E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ט"ו-ח"י אלול - ש"פ כי תבוא - תש"ס
לקוטי שיחות
לפנים משורת הדין
הרב שמואל זאיאנץ
ר"מ בישיבת "תפארת בחורים", מאריסטאון

בלקו"ש חכ"א ע' 330 כ' כ"ק אדמו"ר זי"ע "...און אין דערויף גופא פירט ער זיך לפנים משורת הדין, וואס דאס איז דאך שוין אויך געווארן א דין אין שו"ע...". ובהע' 46 שם כ' בזה: "ב"מ ל, ב. וש"נ. ואפי' בד"מ שבין אדם לחבירו – ראה שו"ע חו"מ סרנ"ט ס"ה1 2. ושם סי"ב סוס"ב3. וראה רמב"ם הל' דעות פ"א ה"ה4. וראה שו"ע אדמה"ז סקנ"ו, ס"ג5. ואכ"מ". ובחכ"ח דלקו"ש משיחות ש"פ שלח, כ"ח סיון, מבה"ח תמוז התשמ"ו "...תפקידים של רבנים ומורה הוראה הוא להורות לעם את המעשה אשר יעשון, כולל גם ההנהגה דלפנים משורת הדין, שבימינו אלו נעשו גם זה (ההנהגה של לפנים משורת הדין) מדיני התורה, שלכן הובאו בשו"ע ונו"כ כו"כ עניינים דמס' אבות וכיו"ב, מילי דחסידותא". ובהע' 22 שם מציין לשיחה הנ"ל דחכ"א ע' 330.

והנה פשטות ההדגשה וחידוש בהשיחה היא: דהלפנים משורת הדין נעשה דין וזה נעשה "בימינו אלו" (משא"כ לפנ"ז)6.

והנה הא דאינו מציין בההערה שם לדוגמאות אחרות, ולדוגמא הדין דבר-מצרא (ב"מ קח, שו"ע קעה), הדין ד"שומא הדר לעולם" (ב"מ לה, חו"מ קג) דהם מיוסדים א"ועשית הישר והטוב" נראה: דהם תקנות חכמים שנעשו בתור דין כבר בזמן הש"ס ובמילא אינו שייך לענייננו7.

משא"כ הדין דיש להחזיר מציאה גם אם מצאו במקום דרוב עכו"ם דבזמן הש"ס היה בגדר ד"לפנים משורת הדין". והא דאיתא בגמ' כד, ב שם "...הרי אלו שלו. הא ישראל ונתן בו סימן מהו א"ל חייב להחזיר. תרתי: א"ל לפנים משורת הדין", דכתוב שם ד"חייב" (גם בזמן הש"ס), מ"מ נראה, דכשסיים הגמ' בביאור כוונתו: "לפנים משוה"ד", ביאר בזה דהחיוב הוא בתור לפנים משורת הדין8, משא"כ בשו"ע שם מובא זה בתור דין.

ואע"פ שגם בשו"ע סי' רנט ה"ה הל' הוא "אע"פ שמן הדין במקום שרוב עכו"ם מצויים אפי' נתן ישראל בה סימן אינו חייב להחזיר, טוב וישר לעשות לפנים משורת הדין להחזיר לישראל שנתן בה סימן...", דיש לפרשו שאינו דין מ"מ נראה (לפי פירוש הרבי): שה"טוב וישר" הוא דין וחיוב בתור "טוב וישר". ויש להוכיח זה גם מל' הרמ"א שמסיים שם "ואם הוא עני ובעל אבידה עשיר א"צ לעשות לפנים משורת הדין9", והיינו דאם הוא עשיר או בעל אבידה עני צריך לעשות "לפנים משורת הדין".

ומודגש יותר בדברי אדמה"ז בזה: בדיני מציאה ופקדון סי"ח מביא הלכה הנ"ל ובהי"ט מביא עד"ז ההלכה כשמציל מהארי והדוב או מנהר ששטף "יש לו לעשות לפנים משורת הדין אע"פ שמן הדין אינו חייב...", שהוא מהרמ"א שם ס"ז, אבל בהרמ"א שם הל' הוא "מ"מ טוב וישר10 להחזיר כמ"ש סע' ה) אבל באדמה"ז מפרש ברור כוונתו ש"יש לו לעשות" דעניינו הוא חיוב לעשות כן. וכן בסע' כ' באווזים ותרנגולים שברחו מבית בעליהם דמן הדין הזוכה בהם כזוכה מן ההפקר "ואעפ"כ יש לו לעשות לפנים משורת הדין ולהחזיר כי לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם דברי תורה". ובסל"ה באמצע הסע' "... וכל אדם יש לו לעשות לפמשה"ד ..."11 12 13.

אבל עדיין צלה"ב: א) בדיוק הא דציין כ"ק אדמו"ר לחו"מ סי' רנט לפני סי' יב הקודמו.

בפשטות י"ל: דכיון דבסי' י"ב מדובר על כפיה על לפמשה"ד שהוא דרגא יותר מעצם החיוב דלעשות לפמשה"ד (ואין בו מחלוקת) לכן הביא הרבי קודם מסי' רנט דמדובר שם על עצם החיוב והדין לעשות לפמשה"ד ולאח"ז הביא מסי' יב דמדובר גם מכפיה על לפמשה"ד (ויש בו מחלוקת).

ב) אבל עדיין צלה"ב: הרי לכאו' ציון לחו"מ סי' יב נראה סתירה לכאו' לנקודת דברי הרבי: שהרי אם סוברים שכופין על לפנים משוה"ד כשיטת המרדכי, הרי נראה ממנו שהוא מפרש שדין זה היה שייך גם בזמן הש"ס שמקורו הוא מזה שפירשו כוונת הגמ' "חייב להחזיר" משום לפמשה"ד שכפו לחייבו להחזיר משום לפמשה"ד14. והם סוברים שחיוב הזה הוא בדוגמת הגמ' ב"מ פ"ג ושייך לכפות גם כאן כשבעל האבידה עני והמוצא עשיר, משא"כ כשבעל האבידה עשיר והמוצא עני אין כופין בזה, ולדברי הרמ"א ובפרט לביאור אדמה"ז סע' כ' "ויש מי שאומר שבכל אלו אם היה המוצא עני ובעל האבידה עשיר א"צ לעשות לפמשה"ד"15 16.

ואולי היה אפשר לומר דגם לשיטת המרדכי: דהגם דאין לכפות לעשות לפמשה"ד רק כשהמוצא עשיר ובעל אבידה עני, אבל כששניהם עניים או כששניהם עשירים אפשר שגם להמרדכי אין כופים. וע"ז נתוסף בשו"ע שיש להמוצא להתנהג לפמשה"ד ולהחזיר בזה ורק כשהמוצא עני ובעל האבידה עשיר "אין צריך" להחזיר אבל כששניהם עשירים או עניים יש לו להחזיר מפאת לפמשה"ד. אבל ראה בהע'17 שאין לומר כן.

או די"ל סברא הפכית: דהגם דלענין כפיה ע"י ב"ד אנו כופין גם לפמשה"ד, מ"מ לגבי האדם עצמו לא היה חיוב בזמן הש"ס להתנהג באופן דלפמשה"ד. והיינו דאם באים לב"ד ושואלים מה דינו, יש לב"ד לדון ולהורות באופן דלפמשה"ד שעל הב"ד לראות לכוף18 (כיון שהב"ד מסתכלים על ב' הצדדים יותר יש חיוב שיראו הלפמשה"ד של הזולת) אבל לגבי האדם עצמו לא היה חיוב עליו להתנהג באופן זה (שאם מצד הדין הרי"ז שלו, אין עליו חיוב להסתכל על הלפמשה"ד כלפי חבירו) אבל עכשיו בימינו אלו כבר נעשה זה דין גם לגבי האדם עצמו שיש לו לעשות באופן זה.

אבל: בנוסף שאי"ז פשטות הסברא, הרי מהרמ"א ואדמה"ז נראה שאינו סובר כן: שהרי כשמביא שיטת המרדכי (הרמ"א סעי' ה, ואדמה"ז בדיני מציאה סעי' כ שיטת היש מי שאומר) אומר ששיטתם היא שאינו צריך להתנהג בענין זה כשבעל האבידה עשיר והמוצא עני, דזה נלמד מדברי המרדכי איך שמפרש דברי הגמ'. ואם לשיטתו נשתנה הדין לגבי זמן הגמ' לענין חיוב על היחיד, אולי גם נשתנה הדין לענין בעל אבידה עשיר והמוצא עני שבימינו אלה גם בזה צריך להתנהג לפמשה"ד19 20.

ונראה יותר לפרש: שהראיה היא משיטה הא' שהיא יותר עיקרית: מובא בפתחי תשובה סי"ב סק"ו שבפוסקים שקו"ט איזה היא שיטה עיקרית להלכה, ישנם הסוברים שיטה הב' אבל ישנם הסוברים שהעיקר כשיטה הא' (השב יעקב) ואולי אדמו"ר סובר עד"ז שזהו עיקר השיטה להלכה: שהרי הרמ"א הביא דעה הא' בסתם ודיעה הב' בשם "יש מי שאומר" וא"כ שיטה הא' היא העיקרית. וכן אדמה"ז הביא דיעה סתמית שיש להתנהג באופן דלפנים משה"ד בלי חילוקים אם המוצא עני או עשיר כו' ושיטה הב' הביא כ"יש מי שאומר"21.


1) "אע"פ שמה"ד במקום שרוב עכו"ם מצויים ... אינו חייב להחזיר, טוב וישר לעשות לפנים משורת הדין להחזיר לישראל שנתן בה סימן ...".

2) ולכאו' יש להעיר למה לא ציין לאדמה"ז בהל' מציאה ופקדון סע' י"ח-כ' וכן בסע' ל"ה.

3) ברמ"א שם: "... ואין ב"ד יכולין לכוף ליכנס לפנים משורת הדין אע"פ שנראה להם שהוא מן הראוי (ב"י בשם ר"י ובשם הרא"ש) ויש חולקין (מרדכי פ"ב דמציעא)".

4) "ומי שהוא מדקדק ע"ע ביותר ויתרחק מדיעה בינונית מעט לצד זה או לצד זה נקרא חסיד. כיצד מי שיתרחק מגובה הלב עד קצה האחרון ויהיה שפל רוח ביותר...זו מדת חסידות ... וחסידים הראשונים היו מטין דעות שלהן ... וזהו לפנים משורת הדין. ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים והם הדרכים הטובים והישרים שנא' והלכת בדרכיו...". וממשיך בפ"ב דלענין מדת גובה הלב והכעס יש לו להתרחק מן הקצה האח' אל הקצה שני וציוו להתרחק "מן הכעס עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפי' לדברים המכעיסים וזה היא דרך הטובה".

ונראה לכאו' כוונת הרבי: שכוונת הרמב"ם שהחסידים אלו העוסקים בלפנים משורת הדין עניינו הוא חיזוק הדין ד"והלכת בדרכיו" שלכן רואים שעניינים דלפנים משורת הדין "נעשו דין" ובפרט בעניינים דגאוה וכעס הנעשים ציווי ואיסור ללכת בקצה האחר ו"היא הדרך הטובה". (וראה במפרשי הרמב"ם שם).

5) דשם מביא ע"ד תוכן דברי הרמב"ם הנ"ל דהל' דעות.

6) והיינו כלפי חז"ל ב"מ ל, ב שחורבן ירושלים היה על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפמשה"ד "בימינו אלו" עושים לפנים משורת והרי זה נעשה דין. ופשטות הדברים הם שזה חידוש שלא היה בזמן הש"ס והוא דווקא "בימינו אלו".

7) הא דלא הביא מסי' רסד בחו"מ דיש לו לאדם ליכנס לפנים משה"ד ולא ידקדק על אבידה דיליה דשם הטעם הוא משום שאל"כ כל פעם ימצא צד היתר ויבטל לגמרי ממצות הצלת ממון. וכן הא דסי' שנ"ו הרי לכמה פוסקים הוא תקנה מיוחדת.

8) וכן הוא משמעות ל' הגמ' ל, ב "ר"י בר"י לפנים משורת הדין הוא דעבד", דמשמע דאנשים אחרים לא היו עושים כן ורק ר"י בר"י עשה כן בתור למשה"ד. (ובפרט דלדברי התוס' כד, ב למשה"ד משמע דבדבר דאחרים היו חייבים ורק הוא היה פטור משום "זקן ואלפ"כ" וכיוצא יש בזה יותר בענין לעשות לפמשה"ד (דלכן מובא פסוק בזה) ואעפ"כ כתוב דרק ריבר"י היה עושה לפמשה"ד, אבל באדמה"ז הביא בזה סל"ה ש"כל אדם יש לו לעשות לפמשה"ד כמ"ש למעלה".

9) וכן הוא באדמה"ז שם סע' כ'.

10) ויש להעיר ולהסביר ע"פ המבואר בפנים בהשינוי, דלפעמים כ' "טוב וישר" ולפעמים כ' "ישר וטוב". ואכמ"ל.

11) ואע"פ שבשו"ע סי' רסג הל' הוא "ההולך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין מחזיר את האבידה בכל מקום ואע"פ שאינה לפי כבודו", דפשטות משמעות הוא דגם לענין "זקן ואינו לפי כבודו" שייך הלפנים משורת הדין "להולך בדרך טובה וישרה" (שהוא ענין לפמשה"ד) מ"מ אדמה"ז מדגיש ומסביר שכבר למדנו לפני זה שענין זה דלפמשה"ד "כל אדם יש לו לעשות".

12) והוא לכאו' דלא כבסגנון הרמב"ם דכ' פי"א הל' גזו"א ה"ז "...אע"פ שהיא שלו הרוצה לילך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין מחזיר את האבידה לישראל כשיתן את סימניה", וכן כ' בפ"ד הל' רוצח ה"ד "...ואם היה חסיד ועושה לפנים משורת אפי' היה הנשיא הגדול...פורק וטוען עמו", דמשמעותו הוא שדינים אלו אינם דין אלא "אם רוצה להיות חסיד" כו'. וראה גם בגליון הקודם מה שכתבנו לענין קדימות במכירה לשכן, קרוב כו' בחילוק דומה בין סגנון הרמב"ם לאדמה"ז.

13) והוא דלא כמשמעות הקצות רנט סק"ג דהא דמחזירים אבידות בעניינים אלו הם תקנות חז"ל מיוחדות להיות לפמשה"ד בעניינים אלו דווקא.

14) וכפי שמובא במרדכי ב"מ שם.

15) היינו: לא רק שאין כופין אלא עוד אין צריך לעשות לפמשה"ד.

16) אולי אפשר לומר שכוונת אדמו"ר: הוא שלכה"פ נעשית לפמשה"ד דין בימינו אלו, אבל יש שיטה שזה היה דין כבר בזמן הש"ס.

17) אבל זה אינו לפי פשטות דברי המרדכי עצמו בשיטת הראבי"ה ובפירוש דלא כדברי הצ"צ סי' פט בשיטתו: דרק בשניהם למעליותא: המוצא עני ובעל אבידה עשיר אין כופין אבל כשיש רק א' למעליותא כופין בזה. וראה בצ"צ שלנו חו"מ סי' כג שהביא צ"צ הנ"ל ססי' פ"ט. וא"כ נצטרך לומר בדברי הרבי שכוונתו הוא בעיקר לשיטה הב' שאין כופין בדיני דלפמשה"ד ואעפ"כ בימינו אלה נעשה הלכה שיתנהג לפמשה"ד.

18) בפרט שלהרבה אחרונים כוונת ה"כפיה" בענין זה היא כפיה בדברים ולא בשוטים.

19) אבל אפשר דזה אינו דחייה: דמפי' המרדכי אנו לומדים שבמציאות כזה אין ענין דלפמשה"ד כלל ובמילא לומר שבזה נשתנה לגבי ימינו אלו.

20) וקשה לומר דהכוונה הוא (גם אם נאמר שאינו ברור ומוחלט ששיטה הא' היא שיטה העיקרית) : דלמרות שבסי' יב יש מחלוקת לענין כפיה, ויש הסוברים שאין לכפות על לפמשה"ד מ"מ הא דיש לעשות לפנים משה"ד בענין מציאה וכו' הוא לכו"ע (ואין הרמ"א משיג בזה שזה רק לפי הדין בזמן הש"ס (שלכן "אין כופין ע"ז עכשיו") מ"מ עכשיו נעשה דין דבזה אין מוכח רק דהרמ"א הכריע שלגבי האדם עצמו יש לו להתנהג לפמשה"ד בתור דין אבל אין בזה ראיה ש"געווארן" דין בימינו אלו דווקא.

21) אבל ישל"ע מתשובת צ"צ חו"מ סי' כג הנ"ל שכנראה נוטה יותר לפסוק לכוף כשיטת האגודה כהראבי"ה, וכן מדברי התוס' וכן כשיטת הב"ח שנראה שסובר בעיקר כשיטה הב'.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות