עמ' רכא מעשה #קסא, שפעם אמר הצ"צ חתן וכלה על הרש"ב ורביצי'ן שטרנא, והוורוטשער אמר "אולי לכשיגדל לא יהי' ראוי לה", וענה הצ"צ "זה הקטן יגדל ממך". "אדמו"ר מהר"ש התרעם על דברי אחיו וכנראה . . שזה א' הטעמים שרצה שחתונת רש"ב תהי' בליובאוויטש ולא אורוטש".

ול"נ שה"כנראה" הזה, הוא מדברי ר' זליג סלונים, וראי' למה שכתבתי.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות