E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ דברים - שבת חזון - תשס"ג
אגרות קודש
ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים
הרב בן ציון חיים אסטער
ר"מ בישיבת "אור אלחנן" חב"ד, ל.א.

בלקו"ש חי"ג ע' 230 בהמכ' המבאר דברי הרמב"ם בסוף הל' שמיטה ויובל, הנה עמש"כ הרמב"ם "הרי זה נתקדש קד"ק", הקשה כ"ק אדמו"ר, דלכאורה לשון זה קאי דוקא על כה"ג, שהוא לבד נכנס לקדה"ק, אמנם מביא דל"מ כן מהוריות יג, א, וכמפורש שם בחדא"ג מהרש"א שם. ע"כ.

ויש להעיר מהגמ' פסחים דף קד, א, דהברייתא קחשיב ז' הבדלות, ומונה הבדלה דכהנים לויים וישראלים והגמ' מפרשת דהם ב' הבדלות, חדא הבדלה בין שבט לוי בכללותו משאר ישראל, ועוד ההבדלה דהכהנים משבט לוי גופא [ועיין לקו"ש חכ"ח קרח ג], והגמ' מביאה הפסוק מדה"א "ויבדל אהרן להקדישו קד"ק", א"כ לכאורה מוכח מסוגיין דהפסוק קאי על כל הכהנים, דהברייתא לא קאמר ההבדלה דכה"ג משאר כהנים, ויש לעין למה לא הביא כ"ק אדמו"ר ראי' זו מהגמ'. ויש ליישב.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות