E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ח"י אלול - ש"פ כי תבוא - תשס"א
הלכה ומנהג
מקוה ע"ג אוצר
הרב צבי שפלטר
אדריכלות ותכנון מקוואות, ירושלים ת"ו

מאז הופיע מכתב הרבי למרא דאתרא דכפר חב"ד הרב גרליק משנת תש"י, בנוגע למקוה שבנו בכפ"ח - שמקוה ע"ג האוצר ה"ז זריעה באופן היותר מועיל. (הודפס בלקוטי שיחות ח"ז עמ' 311, וכן באג"ק ח"ג אגרת תרצג, וחי"ז אגרת ו'תסב) רבו הדיונים במשמעות הדברים וישנן דעות להלכה למעשה לכאן ולכאן. עיקר הבעיה היא זריעת מים שאובים היישר לתוך הנקב לאוצר התחתון המגבירה מאוד את ערבוב השאובים במי הגשמים (ולהתמעטות מי הגשמים) שבאוצר התחתון.

העובדה היא שבמקוואות חב"ד בארץ, גם אלה שהר"י לנדא ז"ל ידע או יעץ בביצועם, לא הקפידו על הזרמת המים השאובים היישר לתוך הנקב ההולך אל האוצר התחתון, ולא בכדי כפי שיוסבר בפענוח דברי הרבי במכתבו ובהסברים הנלווים להלן:

קטע ממכתב הרבי בתוספת הערותי ופיענוח בדרך האפשר: (נוסח דברי הרבי מודגשים)

ומש"כ בענין המקוה [שבנו בכפר חב"ד]: מש"כ שעשו אוצר מן הצד [הקרוי אוצר זריעה] כדי שתהי' ג"כ זריעה [כמקובל במקוואות הנבנים בארץ ישראל] – הנה ע"פ האופן דכ"ק אדנ"ע [הרש"ב], שהיא מקוה ע"ג אוצר [שהאוצר והמקוה אחד הם] והוא רצה שיעלו מי התחתונה ע"ג רצפת העליונה [בעת המילוי של העליונה] (עפ"ד הרי"ל שי' לנדא), הנה ה"ז זריעה באופן היותר מועיל שא"צ השקה [מן הצד] לכל הדיעות כמובן. – גם אם לא יעלו על הרצפה [ובכל זאת רוצים הכשר המקוה בזריעה דוקא], יש לסדר שהשאובים יפלו ישר בנקב ההולך לאוצר התחתון, דהיינו זריעה [למקפידים על כך], וא"כ האוצר שמן הצד מהו מוסיף [לנו, שאיננו צריכים לכך]? – (אם לא לזהירות בעלמא אולי יתקלקל אוצר התחתון) [ואין לדבר סוף...].

נראה כי במכתבו מבקש הרבי להוציא מדעת ה"מהדרים" המבקשים להוסיף אוצר זריעה לדרך הכשר המקוה לשיטת חב"ד, כי לשיטת חב"ד המקוה בו טובלים, והאוצר התחתון – מקוה אחד הוא. יש לציין כי הרקע למכתבו של הרב גרליק הוא העובדה כי בארץ ישראל נוהגים כהשיטה הדורשת ואף מעדיפה הכשרת מקוואות בזריעה.

עם זאת, ניתן ברוב המקוואות החדשים בא"י שבהם גם אוצרות זריעה והשקה מהצד, הנבנים עם מאגר מי גשם רזרבי חיצוני, לנהוג כהידור אדמו"ר הרש"ב, ולהוסיף לפני מילוי מי הברז מי גשמים בכמות מועטה מן המאגר ו"לזרוע" את מי הברז עליהם, ואז חוזר המצב להיות ככוונת אדמו"ר הרש"ב ואין צורך בכיוון נקב ההשקה התחתון אל מתחת לנקב הזריעה. אכן, כאשר אין מאגר רזרבי (רוב המקוואות בחו"ל) לא ניתן הדבר, ואולי יש להמליץ על תיקון הדבר. הצעה בענין הועלתה ע"י הרה"ג הרה"ח הרב אשר לעמיל שי' כהן מביתר עלית, וסיפר לי הרה"ג הרה"ח הרב יוסף יצחק שי' פייגעלשטאק מב. א. שבארגנטינה כי נוהג כך למעשה.

ציונו של הרבי לרצון אדמו"ר הרש"ב נ"ע למילוי ע"ג רצפה מוצפת מים מן האוצר התחתון הוא "הרי זו זריעה" – ממילא, ולא שאדמו"ר הרש"ב נ"ע ביקש להכשיר ע"י זריעה (אלא שהמים השאובים יתחברו למי המקוה הקיימים מיידית, כדרך הוספת מים למקוה כשר).

ולהעיר כי במקוה אדמו"ר הרש"ב ברוסטוב אין נקב כניסת המים השאובים מעל הפתח ברצפת המקוה המחבר לאוצר התחתון אף שניתן היה לבצע זאת בנקל (גם אז וגם היום). עובדה זו מתועדת בצילומים וכל המבקר וטובל ברוסטוב יווכח במו עיניו, כמו כן בדקתי אישית את המקוה ברחוב יוניון בו טבל הרבי ונוכחתי לדעת כי באף אחד מבורות הטבילה המצויים בבנין לא הקפידו על ה"הידור" הנ"ל.

Download PDF
תוכן הענינים