E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ יתרו - כ"ב שבט - תש"ע
הלכה ומנהג
בגדרי אונן [גליון]
הרב יהודה ליב גראנער
מזכיר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

בהמשך להנדפס בגליון הקודם עמ' 103 יש להעיר: כאשר נפטר אחיו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הוו"ח אי"א וכו' ר' ישראל ארי' לייב ע"ה ביום ה' י"ג אייר ה'תשי"ב באנגלי', הוחלט עפ"י בקשת כ"ק אדמו"ר שהקבורה תהי' בארה"ק, ולזה נתעכבה הקבורה בפועל עד ליום שני או שלישי שלאח"ז.

ביום הפטירה ביקש כ"ק לברר אצל הרה"ג הרה"ח המשפיע וכו' ר' שמואל הלוי לויטין, בהתאם להנ"ל שמכיון שלא ישתתף בהלוי' מתי עליו להתחיל האבילות. כאשר עברו מספר שעות ולא קיבל תשובה, אמר לי כ"ק שהחליט להתחיל האבלות באותו היום וכך הי'.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות