E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ג' תמוז - ש"פ קרח - תש"ס
שיחות
אוסטרלי' - חצי כדור התחתון שבתחתון*
הרב אלכסנדר הפנהיימר
תושב השכונה

בא' משיחות שמחת ביה"ש דשנת תשנ"ב (התוועדויות תשנ"ב, ע' 101), דיבר כ"ק אדמו"ר זי"ע אודות חידושים בתורה שנתחדשו אחרי (ועי"ז) שנתיישבו יהודים במקומות שונים בעולם, כמו אוסטרלי'; ובתוך הדברים קרא כ"ק אדמו"ר לאוסטרלי' "חצי כדור התחתון שבתחתון".

ולא זכיתי להבין דבריו הק':

שאוסטרלי' היא "חצי כדור התחתון" לגבי א"י - ניחא, שכן מדינה זו נמצאת מעבר לקו המשוה, ועונות השנה הינן הפוכות שם מאשר בהמדינות שדרו בהם יהודים מקדמת דנא (ועל ענין זה עצמו מוסבים דברי כ"ק אדמו"ר אודות החידושים בהלכה שנתחדשו בזה).

אבל לכאורה, איך אפשר לקרוא לאוסטרלי' חלק מ"חצי כדור התחתון" במובנו הרגיל, דהיינו חצי הכדור שבו נמצאת יבשת אמריקה? הלא בפשטות יש לנו לומר שהקו המחלק בין ב' חצאי הכדור הוא קו התאריך, וכבר הכריע רבינו במכתבו אודות ספה"ע להעובר את קה"ת (לקו"ש ח"ז ע' 285 ואילך) כהדיעות הסוברות שאוסטרלי' נמצאת ממזרח לירושלים, ז.א. שהיא נמצאת באותו צד של הקו (ובפשטות, באותו חצי הכדור) שבה נמצאת א"י.

ואולי יש לתרץ (אם כי בדוחק), שרבותינו נשיאינו, כשנקטו הל' "חצי כדור העליון", לא היתה כוונתם על חצי כדור בדיוק (ק"פ מעלות אורך וק"פ מעלות רוחב), כ"א שכוונתם על אלו הארצות המחוברות ביבשה לא"י, דהיינו ג' היבשות אסי', אירופה, ואפריקה (למעט האיים הקרובים להן) - כלומר, ה"סדנא דארעא" הכוללת את א"י. ובצדק אפשר לקרוא לג' יבשות אלו "חצי כדור", שכן הן כוללות לערך חצי היבשה שבעולם; ועוד זאת, שהם נמשכים ערך ק"פ מעלות אורך, מקצה ספרד במערב עד קצה סיביר במזרח.

אלא שנראה קשה להעמיס כוונה זו בדברי רבותינו, שהרי השורש לכל הענין הנ"ל הוא הדרוש "להבין קושיית התוכנים" של אדמו"ר הזקן (המובא במכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ הנדפס בסה"מ תש"ח ע' 232 ואילך), ששם מבאר "למה אינם נופלים אותם בנ"א הדרים כנגדינו מלמטה באמעריקא", ומשמע מזה ש"חצי כדור" הוא באמת כפשוטו, שטח הנמדד במדידה תוכנית של ק"פ מעלות אורך וק"פ מעלות רוחב (שהרי הגע עצמך: אילו היתה יבשת אסי' נמשכת יותר לצד מזרח, עד שחלק ממנה היתה מרוחקת ק"פ מעלות אורך מא"י, בודאי היינו יכולים לשאול גם על אנשי חלק זה "למה אינן נופלים", אף שהם דרים על אותה "סדנא דארעא" שעלי' דרים בני א"י).

ואבקש מקוראי הגליון להעיר בכ"ז.


*) תודתי נתונה בזה להר"ב שי' אבערלאנדער, שציין לשיחה זו במאמרו שהופיע בסוף גליון תשצו, ובכך הפנה אותי לעין בנדו"ז.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות