E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ראש השנה - תשס"א
לקוטי שיחות
ההתעוררות ב"ונתנה תוקף" וב"מלוך על העולם כולו בכבודך"
הרב פסח צבי שמערלינג
ר"מ במתיבתא אור אלחנן חב"ד, ל.א.

בלקו"ש חכ"ט בשיחה לר"ה - ו' תשרי (ס"ח) מבאר זה שרואים שיהודים מתעוררים בעת אמירת "ונתנה תוקף" עוד יותר מאשר בעת אמירת "מלוך על העולם כולו בכבודך" כו', שהטעם הפנימי בזה הוא מפני שכוונת עצמותו ית' היא דוקא בדירה בתחתונים.

ולכאורה צריך הסברה קצת, והלא גם הענין ד"מלוך על העולם כולו בכבודך" הוא ענין דדירה בתחתונים, וא"כ למה אין ההתעוררות בזה כ"כ כמו ב"ונתנה תוקף" (נוסף על הטעם הגלוי שהוא מפני שעניני עוה"ז הם קרובים יותר לאדם).

ונראה לבאר זה בהקדם המבואר בכמה מקומות שמה שנתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים, היינו שהנבראים התחתונים ע"י עבודתם ויגיעתם יעשו את הדירה לו ית', ולא שהוא ית' יעשה את הדירה בעצמו.

עפ"ז יש לומר, ששני ענינים בדירה בתחתונים. איך שזה מצד למעלה ואיך שזה מצד המטה. וע"ד המבואר בלקו"ש חי"ט בשיחה לח"י אלול בנוגע ההבדל בין חסידות הכללית וחסידות חב"ד שהוא ע"ד החילוק בין התורה איך שנתנה מלמעלה לבין התורה שנלמדת ע"י האדם למטה בשכלו וכו'. ולאחרי הנתינה מלמעלה העיקר הוא ההבנה וההשגה והקליטה אצל האדם המקבל, הלומד.

וי"ל בדא"פ עכ"פ, שהענין של "מלוך על העולם כולו בכבודך" הוא הענין דכוונת עצמותו ית' בדירה בתחתונים איך שהוא מצד "למעלה", והענין של דירה בתחתונים המתבטא בהתפלה על ענינים גשמיים, הוא הענין דכוונת עצמותו ית' בדירה בתחתונים מצד "למטה", מצד הענינים הגשמיים עצמם שאלו הם הדירה בתחתונים בפועל ממש (ועי' ג"כ בלקו"ש חי"ט שיחת ר"ה-ו' תשרי).

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות