E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יום הבהיר י"א ניסן - חג הפסח - תשס"ו
רמב"ם
מעביר ד"א ברה"ר
הרב מנחם מענדל כהן
שליח כ"ק אדמו"ר - סקרמנטא, קאליפארניא

כתב הרמב"ם הלכות שבת (יב, יד) "המעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע ברשות הרבים, אעפ"י שהעבירו למעלה מראשו חייב".

והשיג ע"ז הראב"ד, "אין זה הפירוש נכון למה שאמרו (שבת ט, א) דרך עליו - (היינו שהרמב"ם מפרש כפירש"י שם דרך עליו שהגביהו למעלה מעשרה דלא שליט בי' אוירא דרה"ר והוי מקום פטור וחייב כי אנחיה לסוף ד' אמות ואע"ג דדרך מקום פטור הלך) אלא כך פירושו (כפירוש ר"ח מובא בתוס' שם) האדם עומד במקומו ונוטל חפץ מצד ימינו ומניחו בצד שמאלו לסוף ארבע אמות, אעפ"י שכשהגיע נגד עצמו הרי הוא כמי שהניחו באמצע שהוא מקום פטור כיון שלא הניחו חייב. ואם הניחו או שעכבו בידו שם מעט פטור כמו שאמרו (שם ח, ב) אדם עומד על האסקופה נוטל מבעה"ב וכו'". עכ"ל הראב"ד.

היינו דהרמב"ם מפרש דברי רבא במס' שבת המעביר חפץ מתחילת ד' לסוף ד' ברשות הרבים אעפ"י שהעבירו דרך עליו חייב, היינו שהגביה החפץ למעלה מי' ומ"מ חייב כיון דהעקירה היתה בתחילת ד' וההנחה לסוף ד'. והראב"ד מפרש דרך עליו שהעביר החפץ נגד גופו, ומ"מ אי לא נח החפץ זה שמעבירו נגד גופו לאו הנחה מקרי.

ועי' בספר מי טל מלאכת הוצאה, סי' כח - שמבאר בזה דנחלקו הרמב"ם והראב"ד, ביסוד איסור מלאכת מעביר ד' אמות ברשות הרבים, דהרמב"ם סב"ל כמו שכתב לעיל ה"ח: "וכן למדו מפי השמועה שהמעביר ברשות הרבים מתחילת ארבע לסוף ארבע הרי הוא כמוציא מרשות לרשות וחייב", והיינו דחיובא דמעביר ארבע אמות מרשות הרבים, הוא משום דכיון דד' אמות של אדם קונות לו וכו' א"כ מעביר ד' אמות ברה"ר הוה כמוציא מרשות לרשות וא"כ חייב על העקירה מתחילת ארבע, וההנחה לסוף ארבע ולא איכפת לן אם עבר דרך מקום פטור, כמו מוציא מרה"י לרה"ר שחייב הגם שעבר באמצע במקום פטור כמבואר בדף ה, א.

אבל הראב"ד סב"ל כמבואר בתוצאות חיים בארוכה, דחיובא דמעביר ד"א ברה"ר הוא עיקר זה שהחפץ הולך ד' אמות ברשות הרבים, - וזה שצריך עקירה והנחה זה רק כדי שתהא מלאכה כדרכה. אבל עיקר חיובא דמעביר ד"א ברה"ר הוא רק על עצם ההעברה, ולכן סב"ל להראב"ד דאי אפשר לפרש דרך עליו למעלה מי', דהרי אם מעביר החפץ למעלה מי' ה"ה פטור לדעת הראב"ד, דחסר המלאכה של מעביר ד"א ברשות הרבים דוקא והיינו למטה מי'. ולכן פירש דמיירי שמעביר כל הד' אמות ברשות הרבים.

והחידוש הוא שלא נחשב כנח באמצע אפי' שמעבירו נגד גופו ועי' בתוצאות חיים דמבאר דלדעת הראב"ד דעיקר מלאכת מעביר ד' אמות ברשות הרבים, היא פעולת ההעברה א"כ מחייב ג"כ אם עקר ברה"י ועבר ד' אמות ברה"ר, והניח ברה"י אחר חייב ג"כ דאין העקירה וההנחה חלק מהמלאכה, רק לעזור למלאכה שתהא כדרכה ולכן לא איכפת לן אם העקירה וההנחה היא ברה"י כל זמן שההעברה דד' אמות היתה ברשות הרבים.

ויש לבאר פלוגתתם, עפ"י מה שנתבאר בלקו"ש חל"ד נצבים ב, דלהרמב"ם העיקר הוא לברר העולם ולהראב"ד העיקר הוא הקשר עם הקב"ה וכו'.

וכבר ביארנו בארוכה דלפי"ז מבואר דלהרמב"ם העיקר במלאכת שבת הוא הנפעל1 בעולם - ולכן פסק (פ"א ה"ז) דמשאצל"ג חייבין עליה, דהעיקר הוא מה שנפעל בעולם, ולהראב"ד העיקר במלאכת שבת הוא הפועל הבן אדם והקשר עם הקב"ה ולכן משאצל"ג פטורין עליה. וכמודגש ג"כ כפי שדייק התוי"ט שבת פ"ז מ"ב, שבמשנה אמרו הזורע על הפועל והרמב"ם בספרו כותב הזריעה החרישה היינו הפועל והנפעל.

ולפי"ז מבואר במעביר ד' אמות ברשות הרבים, דהרמב"ם פוסק דזה מלאכה הקשורה עם הנפעל2 שהחפץ שינה רשות. ויצא מהד' אמות שקונות לו בכל מקום לרשות אחרת, והראב"ד פוסק דהעיקר הוא הפועל מה שהאדם העביר ד' אמות ברשות הרבים.

ובזה יש לתרץ בפשטות, מה שלכאו' קשה, דהרי הרמב"ם פוסק בפי"ב הט"ו: "ומפי הקבלה אמרו שזה שנאמר בתורה 'שבו איש תחתיו', היינו שלא יטלטל חוץ למרובע זה", והיינו דיש פסוק על איסור מעביר ד' אמות ברשות הרבים, וכפי שהאריכו האחרונים בזה3 ואעפי"כ מיקל הרמב"ם בנוגע לטלטול פחות מארבע אמות ברשות הרבים, ראה פי"ב הט"ו, הי"ז והי"ט וכן לקמן פ"כ ה"ז פוסק הרמב"ם וז"ל: "ואפילו מציאה שבאה לידו מהלך בה פחות פחות מארבע אמות".

ועל כולן משיג הראב"ד וכותב: "זה שבוש ולא התירו אלא במקום הדחק, או שיצא חוץ לתחום, או ששבת במקום וקנה קביעות שם" וכו', ועפ"י המבואר לעיל מתוצאות חיים מבואר דלהרמב"ם כיון שמעביר ד' אמות ברה"ר גדרו הוא כמו מוציא מרשות לרשות, א"כ כל זמן שהוא בתוך ארבע אמות הרי הוא כמטלטל בתוך רה"י, ואין שם חצי מלאכה, וכו' דלא עשה שום דבר ומותר לכתחילה אבל להראב"ד דגדר מעביר ד' אמות ברשות הרבים, ה"ה עצם ההעברה דד' אמות ברשות הרבים, א"כ פחות מארבע אמות. הוי חצי מלאכה, ולא התירו חכמים אלא בשעת הדחק וכו'.

ולאידך גיסא מצינו דאם העביר ד' אמות אבל עדיין לא הוציא החפץ מהאלכסון של ארבע אמות היינו מחמש אמות ושלשה חומשי אמה, סב"ל להרמב"ם בהלכה יט, דפטור אבל אסור, והשיג עליו הראב"ד "בשעת הדחק אמאי אסור"4.

וצריך ביאור למה במעביר פחות מד' אמות מיקל הרמב"ם והראב"ד מחמיר דמותר רק בשעת הדחק וכו', וגבי מעביר ד' אמות ולא הוציא החפץ מהאלכסון של ארבע אמות מחמיר הרמב"ם דאסור מדרבנן והראב"ד מיקל ומתיר בשעת הדחק, ועפ"י הנ"ל מבואר דלהרמב"ם יש חילוק בין מעביר פחות מארבע אמות דהרי"ז היתר גמור והוי כמו מעביר חפץ בתוך ביתו למעביר ארבע אמות, דנקרא מוציא מרשותו מדרבנן ולפיכך אין ללמוד מההיתר דפחות מארבע אמות למוציא החפץ ליותר מארבע אמות. אבל להראב"ד דגדר האיסור דמעביר ארבע אמות ברה"ר הוא עצם ההעברה א"כ מעביר ב' אמות ומעביר ד' אמות כ"ז שלא הוציאו מאלכסונן לשניהם יש אותו גדר דחצי מלאכה מדרבנן וכו', וכמו שהתירו בב' אמות בשעת הדחק התירו בארבע אמות בשעת הדחק כ"ז שלא הוציאו מהאלכסון של ארבע אמות דאז חייב מדאורייתא.


1) והעירני ידידי השליח הר' ישראל שי' רענזיק, דכן מוצאין בריבוי מקומות בהל' שבת לדעת הרמב"ם. א. הרמב"ם פוסק בפ"ז מהלכות שבת ה"ג: "וכן אחד הזורע או הנוטע או המבריך או המרכיב או הזומר כל אלו אב אחד הן מאבות מלאכות וענין אחד הוא שכל אחד מהן לצמח דבר הוא מתכוין" עכ"ל.

וע"י בתוצאות חיים ס"ח סק"ג דביאר בארוכה שרש"י חולק על הרמב"ם וכותב (שבת עג) "אבל זומר תולדה היא" ומבאר דלרש"י כיון דזומר אינו דומה במעשיו לזורע ונוטע הוי תולדה, אבל להרמב"ם אפי' דזומר אינו דומה לנוטע וזורע דהם מניחים זרעים בקרקע וזומר מסלק ענפים מן הקרקע, אעפי"כ כיון דהנפעל הוא אותו דבר - היינו שנזרע משהו טוב יותר הוי כאילו הוא זורע ושפיר הוי אב לדעת הרמב"ם יעו"ש בארוכה.

ב. עוד העיר לי הנ"ל דהנה האחרונים חולקים בגדר חיוב מלאכת זורע האם הוא על פעולת הזריעה או שמא על תוצאת ההשרשה והצמיחה היינו הנפעל (עי' בזה במנחת חינוך מצוה לב קונטרס מוסק השבת אות ב' ועייג"כ במי טל מלאכת זורע) ומדברי הרמב"ם נראה דעיקר מלאכת זורע הוא הנפעל וכפי שכתב בתשובותיו: "והזורע אין אנו מתנים בו שיצמח דוקא ויגיע לתכליתו אלא כיון שהתחיל לצמוח כל שהוא נתחייב" עכ"ל והיינו שצריך הנפעל דהתחיל לצמוח

ולכאו' זוהי ההסברה דהרמב"ם פוסק פ"ח ה"ב דהזורע כל שהוא חייב, כיון דעיקר מלאכת זורע היא הנפעל ורש"י סב"ל שבת עג, א ד"ה 'האופה' דרק חורש דכל שהוא אבל גם לזריעה צריך שיעור כיון דהעיקר הוא פעולת הזריעה וראה מ"ש בזה בחידושי הצ"צ על הש"ס שבת עג, א, ובהוצאת אהלי שם.

ג. ועוד יש להעיר בזה, מדברי הרמב"ם, פ"ח הט"ז "ואין גידול באפר ולא בחול הגם ולא במורסן ולא בכיוצא בהן" והשיג עליו הראב"ד בארוכה: "וזהו שבוש גדול שלא אמרו אפר אינו בר גידול אלא שאינו מחוסר גידול ובנתינת מים לבדה חייב", דלהרמב"ם עיקר מלאכת לש, הוא הנפעל שנפעל בעולם מציאות חדשה, של עיסה ואינו מספיק לזה החיבור של מים ואפר, ולהראב"ד העיקר הוא הפועל של נתינת מים וכו' ולא מסתכלין כ"כ על הנפעל לפיכך יש גידול לאפר.

ועי' בזה בחידושי הצ"צ למס' שבת עג, א דיש אומרים שמתחייב בנתינת המים לתוך הקמח דזהו התחלת הלישה ועיקרה ולכן גבי הפרשת חלה פסקו במשנה ריש פ"ג דחלה, כיון שהיא נותנת את המים מגבהת חלתה דנקרא עריסותיכם, (היינו הפועל) ויש אומרים דאינו חייב בנתינת מים לתוך הקמח אלא עד שיגדל כדרכו בחול, וכן גבי חלה עיקר החיווב הוא משיגלגל וקודם גלגול אין בה חיוב כלל, (היינו הנפעל) עיי"ש באריכות הביאור וכן במפענח צפונות, פ"ב סימן ז'.

ד. וכן יש להעיר מדברי הרמב"ם ר"פ יב דפסק "המחמם את הברזל הרי זה תולדת מבעיר" והשיג עליו הראב"ד "ולמה לא משום מבשל" וביאר בזה הצפנת פענח על אתר דלהרמב"ם הולכין בתר כוונתו היינו הנפעל וכיון דכוונתו לאחר הביעור לתת הברזל במים ולצרפו ולחזקו אי"ז תולדת בישול רק מבעיר.

ולהראב"ד כיון שבפועל עכשיו מרכך הברזל הרי"ז תולדת בישול ויש להאריך בזה עוד ואכ"מ.

2) להעיר מהשקו"ט במפענח צפונות פרק יב ס"ד, דיש סתירה בדברי הצפע"נ דבמקום א' כותב דהעיקר במלאכת הוצאה היא הפעולה ובמקום שני כותב דהעיקר במלאכת הוצאה הוא הנפעל, ולכך הוציאה ביד שמאל חייב, כיון דנפעל ענין ההוצאה- ומכאן משמע לדעת הרמב"ם דבהוצאה העיקר הוא הנפעל - ומכאן נמי אפשר לפענח ספיקת התוצאות חיים בסיום ספרו, סי' יח ס"ק יט, "ודע דיש להסתפק דגורם בהוצאה, אם מתחייב עי"ז" - עיי”ש שמביא ראיות לכאן ולכאן. ולפי מה שגילה לנו הרגוצ'ובי, דכל היכא דהחיוב משום הנפעל יתחייב גם בגרמא, (יעוי' מפענח צפונות שם בארוכה) מובן דלדעת הרמב"ם גרמא חייב גבי מלאכת הוצאה, דעיקר חיובא משום הנפעל.

3) ראה מי טל מלאכת הוצאה סי' יא וסי' נט שציין לכל השקו"ט.

4) ראה בצפנת פענח על אתר דהרמב"ם סב"ל דד' אמות אסור משום גזירה שמא יוציא את החפץ לגמרי מהאלכסון של ארבע אמות יעו"ש. אבל הא גופא צ"ב למה להרמב"ם גזרו הגזירה ולהראב"ד מותר בשעת הדחק ועפ"י המבואר בפנים יתבאר.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח