E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
שבת פרשת מטות-מסעי - תש"ע
שיחות
חזרה על מקורות ההלכה - מקור
הרב יוסף שמחה גינזבורג
רב אזורי - עומר, ארה"ק

בשיחת ש"פ מקץ, זאת חנוכה ה'תשמ"ז סעיף כח (התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ' 167, בלתי מוגה), נאמר:

"בנוגע לשאלות בענינים ע"ד הרגיל, מעשים שבכל יום - אין צורך לעבור עוד הפעם על כל המקורות בהלכה בנוגע לכל שאלה ושאלה, כי אם, מזמן לזמן (כמבואר פרטי הדברים בהלכות הוראה)..".

במראי-מקומות שעל הגיליון לא צויין מאומה, ולע"ע לא מצאתי זאת ביו"ד סי' רמב ונו"כ, שם מקומן של הלכות הוראת איסור והיתר.

רק בהלכות שחיטה (סי' א ס"א בהג"ה) שנפסק: "וכל שוחט, אע"פ שנטל קבלה, יראה שיחזור לפרקים הלכות שחיטה, שיהיו שגורים בפיו ובלבבו שלא ישכחם", ועל זה הביא בבאר הגולה: "אמר מהר"ש שקבלה בידו מאחיו הר"ר יונה ז"ל שיש לכל שוחט ושוחט כשמתחיל לשחוט, לחזור את השחיטות [והבדיקות] בכל יום פעם אחת, וכן יעשה שלושים יום, ואחר כך בכל חודש פעם אחת, וכן יעשה שנה תמימה, ואחר כך פעם אחת לכל תקופה, וכן יעשה כל ימי חייו.." עיי"ש.

ואבקש ממי שידוע לו לציין למקום שבו מבוארים פרטי הדברים.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות